Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2927(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0533/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/11/2018 - 5.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0461

Antagna texter
PDF 133kWORD 48k
Torsdagen den 15 november 2018 - Strasbourg
Människorättssituationen i Bangladesh
P8_TA(2018)0461RC-B8-0533/2018

Europaparlamentets resolution av den 15 november 2018 om människorättssituationen i Bangladesh (2018/2927(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bangladesh av den 6 april 2017(1) och 26 november 2015(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2017 om det aktuella läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact)(3), och av kommissionens tekniska lägesrapport av den 28 september 2018,

–  med beaktande av sin resolution av den 27 april 2017 om EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn(4),

–  med beaktande av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Bangladesh om partnerskap och utveckling(5) från 2001,

–  med beaktande av Internationella arbetsorganisationens konvention om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten,

–  med beaktande av överenskommelsen om godtagbarhet för den kontinuerliga förbättringen av arbetstagares rättigheter och fabrikssäkerhet inom industrin för konfektionsvaror och stickade klädesplagg i Bangladesh,

–  med beaktande av avtalet om brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh från 2013, och av förlängningen av avtalet 2018,

–  med beaktande av det gemensamma lokala uttalandet av den 27 september 2018 om den bangladeshiska lagen om it-säkerhet från EU:s medlemsstaters beskickningschefer, Europeiska unionens delegation och Norges och Schweiz beskickningschefer,

–  med beaktande av den nationella rapporten av den 26 februari 2018 till FN:s råd för mänskliga rättigheter för dess allmänna återkommande utvärdering av Bangladesh,

–  med beaktande av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden, som antogs av FN:s generalförsamling den 20 december 2006 och trädde i kraft den 23 december 2010,

–  med beaktande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, som godkändes av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 16 juni 2011,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

–  med beaktande av den bangladeshiska nationella handlingsplanen för avskaffande av barnäktenskap 2015–2021,

–  med beaktande av rekommendationerna från det 17:e mötet i FN:s permanenta forum för urbefolkningar (UNPFII),

–  med beaktande av 2018 års internationella pressfrihetsindex,

–  med beaktande av den bangladeshiska lagen om it-säkerhet från 2018,

–  med beaktande av den bangladeshiska lagen om informations- och kommunikationsteknik (nedan kallad IKT-lagen), särskilt avsnitt 57,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter av den 12 maj 2014 vad gäller yttrandefrihet online och offline,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har en lång tradition av förbindelser med Bangladesh, bland annat genom samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling. Respekten för och främjandet av mänskliga rättigheter och demokratiska principer ligger till grund för parternas inrikes- och utrikespolitik och måste vara ett väsentligt inslag i EU:s yttre åtgärder.

B.  Förtrycket mot medlemmar av det civila samhället, inklusive politiska aktivister, fackföreningsmedlemmar, journalister, studenter, människorättsförsvarare och minoriteter, har ökat under de senaste åren i Bangladesh. FN:s människorättsexperter och internationella människorättsgrupper har rapporterat om ett tydligt mönster i Bangladesh av utomrättsliga avrättningar, godtyckliga massgripanden och påtvingade försvinnanden, såsom i fallen med Maroof Zaman och Mir Ahmad Bin Quasem.

C.  Bangladesh innehar plats 146 av 180 i det internationella pressfrihetsindexet. Kränkningar av grundläggande friheter och mänskliga rättigheter – särskilt våld, trakasserier, hot och censur som drabbar journalister och bloggare – är alltjämt utbredda i Bangladesh. Den bangladeshiska IKT-lagen, särskilt avsnitt 57, har under de senaste åren använts för att gripa och åtala aktivister och journalister som har kritiserat regeringen.

D.  Lagen om it-säkerhet, som antogs av Bangladeshs parlament den 19 september 2018, ändrar inte avsnitt 57 i IKT-lagen, trots de många invändningarna från bangladeshiska journalister, medborgarrättsaktivister och det internationella samfundet.

E.  Den internationellt erkända och prisbelönta bangladeshiska fotojournalisten Shahidul Alam, lärare och aktivist, bortfördes med tvång från sitt hem den 5 augusti 2018 och fängslades enligt IKT-lagen efter att ha uttalat sig om den senaste tidens studentprotester i Bangladesh och kritiserat myndigheterna för att ha använt våld. Han är fortfarande häktad och har vägrats frisläppande mot borgen vid flera tillfällen. Enligt uppgift har han nekats adekvat medicinsk behandling och utsatts för tortyr.

F.  Till följd av terroristattacker tillämpar regeringen en strikt ”nolltolerans”-strategi. Mobilnät i Bangladesh har stängts ner och bangladeshiska säkerhetsstyrkor har enligt uppgift försökt köpa elektronisk övervakningsapparatur på den internationella marknaden. Regeringen i Bangladesh har inlett en kampanj av intensiv och inkräktande övervakning av sociala medier.

G.  Val ska hållas i Bangladesh den 30 december 2018. Oppositionsledaren och den f.d. premiärministern Khaleda Zia avtjänar för närvarande ett fängelsestraff på 10 år för korruption och är därmed avstängd från att ställa upp i valet. Hon nekar till anklagelserna, som hennes anhängare hävdar är politiskt motiverade.

H.  Kvinnor och flickor i Bangladesh utsätts för omfattande våld. Bangladesh har den största andelen barnäktenskap i Asien och en av de största i världen. År 2017 antog regeringen i Bangladesh lagen om begränsande av barnäktenskap, som medger undantag i ”särskilda fall”, men som inte definierar några sådana kriterier eller fastställer en lägsta ålder för sådana äktenskap.

I.  I Bangladesh kan dödsstraffet tillämpas på flera brott. Under 2017 avrättades sex personer.

J.  Fallen av våld rapporteras ha ökat i år, särskilt mot kvinnor från urbefolkningar, samt trakasserier och gripanden av förespråkare av ursprungsbefolkningars rättigheter i området Chittagong Hill Tracts.

K.  EU är Bangladeshs viktigaste handelspartner, och eftersom Bangladesh hör till de minst utvecklade länderna (MUL) så omfattas landet av det mest fördelaktiga systemet inom EU:s allmänna preferenssystem, nämligen systemet ”Allt utom vapen”.

L.  År 2024 beräknas Bangladesh inte längre uppfylla kraven för de minst utvecklade länderna. Fram till dess behöver reformer av mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, inklusive avskaffande av barnarbete, skyndas på. Farhågor kvarstår avseende bestämmelserna i den bangladeshiska arbetslagen och förslaget till lag om industriella frizoner för bearbetning på export.

M.  Inom ramen för överenskommelsen om godtagbarhet undertecknades avtalet om brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh av globala klädmärken, återförsäljare och fackföreningar. Hittills har mindre än hälften av de fabriker som omfattas av avtalet vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder. Avtalet gick ut i oktober 2018 trots att betydande arbete återstår. Avtalet följdes av en övergångsöverenskommelse som ska gälla i tre år.

N.  Avtalet behöver stödjas och alla parter behöver få fortsätta sitt arbete på ett smidigt sätt, även efter november 2018. Endast en gång har regeringen i Bangladesh och dess enhet för saneringssamordning visat både i ord och handling att de har uppfyllt beredskapskraven och att dessa initiativ för ansvarsfullt företagande kanske inte längre behövs.

O.  År 2018 fick Bangladesh en massiv tillströmning av mer än 700 000 rohingyaflyktingar som flydde från en kampanj av etnisk rensning som utfördes av den burmesiska militären. Dessa flyktingar är fortfarande i akut behov av humanitärt bistånd. Bangladesh och Myanmar nådde en överenskommelse den 30 oktober 2018 om att påbörja repatrieringen av rohingyafolket till Myanmar i mitten av november, utan något samråd med eller deltagande av FN:s flyktingkommissariat (UNHCR).

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den försämrade människorättssituationen i Bangladesh och särskilt över de pågående kraftåtgärderna mot yttrande- och mötesfriheten för medier, studenter, aktivister och oppositionen. Parlamentet fördömer att människor grips och utsätts för våld när de utövar sin yttrandefrihet för att kritisera regeringen. Parlamentet är extremt oroat över rapporterna om att användningen av tortyr håller på att bli endemisk.

2.  Europaparlamentet noterar att FN i sin allmänna återkommande utvärdering i maj 2018 berömde Bangladesh för dess ”anmärkningsvärda framsteg” när det gäller att förbättra de mänskliga rättigheterna under de senaste åren. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen i Bangladesh att genomföra rekommendationerna från utvärderingen, särskilt avseende rättsväsendets oberoende, medborgerliga och politiska rättigheter, mediernas frihet, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt kvinnors och flickors rättigheter.

3.  Europaparlamentet uppmanar de bangladeshiska myndigheterna att genomföra oberoende utredningar av rapporter om utomrättsliga avrättningar, påtvingade försvinnanden och övervåld, inbegripet fallen med Maroof Zaman och Mir Ahmad Bin Quasem, och att ställa de ansvariga inför rätta i enlighet med internationella normer. Parlamentet uppmanar vidare Bangladesh att ratificera den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden, och att införliva dess bestämmelser i nationell lagstiftning.

4.  Europaparlamentet uppmanar de bangladeshiska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige Shahidul Alam, dra tillbaka alla anklagelser mot honom och låta honom fortsätta med sitt legitima människorättsarbete. Parlamentet insisterar på att de bangladeshiska myndigheterna måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera Shahidul Alams och hans familjs fysiska och psykiska integritet och säkerhet, och se till att Shahidul Alam under sin häktning behandlas på ett sätt som följer internationella principer och normer. Parlamentet uppmanar de bangladeshiska myndigheterna att omedelbart inleda en offentlig utredning av anklagelserna om att Shahidul Alam har torterats, och att ställa förövarna inför rätta.

5.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över IKT-lagen, inte bara eftersom den redan har haft en allvarlig inverkan på journalisters, bloggares och kommentatorers arbete, men också för att den straffar alla individers legitima utövande av rätten till yttrandefrihet, även på sociala medier. Parlamentet anser att avsnitt 57 i IKT-lagen är oförenlig med de grundläggande rättigheterna till yttrandefrihet och till en rättvis rättegång.

6.  Europaparlamentet beklagar djupt regeringens beslut att anta lagen om it-säkerhet, som i själva verket utvidgar och stärker polisens befogenheter att slå ner på yttrandefriheten, inbegripet på sociala medier, inför det nationella valet 2018. Parlamentet uppmanar de bangladeshiska myndigheterna att utan dröjsmål se över lagen om it-säkerhet och IKT‑lagen och anpassa dem så att de överensstämmer med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Bangladesh har anslutit sig till.

7.  Europaparlamentet hoppas att nästa allmänna val kommer att vara fredligt, öppet och av en deltagande karaktär så att medborgarna kan ge uttryck åt ett verkligt politiskt val. Parlamentet uppmanar de politiska krafterna att avhålla sig från allt våld och all anstiftan till våld under valperioden.

8.  Europaparlamentet välkomnar den konstruktiva roll som Bangladesh har spelat under svåra omständigheter genom att ta emot rohingyaflyktingar. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att tillhandahålla mer mark för att minska överbefolkningen och förbättra de ohälsosamma förhållandena i lägren. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att lätta på de byråkratiska restriktioner som de tillämpar på humanitära organisationer. Parlamentet uppmanar med kraft regeringarna i Bangladesh och Myanmar att omedelbart ompröva beslutet att börja repatriera rohingyaflyktingar, eftersom villkoren för ett säkert, värdigt och frivilligt återvändande ännu inte är uppfyllda.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU och andra internationella givare att öka sina ansträngningar för att tillhandahålla det ekonomiska och materiella stöd som behövs till flyktinglägren för rohingyaflyktingar i Bangladesh.

10.  Europaparlamentet insisterar på att Bangladesh ska uppfylla sina åtaganden inom ramen för systemet ”Allt utom vapen” i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

11.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att Bangladesh ska avskaffa dödsstraffet.

12.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över ogiltigförklaringen av övergångsavtalet, som enligt planerna ska träda i kraft den 30 november 2018. Parlamentet konstaterar att enheten för saneringssamordning ännu inte har kapacitet att övervaka och kontrollera hälso- och säkerhetskrav, vilket får allvarliga konsekvenser för fabriksarbetarnas säkerhet och rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen i Bangladesh att omedelbart erkänna och genomföra övergångsavtalet och att visa en större beredskap för att ta över alla funktioner i avtalet. Parlamentet uppmanar givare att stödja regeringen i Bangladesh för att göra detta möjligt. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att fortsätta sitt kapacitetsbyggande arbete med enheten för saneringssamordning.

13.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Bangladesh att anta lagstiftningsändringar av den bangladeshiska arbetslagen och dess genomförandebestämmelser så att de stämmer överens med ILO:s internationella arbetsnormer och i syfte att tillåta fullständig föreningsfrihet. Parlamentet uppmanar regeringen i Bangladesh att vidta nödvändiga åtgärder för att effektivt ta itu med alla former av diskriminering mot fackföreningar, inbegripet våld och hot.

14.  Europaparlamentet uttrycker oro över att även om 2017 års lag om begränsning av barnäktenskap innehåller bestämmelser om att stärka förebyggande arbete, och om lagföring av gärningsmän, så innehåller den ändå en klausul som tillåter äktenskap under 18 år under särskilda omständigheter med föräldrarnas samtycke och tillstånd från domstol. Parlamentet begär att detta kryphål snarast ska stängas i syfte att skydda barn.

15.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de bangladeshiska myndigheterna att fortsätta att bemöta utmaningar på människorättsområdet. Parlamentet noterar att människorättsfrågor kommer att diskuteras vidare i den gemensamma kommissionen EU–Bangladesh, som ska hållas i Dhaka under första halvåret 2019.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter samt Bangladeshs regering och parlament.

(1) Europaparlamentets resolution av den 6 april 2017 om Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (EUT C 298, 23.8.2018, s. 65).
(2) Europaparlamentets resolution av den 26 november 2015 om yttrandefriheten i Bangladesh (EUT C 366, 27.10.2017, s. 135).
(3) EUT C 331, 18.9.2018, s. 100.
(4) EUT C 298, 23.8.2018, s. 100.
(5) EGT L 118, 27.4.2001, s. 48.

Senaste uppdatering: 6 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy