Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2282(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0320/2018

Ingivna texter :

A8-0320/2018

Debatter :

PV 13/11/2018 - 11
CRE 13/11/2018 - 11

Omröstningar :

PV 14/11/2018 - 14.9
CRE 14/11/2018 - 14.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0457

Antagna texter
PDF 167kWORD 52k
Onsdagen den 14 november 2018 - Strasbourg
Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien
P8_TA(2018)0457A8-0320/2018

Europaparlamentets resolution av den 14 november 2018 om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien (2017/2282(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 8 samt avdelning V, särskilt artiklarna 21, 22, 36 och 37, i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och femte delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, som helt trädde i kraft den 1 juli 2016,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 18 december 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan(1) och av den 21 januari 2016 om associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina(2), sin rekommendation av den 15 november 2017 om det östliga partnerskapet(3), sin lagstiftningsresolution av den 14 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien(4), och sin resolution av den 14 juni 2018 om georgiska ockuperade områden tio år efter den ryska invasionen(5),

–  med beaktande av de årliga nationella handlingsplanerna för genomförandet av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Georgien,

–  med beaktande av Europeiska kommissionens och Europeiska utrikestjänstens gemensamma arbetsdokument av den 9 november 2017 om rapporten om genomförandet av Georgiens associering (SWD(2017)0371),

–  med beaktande av de gemensamma förklaringarna från toppmötena inom det östliga partnerskapet, senast det som hölls den 24 november 2017 i Bryssel,

–  med beaktande av samarbetsramen ”20 resultat som ska uppnås fram till 2020”, som upprättades under toppmötet i Riga 2015 och som främjar en starkare ekonomi, starkare styrning, bättre konnektivitet och ett starkare samhälle,

–  med beaktande av den gemensamma stödramen för EU:s stöd till Georgien 2017–2020,

–  med beaktande av resultatet från det fjärde mötet i associeringsrådet mellan EU och Georgien den 5 februari 2018,

–  med beaktande av resultaten från sammanträdena i församlingen Euronest, senast de från den 25–27 juni 2018, som ledde till sju resolutioner och en uppmaning till EU att öka sin medling i de frusna konflikterna,

–  med beaktande av det slutliga uttalandet och rekommendationerna från det sjätte mötet i kommittén för parlamentariskt samarbete mellan EU och Georgien den 26 april 2018,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från det tredje mötet inom EU:s och Georgiens plattform för det civila samhället den 22 mars 2018,

–  med beaktande av kommissionens första rapport inom ramen för upphävandemekanismen för viseringar, som offentliggjordes den 20 december 2017 (COM(2017)0815),

–  med beaktande av Venedigkommissionens slutliga yttrande av den 19 mars 2018 om Georgiens konstitutionella reform (CDL-AD(2018)005),

–  med beaktande av det gemensamma arbetsdokumentet av den 21 september 2015 Jämställdhet och kvinnors egenmakt: Förändra flickors och kvinnors liv genom EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (SWD(2015)0182),

–  med beaktande av rapporten av den 2 juli 2015 från Transparency International med titeln ”The State of Corruption: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine”,

–  med beaktande av de expertstudier som utförts på uppdrag av utskottet för utrikes frågor, däribland studien om reformer av valsystem i de tre associeringsländerna i det östra grannskapet – Ukraina, Georgien och Moldavien – och reformernas effekt på politisk utveckling i länderna, som publicerades den 26 oktober 2017(6), studien om associeringsavtalen mellan EU och Moldavien, Georgien och Ukraina, som publicerades den 28 juni 2018(7) och den jämförande studien om utvecklingen av en institutionell ram för genomförandet av associeringsavtalen i Georgien, Moldavien och Ukraina, som publicerades i juli 2018(8),

–  med beaktade av artikel 52 i arbetsordningen och av artikel 1.1 e i och bilaga 3 till talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 om förfarandet för beviljande av tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A8-0320/2018), och av följande skäl:

A.  Förbindelserna mellan EU och Georgien fördjupas kontinuerligt genom nya framstående resultat i linje med associeringsavtalet mellan EU och Georgien, det djupgående och omfattande frihandelsområdet och associeringsagendan, inklusive ikraftträdandet av den viseringsfria ordningen och Georgiens anslutning till energigemenskapen.

B.  Full respekt för kärnvärden som innefattar demokrati, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, inklusive rättigheter för minoriteter, utgör en hörnsten för den fortsatta europeiska integrationen.

C.  Den humanitära situationen i och isoleringen av de ockuperade regionerna Sydossetien och Abchazien är fortfarande en av Georgiens största utmaningar.

D.  Transparency Internationals korruptionsindex 2017 visar på att de goda resultaten upprätthålls i kampen mot korruption.

E.  Den nya nationella strategin för bekämpning av organiserad brottslighet 2017–2020 och dess handlingsplan som antogs 2017 är inriktade på bekämpningen av ”tjuvarnas brödraskap”, transiteringen av narkotika och cyberbrottslighet samt införandet av analysbaserad närpolisverksamhet.

F.  Istanbulkonventionen, som inrättats för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet, trädde i kraft den 1 september 2017 och det inrättades även en interinstitutionell kommission om jämställdhet, våld mot kvinnor och våld i hemmet.

G.  Reportrar utan gränsers internationella pressfrihetsindex 2018 visar en svag förbättring, med en uppgång för Georgiens del från 64:e plats 2017 till 61:a plats 2018.

1.  Europaparlamentet välkomnar med glädje det fortsatta reformspåret och de framsteg som gjorts vid genomförandet av associeringsavtalet och det djupgående och omfattande frihandelsområdet, som har gett Georgien en position som central partner till EU i regionen. Parlamentet uppmanar de georgiska myndigheterna att fortsätta garantera stabilitet, ytterligare demokratiska reformer samt ekonomiska och sociala förbättringar för georgier som drabbas av fattigdom, arbetslöshet och en hög ekonomisk utvandring, vilket är en nyckelfaktor för att övertyga människor om att Georgiens suveränitet och territoriella integritet bör återinrättas på landets internationellt erkända territorium och att samarbetet mellan EU och Georgien bör stärkas.

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Georgiens europeiska agenda fortsätter att åtnjuta partiöverskridande samförstånd och stöd från en majoritet av de georgiska medborgarna. Parlamentet påpekar att varje europeisk stat som respekterar Köpenhamnskriterierna får ansöka om att bli EU-medlem, i enlighet med artikel 49 i EU-fördraget och Romförklaringen av den 25 mars 2017. Parlamentet framhåller under tiden det förslag om ett ”östligt partnerskap plus” som förespråkas av parlamentet för att öppna upp för ytterligare möjligheter. Parlamentet välkomnar den georgiska regeringens initiativ till ett utkast till en färdplan för EU-integration i syfte att stärka de befintliga förbindelserna mellan EU och Georgien. Parlamentet välkomnar Georgiens aktiva engagemang i verksamheten inom det östliga partnerskapets multilaterala plattformar.

3.  Europaparlamentet berömmer de georgiska myndigheterna för deras återkommande informationskampanjer om associeringsavtalets och det djupgående och omfattande frihandelsområdets fördelar och ekonomiska möjligheter och för deras hjälp med att göra nödvändiga anpassningar.

Institutionell ram för associeringsavtalets genomförande

4.  Europaparlamentet betonar att EU:s stöd till Georgien kommer att uppgå till mellan 371 och 453 miljoner euro för 2017–2020 och att ytterligare medel finns tillgängliga enligt ”mer för mer”-principen, i linje med associeringsagendan mellan EU och Georgien. Kommissionen uppmanas att tillhandahålla sådant stöd i proportion till Georgiens absorptionsförmåga och reformarbete. Parlamentet noterar Georgiens beslut att minska det totala antalet ministerier från 14 till 11 i syfte att optimera funktionerna och minska kostnaderna, och välkomnar den georgiska regeringens beslut att omfördela besparingarna till utbildning.

5.  Europaparlamentet efterfrågar ett starkare engagemang från premiärministerns och utrikesministerns sida för att utöva politisk tillsyn på hög nivå över associeringsavtalets genomförande, främst genom en effektivisering av relevanta statliga förvaltningsstrukturer samt samordning och synkronisering av ministeriernas planer och deras fullständiga och praktiska genomförande. Parlamentet välkomnar att statsministerns kansli för europeisk integration har integrerats i utrikesministeriet. Parlamentet föreslår dock att ansvaret för den europeiska integrationen bör delas mellan alla ministerier.

6.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av en treårig version av genomförandeplanen för associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsområdet och uppmanar myndigheterna att utarbeta en reformstrategi som kompletterar dessa planer, som är inriktade på resultat utöver lagstiftning och personalutbildning, och som bygger på experters konsekvensbedömning, som också bör ta itu med det interinstitutionella samarbetet mellan parlamentet, regeringen och presidentens kansli. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang det georgiska parlamentet att öka kontrollerna av utkastförslag till inrikes reformer i fråga om efterlevnaden av associeringsavtalet.

7.  Europaparlamentet betonar att Georgien behöver anlita högkvalificerad personal för att genomföra associeringsagendan. Parlamentet uppmanar därför de georgiska myndigheterna att garantera att de strukturella enheter som hanterar frågor som rör europeisk integration inom samtliga ministerier förses med tillräckligt många specialkvalificerade tjänstemän. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och/eller kommissionen att ge bistånd till kapacitetsuppbyggnad och utbildning av georgiska tjänstemän som hanterar genomförandet av associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsområdet.

8.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av den interparlamentariska församlingen för Georgien, Moldavien och Ukraina och uppmuntrar denna församling att även noggrant granska genomförandet av associeringsavtalen.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft utrikestjänsten och/eller kommissionen att öka sin interna kapacitet för att utöka övervakningen av genomförandet av associeringsavtalet, främst genom en ökning av de avsatta personalresurserna med djupgående expertkunskaper om Georgiens administrativa och rättsliga system, liksom en övergång till en kvalitativ bedömning av framstegen, främst genom införandet av granskningsprocesser, som gör det möjligt att bedöma den anpassningsnivå till EU:s regelverk som faktiskt har uppnåtts i enlighet med kraven i associeringsavtalet.

10.  Europaparlamentet understryker den avgörande roll som det civila samhället, inklusive arbetsmarknadens parter, spelar i genomförandet av associeringsavtalet i egenskap av aktörer som har tillsyn över reformerna, och välkomnar deras arbete i fråga om att övervaka genomförandet av avtalet. Parlamentet uppmanar de georgiska myndigheterna att se till att reformerna inom ramen för associeringsavtalet och det djupgående och omfattande frihandelsområdet genomförs med fullt deltagande av lokala myndigheter och företrädare för det civila samhället samt arbetsmarknadens parter i frågan om att uppnå en ”europeisk” social modell, och uppmanar myndigheterna och EU att säkerställa att de, samt befolkningen i utkantsområden, får tillgång till information om genomförandet av associeringsavtalet.

11.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att till de georgiska medborgarna proaktivt förmedla de påtagliga fördelarna och målen med det östliga partnerskapet, och behovet av att bekämpa missledande information genom faktabaserad och tillgänglig information av hög kvalitet på partnerlandets samtliga språk. Parlamentet uppmanar Georgien att med stöd av EU och dess medlemsstater förbättra sin kommunikationsstrategi.

12.  Europaparlamentet välkomnar öppnandet av Europeiska skolan för det östliga partnerskapet i Tbilisi den 4 september 2018, som har ett internationellt kandidatprogram för studenter från samtliga länder inom det östliga partnerskapet. Parlamentet uppmuntrar de georgiska myndigheterna att stärka den roll som europeiska studier spelar i de vanliga skol- och universitetsläroplanerna.

13.  Europaparlamentet bekräftar de preliminära resultaten och slutsatserna från den första omgången av presidentvalet i Georgien 2018, såsom de lagts fram av det internationella valobservatörsuppdraget, däribland dess delegation från Europaparlamentet. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att valet präglades av konkurrens och att inga fall av våld förekom. Parlamentet beklagar djupt Rysslands ockupation av Sydossetien och Abchazien, liksom beslutet från de de facto-styrande myndigheterna i Sydossetien att stänga den administrativa gränsen till Georgien, vilket hindrade många georgiska medborgare att rösta. Parlamentet uppmanar myndigheterna och de politiska partierna att ta itu med de problematiska frågorna före den andra valomgången, särskilt missbruket av statliga medel och överdrivet höga tak för kampanjfinansiering samt högre befattningshavares kraftiga verbala angrepp mot oberoende organisationer i det civila samhället.

Politisk dialog

14.  Europaparlamentet upprepar att EU:s ståndpunkt i fråga om Georgiens konstitutionella reform stämmer överens med Venedigkommissionens överlag positiva bedömning. Parlamentet beklagar att införandet av ett helt proportionellt valsystem har skjutits upp till 2024. Parlamentet upprepar sin beredvillighet att delta som observatör vid framtida val i Georgien och att bistå de georgiska myndigheterna med att följa upp och genomföra de rekommendationer som kommer att läggas fram. Parlamentet upprepar att den centrala valkommissionens sammansättning bör vara fri från politiskt inflytande och att perioden före valet bör vara fri från missbruk av administrativa resurser. De georgiska myndigheterna uppmanas att utföra en meningsfull utredning av de politiskt motiverade våldsamma incidenter som inträffade i samband med parlamentsvalen 2016.

15.  Europaparlamentet stöder den demokratiska förstärkningen av Georgiens politiska institutioner och är fast beslutet att hjälpa till på detta område. Parlamentet understryker att Georgien är bland de få länder där alla maktinstanser är engagerade i partnerskapet Open Governance Partnership. Parlamentet understryker att det är viktigt att eftersträva en ambitiös reformagenda som syftar till att uppnå politisk neutralitet i statliga institutioner och bland deras personal. Parlamentet betonar oppositionens roll i ett parlamentariskt system och betonar det akuta behovet av att inrätta hårdare mekanismer för att granska den verkställande makten, bland annat genom möjligheten för parlamentsledamöterna att regelbundet ställa frågor till ministrarna och premiärministern så att de hålls ansvariga.

16.  Europaparlamentet välkomnar det ändamålsenliga genomförandet av den viseringsfria ordningen för georgiska medborgare sedan den 27 mars 2017. Parlamentet noterar att Georgien uppfyller riktmärkena för viseringsliberalisering och uppmanar till en regelbunden övervakning av dessa för att garantera fortsatt efterlevnad. Parlamentet noterar att införandet av viseringsfria ordningar ger positiva resultat i fråga om utvecklingen av kontakter människor emellan. Parlamentet berömmer Georgien för de åtgärder som vidtagits för att genast ta itu med överträdelser av den viseringsfria ordningen och uppmanar EU-medlemsstaterna att erkänna Georgien som ett säkert ursprungsland. Parlamentet betonar vikten av att öka samarbetet mellan de rättsliga myndigheterna och de brottsbekämpande organen i Georgien och EU-medlemsstaterna.

17.  Europaparlamentet välkomnar det fortgående genomförandet av Georgiens strategi och handlingsplan för migration och det förstärkta återställandet av gränsområden med Turkiet och Azerbajdzjan.

18.  Europaparlamentet stöder Georgien i landets strävan efter fredlig konfliktlösning, försoning och delaktighet och dess konstruktiva deltagande i de internationella diskussionerna i Genève. Parlamentet välkomnar de georgiska insatserna för att upprätthålla en dialog med Ryssland. Parlamentet lovordar initiativet ”Ett steg mot en bättre framtid” som lades fram den 4 april 2018 och som syftar till att förbättra de humanitära och socioekonomiska förhållandena för befolkningar som är bosatta i de ockuperade regionerna och till att främja kontakt människor emellan och bygga upp förtroendet mellan splittrade befolkningsgrupper.

19.  Europaparlamentet beklagar ännu en gång att efter tio års tid fortsätter Ryssland fortfarande sin olagliga ockupering av georgiska territorier och bekräftar sitt otvetydiga stöd för Georgiens suveränitet och territoriella integritet. Parlamentet noterar Georgiens aktuella stämning av Ryssland i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna om användningen av tvångsåtgärder mot människor som bor i Abchazien och Sydossetien och det georgiska parlamentets antagande av en resolution om inrättande av en svart lista över personer som har dömts eller utreds för mord, kidnappning, tortyr eller omänsklig behandling, den s.k. Otchozoria-Tatunasjvili-förteckningen. Parlamentet betonar att det internationella samfundet måste inta en konsekvent, samordnad, enad och bestämd hållning mot Rysslands ockupations- och annekteringspolitik.

20.  Europaparlamentet uppmanar enträget de georgiska myndigheterna att göra ytterligare insatser för att övervinna de befintliga hindren och försöka utöka förmånerna med associeringsavtalet och det djupgående och omfattande frihandelsområdet för befolkningarna i Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien genom att förbättra kommunikationen om de nya möjligheterna till följd av avtalet och utveckla särskilda projekt med samarbete inom handel och ekonomi på lokal nivå.

21.  Europaparlamentet berömmer Georgiens fortsatta deltagande i civila och militära krishanteringsinsatser inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Parlamentet betonar behovet av att vidareutveckla högnivådialogen i säkerhetsfrågor mellan EU och Georgien, särskilt när det gäller att bekämpa radikalisering, våldsam extremism, propaganda och hybridhot.

Rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och mediefrihet

22.  Europaparlamentet noterar Georgiens framsteg i kampen mot korruption på låg och medelhög nivå som medverkar till en god regional rankning i korruptionsindexen. Parlamentet framhäver emellertid att korruption bland eliten på hög nivå fortfarande är ett allvarligt problem. Parlamentet berömmer Georgiens genomförande av strategin mot korruption och den medföljande handlingsplanen. Parlamentet uppmanar Georgien att säkerställa att antikorruptionsbyrån hålls oberoende, fri från all politisk inblandning och åtskild från den statliga säkerhetstjänsten. Parlamentet upprepar betydelsen av att ändamålsenligt fördela befogenheter och göra tydlig åtskillnad mellan politik och ekonomiska intressen, och betonar att kampen mot korruption kräver ett oberoende rättsväsende och en stabil meritförteckning vad gäller utredningar av fall av korruption på hög nivå, något som ännu inte inrättats. Parlamentet betraktar Georgien som en viktig partner till EU på olika samarbetsområden, såsom kampen mot terrorism och organiserad brottslighet.

23.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de georgiska myndigheterna att inrätta en heltäckande, oberoende och effektiv mekanism, som är skild från den allmänna åklagarmyndighetens befogenheter, för att utreda och lagföra överträdelser som begås av tjänstemän inom de brottsbekämpande myndigheterna i syfte att ta itu med den bestående bristen på ansvarsskyldighet. Parlamentet välkomnar därför inrättandet av den statliga tillsynstjänsten för utredning av människorättskränkningar som begås av tjänstemän inom de brottsbekämpande myndigheterna.

24.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över de påtryckningar som Turkiet utövar mot turkiska invånare och utbildningsanstalter i Georgien, på grund av deras påstådda anknytning till Gülenrörelsen. Parlamentet uppmanar de georgiska myndigheterna att nära följa fallet och se till att de rättsliga förfarandena och eventuella åtgärder som vidtas överensstämmer helt och hållet med europeiska principer och standarder. Parlamentet uppmanar EU att stödja och hjälpa länderna inom det östliga partnerskapet att stå emot de påtryckningar som under de senaste månaderna utövats av framför allt Turkiet.

25.  Europaparlamentet noterar den pågående rättsliga reformen och tecknen på större opartiskhet och insyn i rättsväsendet, men erinrar om Venedigkommissionens oro över de föreslagna lagändringarna, som inte garanterar den politiska neutraliteten hos Georgiens åklagarråd. Parlamentet kräver att alla åtgärder vidtas för att stärka rättsväsendet – bland annat genom en förstärkning av den administrativa kapaciteten – och för att garantera rättsväsendets och åklagarmyndighetens fullständiga oberoende, och begär en demokratisk granskning av inrikesministeriet, inbegripet polisen och säkerhetstjänsterna, som behöver ses över och reformeras, också i syfte att garantera insyn och öppenhet, särskilt i fråga om urval, utnämning och befordran av domare samt i disciplinära förfaranden som berör dem.

26.  Europaparlamentet betonar vikten av de pågående reformerna inom den offentliga förvaltningen. Parlamentet välkomnar den nyligen införda lagen om offentlig förvaltning och förväntar sig att den genomförs snabbt för att stärka medborgarnas förtroende på längre sikt.

27.  Europaparlamentet noterar med oro att den georgiska regeringen inte har antagit någon ny lagstiftning för att förbättra allmänhetens tillgång till information. Parlamentet beklagar att den föreslagna reformen ytterligare begränsar tillgången inom detta område. Parlamentet uppmanar den georgiska regeringen att säkerställa faktisk tillgång till offentlig information. Parlamentet påminner om att detta är ett grundläggande åtagande som gjorts inom ramen för associeringsavtalet.

28.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck Georgien att fortsätta genomföra sin reform av förvaltningen av de offentliga finanserna.

29.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av den nationella strategin mot organiserad brottslighet.

30.  Europaparlamentet uppmanar det georgiska parlamentet att överväga ett ändringspaket som har till syfte att reformera narkotikalagstiftningen i linje med landets författningsdomstols beslut av den 30 november 2017.

31.  Europaparlamentet välkomnar det georgiska parlamentets godkännande av ett lagstiftningspaket för att förbättra situationen för intagna.

Respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter

32.  Europaparlamentet uppmanar de georgiska myndigheterna att ytterligare operationalisera landets samordningsmekanism för mänskliga rättigheter och att stärka dess samarbete inom multilaterala forum. Parlamentet uttrycker oro över bristen på framsteg i utredningen av bortförandet av den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli från Tbilisi, som avslöjat många brister när det gäller säkerhetstjänsternas funktionssätt, däribland partipolitisk inblandning. Parlamentet uppmanar den georgiska regeringen att lägga fram snabba och trovärdiga slutsatser i samband med utredningen och understryker att Georgien måste garantera en säker och trygg miljö för människorättskämpar som är bosatta på landets territorium för att säkerställa att något sådant inte händer igen.

33.   Europaparlamentet noterar Europadomstolens dom av den 28 november 2017 avseende den tidigare premiärministern Vano Merabisjvili, i vilken en överträdelse av artikel 18 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna konstaterats genom att en ”dold agenda” och ”bakomliggande motiv” eftersträvats i samband med gripandet av den tidigare premiärministern.

34.  Europaparlamentet betonar vikten av att utarbeta en tydlig, öppen och människorättsbaserad politik samt mekanismer för att utreda, åtala och kompensera människorättskränkningar som begåtts under tidigare förvaltningar, med garanti för att detta förfarande kommer att respektera principerna om rättsstaten och korrekta förfaranden fullt ut.

35.  Europaparlamentet uppmanar de georgiska myndigheterna att vidta ytterligare åtgärder för att upprätthålla de grundläggande friheterna och mänskliga rättigheterna, särskilt för utsatta grupper, genom att bekämpa hatpropaganda och diskriminering, bland annat på arbetsmarknaden genom en ändrad arbetslagstiftning och mot hbtqi-personer, romer, personer som lever med hiv/aids, personer med funktionsnedsättning och andra minoriteter. Parlamentet uppmanar i synnerhet Georgien att harmonisera sin lagstiftning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som landet ratificerade 2014. Parlamentet välkomnar Georgiens ratificering av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen), liksom antagandet av lagen om officiellt språk och den statliga strategin för medborgarnas jämlikhet och integration, och uppmanar till ett snabbt genomförande av dessa och inrättandet av en effektiv övervakningsmekanism.

36.  Europaparlamentet uppmanar de georgiska myndigheterna att vidta ytterligare åtgärder för att skydda kvinnor mot alla former av våld, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier på arbetsplatsen och på offentliga platser, och att öka andelen kvinnor på arbetsmarknaden och i politiken där de fortfarande är underrepresenterade.

37.  Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av skyddet av barns rättigheter, inklusive förebyggandet av våld mot barn, tillgång till utbildning för alla barn, även de med funktionsnedsättning. Parlamentet framhåller återigen den georgiska regeringens ansvar för att noggrant övervaka situationen för barn på barnhem och religiösa institutioner.

38.  Europaparlamentet erinrar om att fria och oberoende massmedier, redaktionellt oberoende, liksom pluralism och insyn i ägandet i medielandskapet är centrala demokratiska principer. Parlamentet noterar med tillfredsställelse förbättringarna i Georgien, vilka återspeglas i Reportrar utan gränsers internationella pressfrihetsindex 2018. Parlamentet understryker politiseringen av medieinnehållet. Parlamentet erinrar om fallet med tv-kanalen Rustavi 2.

Samarbete inom handel och ekonomi

39.  Europaparlamentet välkomnar tonvikten på jobbskapande och arbetstagarrättigheter, främst genom antagandet av lagen om säkerhet på arbetsplatsen, som på ett effektivt sätt kommer att hantera de många fall där människor skadas till följd av olyckor på arbetsplatsen. Parlamentet vädjar till det georgiska parlamentet att utvidga lagens tillämpningsområde för att undvika undantag. Parlamentet påminner de georgiska myndigheterna om skyldigheten att respektera internationella normer för arbetstagares rättigheter och betonar behovet av att omvandla enheten för inspektion av arbetsförhållanden till ett fullvärdigt och oberoende yrkesinspektionssystem i linje med ILO:s konvention 81 för att öka säkerheten på arbetsplatser och minska odeklarerat arbetet. Parlamentet kräver ett slut på arbetsgivares diskriminering mot dem som utövar sina fackliga rättigheter. Parlamentet ser med oro på barnarbete och den otillräckliga föreningsfriheten för fackföreningar. Parlamentet påminner om att säkerhet på arbetsplatsen i enlighet med kraven i associeringsavtalet är av yttersta vikt.

40.  Europaparlamentet konstaterar att EU är Georgiens främsta handelspartner med nästan en tredjedel av den totala handeln och att EU även är landets viktigaste givare och främsta källa till utländska direktinvesteringar. Parlamentet välkomnar genomförandet av viktiga strukturella reformer som är inriktade på att förbättra de ekonomiska förhållandena och företagsklimatet samt maximera de fördelar som erbjuds genom det djupgående och omfattande frihandelsområdet. Parlamentet noterar med glädje de framsteg som Georgien har gjort i fråga om att tillnärma sin lagstiftning på handelsrelaterade områden, inklusive sanitära och fytosanitära åtgärder, men efterfrågar ytterligare framsteg inom livsmedelssäkerheten. Parlamentet understryker vikten av de pågående strukturella reformerna för att förbättra investeringsklimatet i Georgien. Parlamentet betonar vikten av att de georgiska myndigheterna garanterar en rättvis fördelning av resultaten från den georgiska ekonomins tillväxt bland befolkningen och av associeringsavtalets genomförande till förmån för små och medelstora företag.

41.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att vissa nya produkter har börjat exporteras till EU, även om Georgien fortfarande främst exporterar jordbruksråvaror och andra råvaror. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att stödja Georgien när det gäller att identifiera vilka områden som ytterligare skulle kunna främja ekonomisk diversifiering och att prioritera dem i processen för det djupgående och omfattande frihandelsområdets genomförande. Parlamentet rekommenderar att Georgien överväger en diversifieringsstrategi för de produkter som exporteras till EU:s marknader.

42.  Europaparlamentet välkomnar framstegen inom offentlig upphandling, med en planerad anpassning av lagstiftningen fram till 2022. Parlamentet betonar vikten av ett opartiskt och oberoende granskningsorgan. Parlamentet uppmanar Georgiens regering att förbättra insynen i systemet för offentlig upphandling, särskilt genom att minska antalet undantag från öppna anbudsförfaranden i upphandlingslagen i syfte att minska den sammanlagda volymen av icke konkurrenskraftiga upphandlingar.

43.  Europaparlamentet välkomnar att Georgien anslutit sig till konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung, som kommer att möjliggöra ursprungskumulation inom ramen för avtalet. Parlamentet uppmuntrar Georgien att på liknande sätt ansluta sig till konventionen om gemensam transitering.

Energi och andra samarbetsområden

44.  Europaparlamentet välkomnar Georgiens medlemskap i energigemenskapen och framstegen mot en integrering av Georgiens energimarknad med EU:s genom lagstiftningskonvergens, vilket är i linje med associeringsavtalet och fördraget om upprättande av en energigemenskap. Parlamentet är övertygat om att detta även stärker förutsättningarna för en alleuropeisk energipolitisk energimix för att fullgöra åtagandena i Parisprotokollet om att bekämpa klimatförändringar samt mål 10 i FN:s agenda för hållbar utveckling mot energifattigdom. De georgiska myndigheterna uppmanas med kraft att vidta alla åtgärder som krävs för att påskynda antagandet av såväl EU:s lagstiftning på energiområdet, med stöd från EU, som det vetenskapliga samarbetet och främjandet av innovationer inom energieffektivitet och förnybar energi. Parlamentet noterar att planer om att t.ex. införliva energiministeriet i ministeriet för ekonomi och hållbar utveckling bör fattas i nära samarbete med det georgiska parlamentet.

45.  Europaparlamentet rekommenderar att de georgiska myndigheterna utvecklar en kraftfull nationell energistrategi, minskar energisubventionerna och stärker energiförsörjningen och energioberoendet. Parlamentet uppmanar till en utveckling av förnybar energi och energieffektivitet samt antagande av nödvändig lagstiftning och anpassning av den institutionella ramen. Parlamentet uppmanar till en förstärkning av energiöverföringens funktioner.

46.  Europaparlamentet betonar att ytterligare genomförandeinsatser måste göras på transport- och miljöområdet. Parlamentet vädjar till den georgiska regeringen att anta en strategi för att bekämpa luftföroreningar. Parlamentet uppmanar de georgiska myndigheterna att öka allmänhetens deltagande i beslut som rör miljön samt mängden miljöinformation som sprids för att väcka allmänhetens intresse.

47.  Europaparlamentet erinrar om att miljöförvaltning är en viktig del av kraven i associeringsavtalet. Parlamentet välkomnar ikraftträdandet av en ny lag om miljökonsekvensbedömningar som är förenlig med EU-lagstiftningen och antagandet av färdplanen för klimathandlingsplanen. Parlamentet efterfrågar en ytterligare anpassning av den nationella miljöpolitiken till EU:s mål för att bekämpa klimatförändringarna, i enlighet med Parisavtalet från 2015 och, i synnerhet, slutförandet och antagandet av strategin för utveckling mot låga växthusgasutsläpp.

48.  Europaparlamentet noterar att Georgien har åtagit sig att effektivt genomföra de multilaterala miljöavtalen inom ramen för kapitlet om handel och hållbar utveckling, som behöver förbättras ytterligare.

49.  Europaparlamentet noterar den georgiska regeringens plan för att vidareutveckla vattenkraften. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang de georgiska myndigheterna att anta och följa EU:s standarder i alla projekt, och i synnerhet att tillämpa ett öppet och transparent förfarande för miljökonsekvensbedömning, där alla berörda parter deltar i beslutsfattandets viktigaste skeden.

Institutionella bestämmelser

50.  Europaparlamentet anser att det skulle vara till nytta att göra de georgiska myndigheterna delaktiga redan i samband med beredningen av relevant lagstiftning för att göra processen mer inkluderande och för att minska övergångskostnaderna för Georgien, och kommissionen uppmanas att till fullo utnyttja mekanismer för informationsdelning på förhand.

51.  Europaparlamentet upprepar sin beslutsamhet att öka sin övervakning av genomförandet av internationella avtal med EU:s östliga partnerländer. Parlamentet uppmanar ännu en gång kommissionen och utrikestjänsten att oftare översända detaljerade skriftliga rapporter om genomförandet av dessa avtal till parlamentet och rådet.

52.  Europaparlamentet noterar att utvärderingen av det djupgående och omfattande frihandelsområdets genomförande i mångt och mycket är inriktad på handelsflöden och handelshinder. Parlamentet uppmanar kommissionen att på lämpligt sätt övervaka och bedöma det djupgående och omfattande frihandelsområdets genomförande, där särskild uppmärksamhet ägnas åt införlivandet och genomförandet av EU:s regelverk samt vilken inverkan det har på det georgiska samhället, och att tillhandahålla offentlig och omfattande årlig rapportering, bland annat om tekniskt och ekonomiskt stöd från EU.

53.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsätta att utnyttja alla möjligheter till inflytande för att uppmuntra och bistå Georgien i dess ansträngningar att genomföra det djupgående och omfattande frihandelsområdet på ett effektivt sätt, och påminner om att ett hållbart genomförande av det djupgående och omfattande frihandelsområdet förutsätter inte bara stöd från EU:s sida, utan ställer även krav på en oberoende förvaltning från den georgiska sidan, så att ökade handelsflöden främjas, de byråkratiska bördorna minskas och de administrativa förfarandena förenklas. Båda sidor uppmanas att erbjuda mer stöd till mikroföretag samt små och medelstora företag och att ge tekniskt bistånd. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att överväga att inrätta en stödgrupp för Georgien, liknande den som skapats för Ukraina.

54.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och/eller kommissionen att offentliggöra alla årliga rapporter om genomförandet av associeringen på en och samma gång och att samtidigt offentliggöra en jämförande utvärdering av de framsteg som gjorts i fråga om genomförandet av associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsområdet för varje associerad partner mot specifika riktmärken.

55.  Europaparlamentet är fast beslutet att utarbeta årsrapporter om genomförandet av associeringsavtalen.

o
o   o

56.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Georgiens regering och parlament.

(1) EUT C 294, 12.8.2016, s. 31.
(2) EUT C 11, 12.1.2018, s. 82.
(3) EUT C 356, 4.10.2018, s. 130.
(4) Antagna texter, P8_TA(2018)0073.
(5) Antagna texter, P8_TA(2018)0266.
(6) ”The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, Georgia and Moldova”, Europaparlamentet, 26 oktober 2017.
(7) ”Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine”, Europaparlamentet, 28 juni 2018.
(8) ”The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine: a comparative perspective”, Europaparlamentet, september 2018.

Senaste uppdatering: 6 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy