Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2926(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0528/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/11/2018 - 5.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0460

Hyväksytyt tekstit
PDF 128kWORD 44k
Torstai 15. marraskuuta 2018 - Strasbourg
Kuuban ihmisoikeustilanne
P8_TA(2018)0460RC-B8-0528/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. marraskuuta 2018 Kuuban ihmisoikeustilanteesta (2018/2926(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat Kuubasta antamansa päätöslauselmat, erityisesti 17. marraskuuta 2004 Kuubasta(1), 2. helmikuuta 2006 EU:n politiikasta Kuuban hallituksen suhteen(2), 21. kesäkuuta 2007 Kuubasta(3), 11. maaliskuuta 2010 Kuuban mielipidevangeista(4) ja 5. heinäkuuta 2017 esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta(5) antamansa päätöslauselmat sekä parlamentin kyseiselle sopimukselle antaman hyväksynnän,

–  ottaa huomioon, että Kuuban kansalliskokous valitsi 19. huhtikuuta 2018 Miguel Díaz-Canelin uudeksi presidentiksi,

–  ottaa huomioon YK:n tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän komitean 17. maaliskuuta 2017 esittämät Kuubaa koskevat havainnot,

–  ottaa huomioon mielivaltaista vangitsemista käsittelevän YK:n työryhmän 20.–24. elokuuta 2018 pidetyssä 82. istunnossaan hyväksymän lausunnon 59/2018 Ariel Ruiz Urquiolasta, jota Amnesty International pitää mielipidevankina,

–  ottaa huomioon toukokuussa 2013 ja toukokuussa 2018 Kuubasta tehdyt YK:n ihmisoikeusneuvoston yleiset määräaikaisarvioinnit,

–  ottaa huomioon Human Rights Watchin vuoden 2017 raportin Kuubasta ja Amnesty Internationalin Amerikkojen johtajan Erika Guevara-Rosasin 27. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon Kuuban uuden hallinnon 100 ensimmäisestä päivästä,

–  ottaa huomioon Kuuban ihmisoikeuksien ja kansallisen sovinnon komission (CCHRNC) kuukausikatsaukset,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä muut kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja -välineet,

–  ottaa huomioon Kuuban perustuslain,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, jonka allekirjoittajiin Kuuba kuuluu,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ihmisoikeudet ovat esillä EU:n poliittisessa vuoropuhelussa sekä yhteistyö- ja kauppasopimuksissa; katsoo, että ihmisoikeuksien, mukaan lukien kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, jakamattomuuden olisi oltava yksi Euroopan unionin tärkeimmistä tavoitteista sen suhteissa Kuubaan;

B.  ottaa huomioon, että parlamentti antoi 5. heinäkuuta 2017 hyväksyntänsä EU:n ja Kuuban väliselle poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevalle sopimukselle; toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa tuodaan selvästi esiin suuri huoli Kuuban ihmisoikeustilanteesta ja siihen sisältyy keskeyttämislauseke, jos ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä rikotaan;

C.  toteaa, että EU:n ja Kuuban välinen ihmisoikeusvuoropuhelu, jota käydään ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan johdolla, alkoi vuonna 2015; ottaa huomioon, että 9. lokakuuta 2018 EU:n ja Kuuban välisessä neljännessä ihmisoikeusvuoropuhelussa osapuolet käsittelivät muun muassa kansalaisten osallistumista julkisiin asioihin, myös äskettäisten vaaliprosessien yhteydessä, sekä yhdistymisvapautta ja sananvapautta ja mahdollisuutta, että ihmisoikeuksien puolustajat ja muut kansalaisyhteiskunnan sektorit voivat muodostaa vapaasti yhdistyksiä, ilmaista näkemyksiään ja osallistua julkiseen elämään; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentille ei ole selvää, johtiko tämä kokous mihinkään ratkaisevaan tulokseen; ottaa huomioon, että Kuuban ihmisoikeuskysymysten suhteen ei ole saatu aikaan konkreettisia tuloksia, vaikka on perustettu ihmisoikeusvuoropuhelu ja Kuuba on valittu uudelleen YK:n ihmisoikeusneuvostoon kaudeksi 2017–2019; ottaa huomioon, että poliittiseen vuoropuheluun on sisällyttävä kansalaisyhteiskunnan ja opposition kanssa ilman rajoituksia käytävä suora ja tiivis vuoropuhelu;

D.  toteaa, että Kuuban hallitus kieltäytyy edelleen tunnustamasta ihmisoikeustilanteen tarkkailua oikeutetuksi toiminnaksi eikä anna paikallisille ihmisoikeusryhmille laillista asemaa;

E.  ottaa huomioon, että perustuslakia koskeva kansanäänestys on tarkoitus järjestää 24. helmikuuta 2019; toteaa, että uuden perustuslain laatimisprosessista puuttuu asianmukainen maanlaajuinen kuuleminen, mikä varmistaa sen, että kommunistinen puolue säilyttää vahvan asemansa yhteiskunnassa, jossa ei ole monipuoluejärjestelmää, perusvapauksia tai poliittisia ja kansalaisoikeuksia, ja vahvistaa siten valtion keskitettyä omistajuutta ja suunnitelmataloutta; toteaa, että 3 artiklassa yhden puolueen poliittinen järjestelmä julistetaan ”peruuttamattomaksi” 3 artiklassa ja että 224 artiklassa todetaan, että nykyisten ja tulevien sukupolvien on kiellettyä muuttaa sosialismin peruuttamattomuutta sekä nykyistä poliittista ja yhteiskunnallista järjestelmää; toteaa, että luonnoksessa näyttää olevan myös muita erittäin huolestuttavia säännöksiä;

F.  ottaa huomioon, että riippumattomia toimittajia, rauhanomaisia toisinajattelijoita ja ihmisoikeusloukkauksista näyttöä kerääviä ihmisoikeuksien puolustajia, jotka ovat enimmäkseen demokraattisen opposition jäseniä, vainotaan, pidätetään mielivaltaisesti tai pidetään vankilassa Kuubassa; ottaa huomioon, että CCHRNC:n mukaan lokakuussa 2018 tehtiin mielivaltaisesti ja epäilemättä poliittisista syistä ainakin 202 lyhytaikaista pidätystä, joiden kohteina olivat rauhanomaiset vastustajat ja riippumattomat kansalaisaktivistit, jotka käyttivät sananvapautta, kokoontumista ja poliittista yhdistymistä koskevia perusoikeuksiaan;

G.  ottaa huomioon, että yksi näistä henkilöistä on tri Eduardo Cardet, Kristillisen vapautusliikkeen (MCL) kansallinen koordinaattori, joka tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankilaan siitä, että hän käytti rauhanomaisesti oikeuttaan sananvapauteen; ottaa huomioon, että marraskuussa 2016 hänet pidätettiin hänen palatessaan Miamiin tekemältään matkalta; ottaa huomioon, että Cardet, jonka katsotaan olevan mielipidevanki, on tällä hetkellä vangittuna Cuba SI -vankilassa Holguínissa, jossa häntä pidetään eristyksissä ilman perhevierailuja tai puheluja;

H.  toteaa, että Tomás Núñez Magdariaga, Kuuban isänmaallisen liiton (Unión Patriótica de Cuba, UNPACU), epävirallisen poliittisen opposition ryhmän, jäsen oli 62 päivän nälkälakossa osoittaakseen mieltään ja hänet vapautettiin 15. lokakuuta 2018 kansainvälisen painostuksen ansiosta; toteaa, että Magdariagan todettiin syylliseksi väitettyyn uhkailuun, joka kohdistui valtion virkamieheen, vaikka tämä lopulta tunnusti tekaisseensa Magdariagaa vastaan nostetut syytteet; katsoo, että hänen tapauksensa on jälleen yksi selkeä esimerkki yrityksistä vaientaa kaikki toisinajattelu;

I.  toteaa, että lokakuussa 2018 Damas de Blanco (Naiset valkoisissa) -järjestö oli jälleen kerran poliittisten sortotoimien pääasiallinen uhri ja että useisiin Yhdistyneen antitotalitaristisen foorumin (FANTU) jäseniin kohdistettiin sortotoimia useissa Kuuban maakunnissa;

J.  katsoo, että kaikille vangeille Kuubassa on taattava inhimillinen kohtelu; ottaa huomioon, että Kuuban hallitus kieltää riippumattomien ihmisoikeusryhmien pääsyn vankiloihin; ottaa huomioon, että Kuuban kansalaiset eivät saa asianmukaista menettelyä koskevia takeita, kuten oikeutta oikeudenmukaiseen ja julkiseen kuulemiseen toimivaltaisessa ja puolueettomassa tuomioistuimessa; ottaa huomioon, että ehdonalaisesti vapautetut vangit ovat usein viranomaisten jatkuvan häirinnän kohteina;

K.  ottaa huomioon, että mielivaltaista vangitsemista käsittelevä YK:n työryhmä on selvästi todennut, että kuubalaisilla mielivaltaisten pidätysten uhreilla on oikeus hakea hallitukselta hyvitystä, johon sisältyy oikeus maineen palautukseen, korvaukseen, kuntoutukseen, tyytyväisyyteen ja takeisiin siitä, että tämä ei toistu;

L.  ottaa huomioon, että on merkkejä siitä, että uskonnonvapautta kunnioitetaan Kuubassa aiempaa enemmän; toteaa, että Kuuban viranomaiset ovat samalla edelleen erittäin rajoittavia kristillisten kirkkojen rakentamisen tai jälleenrakentamisen suhteen; toteaa, että kirkosta on vähitellen tullut Kuuban suurin kansalaisyhteiskunnan toimija ja tärkein valtiosta riippumaton sosiaalihuollon tarjoaja, mutta sen toiminta on edelleen viranomaisten tiukassa valvonnassa;

M.  toteaa, että tiiviimmillä poliittisilla ja taloudellisilla suhteilla Kuuban kanssa on EU:n taholta tarkoitus auttaa edistämään poliittisia uudistuksia maassa sen kaikkien kansalaisten pyrkimysten mukaisesti; katsoo, että talouden ja kaupan vapauttamisen olisi annettava maalle mahdollisuus siirtyä asteittain kohti vapaata yhteiskuntaa, rinnakkaiseloa, teknologiaa ja viestintää, jota Kuuban väestö arvostaa ja vaatii;

N.  ottaa huomioon, että parlamentti on myöntänyt mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon kuubalaisille aktivisteille kolmessa yhteydessä: Oswaldo Payá vuonna 2002, Naiset valkoisissa -järjestö vuonna 2005 ja Guillermo Fariñas vuonna 2010; ottaa huomioon, että on edelleen tavanomaista, että Saharov-palkinnon saajia estetään poistumasta maasta ja osallistumasta kansainvälisiin tapahtumiin;

O.  ottaa huomioon, että parlamentti on useaan otteeseen pyytänyt, että se voisi lähettää virallisia valtuuskuntia Kuubaan; toteaa, että Kuuban viranomaiset ovat kieltäneet pääsyn maahan joka kerta, myös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisen jälkeen;

1.  tuomitsee jyrkästi rauhanomaisten toisinajattelijoiden, riippumattomien toimittajien, ihmisoikeuksien puolustajien ja poliittiseen oppositioon kuuluvien henkilöiden mielivaltaisen vangitsemisen, vainoamisen ja häirinnän sekä hyökkäykset heitä vastaan Kuubassa; kehottaa lopettamaan välittömästi nämä toimet ja vapauttamaan välittömästi kaikki poliittiset vangit, myös Eduardo Cardet’n, ja ne henkilöt, jotka on pidätetty mielivaltaisesti pelkästään sen vuoksi, että he ovat käyttäneet sanan- ja kokoontumisvapauttaan;

2.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja sen edustustoa Kuubassa noudattamaan tiukasti Kuubaan liittyviä perusperiaatteitaan ja -politiikkojaan ja ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin edellä mainittujen henkilöiden vapauttamiseksi, varmistamaan, että poliittisten vastustajien ja ihmisoikeuksien puolustajien häirintä päättyy välittömästi, ja avustamaan ja suojelemaan heitä;

3.  kehottaa Kuuban viranomaisia parantamaan vankilaoloja ja vankien kohtelua sekä sallimaan kansainvälisten ihmisoikeusryhmien ja riippumattomien kuubalaisten järjestöjen pääsyn maan vankiloihin; painottaa, että kuubalaisten toisinajattelijoiden vangitseminen heidän ihanteidensa ja rauhanomaisen poliittisen toimintansa takia on ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vastaista:

4.  pitää valitettavana, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä huolimatta ihmisoikeus- ja demokratiatilanne ei ole parantunut; kehottaa täyttämään EU:n ja Kuuban välisessä poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa vahvistetut sitovat velvoitteet, erityisesti mitä tulee ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen; korostaa, että sopimuksen onnistuminen on riippuvainen sen täytäntöönpanosta ja noudattamisesta;

5.  muistuttaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa on sopimuksen keskeyttämistä koskeva määräys, jota olisi sovellettava siinä tapauksessa, että ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä rikotaan; vaatii siksi Euroopan unionia seuraamaan ja valvomaan tiiviisti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista Kuubassa, kun poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevaa sopimusta pannaan täytäntöön, ja vaatii, että tästä raportoidaan säännöllisesti parlamentille; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa Federica Mogherinia tiedottamaan parlamentille yksityiskohtaisesti täysistunnossa edellä mainitun vaatimuksen täyttämiseksi toteutetuista konkreettisista toimista;

6.  kehottaa Kuuban hallitusta määrittelemään uudelleen ihmisoikeuspolitiikkansa saattamalla sen kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaiseksi ja sallimaan kaikkien kansalaisyhteiskunnan ja opposition poliittisten toimijoiden aktiivisen osallistumisen poliittiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan ilman minkäänlaisia rajoituksia; kehottaa Kuubaa vahvistamaan aikomuksensa noudattaa korkeimpia standardeja ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelemisessa ratifioimalla kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä niiden valinnaiset pöytäkirjat;

7.  muistuttaa Kuuban viranomaisia siitä, että liikkumis- ja kokoontumisvapaus taataan kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä ja että tämä vapaus koskee myös aktivisteja ja demokraattisen opposition jäseniä;

8.  tuomitsee jyrkästi asetuksen nro 349 antamisen, jolla heikennetään oikeutta taiteelliseen vapauteen Kuubassa; kehottaa Kuuban viranomaisia toteuttamaan asianmukaiset lainsäädäntötoimenpiteet asetuksen nro 349 peruuttamiseksi ennen sen voimaantuloa joulukuussa 2018; korostaa, että vapaus taiteelliseen ilmaisuun on keskeinen tekijä sellaisen elinvoimaisen ja vireän kulttuurialan aikaansaamisessa, joka voi luoda työpaikkoja, kehittää kulttuuriteollisuutta ja elvyttää kulttuuriperintöä;

9.  kehottaa Kuuban hallitusta lopettamaan verkkosensuurin ja pääsyn estämisen internetsivustoille pelkästään poliittisen kritiikin ja tiedonsaannin rajoittamisen tarkoituksessa;

10.  antaa täyden tukensa YK:n tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän komitean 17. maaliskuuta 2017 tekemille Kuubaa koskeville päätelmille, joissa Kuubaa kehotettiin ryhtymään tarvittaviin toimiin oikeusjärjestelmänsä täyden itsenäisyyden takaamiseksi sekä riippumattoman kansallisen ihmisoikeuselimen perustamiseksi Pariisin periaatteiden mukaisesti;

11.  on erittäin huolissaan uudesta perustuslakiluonnoksesta ja kansanäänestyksestä, joka suunnitellaan järjestettävän helmikuussa 2019; korostaa, että koko prosessista puuttuu sellaisten perustavien kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien sisällyttäminen, suvaitseminen ja kunnioittaminen, jotka voisivat taata demokraattisen perustuslakiprosessin; toteaa tässä yhteydessä jälleen aikovansa päättäväisesti edistää prosessia, jossa siirrytään kohti moniarvoista demokratiaa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista ja jossa ovat mukana kaikki toimijat ilman mitään erotusta, kuten ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa lausutaan, sekä kestävää taloudellista elpymistä, jonka tarkoituksena on Kuuban väestön elintason parantaminen Kuuban kansan pyrkimysten mukaisesti; kehottaa asianomaisia Kuuban viranomaisia säätämään uudessa perustuslaissa vapaista ja moniarvoisista vaaleista;

12.  kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita tukemaan Kuuban taloudellista ja poliittista siirtymistä kohti täysin demokraattista järjestelmää, jossa kunnioitetaan kaikkien kansalaisten perusoikeuksia; tukee erilaisten EU:n ulkopolitiikan välineiden ja erityisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) käyttämistä EU:n Kuuban kansalaisyhteiskunnan ja Kuuban rauhanomaista muutosta tukevien tahojen kanssa käymän vuoropuhelun vahvistamiseen;

13.  kehottaa Kuuban viranomaisia poistamaan kuolemanrangaistuksen kaikkien rikosten osalta; vaatii kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämistä, kunnes tämä lainsäädännön muutos on virallisesti hyväksytty; kehottaa tarkastelemaan kaikkia kuolemantuomioita uudelleen, jotta voidaan varmistaa, että oikeudenkäynnit ovat olleet kansainvälisten normien mukaisia ja että yhtäkään kuolemantuomion toimeenpanoa ei enää tulevaisuudessa tapahdu;

14.  kehottaa Kuuban hallitusta sallimaan, että kirkot harjoittavat sosiaalihuollon toimintaa vapaasti Kuuban yhteiskunnassa; kehottaa takaamaan uskonnon- ja omantunnonvapauden täysimääräisesti;

15.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa Federica Mogherinia tunnustamaan Kuuban hallitusta vastustavan poliittisen opposition olemassaolon ja tukemaan sen ottamista mukaan EU:n ja Kuuban väliseen poliittiseen vuoropuheluun; muistuttaa EU:n toimielimiä siitä, että kansalaisyhteiskunta ja Saharov-palkinnon saajat ovat Kuuban demokratisoinnin kannalta keskeisiä toimijoita ja että heidän ääntään on kuultava ja heidät on otettava huomioon kahdenvälisissä suhteissa; kehottaa tässä mielessä kaikkia EU:n jäsenvaltioiden edustajia ottamaan vierailujen aikana ihmisoikeuskysymykset esille kuubalaisten viranomaisten kanssa ja tapaamaan Saharov-palkinnon saajia vieraillessaan Kuubassa, jotta varmistetaan EU:n ihmisoikeuspolitiikan sisäinen ja ulkoinen johdonmukaisuus;

16.  pitää erittäin valitettavana Kuuban viranomaisten kieltäytymistä siitä, että Euroopan parlamentin valiokunnat, valtuuskunnat ja jotkin poliittiset ryhmät voisivat vierailla Kuubassa, vaikka parlamentti on antanut hyväksyntänsä poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiselle; kehottaa viranomaisia välittömästi sallimaan maahan pääsyn, myös mahdollisuuden vierailla saarella, kun perustuslakia koskeva kansanäänestys on määrä pitää 24. helmikuuta 2019;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Kuuban hallitukselle ja kansalliskokoukselle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetulle sekä CELAC-maiden hallituksille.

(1) EUVL C 201 E, 18.8.2005, s. 83.
(2) EUVL C 288 E, 24.11.2006, s. 81.
(3) EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 377.
(4) EUVL C 349 E, 22.12.2010, s. 82.
(5) EUVL C 334, 19.9.2018, s. 99.

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö