Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2281(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0322/2018

Predkladané texty :

A8-0322/2018

Rozpravy :

PV 13/11/2018 - 11
CRE 13/11/2018 - 11

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0458

Prijaté texty
PDF 183kWORD 57k
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg
Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom
P8_TA(2018)0458A8-0322/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2018 o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom (2017/2281(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 8 a na hlavu V, najmä na články 21, 22, 36 a 37 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ), ako aj na piatu časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, ktorá nadobudla platnosť v celom rozsahu 1. júla 2016,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie z 5. júla 2018 o politickej kríze v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za neplatné(1), uznesenie z 15. novembra 2017 o Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 2017(2), uznesenie zo 4. júla 2017 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike(3) a uznesenie z 21. januára 2016 o dohodách o pridružení/prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou(4),

–  so zreteľom na podpísanie memoranda o porozumení, dohody o mechanizme pôžičiek a dohody o grante o mikrofinančnej pomoci v hodnote 100 miliónov EUR na obdobie 2017 – 2018 v novembri 2017,

–  so zreteľom na moldavský národný akčný plán o vykonávaní dohody o pridružení medzi Moldavskom a Európskou úniou na roky 2017 – 2019 (NAPIAA),

–  so zreteľom na spoločný pracovný dokument útvarov Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) o správe o vykonávaní pridruženia s Moldavskom z 3. apríla 2018 (SWD(2018)0094),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitov Východného partnerstva (najnovšie vyhlásenie z 24. novembra 2017 v Bruseli),

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Moldavskej republike z 26. februára 2018,

–  so zreteľom na správu organizácie Transparency International s názvom The State of Corruption: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine (Stav korupcie: Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) uverejnenú 2. júla 2015,

–  so zreteľom na stanoviská a odporúčania Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ďalej len „ODIHR“) a Benátskej komisie Rady Európy, najmä na stanovisko a odporúčania z 15. marca 2018 týkajúce sa volebnej reformy v Moldavsku,

–  so zreteľom na odporúčania a činnosť Parlamentného zhromaždenia Euronest, fóra občianskej spoločnosti Východného partnerstva a ďalších zástupcov občianskej spoločnosti v Moldavsku,

–  so zreteľom na výsledky misie Výboru pre zahraničné veci v Moldavsku, ktorá sa uskutočnila 3. – 4. apríla 2018,

–  so zreteľom na odborné štúdie vypracované pre Výbor pre zahraničné veci vrátane štúdie s názvom The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, Georgia and Moldova and their impact on political developments in these countries (Volebné reformy v troch pridružených krajinách východného susedstva – Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko – a ich vplyv na politický vývoj v týchto krajinách), ktoré boli uverejnené 26. októbra 2017(5), na posúdenie vykonávania na európskej úrovni s názvom Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine (Dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom, Gruzínskom a Ukrajinou) uverejnené 28. júna 2018(6) a na porovnávaciu štúdiu s názvom The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine (Rozvoj inštitucionálneho rámca pre vykonávanie dohôd o pristúpení v Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine) uverejnenú v júli 2018(7),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania vypracovania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0322/2018),

A.  keďže politické a hospodárske vzťahy medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou sa prehĺbili v rámci Východného partnerstva, a najmä podpísaním dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom vrátane prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) 27. júna 2014 a jej nadobudnutím platnosti 1. júla 2016;

B.  keďže dohoda o pridružení je založená na spoločných hodnotách, ktoré zahŕňajú „dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd vyhlásených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN a vymedzených v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v záverečnom akte Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975 a v Parížskej charte pre novú Európu z roku 1990“;

C.  keďže touto dohodou sa Moldavsko zaviazalo prijať rozsiahle domáce reformy na základe právnych predpisov a praxe EÚ, a to vo širokej škále oblastí, čo by malo viesť k dobrej správe vecí verejných, hospodárskemu rozvoju a posilnenej spolupráci s EÚ; keďže na podporu tohto úsilia sa EÚ zaviazala poskytnúť Moldavsku značnú finančnú a rozpočtovú pomoc, ktorá dosiahla výšku 1,14 miliardy EUR pridelených finančných prostriedkov od roku 2007, a okrem toho financovanie z regionálnych programov;

D.  keďže DCFTA umožňuje prednostný prístup tovaru a služieb z Moldavska na trh EÚ; keďže v dôsledku DCFTA sa obchod medzi EÚ a Moldavskom v roku 2017 zvýšil o 20% na 4 miliardy EUR; keďže EÚ je v súčasnosti najväčším obchodným partnerom Moldavska a predstavuje viac ako 55 % celkového objemu obchodu; keďže EÚ je zároveň najväčším investorom v Moldavsku; keďže počiatočné údaje za rok 2018 potvrdzujú pozitívny trend; keďže miera využitia preferencií Moldavska na úrovni 90 % poukazuje na to, do akej miery je DCFTA prínosná pre moldavské podniky, pracovníkov a občanov; keďže sa dosiahol pokrok v základných oblastiach, ako sú sanitárne a rastlinolekárske opatrenia, technické prekážky obchodu, clá a verejné obstarávanie; keďže v súlade s ustanoveniami kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji boli zriadené domáce poradné skupiny, ktoré sa doteraz stretli trikrát;

E.  keďže výmenou za reformy v Moldavsku v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti vrátane boja proti korupcie EÚ tiež v roku 2014 súhlasila, že umožní bezvízové cestovanie to do schengenského priestoru moldavským občanom, ktorí majú biometrický pas; keďže tento bezvízový režim počas prvých štyroch rokov jeho uplatňovania využilo viac ako 1,5 milióna moldavských občanov;

F.  keďže EÚ opakovane vyjadrila obavy zo zhoršenia demokratických noriem po prijatí posledných rozhodnutí moldavských orgánov vrátane netransparentného zrušenia výsledkov miestnych volieb v Kišiňove v júni 2018 z pochybných dôvodov, volebnej reformy prijatej v júli 2017 napriek zápornému stanovisku ODIHR a Benátskej komisie, nedostatočného pokroku v stíhaní osôb zodpovedných za bankový podvod vo výške 1 miliardy USD odhalený v roku 2014 a čoraz častejšieho porušovania ľudských práv, zameraného najmä na nezávislých sudcov, novinárov a politických oponentov;

G.  keďže v dôsledku tohto vývoja v roku 2017 EÚ nevyplatila dve posledné splátky v rámci programu rozpočtovej podpory na reformu sektora spravodlivosti, pretože moldavské orgány nepreukázali dostatočné odhodlanie reformovať ho, a v roku 2018 EÚ pozastavila vyplatenie prvej splátky makrofinančnej pomoci z dôvodu neplnenia politických podmienok priložených k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júla 2017, v ktorom sa uvádza, že „podmienkou udelenia makrofinančnej pomoci je, že prijímajúca krajina rešpektuje skutočné demokratické mechanizmy vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a zaručuje dodržiavanie ľudských práv“;

H.  keďže najnovší vývoj po týchto rozhodnutiach ďalej zvyšuje obavy, najmä tzv. balík fiškálnych reforiem prijatý v júli 2018, ktorého program daňovej amnestie zvyšuje riziko prania špinavých peňazí, ako aj ďalší tlak vyvíjaný na opozíciu a jej pokojné demonštrácie a takisto na malé nezávislé médiá, ktoré napriek prijatiu nového zákona o audiovizuálnych mediálnych službách v júli 2018 bojujú o zachovanie svojej činnosti;

I.  keďže organizácia Transparency International zaradila Moldavsko vo svojom Indexe vnímania korupcie v roku 2017 na 122. zo 180 miest, spolu s Azerbajdžanom a Mali; keďže organizácia Reportéri bez hraníc zaradila Moldavsko vo svojom svetovom rebríčku slobody tlače na 81. zo 180 miest, pričom pokleslo z 56. miesta v roku 2014;

Všeobecné zásady a spoločné hodnoty

1.  zdôrazňuje význam dohody o pridružení/DCFTA a berie na vedomie pokrok, ktorý Moldavsko doteraz dosiahlo; trvá však na tom, že úplné vykonávanie dohody o pridružení/DCFTA, najmä so zreteľom na politické reformy, musí byť najvyššou prioritou, ktorá umožní ďalšie prehlbovanie vzťahov krajiny s EÚ v prospech všetkých moldavských občanov, ako aj otvorenie ďalších možností v súlade s politikou Východného partnerstva Plus (VPP), ktorú presadzuje Európsky parlament;

2.  pre pozitívnu zmenu v Moldavsku oceňuje odvážnych aktérov, najmä tých, ktorí stoja v čele úsilia, v ktorom by sa v súlade s výzvami EÚ a Medzinárodného menového fondu (ďalej len „MMF“) malo pokračovať a ktoré je zamerané na reformu bankového sektora po bankovom podvode v roku 2014 v hodnote 1 miliardy USD (čo predstavuje 12 % HDP); víta priaznivé hodnotenie MMF z júla 2018 týkajúce sa vykonávania programu, ktorý MMF podporuje; žiada moldavských politikov a súdnictvo ako celok, aby sa pripojili k tomuto úsiliu o reformu krajiny a o boj proti korupcii v súlade so záväzkami dohody o pridružení, keďže nedostatočná politická vôľa patrí medzi najväčšie prekážky dôveryhodnej reformy; vyzýva všetky politické sily, aby sa zapojili do konštruktívneho dialógu v záujme krajiny;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršovaním situácie v súvislosti s demokratickými normami v Moldavsku, so základnými hodnotami, ktoré sa Moldavsko zaviazalo dodržiavať v rámci dohody o pridružení, ako je demokracia – vrátane spravodlivých a transparentných volieb rešpektujúcich vôľu občanov, ako aj pluralitný demokratický systém – a právny štát – vrátane nezávislosti a nestrannosti súdnictva, ktoré vedúci politickí predstavitelia oslabujú presadzovaním obchodných záujmov, ktoré väčšina politických predstaviteľov a súdnictva bez námietok prijala, čo viedlo k tomu, že Moldavská republika je štátom, ktorý je podriadený záujmom oligarchov a v ktorom je hospodárska a politická moc sústredená v rukách malej skupiny ľudí, ktorí vyvíjajú vplyv na parlament, vládu, politické strany, štátnu správu, políciu, súdnictvo a médiá, a čo vedie k veľmi neuspokojivému vykonávaniu právnych predpisov a malému prínosu pre občanov; opätovne zdôrazňuje svoje odhodlanie sústrediť sa viac na plnenie záväzkov presadzovať spoločné hodnoty ako na nepresvedčivé takzvané geopolitické argumenty;

4.  vyjadruje poľutovanie nad svojvoľným neplnením politických podmienok týkajúcich sa demokratických noriem v Moldavsku, najmä pokiaľ ide o nedávne zmeny vo vnútroštátnych volebných právnych predpisoch, ktoré nezohľadňujú niektoré z hlavných odporúčaní spoločného stanoviska ODIHR a Benátskej komisie, ako aj odvolanie Dorina Chirtoacăa z úradu starostu v Kišiňove a vyhlásenie zvolenia Andreia Năstaseho za neplatné, ktoré viedlo EÚ k pozastaveniu vyplácania svojej makrofinančnej pomoci a k neuhrádzaniu platieb rozpočtovej podpory;

5.  opätovne zdôrazňuje svoju pozíciu, že akékoľvek rozhodnutie o budúcom vyplácaní makrofinančnej pomoci by sa malo prijať až po parlamentných voľbách plánovaných na február 2019 a pod podmienkou, že sa uskutočnia v súlade s medzinárodne uznávanými normami a že ich posúdia špecializované medzinárodné orgány, a že vyplácanie všetkých programov rozpočtovej podpory by malo zostať pozastavené, kým sa nedosiahne významný pokrok v demokratických normách vrátane reformy súdnictva a súdneho konania proti osobám zodpovedným za bankový podvod, a to v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 5. júla 2018; medzitým vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej prerozdeľovali finančné prostriedky na podporu občianskej spoločnosti a nezávislých médií v Moldavsku, ako aj súkromného sektora a miestnych orgánov, a to aj prostredníctvom nových projektov partnerstva a rozvoja, pokiaľ možno koordinovaných s pomocou od ďalších krajín EÚ, a aby koordinovali úsilie s inými organizáciami, napríklad s MMF, s cieľom zabezpečiť väčšiu súdržnosť podmienok finančnej pomoci; so záujmom očakáva výsledok preskúmania volebných právnych predpisov zo strany právneho výboru moldavského parlamentu pre vymenovania a imunity; vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala mechanizmus na monitorovanie reforiem vrátane jasných kritérií;

6.  pripomína obsah článkov 2 a 455 dohody o pridružení, podľa ktorých je dodržiavanie demokratických zásad jej základným prvkom, pričom ich porušovanie môže takisto viesť k pozastaveniu práv súvisiacich s touto dohodou; pripomína, že je potrebné vynaložiť veľké úsilie, aby bolo možné naďalej plniť kritériá v oblasti boja proti korupcii a boja proti praniu špinavých peňazí; požaduje, aby akákoľvek budúca dohoda bola tiež podmienená reformou súdnictva a dôkladným vyšetrovaním a trestným stíhaním osôb zodpovedných za podvod v hodnote 1 miliardy USD; pripomína tiež kritériá v oblasti boja proti korupcii a boja proti praniu špinavých peňazí, ktoré sa týkajú politiky liberalizácie vízového režimu;

Zavedený inštitucionálny rámec na vykonávanie dohody

7.  víta prijatie mnohých právnych predpisov v súlade so záväzkami Moldavska v rámci dohody o pridružení; zdôrazňuje však dôležitosť rýchleho a úplného vykonávania týchto právnych predpisov s cieľom dosiahnuť konečný cieľ dohody o pridružení, t. j. konkrétne a udržateľné zlepšenia životných podmienok bežných občanov v Moldavsku;

8.  vyzýva na posilnenie účasti moldavského parlamentu, predsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskej integrácie na zabezpečovaní politického dohľadu na vysokej úrovni a preskúmania vykonávania dohody o pridružení, najmä prostredníctvom pokračujúcej racionalizácie príslušných parlamentných a vládnych štruktúr a posilňovania ich administratívnych kapacít, ako aj koordinácie a synchronizácie plánov príslušných ministerstiev a ich úplného a účinného vykonávania;

9.  víta zriadenie medziparlamentného zhromaždenia Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny a jeho prvé zasadnutie, ktoré sa konalo 8. a 9. júna 2018 v Kyjeve; vyzýva toto zhromaždenie, aby uskutočňovalo dohľad nad vykonávaním dohôd o pridružení;

10.  nalieha na moldavské orgány, aby vynaložili väčšie úsilie pri vykonávaní dohody o pridružení a organizovali svoje činnosti – najmä prostredníctvom samotného národného akčného plánu pre vykonávanie dohody o pridružení (NAPIAA) – podľa konkrétnych sektorov a konkrétnych výsledkov, ktoré sa majú dosiahnuť, a nie podľa článkov dohody o pridružení, s cieľom vypracovať podrobné poradie opatrení podľa priorít, ktoré bude vychádzať z posúdenia vplyvu a ktoré vypracujú špecializované odborné oddelenia;

11.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby zriadili, v závislosti od pokroku v oblasti demokratických noriem, osobitnú skupinu EÚ na podporu Moldavska, a to s cieľom zvýšiť poskytovanie odborných znalostí, najmä pokiaľ ide o aproximáciu moldavských právnych predpisov s právnymi predpismi EÚ, a v prípade, že podmienky budú splnené, koordinovať poskytovanie finančnej pomoci Moldavsku na podporu vykonávania dohody o pridružení;

12.  naliehavo vyzýva ESVČ a Komisiu, aby posilnili vnútorné kapacity s cieľom zintenzívniť monitorovanie vykonávania dohody o pridružení, najmä prostredníctvom výrazného zvýšenia vyhradených ľudských zdrojov, a aby prešli na kvalitatívne posúdenie pokroku, a to najmä zavedením procesov preverovania, s cieľom posúdiť úroveň zosúladenia s acquis EÚ, ktorá sa skutočne dosiahla, ako to vyžaduje dohoda o pridružení;

13.  víta posilnený dialóg na ministerskej úrovni s Moldavskom a s ďalšími pridruženými partnermi, pokiaľ ide o reformy v oblasti obchodu súvisiace s pridružením, a podporuje, v závislosti od pokroku v oblasti demokratických noriem, zavedenie takýchto dialógov v ďalších oblastiach, na ktoré sa dohoda o pridružení vzťahuje, vrátane politických otázok, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti a sektorovej spolupráce;

14.  pripomína a podporuje stanovisko Benátskej komisie k volebnej reforme v Moldavsku, podľa ktorého zmene smerom k zmiešanému volebnému systému v prípade parlamentných volieb chýbal konsenzus (okrem strán demokratov a socialistov) a mohla by viesť k neprimeranému ovplyvňovaniu kandidátov obchodnými záujmami; preto opätovne vyzýva moldavské orgány, aby zlepšili volebný systém s cieľom zabezpečiť, aby budúce voľby odrážali vôľu moldavských občanov, a nielen vôľu úzkej skupiny ľudí; vyzýva moldavské orgány, aby takisto v plnej miere vykonali odporúčania ODIHR, najmä pokiaľ ide o financovanie politických strán a slobodu a pluralitu médií; opätovne potvrdzuje pripravenosť Európskeho parlamentu pozorovať nasledujúce parlamentné voľby v Moldavsku;

Politický dialóg a reforma, spolupráca v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP)

15.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti so zmenami zákona o audiovizuálnych mediálnych službách, ktoré boli prijaté v júli 2018 na poslednú chvíľu a ktoré neboli predmetom konzultácií s občianskou spoločnosťou; naliehavo vyzýva moldavské orgány, aby tento zákon v plnej miere vykonávali v súlade s európskymi normami slobody a plurality médií podľa odporúčania Európskej komisie a Benátskej komisie; zdôrazňuje význam skutočných konzultácií s občianskou spoločnosťou a nezávislými médiami v tomto procese a význam prijatia nového zákona o reklame; zdôrazňuje potrebu predísť všetkým pokusom o narušenie plurality médií, najmä tých, ktoré by ešte viac podporili vytváranie kartelov na mediálnom a súvisiacom reklamnom trhu; naliehavo vyzýva moldavské orgány, aby v nadväznosti na skutočnú konzultáciu s občianskou spoločnosťou prijali nový zákon o reklame; so znepokojením konštatuje, že médiá sú v súčasnosti značne monopolizované a podriadené politickým a obchodným skupinám tejto krajiny; vyzýva na transparentnosť vlastníctva médií a na poskytovanie cielenej pomoci pre nezávislé médiá, najmä pre miestne pobočky, aby mohli splniť požiadavky zákona týkajúce sa povinného miestneho obsahu; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť skutočnú nezávislosť agentúry pre reguláciu médií;

16.  víta reformné úsilie v oblasti verejnej správy a riadenia verejných financií a nabáda na prijatie ďalších opatrení na zvýšenie transparentnosti;

17.  víta dobrú spoluprácu v otázkach týkajúcich sa SZBP, najmä vysokú mieru zhody s vyhláseniami SZBP a účasť na misiách a operáciách spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), ako aj spoluprácu Moldavska s NATO; berie na vedomie pokrok v prijímaní novej národnej obrannej stratégie a akčného plánu jej vykonávania na roky 2017 – 2021 po tom, ako prezident Moldavska zrušil národnú bezpečnostnú stratégiu; víta nadobudnutie platnosti dohody medzi EÚ a Moldavskom o výmene utajovaných skutočností;

18.  vyjadruje pochvalu moldavským orgánom za postupné zlepšovanie vzťahov s Tiraspolom, najmä vykonávaním opatrení budovania dôvery vrátane otvorenia mosta Gura Bîcului – Bîcioc a podpísania šiestich dodatkových protokolov, čím sa zlepší život občanov na oboch brehoch rieky Dnester; opätovne zdôrazňuje pevný záväzok a podporu EÚ týkajúce sa zvrchovanosti a územnej celistvosti Moldavska a úsilia o dosiahnutie mierového riešenia podnesterskej otázky; bezpodmienečne podporuje úsilie OBSE, EÚ a ďalších zainteresovaných strán a nabáda orgány, aby spolupracovali najmä s MSP z Podnesterska, ďalej rozvíjali túto svoju angažovanosť, vynakladali dodatočné úsilie pri presadzovaní ľudských práv a dodržiavali všetky rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva; vyzýva moldavské orgány, aby vyvinuli ďalšie úsilie o vykonávanie zmeneného zákona o osobitnom právnom postavení Gagauzska;

Právny štát a dobrá správa vecí verejných

19.  naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili nezávislosť, nestrannosť a účinnosť súdnictva a špecializovaných protikorupčných inštitúcií vrátane Najvyššej rady prokurátorov, Národného protikorupčného centra a protikorupčnej prokuratúry, Národného úradu pre bezúhonnosť a Agentúry pre vymáhanie majetku v trestných veciach, a to najmä prostredníctvom zachovania prideľovania primeraných zdrojov na zaručenie transparentných výberových konaní s účasťou nezávislých odborníkov v oblasti náboru pracovníkov a prijatím ústavných zmien v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie, zameraných najmä na zrušenie pôvodného päťročného funkčného obdobia sudcov, zmenu zloženia a posilnenie úlohy Vyššej súdnej rady a na zrušenie právomocí moldavského parlamentu vymenovať sudcov najvyššieho súdu; je naďalej hlboko znepokojený v súvislosti so selektívnymi justičnými postupmi moldavského súdnictva a poukazuje na to, že podľa najnovších správ organizácie Transparency International sa moldavské súdnictvo vyznačuje obmedzenou nezávislosťou od výkonnej moci a používa sa ako nástroj proti politickým oponentom a na presadzovanie obchodných záujmov; poukazuje na dôležitosť dosiahnutia dobrých výsledkov vo vyšetrovaniach korupčných prípadov zahŕňajúcich aj vysokopostavené osoby;

20.  víta zmeny právnych predpisov prijaté v júli 2018, ktorých cieľom je posilniť výber a povyšovanie sudcov založené na zásluhách, ako aj ich zodpovednosť;

21.  opätovne zdôrazňuje svoje výzvy založené na zisteniach a odporúčaniach prvej a druhej správy spoločnosti Kroll, ktoré by sa mali v plnom znení zverejniť, zamerané na rýchle a transparentné trestné stíhanie všetkých osôb zodpovedných za bankový podvod vo výške 1 miliardy USD, ktorý bol odhalený v roku 2014, ako aj na vymáhanie ukradnutého majetku; berie na vedomie stratégiu týkajúcu sa vymáhania majetku, ktorú prijali moldavské orgány, ale so znepokojením konštatuje, že vyšetrovanie sa uskutočnilo dosť neefektívne; zdôrazňuje, že je potrebné, aby súdy skoncovali s praxou, keď nevyšetrujú prípady, ku ktorým existujú solídne dôkazy, a aby urýchlene preskúmali prípady, v ktorých sa čaká na vyšetrovanie alebo v ktorých vyšetrovanie prebieha, a to najmä prípad Ilhana Shora, na verejných vypočutiach; zdôrazňuje, že politické rozhodnutie zachraňovať banky prostredníctvom verejných financií ešte viac zvýšilo vážnu stratu dôvery v moldavskú politiku; vyzýva Radu, aby zvážila osobné sankcie, a príslušné členské štáty EÚ, aby poskytli podporu pri vyšetrovaní;

22.  vyjadruje znepokojenie nad zvýšeným rizikom prania špinavých peňazí v nadväznosti na unáhlené prijatie tzv. balíka fiškálnych reforiem v júli 2018, ktorý obsahuje program daňovej amnestie, ktorým by bolo možné legalizovať nezákonne nadobudnutý majetok; vyzýva na zmenu tohto balíka, aby sa takéto nedostatky odstránili, a zároveň sa zaväzuje, že v koordinácii s Komisiou, ESVČ a ďalšími medzinárodnými organizáciami bude aj naďalej venovať mimoriadnu pozornosť jeho vykonávaniu;

23.  zdôrazňuje, že je takisto potrebné riešiť ďalšie prípady organizovanej trestnej činnosti vrátane pašovania zbraní, obchodovania s ľuďmi a rozsiahleho prania špinavých peňazí, najmä z Ruska, a predchádzať takýmto prípadom; zdôrazňuje zodpovednosť sudcov pri dodržiavaní zásad právneho štátu a zdôrazňuje, že zákonne odsúdení sudcovia by mali vykonávať svoje tresty;

24.  žiada, aby sa na základe príkladu Ukrajiny umožnili priame online konzultácie o elektronických majetkových priznaniach vysoko postavených politikov a zamestnancov štátnej správy;

25.  žiada moldavské orgány, aby rešpektovali medzinárodné zásady a dodržiavali najlepšie postupy, ktoré zaručia priaznivé prostredie pre občiansku spoločnosť; zdôrazňuje zásadnú úlohu občianskej spoločnosti pri monitorovaní vykonávania reforiem, ako aj pri presadzovaní transparentnosti a zodpovednosti verejných inštitúcií; očakáva najmä to, že žiadne budúce právne predpisy nebudú obmedzovať vnútroštátne ani zahraničné financovanie moldavských mimovládnych organizácií a organizácií občianskej spoločnosti, ani neprimerane nezvýšia ich administratívne zaťaženie a oznamovacie povinnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že vo viacerých prípadoch je účasť občanov obmedzovaná, napríklad v marci 2018, keď ústredná volebná komisia zamietla žiadosť o usporiadanie referenda o zmenách volebného systému;

Dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd

26.  vyjadruje znepokojenie nad príznakmi ďalšieho zužovania priestoru pre občiansku spoločnosť v krajine a vyzýva orgány, aby okamžite zastavili neoprávnené alebo neprimerané trestné konania, z ktorých niektoré sa zakladajú na vykonštruovaných obvineniach, a uplatňovanie selektívnej spravodlivosti voči politickým oponentom, ich právnikom a/alebo ich rodinám; kritizuje skutočnosť, že monitorovanie súdnych konaní zo strany členských štátov EÚ alebo delegácie ESVČ je v čoraz väčšej miere obmedzované vylúčením verejnosti z procesov; vyjadruje osobitné obavy z konaní, ktoré sa zameriavajú na obhajcov ľudských práv, nezávislých sudcov ako Domnica Manole a Gheorghe Bălan, novinárov a kritikov vlády alebo predsedu Demokratickej strany Moldavska Vladimira Plahotniuca; naliehavo vyzýva orgány, aby zaručili právo na spravodlivý proces a dodržiavanie ľudských práv vo väzenských priestoroch; zdôrazňuje, že treba dôkladne vyšetriť obvinenia z mučenia vo väzenských a v psychiatrických zariadeniach; vyzýva orgány, aby zaručili aj slobodu zhromažďovania a slobodu prejavu, a najmä konania pokojných demonštrácií, a aby v súlade s medzinárodnými normami toto základné právo prísne dodržiavali;

27.  víta prijatie novej národnej stratégie týkajúcej sa rodovej rovnosti v roku 2017 a vyzýva orgány, aby zabezpečili jej uplatňovanie v plnej miere;

28.  žiada orgány, aby výrazne zintenzívnili úsilie o dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, najmä zraniteľných skupín, prostredníctvom boja proti nenávistným prejavom, násiliu, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii – stále vzbudzujúcim veľké obavy – vo vzťahu k osobám LGBTQI, osobám so zdravotným postihnutím a menšinám, ako je rómske obyvateľstvo, ako aj proti nenávistným prejavom a diskriminácii z dôvodu pohlavia alebo politického presvedčenia;

29.  dôrazne odsudzuje nedávne vydanie/únosy tureckých občanov do Turecka z dôvodu ich údajných väzieb s Gülenovým hnutím, čo je v rozpore so zásadami právneho štátu a základnými ľudskými právami; naliehavo vyzýva moldavské orgány, aby zabezpečili, že všetky žiadosti tretích krajín o vydanie budú spracované transparentne a zároveň na základe súdnych konaní v plnom súlade s európskymi zásadami a normami;

Obchodná a hospodárska spolupráca

30.  víta značný nárast dovozu Moldavska do EÚ v dôsledku nadobudnutia platnosti DCFTA a skutočnosť, že EÚ je najväčším investorom v Moldavsku, vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že to neviedlo k zlepšeniu sociálnej a hospodárskej situácie občanov; varuje, že nedosiahnutie pokroku v zlepšovaní životnej úrovne obyvateľstva ohrozuje súhlas občanov s proeurópskou orientáciou krajiny;

31.  pripomína význam nezávislého súdnictva a boja proti korupcii, ako aj znižovania administratívnej a byrokratickej záťaže pri zlepšovaní investičného a podnikateľského prostredia;

32.  podporuje ďalší pokrok v oblasti sanitárnych a rastlinolekárskych noriem a ochranu zemepisných označení;

33.  požaduje účinné dodržiavanie doložiek o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji a medzinárodných záväzkov, a najmä riadne vykonávanie základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce;

34.  považuje aproximáciu regulačného rámca s acquis EÚ za kľúčový rozmer DCFTA, pretože skutočný prístup na trh EÚ a reformy do veľkej miery závisia od náležitého vykonávania a presadzovania príslušných právnych predpisov; uvedomuje si, že pre riadenie, inštitúcie a verejnú správu v Moldavsku to predstavuje významnú úlohu, a nabáda Komisiu, aby poskytla primeranú technickú a finančnú podporu;

Energetika a ďalšie oblasti spolupráce

35.  víta prijatie energetického zákona v roku 2017 ako ďalší krok k transpozícii tretieho energetického balíka a nabáda na prijatie konkrétnych krokov s cieľom zabezpečiť nezávislosť agentúry pre reguláciu v energetike (ANRE); berie na vedomie úsilie Moldavska o podporu obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti a považuje za rozhodujúce posilniť agroekologické poľnohospodárske metódy v rámci udržateľného rozvoja vidieka;

36.  požaduje ráznejšie kroky v oblasti ochrany životného prostredia, najmä pokiaľ ide o hospodárenie s vodou z rieky Dnester, odpadové hospodárstvo a zmenu klímy, najmä z hľadiska vykonávania a koordinácie právnych predpisov;

Inštitucionálne ustanovenia

37.  vyzýva EÚ, členské štáty a Moldavsko, aby ďalej zvyšovali úsilie v oblasti komunikácie týkajúce sa vykonávania dohody o pridružení a očakávaného prínosu súvisiacich reforiem a užšej integrácie s Európskou úniou pre občanov Moldavska; zdôrazňuje potrebu bojovať proti ruským dezinformáciám na základe dostupných, kvalitných informácií založených na faktoch vo všetkých jazykoch používaných v Moldavsku;

38.  opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie intenzívnejšie monitorovať vykonávanie medzinárodných dohôd s východnými partnermi EÚ; opäť vyzýva Komisiu a ESVČ, aby Európskemu parlamentu a Rade predkladali častejšie a pravidelné písomné správy o vykonávaní týchto dohôd;

39.  domnieva sa, že zapájanie moldavských orgánov už od fázy prípravy príslušných právnych predpisov je užitočné, pretože sa tak tento proces stáva inkluzívnejším a znižujú náklady Moldavska na transformáciu, a vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využívala postupy konzultácie ex ante;

40.  berie na vedomie, že hodnotenie vykonávania DCFTA sa vo veľkej miere zameriava na obchodné toky a prekážky obchodu; vyzýva Komisiu, aby náležite monitorovala a hodnotila vykonávanie DCFTA a osobitnú pozornosť pritom venovala transpozícii a vykonávaniu acquis, ako aj vplyvu na moldavskú spoločnosť, a aby zabezpečila verejné a komplexné výročné správy vrátane údajov o technickej a finančnej podpore zo strany EÚ;

41.  žiada ESVČ a Komisiu, aby uverejňovali všetky výročné správy o vykonávaní dohôd o pridružení v rovnakom čase a zároveň zverejňovali porovnávacie hodnotenia úrovne pokroku v každého pridruženého partnera vo vykonávaní dohody o pridružení/DCFTA na základe osobitných kritérií;

42.  je rozhodnutý vypracúvať výročné správy o vykonávaní dohôd o pridružení;

o
o   o

43.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej komisii a podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a prezidentovi, vláde a parlamentu Moldavskej republiky.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2018)0303.
(2) Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 130.
(3) Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 199.
(4) Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 82.
(5) Štúdia s názvom The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, Georgia and Moldova (Volebné reformy v troch pridružených krajinách východného susedstva – Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko), Európsky parlament, 26. október 2017.
(6) Hodnotenie vykonávania na úrovni EÚ s názvom Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine (Dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom, Gruzínskom a Ukrajinou), Európsky parlament, 28. jún 2018.
(7) Štúdia s názvom Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine (Rozvoj inštitucionálneho rámca pre vykonávanie asociačných dohôd v Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine), Európsky parlament, júl 2018.

Posledná úprava: 6. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia