Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2925(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0526/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/11/2018 - 5.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0459

Přijaté texty
PDF 137kWORD 47k
Čtvrtek, 15. listopadu 2018 - Štrasburk
Vietnam, zejména situace politických vězňů
P8_TA(2018)0459RC-B8-0526/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2018 o Vietnamu, zejména o situaci politických vězňů (2018/2925(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 14. prosince 2017 o svobodě projevu ve Vietnamu, zejména o případu o případu Nguyen Van Hoy(1), a na usnesení ze dne 9. června 2016 o Vietnamu(2), zejména pokud jde o svobodu projevu,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, která byla podepsána dne 27. června 2012,

–  s ohledem na sedmý dialog o lidských právech mezi EU a Vietnamem, který se konal dne 1. prosince 2017,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 9. února 2018 o odsouzení obránců lidských práv ve Vietnamu a na prohlášení ze dne 5. dubna 2018 o odsouzení aktivistů v oblasti lidských práv ve Vietnamu,

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 20. srpna 2018 o nedávném odsouzení pana Le Ding Luonga,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

–  s ohledem na prohlášení odborníků OSN ze dne 23. února 2018 požadující propuštění aktivistů uvězněných za protesty proti úniku toxických látek a prohlášení ze dne 12. dubna 2018 vyzývající ke změně po uvěznění obránců práv,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, k němuž Vietnam přistoupil v roce 1982,

–  s ohledem na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 26. února 2016 ve věci 1409/2014/MHZ o neprovedení předběžného posouzení dopadu dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem na lidská práva Evropskou komisí,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle databáze vietnamských politických vězňů, kterou sestavila organizace The 88 Project, si trest odnětí svobody ve Vietnamu odpykává odhadem 160 aktivistů a přibližně 16 aktivistů je drženo ve vyšetřovací vazbě;

B.  vzhledem k tomu, že vietnamské orgány nadále vězní, zadržují, obtěžují a zastrašují obránce lidských práv, novináře, blogery, právníky v oblasti lidských práv a aktivisty z řad občanské společnosti v zemi; vzhledem k tomu, že v rozporu s povinnostmi země podle mezinárodního práva čelí obránci lidských práv dlouhým trestům odnětí svobody za svou činnost v oblasti lidských práv a za uplatňování základního práva na svobodu projevu, ať už na internetu, nebo mimo něj;

C.  vzhledem k tomu, že političtí aktivisté a aktivisté v oblasti lidských práv čelí ve vazbě krutým podmínkám, včetně odpírání přístupu ke zdravotní péči, právnímu poradenství a kontaktu s rodinou;

D.  vzhledem k tomu, že svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení je ve Vietnamu potlačována a katolická církev a státem neuznaná náboženství, jako je Sjednocená buddhistická církev Vietnamu, některé protestantské církve a jiná vyznání, včetně etnické menšiny horalů, jsou i nadále vystaveny těžké náboženské perzekuci;

E.  vzhledem k tomu, že Hoang Duc Binh byl odsouzen ke 14 letům odnětí svobody za blogování o protestech týkajících se katastrofy způsobené ocelárnou Formosa; vzhledem k tomu, že Nguyen Nam Phong byl odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody za údajné odmítnutí uposlechnout příkazy veřejných činitelů, kterého se měl dopustit při cestě na protestní akci; vzhledem k tomu, že jejich úsilí mělo klíčový význam pro zvýšení povědomí a zajištění odpovědnosti v souvislosti s únikem z ocelárny Formosa;

F.  vzhledem k tomu, že členové skupiny Bratrstvo pro demokracii byli v dubnu 2018 odsouzeni k odnětí svobody v délce 7 až 15 let jako součást rozsáhlého prosazování ustanovení trestního zákoníku o národní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že Nguyen Trung Truc, další člen této skupiny, byl v září 2018 odsouzen k 12 letům odnětí svobody na základě obvinění z pokusu o státní převrat;

G.  vzhledem k tomu, že pan Le Dinh Luong, obránce lidských práv, který pokojně obhajoval prosazování a ochranu lidských práv, byl dne 16. srpna 2018 odsouzen podle ustanovení trestního zákoníku o národní bezpečnosti k 20 letům odnětí svobody a pěti letům domácího vězení; vzhledem k tomu, že zástupcům delegace EU a velvyslanectví členských států EU nebylo povoleno účastnit se soudního procesu jako pozorovatelé; vzhledem k tomu, že existuje mnoho dalších případů obránců lidských práv a dalších vězňů svědomí s podobným osudem;

H.  vzhledem k tomu, že dne 12. dubna 2018 skupina odborníků OSN, zvláštní zpravodaj pro situaci obránců lidských práv, hlavní zpravodaj pracovní skupiny pro svévolné zadržování a zvláštní zpravodaj pro podporu a ochranu práva na svobodu přesvědčení a projevu naléhavě vyzvali Vietnam, aby nepotlačoval občanskou společnost a neumlčoval opozici;

I.  vzhledem k tomu, že vietnamský trestní zákoník obsahuje represivní ustanovení, která jsou zneužívána k umlčení, zatýkání, zadržování, odsouzení nebo omezení činnosti aktivistů v oblasti lidských práv, disidentů, právníků, odborů, náboženských skupin a nevládních organizací, zejména těch, které vyjadřují kritické názory ohledně vietnamské vlády;

J.  vzhledem k tomu, že vietnamská vláda nadále zakazuje nezávislé nebo soukromé sdělovací prostředky a vykonává přísnou kontrolu rozhlasových a televizních stanic a tištěných publikací; vzhledem k tomu, že v dubnu 2016 Národní shromáždění schválilo mediální zákon, který silně omezuje svobodu tisku ve Vietnamu;

K.  vzhledem k tomu, že vietnamské Národní shromáždění dne 12. června 2018 přijalo zákon o kybernetické bezpečnosti, jehož cílem je zpřísnit kontroly na internetu a který vyžaduje, aby poskytovatelé odstranili příspěvky považované za „hrozbu“ národní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že tento zákon stanoví přísná omezení svobody projevu na internetu a výrazně ohrožuje právo na soukromí;

L.  vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2018 vstoupil v platnost vůbec první vietnamský zákon o náboženském vyznání a přesvědčení, který nutí všechny náboženské skupiny v zemi registrovat se u příslušných orgánů a informovat je o své činnosti; vzhledem k tomu, že tyto orgány mohou zamítnout žádost o registraci nebo jí bránit a zakázat náboženskou činnost, kterou svévolně označí za odporující „národním zájmům“, „veřejnému pořádku“ nebo „národní jednotě“; vzhledem k tomu, že tímto zákonem vláda institucionalizovala své vměšování do náboženských záležitostí a státní dohled nad náboženskými skupinami;

M.  vzhledem k tomu, že Vietnamu patří podle indexu svobody tisku vypracovaného Reportéry bez hranic v roce 2018 175. místo ze 180 zemí;

N.  vzhledem k tomu, že se ve Vietnamu i nadále uplatňuje trest smrti, avšak počet poprav není znám, neboť vietnamské orgány utajují statistiky o trestu smrti jako státní tajemství; vzhledem k tomu, že Vietnam v lednu 2018 snížil počet trestných činů, za něž lze uložit trest smrti, z 22 na 18;

O.  vzhledem k tomu, že Vietnam doposud neratifikoval základní úmluvy Mezinárodní organizace práce, zejména Úmluvu o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat, č. 98, Úmluvu o odstranění nucené práce, č. 105 a Úmluvu o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se, č. 87;

P.  vzhledem k tomu, že dialog o lidských právech mezi EU a Vietnamem je důležitým prostředkem pro probíhající komplexní diskusi o otázkách, které EU znepokojují, včetně plného dodržování základních práv na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování; vzhledem k tomu, že vztah mezi Evropskou unií a Vietnamem se musí zásadně zakládat na dodržování lidských práv, demokracie a zásad právního státu a na dodržování mezinárodních standardů v tomto směru;

Q.  vzhledem k tomu, že existuje jasná souvislost mezi dohodou o partnerství a spolupráci a dohodou o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, v nichž se obě strany zavázaly, že budou plnit své závazky v oblasti lidských práv;

1.  odsuzuje pokračující porušování lidských práv ve Vietnamu včetně rozsudků, politického zastrašování, sledování, obtěžování, útoků a nespravedlivých procesů, jež se týká politických aktivistů, novinářů, blogerů, disidentů a obhájců lidských práv za uplatňování jejich svobody projevu online i offline, což je jasným porušením mezinárodních závazků Vietnamu v oblasti lidských práv;

2.  vyzývá vietnamské orgány k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech obránců lidských práv a vězňů svědomí, kteří jsou zadržováni nebo odsuzováni jen za to, že uplatňovali své právo na svobodu projevu, včetně Hoanga Duc Binha, Nguyena Nam Phonga, Nguyena Trung Truca a Le Dinh Luonga, a aby je zprostily všech obvinění;

3.  opakovaně vyzývá vietnamské orgány, aby ukončily veškerá omezení a obtěžování ochránců lidských práv a zaručily za všech okolností, aby tito ochránci mohli vykonávat svou legitimní činnost v oblasti lidských práv bez strachu z represe a bez jakýchkoli omezení, včetně soudního obtěžování; vyzývá vietnamskou vládu, aby odstranila veškerá omezení svobody náboženského vyznání a ukončila pronásledování náboženských společenství;

4.  trvá na tom, že vietnamská vláda musí zajistit, že zacházení se všemi zadrženými osobami bude v souladu s mezinárodními standardy; zdůrazňuje, že právo na přístup k právním zástupcům, zdravotníkům a rodinným příslušníkům je důležitou zárukou proti mučení a špatnému zacházení a má zásadní význam pro právo na spravedlivý proces;

5.  odsuzuje zneužívání represivních právních předpisů, které omezují základní práva a svobody; vyzývá vietnamské orgány, aby zrušily, přezkoumaly nebo změnily veškeré represivní zákony, zejména trestní zákoník, zákon o kybernetické bezpečnosti a zákon o náboženském vyznání a přesvědčení, a aby zajistily, že všechny právní předpisy budou v souladu s mezinárodními standardy a závazky v oblasti lidských práv, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je Vietnam smluvní stranou; vyzývá vládu, aby předložila legislativní návrhy, které uvedou úpravu veřejných shromáždění a demonstrací do souladu s právy na svobodné shromažďování a sdružování;

6.  vyzývá Vietnam, aby podepsal a ratifikoval všechny příslušné smlouvy Organizace spojených národů v oblasti lidských práv, Římský statut Mezinárodního trestního soudu a úmluvy MOP č. 87, 98 a 105;

7.  naléhavě vyzývá Vietnam, aby vydal stálé pozvání pro zvláštní postupy Rady OSN pro lidská práva, zejména zvláštnímu zpravodaji pro právo na svobodu přesvědčení a projevu a zvláštnímu zpravodaji pro situaci ochránců lidských práv;

8.  vyzývá vietnamské orgány, aby uznaly nezávislé odbory;

9.  vyzývá EU, aby sledovala situaci v oblasti lidských práv ve Vietnamu a spolupracovala s orgány a všemi příslušnými zúčastněnými stranami na jejím zlepšování;

10.  připomíná, že za všech okolností odmítá trest smrti; vyzývá vietnamské orgány, aby zavedly okamžité moratorium na uplatňování trestu smrti, které by bylo prvním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení; vyzývá vietnamské orgány, aby přezkoumaly všechny rozsudky trestu smrti tak, aby bylo zaručeno, že všechny soudní procesy proběhly podle mezinárodních standardů;

11.  vyzývá ESVČ a Komisi, aby aktivně podporovaly sdružení občanské společnosti a jednotlivce, kteří se ve Vietnamu aktivně zasazují o obranu lidských práv, a to i tím, že budou vyzývat k propuštění obránců lidských práv a vězňů svědomí prostřednictví veškerých kontaktů, které s vietnamskými orgány mají; naléhavě vyzývá delegaci EU v Hanoji, aby uvězněným obráncům lidských práv a vězňům svědomí poskytovala veškerou vhodnou podporu, a to mimo jiné prostřednictvím návštěv ve věznicích, sledování soudních procesů a poskytování právní pomoci;

12.  vyzývá členské státy EU, aby zintenzivnily své úsilí o prosazení konkrétních zlepšení v oblasti lidských práv ve Vietnamu, a to i během nadcházejícího všeobecného pravidelného přezkumu Vietnamu v Radě OSN pro lidská práva;

13.  znovu opakuje výzvu k tomu, aby byl v celé EU zakázán vývoz, prodej, aktualizace a údržba jakýchkoli forem bezpečnostního vybavení, které může být nebo je používáno k vnitrostátní represi, včetně technologií dohledu na internetu, do států se znepokojivým stavem dodržování lidských práv;

14.  vítá posilování partnerství a dialog o lidských právech mezi EU a Vietnamem a připomíná význam dialogu jako klíčového nástroje, který by měl být účinně využíván k podpoře a povzbuzení Vietnamu při provádění nezbytných reforem; důrazně vybízí Komisi, aby sledovala pokrok v rámci dialogu zavedením referenčních hodnot a kontrolních mechanismů;

15.  vyzývá vietnamskou vládu a EU, aby se jakožto významní partneři zavázali ke zlepšování dodržování lidských práv a základních svobod v zemi, neboť to představuje základní kámen dvoustranných vztahů mezi Vietnamem a Evropskou unií, zejména s ohledem na ratifikaci dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem a s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem;

16.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), vládě a Národnímu shromáždění Vietnamu, vysoké komisařce OSN pro lidská práva a generálnímu tajemníkovi OSN.

(1) Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 73.
(2) Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 122.

Poslední aktualizace: 6. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí