Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0237(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0340/2018

Predložena besedila :

A8-0340/2018

Razprave :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Glasovanja :

PV 15/11/2018 - 5.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0462

Sprejeta besedila
PDF 356kWORD 119k
Četrtek, 15. november 2018 - Strasbourg
Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu ***I
P8_TA(2018)0462A8-0340/2018
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0548),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog (C8-0324/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(2),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 24. julija 2017, naslovljenega na Odbor za promet in turizem v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0340/2018),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 197, 8.6.2018, str. 66.
(2) UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 15. novembra 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev)
P8_TC1-COD(2017)0237

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Potrebnih je več sprememb Uredbe (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta(2) , da se ob ustreznem upoštevanju zlasti členov 11, 12 in 14 Pogodbe o delovanju Evropske unije zagotovi boljša zaščita za potnike in spodbudi povečanje deleža potovanja po železnici. Glede na te spremembe in zaradi jasnosti bi zato bilo treba navedeno Uredbo (ES) št. 1371/2007 prenoviti. [Sprememba 1]

(2)  V okviru skupne prometne politike je pomembno zagotoviti uporabniške pravice potnikov v železniškem prometu ter izboljšati kakovost in učinkovitost storitev železniškega prevoza potnikov, kar lahko pripomore k povečanju deleža železniškega prevoza v primerjavi z drugimi načini prevoza.

(3)  Kljub znatnemu napredku na področju zaščite potrošnikov v Uniji so še vedno potrebne nadaljnje izboljšave za zaščito pravic potnikov v železniškem prometu, zlasti v zvezi z nadomestili v primeru zamude, odpovedi ali materialne škode. [Sprememba 2]

(4)  Potnik v železniškem prometu je šibkejša stran prevozne pogodbe, zato bi bilo treba njegove pravice v tem pogledu zaščititi.

(5)  S priznavanjem enakih pravic potnikom, ki potujejo v mednarodnem in notranjem železniškem prometu, bi se morali morala povišati raven varstva potrošnikov v Uniji ter zagotoviti enaki konkurenčni pogoji za prevoznike v železniškem prometu in enotna raven pravic za potnike pravic potnikov v Uniji, zlasti kar zadeva njihov dostop do informacij in nadomestilo v primeru zamude ali odpovedi. Potniki bi morali prejeti čim bolj točne informacije o svojih pravicah. [Sprememba 3]

(5a)   Ta uredba ne bi smela posegati v pristojnost držav članic ali pristojnih organov, da določijo socialne tarife za storitve, ki se urejajo v skladu z obveznostmi javnih storitev, in za komercialne storitve. [Sprememba 4]

(6)  Mestne, primestne in regionalne storitve železniškega prevoza potnikov se po svoji naravi razlikujejo od storitev na dolgih relacijah. Države članice bi zato morale zato imeti možnost, da mestne, primestne in regionalne storitve železniškega prevoza potnikov, ki niso čezmejne storitve znotraj Unije, izvzamejo iz nekaterih določb o pravicah potnikov. [Sprememba 136]

(7)  Cilj te uredbe je izboljšati storitve železniškega prevoza potnikov v Uniji. Zato bi morale države članice imeti možnost, da začasno odobrijo odstopanja za storitve v regijah, pri katerih se znaten del storitve izvaja izven Unije, če je na delu takšnih storitev, ki se zagotavlja na ozemlju teh držav članic, v skladu z njihovim nacionalnim pravom zagotovljena zadovoljiva raven pravic potnikov.

(8)  Vendar se ta odstopanja ne bi smela uporabljati za določbe te uredbe, ki olajšujejo uporabo prevoznih storitev v železniškem prometu invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo. Poleg tega se odstopanja ne bi smela uporabljati v zvezi s pravicami oseb, ki želijo kupiti vozovnico za potovanje z vlakom, da to storijo brez nepotrebnih težav, določbami o odgovornosti prevoznikov v železniškem prometu glede potnikov in njihove prtljage, zahtevo, da je prevoznik v železniškem prometu ustrezno zavarovan, ter zahtevo, da prevozniki v železniškem prometu sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev osebne varnosti potnikov na železniških postajah in vlakih ter za obvladovanje tveganja. [Sprememba 6]

(9)  Med pravice uporabnikov prevoznih storitev v železniškem prometu sodi prejemanje informacij v zvezi s prevozno storitvijo temi storitvami in povezanimi zadevami pred in med potovanjem. Če je le mogoče, bi morali ter po njem. Prevozniki v železniškem prometu in prodajalci vozovnic bi morali te informacije kar se da hitro zagotoviti vnaprej ali vsaj na začetku potovanja. Te informacije bi bilo treba zagotoviti v obliki, dostopni invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo, in bi morale biti javno dostopne. Prevozniki v železniškem prometu bi morali te informacije zagotoviti prodajalcem vozovnic in drugim prevoznikom v železniškem prometu, ki prodajajo njihovo storitev. [Sprememba 7]

(9a)   Dostop do vseh operativnih podatkov in tarif v realnem času brez diskriminacije in pod sprejemljivimi pogoji povečuje dostopnost potovanja po železnici za nove stranke ter jim zagotavlja večjo izbiro med možnostmi potovanja in tarifami. Da bi prevozniki v železniškem prometu spodbujali potovanje po železnici, bi morali prodajalcem vozovnic zagotavljati operativne podatke in podatke o tarifah. Prizadevati bi si bilo treba za to, da se potnikom omogoči rezervacija enotnih vozovnic in optimalnih enkratnih železniških potovanj. [Sprememba 8]

(9b)   Spodbujanje večmodalnega prevoza potnikov bi omogočilo doseganje podnebnih ciljev. Zato bi morali prevozniki v železniškem prometu objaviti tudi povezave z drugimi načini prevoza, da bodo potniki seznanjeni z njimi pred rezervacijo potovanja. [Sprememba 9]

(9c)  Dobro razvit večmodalni prevoz potnikov bo prispeval k doseganju podnebnih ciljev. Zato bi morali prevozniki v železniškem prometu opozoriti tudi na povezave z drugimi načini prevoza, da bodo potniki seznanjeni z njimi pred rezervacijo potovanja. [Sprememba 10]

(10)  Podrobnejše zahteve glede zagotavljanja potovalnih informacij so določene v tehničnih specifikacijah za interoperabilnost (TSI) iz Uredbe Komisije (EU) št. 454/2011(3).

(11)  Krepitev pravic potnikov v železniškem prometu bi morala temeljiti na obstoječem mednarodnem pravu iz Dodatka A – Enotna pravila za pogodbo o mednarodnem železniškem prevozu potnikov in prtljage (CIV) h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980, kakor je spremenjena s Protokolom o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu z dne 3. junija 1999 (Protokol iz leta 1999). Vendar je zaželeno področje uporabe te uredbe razširiti in zaščititi ne le potnike v mednarodnem železniškem prometu, temveč tudi potnike v notranjem železniškem prometu. Unija je h konvenciji COTIF pristopila 23. februarja 2013.

(12)  V okviru prodaje vozovnic za prevoz potnikov bi morale države članice sprejeti vse potrebne ukrepe za prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva ali prebivališča, ne glede na to, ali je zadevni potnik trajno ali začasno prisoten v drugi državi članici. Navedeni ukrepi bi se morali nanašati na vse prikrite oblike diskriminacije, ki bi z uporabo meril, kot so prebivališče, fizična ali digitalna lokacija, lahko imele enak učinek. Glede na razvoj spletnih platform za prodajo potniških vozovnic bi morale države članice posebno pozornost posvetiti temu, da do diskriminacije ne prihaja med dostopanjem do spletnih vmesnikov ali nakupom vozovnic. Kljub temu ureditve prevoza, ki vključujejo socialne tarife, ne bi smele biti samodejno izključene, pod pogojem, da so sorazmerne in neodvisne od državljanstva oseb, ki jih zadevajo. [Sprememba 11]

(13)  Vse večja priljubljenost kolesarjenja v Uniji vpliva tudi širše na sektorja mobilnosti in turizma. S povečanjem deleža uporabe železnic in kolesarjenja v strukturi načinov prevoza se zmanjšuje vpliv prometa na okolje. Zato bi morali prevozniki v železniškem prometu kar najbolj olajšati združevanje potovanj s kolesom in vlakom, zlasti tako, da potnikom dovolijo, da kolesa vzamejo s seboj na vlak bi morali dati na voljo zadostno število stojal za sestavljena kolesa v temu namenjenih prostorih na vseh vrstah potniških vlakov, vključno z visokohitrostnimi vlaki, vlaki na dolgih relacijah ter čezmejnimi in lokalnimi vlaki. Potniki bi morali biti obveščeni o prostoru, ki je na voljo za kolesa. Te zahteve bi morale veljati za vse prevoznike v železniškem prometu od ... [dve leti po datumu začetka veljavnosti te uredbe]. [Sprememba 12]

(14)  Prevozniki v železniškem prometu bi morali olajšati prehod potnikov v železniškem prometu od enega operaterja k drugemu s pomočjo izdaje enotnih vozovnic, če je to mogoče. [Sprememba 13]

(15)  Z vidika Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov ter z namenom, da se invalidnim osebam in osebam z zmanjšano mobilnostjo zagotovijo možnosti potovanja po železnici, primerljive z možnostmi drugih državljanov, bi bilo treba določiti pravila o nediskriminaciji in pomoči med potovanjem. Invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, naj bo vzrok zanjo invalidnost, starost ali kateri koli drugi dejavnik, imajo, tako kot vsi drugi državljani, pravico do prostega gibanja in nediskriminacije. Med drugim bi bilo treba posvetiti posebno pozornost zagotavljanju dostopnih informacij invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v zvezi z dostopnostjo do prevoznih storitev v železniškem prometu, pogoji dostopa do tirnih vozil in njihovo opremo. Da bi bili potniki z omejeno možnostjo zaznavanja kar najbolje obveščeni o zamudah, bi bilo treba uporabljati ustrezne in razumljive optične in akustične sisteme. Invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo bi morale imeti možnost kupiti vozovnico na vlaku brez dodatnih stroškov. Osebje bi moralo biti ustrezno usposobljeno, da se odzove na potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, zlasti, ko jim nudijo pomoč. Za zagotovitev enakih pogojev potovanja bi morala biti takim osebam na postajah in brezplačno na vlaku voljo pomoč na voljo vedno, kadar obratujejo vlaki, ter ne samo ob določenih urah pri vstopu na vlak in izstopu z njega. [Sprememba 14]

(15a)  Če na postaji ni dostopnih zmogljivosti za prodajo vozovnic, morajo invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo imeti možnost, da vozovnico kupijo na vlaku. [Sprememba 15]

(16)  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj bi morali upoštevati potrebe invalidnih oseb ali oseb z omejeno mobilnostjo, skladno s v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1300/2014 (TSI za osebe z omejeno mobilnostjo)(4) in Direktivo XXX, ki dopolnjuje TSI. Poleg tega bi morali biti v skladu s pravili Unije o javnih naročilih, zlasti z Direktivo 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta(5), vse zgradbe in tirna vozila dostopni s postopnim odpravljanjem fizičnih in funkcionalnih ovir pri nabavi novega materiala ali pri izvajanju gradbenih ali večjih obnovitvenih del. [Sprememba 16]

(17)  Zaželeno je, da bi ta uredba uvedla sistem nadomestil za potnike v primeru zamude, povezane z odgovornostjo prevoznikov v železniškem prometu, na isti podlagi kot mednarodni sistem, ki ga zagotavlja COTIF, zlasti z Enotnimi pravili CIV, ki se nanašajo na pravice potnikov. Kupnina za vozovnico bi morala biti v celoti vračljiva. V primeru zamude pri storitvi prevoza potnikov bi morali prevozniki v železniškem prometu potnikom zagotoviti nadomestilo kot odstotni delež do 100 % cene vozovnice. [Sprememba 17]

(18)  Prevozniki v železniškem prometu bi obvezno morali biti zavarovani ali bi morali skleniti enakovreden dogovor o odgovornosti do potnikov v železniškem prometu v primeru nesreč. Kadar država članica določi najvišji znesek odškodnine za primer smrti ali telesne poškodbe potnika, bi morala biti ta odškodnina najmanj enaka znesku, določenemu v enotnih pravilih CIV. Države članice bi morale imeti možnost, da kadar koli povečajo znesek odškodnine za primer smrti ali telesne poškodbe potnikov. [Sprememba 18]

(19)  Krepitev pravic do nadomestila in pomoči v primeru zamud, zamujenih povezav ali odpovedi prevozne storitve v prometu naj bi spodbudila delovanje trga storitev železniškega potniškega prometa v korist potnikov.

(20)  V primeru zamud bi potniki morali imeti možnost za nadaljevanje ali preusmeritev potovanja pod primerljivimi pogoji prevoza. V takem primeru bi bilo treba zlasti upoštevati potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo po ustreznih informacijah. [Sprememba 19]

(20a)   Razlaga potovanja ali kombiniranega potovanja bi morala vključevati vse okoliščine z realističnimi ali veljavnimi minimalnimi časi povezav, če se prvotno rezervirajo, ob upoštevanju vseh pomembnih dejavnikov, kot so velikost in lokacija posameznih postaj ali zadevnih platform. [Sprememba 137]

(21)  Vendar pa prevozniku v železniškem prometu ne bi smelo biti treba plačati nadomestila, če lahko dokaže, da je do zamude prišlo zaradi izrednih vremenskih razmer ali večjih naravnih nesreč, ki so ogrozile varno izvajanje storitve. Vsak tak dogodek bi moral imeti značilnosti izredne naravne nesreče in ne vremenskih dogodkov, ki se lahko pričakujejo v zadevnem letnem času, kot so na primer jesenske nevihte ali redne poplave v mestih, ki jih povzroči plimovanje ali taljenje snega. Prevozniki v železniškem prometu bi morali dokazati, da zamude niso mogli niti predvideti niti preprečiti, čeprav so za to sprejeli vse razumne ukrepe. [Sprememba 20]

(22)  Upravljavci postaj bi morali v sodelovanju z upravljavci infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu pripraviti in objaviti načrte ravnanja v nepredvidljivih razmerah, da bi kar najbolj zmanjšali učinke večjih prekinitev storitev ter obtičalim potnikom zagotovili ustrezne informacije in oskrbo. [Sprememba 21]

(23)  Ta uredba ne bi smela omejevati pravic prevoznikov v železniškem prometu, prodajalcev vozovnic ali upravljavcev železniških postaj ali infrastrukture, da po potrebi zahtevajo nadomestilo od katere koli osebe, vključno s tretjimi osebami, za izpolnitev obveznosti do potnikov v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo s to uredbo. [Sprememba 22]

(24)  Kadar država članica prevozniku v železniškem prometu odobri neizvajanje določb te uredbe, bi morala spodbujati prevoznike v železniškem prometu, v posvetovanju z organizacijami, ki zastopajo potnike, da uvedejo nadomestila in pomoč v primeru večjih prekinitev storitev železniškega prevoza potnikov.

(25)  Zaželeno je tudi, da se žrtve nesreč in vzdrževane družinske člane razbremeni kratkotrajnih finančnih skrbi neposredno po nesreči.

(26)  V interesu potnikov v železniškem prometu je, da se v dogovoru z javnimi organi sprejmejo ustrezni ukrepi za zagotovitev osebne varnosti potnikov na postajah in vlakih.

(27)  Potniki v železniškem prometu bi morali imeti možnost, da pritožbo v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz te uredbe, predložijo kateremu koli zadevnemu prevozniku v železniškem prometu, prodajalcu vozovnic, upravljavcu železniške postaje ali upravljavcu infrastrukture, in pravico do odgovora v razumnem roku. [Sprememba 23]

(28)  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj bi morali določiti, objaviti, upravljati in spremljati standarde kakovosti za storitve železniškega prevoza potnikov, vključno s storitvami za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo. [Sprememba 24]

(29)  Za ohranitev visoke ravni varstva potrošnikov v železniškem prometu bi se moralo od držav članic zahtevati, da določijo nacionalne izvršilne organe, ki bodo podrobno spremljali in izvrševali to uredbo na nacionalni ravni. Ti organi bi morali imeti možnost, da sprejmejo različne izvršilne ukrepe in potnikom zagotovijo možnost zavezujočega alternativnega reševanja sporov v skladu z Direktivo 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta(6). Potniki bi morali imeti možnost, da se tem organom pritožijo glede morebitnih kršitev te uredbe in po dogovoru uporabljajo spletno reševanje sporov, vzpostavljeno v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(7). Poleg tega bi bilo treba določiti, da lahko pritožbe vložijo organizacije, ki zastopajo skupine potnikov. Ti organi bi morali med seboj sodelovati, da zagotovijo ustrezno obravnavo takšnih teh pritožb, ta uredba pa bi morala še vedno biti navedena v prilogi k Uredbi (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta(8). Nacionalni izvršilni organi vsako leto na svojem spletišču objavijo poročila s statističnimi podatki, v katerih navedejo število in vrsto prejetih pritožb ter izid sprejetih izvršilnih ukrepov. Poleg tega bi bilo ta poročila treba objaviti na spletnem mestu Agencije Evropske unije za železnice. [Sprememba 25]

(30)  Obdelava osebnih podatkov bi se morala izvajati v skladu s predpisi Unije o varstvu osebnih podatkov, zlasti z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta(9).

(31)  Države članice bi morale določiti kazni za kršitve te uredbe in zagotoviti izvajanje teh kazni. Kazni, med katerimi bi lahko bilo tudi plačilo nadomestila zadevni osebi, bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter med drugim vključevati najnižjo denarno kazen ali delež letnega prometa zadevnega podjetja ali organizacije, odvisno od tega, kateri znesek je višji. [Sprememba 26]

(32)  Ker ciljev te uredbe, namreč razvoja železnic Unije in uvedbe pravic potnikov, ni mogoče v ustrezni meri doseči na ravni držav članic in jih je lažje dosegati na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego teh ciljev.

(33)  Da se zagotovi visoka raven zaščite potnikov, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov za spreminjanje Prilog I, II in III v zvezi z Enotnimi pravili CIV, za določanje minimalne ravni informacij, ki jih morajo zagotoviti prevozniki v železniškem prometu in prodajalci vozovnic, in minimalnih standardih kakovosti storitev ter za prilagajanje zneskov, navedenih v tej uredbi, glede na inflacijo. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje(10). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente istočasno kot strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(33a)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te direktive bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z oblikovanjem standardiziranega formularja Unije za pritožbe, s katerim lahko potniki zahtevajo nadomestilo v skladu s to uredbo. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(11). [Sprememba 27]

(34)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela iz Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, zlasti iz členov 21, 26, 38 in 47, ki določajo prepoved vsakršne diskriminacije, vključenost invalidov, visoko raven varstva potrošnikov ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča. Sodišča držav članic morajo to uredbo uporabljati ob upoštevanju teh pravic in načel –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Poglavje I

Splošne določbe

Člen 1

Predmet urejanja in cilji [Sprememba 28]

Ta uredba določa pravila za železniški prevoz za določitev učinkovite zaščite potnikov in spodbujanje potovanja po železnici v zvezi z: [Sprememba 29]

(a)  nediskriminacijo med potniki v zvezi s pogoji prevoza in izdajanja vozovnic; [Sprememba 30]

(b)  odgovornostjo prevoznikov v železniškem prometu in njihovimi obveznostmi v zvezi z zavarovanjem potnikov in njihove prtljage;

(c)  pravicami potnikov v primeru nesreče s smrtnim izidom ali osebno poškodbo oziroma izgubo ali poškodbo prtljage, ki se zgodi pri uporabi storitev železniškega prevoza;

(d)  pravicami potnikov in nadomestilom potnikom v primeru odpovedi motenj, kot sta odpoved ali zamude zamuda; [Sprememba 31]

(e)  minimalnimi, točnimi in pravočasnimi informacijami, ki jih je treba v dostopni obliki zagotoviti potnikom, vključno s sklenitvijo prevoznih pogodb in izdajanjem vozovnic; [Sprememba 32]

(f)  nediskriminacijo in obvezno pomočjo, ki jo invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo zagotovi usposobljeno osebje; [Sprememba 33]

(g)  določanjem in spremljanjem standardov kakovosti za prevozne storitve v prometu in obvladovanjem tveganj v zvezi z osebno varnostjo potnikov;

(h)  reševanjem ustreznimi postopki za vlaganje in reševanje pritožb; [Sprememba 34]

(i)  splošnimi predpisi o izvrševanju.

Člen 2

Področje uporabe

1.  Ta uredba se uporablja po vsej Uniji za potovanja in storitve železniškega prevoza v notranjem in mednarodnem prometu, ki jih zagotavlja en ali več prevoznikov v železniškem prometu z licenco v skladu z Direktivo 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta(12).

2.  Države članice lahko ob upoštevanju odstavka 4 iz uporabe te uredbe izvzamejo naslednje storitve:

(a)  mestne, primestne in regionalne storitve železniškega prevoza potnikov, kot so navedene v Direktivi 2012/34/EU, razen čezmejnih storitev v Uniji; [Sprememba 138]

(b)  storitve mednarodnega potniškega prometa, od katerih se znaten del, ki vključuje vsaj en v voznem redu predviden postajni postanek, izvaja izven Skupnosti, pod pogojem, da so pravice potnikov ustrezno zagotovljene v skladu z zadevno nacionalno zakonodajo na ozemlju države članice, ki odobri odstopanje. [Sprememba 36]

(ba)  notranje storitve železniškega prevoza potnikov, za katere so države članice takšno oprostitev odobrile na podlagi Uredbe (ES) št. 1371/2007 za največ 12 mesecev po ... [datum začetka veljavnosti te uredbe]. [Sprememba 37]

3.  Države članice obvestijo Komisijo o odstopanjih, odobrenih na podlagi točk (a), in (b) in (ba) odstavka 2, ter o ustreznosti njihovih nacionalnih zakonov na njihovem ozemlju za namene točke (b) odstavka 2. [Sprememba 38]

4.  Členi 5, 106, 11, 12 in 2517 ter poglavje V se uporabljajo za vse storitve železniškega prevoza potnikov iz odstavka 1, vključno s storitvami, ki so izvzete v skladu s točkama točko (a) in (b) odstavka 2. [Sprememba 39]

4a.  Ta uredba se ne uporablja za storitve izključno zgodovinskega pomena. [Sprememba 40]

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

(1)  „prevoznik v železniškem prometu“ pomeni prevoznika v železniškem prometu, kakor je opredeljen v členu 3(1) Direktive 2012/34/EU;

(1a)  „prevoznik“ pomeni pogodbenega prevoznika v železniškem prometu, s katerim je potnik sklenil prevozno pogodbo, ali niz zaporednih prevoznikov v železniškem prometu, ki jih lahko zavezuje ta pogodba; [Sprememba 41]

(1b)  „nadomestni prevoznik“ pomeni prevoznika v železniškem prometu, ki ni sklenil prevozne pogodbe s potnikom, vendar mu je pogodbeni prevoznik v železniškem prometu v celoti ali deloma poveril izvedbo prevoza po železnici; [Sprememba 42]

(2)  „upravljavec infrastrukture“ pomeni upravljavca infrastrukture, kakor je opredeljen v členu 3 Direktive 2012/34/EU;

(3)  „upravljavec postaje“ pomeni organizacijski subjekt v državi članici, na katerega je bila prenesena odgovornost za upravljanje železniške postaje in ki je lahko upravljavec infrastrukture;

(4)  „organizator potovanja“ pomeni organizatorja ali posrednika, pri katerem ne gre za prevoznika v železniškem prometu v smislu točke (8) člena 3(8) in (9) Direktive (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta(13); [Sprememba 43]

(5)  „prodajalec vozovnic“ pomeni vsakega posrednika prevoznih storitev v železniškem prometu, ki sklepa pogodbe o prevozu in prodaja vozovnice, ločene vozovnice ali enotne vozovnice v svojem imenu ali v imenu prevoznika enega ali več prevoznikov v železniškem prometu; [Sprememba 44]

(5a)   „distributer“ pomeni posrednika prevoznih storitev v železniškem prometu, ki prodaja vozovnice v imenu prevoznika v železniškem prometu in za katerega ne velja nobena obveznost iz pogodbe, sklenjene med potnikom in prevoznikom v železniškem prometu; [Sprememba 45]

(6)  „pogodba o prevozu“ pomeni pogodbo o prevozu, za katerega se zahteva plačilo, ali brezplačnem prevozu med prevoznikom v železniškem prometu ali prodajalcem vozovnic in potnikom o zagotovitvi ene ali več prevoznih storitev; [Sprememba 46]

(6a)   „vozovnica“ pomeni veljavno dokazilo, ki potniku daje pravico do prevoza v železniškem prometu, ne glede na to, ali je vozovnica izdana v papirni obliki, v obliki e-vozovnice, pametne kartice ali potovalne kartice; [Sprememba 47]

(6b)   „kombiniran prevoz“ pomeni vozovnico ali vozovnice, ki predstavljajo več kot eno pogodbo o prevozu za zaporedne storitve železniškega prevoza enega ali več prevoznikov v železniškem prometu; [Sprememba 48]

(7)  „rezervacija“ pomeni dovoljenje, pisno ali elektronsko, ki daje prevoznemu subjektu pravico do prevoza na podlagi predhodno potrjenih dogovorov o prevozu za določeno osebo;

(8)  „enotna vozovnica“ pomeni vozovnico ali ločene vozovnice, ki predstavljajo eno pogodbo ali več pogodb o prevozu za zaporedne storitve železniškega prevoza enega ali več prevoznikov v železniškem prometu za celotno potovanje, kupljene pri istem prodajalcu vozovnic, organizatorju potovanja ali prevozniku v železniškem prometu; [Sprememba 49]

(9)  „storitev“ pomeni storitev železniškega prevoza potnikov, ki deluje med železniškimi postajami ali postajališči po voznem redu;

(10)  „potovanje“ pomeni prevoz potnika med postajo odhoda in postajo prihoda na podlagi ene pogodbe o prevozu; [Sprememba 50]

(11)  „storitev železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu“ pomeni storitev železniškega prevoza potnikov, pri kateri ni prečkanja meje države članice;

(12)  „storitev mednarodnega potniškega prometa“ pomeni storitev mednarodnega potniškega prometa, kot je opredeljena v členu 3(5) Direktive 2012/34/EU;

(13)  „zamuda“ pomeni časovno razliko med časom prihoda potnika, načrtovanega v skladu z objavljenim voznim redom, in časom njegovega dejanskega ali pričakovanega prihoda na končno namembno postajo;

(13a)  „prihod“ pomeni trenutek, ko se vrata vlaka odprejo na namembnem peronu in se dovoli izstop; [Sprememba 51]

(14)  „večkratna vozovnica“ ali „sezonska vozovnica“ pomeni vozovnico za neomejeno število voženj, ki omogoča veljavnemu imetniku potovanje z vlakom na določeni progi ali omrežju v določenem obdobju;

(15)  „zamujena povezava“ pomeni okoliščino, ko potnik na potovanju ali kombiniranem potovanju, ne glede na to, ali poteka na podlagi ene pogodbe ali ne, zamudi eno ali več storitev na potovanju, do katere pride zaradi zamude ali odpovedi ene ali več prejšnjih storitev; [Sprememba 139]

(16)  „invalidna oseba“ in „oseba z omejeno mobilnostjo“ pomenita katero koli osebo s trajnimi ali začasnimi telesnimi, duševnimi,, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da ne morejo tako kot drugi potniki polno in učinkovito uporabljati storitev prevoza, ali osebe, ki so pri uporabi prevoza funkcionalno ovirane zaradi svoje starosti; [Sprememba 53]

(17)  „splošni pogoji prevoza“ pomeni pogoje prevoznika v železniškem prometu v obliki splošnih pogojev ali tarif, ki pravno veljajo v vsaki državi članici in ki so postali s sklenitvijo pogodbe o prevozu njen sestavni del;

(18)  „vozilo“ pomeni motorno vozilo ali priklopnik, ki se prevaža na tirnem vozilu v času, ko se prevažajo potniki;

(19)  „Enotna pravila CIV“ pomeni Enotna pravila za pogodbo o mednarodnem železniškem prevozu potnikov in prtljage (CIV), kot so določena v Dodatku A h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu (COTIF).

Poglavje II

Pogodba o prevozu, informacije in vozovnice

Člen 4

Pogodba o prevozu

Ob upoštevanju določb tega poglavja je sklepanje in izvajanje pogodbe o prevozu ter zagotavljanje informacij in vozovnic urejeno z določbami iz II. dela in III. dela iz Priloge I.

Člen 5

Nediskriminatorni pogoji pogodbe o prevozu

Brez poseganja v socialne tarife bi morali prevozniki v železniškem prometu, organizatorji potovanj ali prodajalci vozovnic splošni javnosti prodajati vozovnice in enotne vozovnice in sprejemati rezervacije od potnikov v skladu s členom 10 te uredbe ter ponujati pogodbene pogoje glede prevoza in prodaje vozovnic ter tarife, ki ne povzročajo neposredne ali posredne diskriminacije na podlagi državljanstva ali prebivališča končne stranke končnega potnika ali na podlagi sedeža prevoznika v železniškem prometu, organizatorja potovanj ali prodajalca vozovnic v Uniji ali na podlagi tega, kako so potniki kupili vozovnico. [Sprememba 55]

Člen 6

Kolesa

Potniki imajo pravico na vlak prinesti kolesa, po potrebi proti razumnemu plačilu. Svoja kolesa morajo ves čas potovanja imeti pod nadzorom in zagotoviti, da ne povzročijo nevšečnosti ali škode drugim potnikom, na opremi za mobilnost, prtljagi ali pri opravljanju železniških storitev. Prevoz koles se lahko zavrne ali omeji zaradi varnostnih ali operativnih razlogov pod pogojem, da, vključno s hitrimi vlaki, vlaki za dolge razdalje ter čezmejnimi in lokalnimi vlaki, prinesti kolesa. Vsi novi ali prenovljeni potniški vlaki morajo imeti najpozneje do ... [dve leti po datumu začetka veljavnosti te uredbe] dobro označen namenski prostor za prevoz sestavljenih koles, kjer je prostora za najmanj osem koles. Prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic, organizatorji potovanja in, kadar je to ustrezno, upravljavci postaj, potnike najpozneje pri nakupu vozovnic obvestijo o pogojih za takšno zavrnitev ali omejitev prevoz koles na vseh vlakih v skladu z Uredbo (EU) št. 454/2011. [Sprememba 56]

Člen 7

Izključitev odstopanja od obveznosti in omejevalnih določb

1.  Obveznosti do potnikov v skladu s to uredbo ni mogoče omejevati ali od njih odstopati, še zlasti ne z omejevalnimi klavzulami ali klavzulami o odstopanju od teh obveznosti v pogodbi o prevozu. Pogodbeni pogoji, katerih neposreden ali posreden namen je odpoved ali odstopanje od pravic, ki izhajajo iz te uredbe, ali omejitev teh pravic, niso zavezujoči za potnika. [Sprememba 57]

2.  Prevozniki v železniškem prometu, organizatorji potovanj ali prodajalci vozovnic lahko potnikom ponudijo pogodbene pogoje, ki so zanje ugodnejši od pogojev, določenih v tej uredbi. [Sprememba 58]

Člen 8

Obveznost zagotavljanja informacij o ukinitvi prevoznih storitev v prometu

Prevozniki v železniškem prometu ali, po potrebi, pristojni organi, odgovorni za pogodbe o opravljanju železniških storitev po javnem naročilu, objavijo sklepe o stalni ali začasni ukinitvi ali bistvenem zmanjšanju prevoznih storitev v prometu pravočasno pred njihovo uveljavitvijo, stalno ali začasno objavijo na primeren način in brez odlašanja, in sicer tudi v obliki, dostopni invalidnim osebam invalidom, v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX(14) in Uredbe (EU) št. 1300/2014, obenem pa zagotovijo smiselno in ustrezno posvetovanje o teh predlogih pred začetkom njihovega izvajanja. [Sprememba 59]

Člen 9

Potovalne informacije

1.  Na zahtevo potnika prevozniki v železniškem prometu, organizatorji potovanj in prodajalci vozovnic, ki v svojem imenu ali v imenu enega ali več prevoznikov v železniškem prometu ponujajo pogodbe o prevozu, zagotovijo vsaj informacije, določene v delu I Priloge II v zvezi s potovanji, za katera zadevni prevoznik v železniškem prometu ponuja pogodbo pogodbe o prevozu. Te informacije, če so na razpolago, zagotovijo prodajalci vozovnic, ki pogodbe o prevozu nudijo v svojem imenu, in organizatorji potovanj. Za zagotovitev skladnosti s to uredbo prevozniki v železniškem prometu zagotovijo te informacije prodajalcem vozovnic in drugim prevoznikom v železniškem prometu, ki prodajajo njihovo storitev. [Sprememba 60]

2.  Prevozniki v železniškem prometu in, če kjer je to mogoče potrebno, prodajalci vozovnic med potovanjem, in sicer tudi na povezovalnih postajah, zagotovijo potnikom vsaj informacije, določene v delu II Priloge II. Za zagotovitev skladnosti s to uredbo prevozniki v železniškem prometu zagotovijo te informacije prodajalcem vozovnic in drugim prevoznikom v železniškem prometu, ki prodajajo njihovo storitev. [Sprememba 61]

3.  Prevozniki v železniškem prometu, organizatorji potovanj in prodajalci vozovnic potnikom zagotovijo informacije iz odstavkov 1 in 2 se zagotovijo v najprimernejši obliki in sicer tudi z uporabo prek preprosto dostopnih, splošno uporabljanih najsodobnejših komunikacijskih tehnologij, ki v zvezi z odstavkom 2 delujejo v realnem času, ter po možnosti v pisni obliki, da bi potnikom zagotovili vse zahtevane informacije iz Priloge II k tej uredbi. Predvsem je treba zagotoviti, da so te informacije dostopne invalidnim osebam v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX in, Uredbe (EU) št. 454/2011 in Uredbe (EU) št. 1300/2014. Razpoložljivost oblik, dostopnih osebam z omejeno mobilnostjo, je jasno objavljena. [Sprememba 62]

4.  Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture dajo realnočasne podatke o vlakih, in sicer tudi o vlakih, ki jih upravljajo drugi prevozniki v železniškem prometu, nediskriminatorno javno na voljo prevoznikom v železniškem prometu in prodajalcem vozovnic realnem času, da bi odpravili diskriminacijo med potniki. [Sprememba 63]

4a.  Prevozniki v železniškem prometu v sodelovanju z upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture v časovnih razporedih navedejo informacije o dostopnih železniških povezavah in postajah. [Sprememba 64]

Člen 10

Razpoložljivost vozovnic, enotnih vozovnic in rezervacij

1.  Prevozniki v železniškem prometu in prodajalci vozovnic ponujajo vozovnice in, če so na voljo, enotne vozovnice in rezervacije. Po najboljših močeh si prizadevajo ponuditi enotne vozovnice, in sicer tudi za vsa čezmejna potovanja in ali potovanja, ki vključujejo nočni vlak in več kot enega prevoznika v železniškem prometu.

2.  Brez poseganja v odstavka 3 in 4 prevozniki v železniškem prometu in prodajalci vozovnic izdajajo vozovnice potnikom na vsaj enega od naslednjih načinov:

(a)  prek prodajnih mest ali avtomatov za vozovnice;

(b)  prek telefona, interneta ali druge široko dostopne informacijske tehnologije;

(c)  na vlakih.

Države članice Pristojni organi iz Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta(15) lahko od prevoznikov v železniškem prometu zahtevajo, da izdajajo vozovnice v okviru pogodb za opravljanje storitev po javnem naročilu na več kot en način. [Sprememba 66]

3.  Prevozniki v železniškem prometu nudijo možnost pridobitve vozovnic za zadevno prevozno storitev na vlaku, razen če se ta omeji ali ne dopusti iz utemeljenih varnostnih razlogov, razlogov, ki izhajajo iz politike boja proti goljufijam, zaradi obvezne rezervacije ali iz tehtnih komercialnih razlogov, vključno z omejeno razpoložljivostjo prostora ali sedežev. [Sprememba 67]

4.  Če na postaji odhoda ni prodajnega mesta ali avtomata za vozovnice, morajo biti potniki na postaji obveščeni:

(a)  o možnosti, da vozovnico kupijo prek telefona ali interneta ali na vlaku, ter o postopku takšnega nakupa;

(b)  o najbližji železniški postaji ali kraju, kjer so na voljo prodajna mesta in/ali avtomati za vozovnice.

5.  Če na postaji ni prodajnega mesta ali dostopnega avtomata za vozovnice, lahko invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo ali ni na voljo nobene druge možnosti za predhodni nakup vozovnice, lahko potniki vozovnice brez dodatnih stroškov kupijo na vlaku. [Sprememba 68]

6.  Če so potniku izdane ločene vozovnice za eno potovanje ali kombinirano potovanje, ki sestoji iz več zaporednih storitev železniškega prevoza enega ali več prevoznikov v železniškem prometu, ima enako pravico do informacij, pomoči, oskrbe in nadomestil, kot bi jo imel, če bi mu bila izdana enotna vozovnica, ta pravica pa velja za celotno potovanje ali kombinirano potovanje od odhoda do končne postaje, razen če je bil izrecno in v pisni obliki obveščen o nasprotnem. Takšne informacije zlasti navajajo, da potnik v primeru, da zamudi povezavo, ni upravičen do pomoči ali nadomestila, ki bi temeljila na celotni dolžini potovanja. Dokazno breme, da so bile te informacije zagotovljene, nosi prevoznik v železniškem prometu, njegov zastopnik, organizator potovanja ali prodajalec vozovnic. [Sprememba 140]

Člen 10a

Zagotavljanje informacij o potovanju prek vmesnikov za aplikacijsko programiranje

1.  Prevozniki v železniškem prometu zagotovijo nediskriminatoren dostop do vseh informacij o potovanju, tudi operativnih informacij v realnem času o voznih redih in tarifah, kot je določeno v členu 9, in sicer prek vmesnikov za aplikacijsko programiranje (API).

2.  Prevozniki v železniškem prometu zagotovijo organizatorjem potovanj, prodajalcem vozovnic in drugim prevoznikom v železniškem prometu, ki ponujajo njihove storitve, nediskriminatoren dostop do sistemov rezervacij prek vmesnikov aplikacijskih programov, da lahko sklepajo pogodbe o prevozu in izdajajo vozovnice, enotne vozovnice in sprejemajo rezervacije, tako da bodo zagotovili najboljšo in stroškovno najučinkovitejšo pot, vključno s čezmejnimi potmi.

3.  Prevozniki v železniškem prometu zagotovijo, da so tehnične specifikacije vmesnikov za aplikacijsko programiranje dobro znane ter prosto in brezplačno dostopne. Vmesniki za aplikacijsko programiranje uporabljajo odprte standarde, splošno uporabljene protokole in strojno berljive oblike, da se omogoči medobratovalnost med sistemi.

4.  Prevozniki v železniškem prometu zagotovijo, da so spremembe tehničnih specifikacij za njihove vmesnike za aplikacijsko programiranje dane na voljo organizatorjem potovanj in prodajalcem vozovnic čim prej in najpozneje tri mesece pred uvedbo spremembe, razen v izrednih razmerah. Izredne razmere se dokumentirajo in dokumentacija se da na voljo pristojnim organom na njihovo zahtevo.

5.  Prevozniki v železniškem prometu morajo zagotoviti, da je dostop do vmesnikov za aplikacijsko programiranje zagotovljen na nediskriminatoren način na enaki ravni razpoložljivosti in uspešnosti, vključno s podporo, dostopom do vse dokumentacije, standardov, protokolov in formatov. Organizatorji potovanj in prodajalci vozovnic ne smejo biti v slabšem položaju v primerjavi s prevoznikom v železniškem prometu.

6.  Vmesniki za aplikacijsko programiranje se določijo v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1926(16). [Sprememba 70]

POGLAVJE III

ODGOVORNOST PREVOZNIKOV V ŽELEZNIŠKEM PROMETU ZA POTNIKE IN NJIHOVO PRTLJAGO

Člen 11

Odgovornost glede potnikov in prtljage

Ob upoštevanju določb tega poglavja in brez poseganja v veljavne nacionalne določbe, ki potnikom podeljujejo dodatno nadomestilo za škodo, odgovornost prevoznikov v železniškem prometu glede potnikov in njihove prtljage urejajo poglavja I, III in IV IV. dela, VI. del in VII. del iz Priloge I.

Člen 12

Zavarovanje in kritje odgovornosti za primer smrti ali telesne poškodbe potnika

Prevoznik v železniškem prometu se ustrezno zavaruje v skladu s členom 22 Direktive 2012/34/EU in na podlagi ocene svojih tveganj ali sklene enakovreden dogovor o kritju svojih odgovornosti po tej uredbi.

Člen 13

Predplačilo

1.  V primeru smrti ali poškodbe potnika prevoznik v železniškem prometu iz člena 26(5) Priloge I nemudoma, najpozneje pa v petnajstih dneh po ugotovitvi identitete fizične osebe, ki je upravičena do nadomestila, izplača predplačilo v višini, ustrezni trenutnim ekonomskim potrebam ter sorazmerno z utrpljeno škodo.

2.  Brez poseganja v odstavek 1 predplačilo ni nižje od 21 000 EUR na osebo v primeru smrti.

3.  Predplačilo ne pomeni priznavanja odgovornosti in se lahko izravna pri pozneje izplačanih zneskih na podlagi te uredbe, vendar ni vračljivo – razen v primerih, ko je bila škoda povzročena zaradi malomarnosti ali po krivdi potnika ali ko oseba, ki je prejela predplačilo, ni bila oseba, upravičena do nadomestila.

Člen 14

Izpodbijanje odgovornosti

Četudi prevoznik v železniškem prometu izpodbija svojo odgovornost za telesne poškodbe potniku, ki ga prevaža, stori vse razumno, da pomaga potniku, ki zahteva nadomestilo za škodo od tretjih oseb.

POGLAVJE IV

ZAMUDE, ZAMUJENE POVEZAVE IN ODPOVEDI

Člen 15

Odgovornost glede zamud, zamujenih povezav in odpovedi

Ob upoštevanju določb tega poglavja odgovornost prevoznikov v železniškem prometu glede zamud, zamujenih povezav in odpovedi ureja Poglavje II IV. dela iz Priloge I.

Člen 16

Povračilo in preusmeritev

1.  Če se pri odhodu ali v primeru zamujene povezave med potovanjem z enotno vozovnico z razlogom pričakuje, da bo zamuda pri prihodu na namembno postajo po pogodbi o prevozu daljša od 60 minut ali da bo vlak odpovedan, imajo potniki takoj na voljo izbiro med eno od naslednjih možnosti: [Sprememba 71]

(a)  povračilom cene celotne vozovnice pod pogoji, po katerih je bila plačana, za del ali dele poti, ki niso bili opravljeni, in za del ali za dele poti, ki so bili že opravljeni, če potovanje glede na potnikov prvotni potovalni načrt ne služi več svojemu namenu, in ob prvi priložnosti, kadar je primerno, tudi povratno prevozno storitvijo do prvega izhodišča. Izplačilo povračila se izvede pod istimi pogoji kot izplačilo nadomestila iz člena 17;

(b)  nadaljevanjem ali spremembo potovanja pod primerljivimi pogoji prevoza in brez dodatnih stroškov do namembne postaje, in sicer ob prvi priložnosti, tudi v primeru zamujene povezave zaradi zamude ali odpovedi predhodnega dela prevoza potnika. V takem primeru se potniku omogoči potovanje z naslednjim vlakom, ki pelje do namembne postaje, tudi če nima posebne rezervacije ali če naslednji vlak upravlja drug prevoznik v železniškem prometu; [Sprememba 72]

(c)  nadaljevanjem ali spremembo potovanja pod primerljivimi pogoji prevoza do namembne postaje, in sicer s poznejšim datumom po izbiri potnika, vendar najpozneje v enem mesecu po ponovni vzpostavitvi storitve. [Sprememba 73]

2.  Za namene točke (b) odstavka 1 lahko primerljivo preusmeritev izvede katero koli prevozno podjetje v železniškem prometu, ta storitev pa lahko vključuje uporabo prevoza višjega razreda v drugih načinih kopenskega prevoza, ne da bi potniku pri tem nastali dodatni stroški. Prevozniki v železniškem prometu si razumno prizadevajo, da bi se izognili dodatnim povezavam. Skupni čas potovanja pri uporabi drugega načina prevoza za del potovanja, ki ni bil opravljen po načrtu, pa mora biti primerljiv s časom potovanja, kot je bil prvotno načrtovan v skladu z voznim redom. Potniki se ne prerazporedijo v vozila nižjega razreda, razen če si ta vozila edino sredstvo, ki je na voljo za preusmeritev. [Sprememba 74]

3.  Ponudniki storitev preusmeritvenega prevoza so posebej pozorni, da se invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo pri storitvi nadomestnega prevoza zagotovi primerljiva zagotovijo primerljivo raven pomoči in dostopnosti. Ta storitev nadomestnega prevoza je lahko skupna vsem potnikom, lahko pa se prevoznik odloči, da bo nekaterim invalidnim osebam oziroma osebam z omejeno mobilnostjo zagotovil individualen prevoz, prilagojen njihovim posebnim potrebam. [Sprememba 75]

Člen 17

Nadomestilo cene vozovnice

1.  Ne da bi izgubil Čeprav obdrži pravico do prevoza, lahko potnik v primeru zamude od prevoznika v železniškem prometu zahteva nadomestilo za zamudo med krajem odhoda in krajem prihoda, navedenima v pogodbi na vozovnici ali vozovnicah, ki predstavljajo eno ali več pogodb o prevozu, v zvezi s katero strošek nakupa vozovnice ni bil povrnjen v skladu z določbami člena 16. Najmanjša nadomestila za zamude so:

(a)  2550 % cene vozovnice v primeru zamude od 60 do 11990 minut;

(b)  5075 % cene vozovnice v primeru zamude od 91 do 120 minut ali več.;

(ba)  100% cene vozovnice v primeru zamude 121 minut ali več. [Sprememba 76]

2.  Odstavek 1 se uporablja tudi za potnike, ki imajo večkratno vozovnico ali sezonsko vozovnico za železniški prevoz. Če je pri njih v času veljavnosti večkratne ali sezonske vozovnice ali kartice ugodnosti prišlo do več zamud in odpovedi, lahko zahtevajo primerno nadomestilo v skladu z ureditvijo glede nadomestil prevoznikov v železniškem prometu. Ta ureditev navede merila za določanje zamud in za izračun nadomestila. Če se med obdobjem veljavnosti večkratne vozovnice ali sezonske vozovnice zamude, krajše od 60 minut, zgodijo večkrat, se zamude seštevajo in se potnikom zagotovi nadomestilo v skladu z ureditvijo glede nadomestil prevoznikov v železniškem prometu, določeno v točkah (a), (b) in (ba) odstavka 1. [Sprememba 77]

3.  Nadomestilo za odpoved ali zamudo je izračunano v razmerju s polno ceno, ki jo je potnik dejansko plačal za odpovedano storitev ali storitev z zamudo. Če pogodba o prevozu velja za povratno potovanje, se nadomestilo za odpoved ali zamudo na poti tja ali nazaj izračuna na podlagi polovične cene vozovnice. Na enak način se cena za odpovedano prevozno storitev ali prevozno storitev z zamudo v okviru katere koli druge pogodbe o prevozu, ki omogoča potovanje z več zaporednimi etapami, izračuna v razmerju do polne cene. [Sprememba 78]

4.  Pri izračunu zamude se ne upošteva zamuda, za katero lahko prevoznik v železniškem prometu dokaže, da je do nje prišlo izven ozemelj Unije.

5.  Nadomestilo cene vozovnice se izplača v enem mesecu od predložitve zahtevka za nadomestilo. Nadomestilo se lahko izplača v obliki bonov in/ali drugih storitev, če so pogoji prilagodljivi (zlasti glede trajanja veljavnosti in namembnega kraja). Nadomestilo se na zahtevo potnika izplača v gotovini.

6.  Nadomestilo cene vozovnice se ne zniža za stroške finančnih transakcij, kot so pristojbine, telefonski stroški ali poštnina. Prevozniki v železniškem prometu lahko določijo najnižji znesek, pod katerim se nadomestilo ne izplača. Ta najnižji znesek ne presega 45 EUR na vozovnico. [Sprememba 79]

7.  Potniki niso upravičeni do nadomestila, če so o zamudi obveščeni pred nakupom vozovnice ali če pri prihodu z namenom nadaljevanja potovanja z uporabo druge storitve ali preusmeritve potovanja zamuda ostaja pod 60 minutami.

8.  Prevozniku v železniškem prometu ni treba plačati nadomestila, če lahko dokaže, da je do zamude prišlo zaradi izrednih vremenskih razmer ali večjih naravnih nesreč, ki so ogrozile varno izvajanje storitve in jih ni bilo mogoče predvideti ali preprečiti kljub temu, da so bili sprejeti vsi razumni ukrepi. [Sprememba 81]

Člen 18

Pomoč

1.  Prevoznik v železniškem prometu ali prodajalec vozovnic ali upravljavec postaje v primeru zamude pri prihodu ali odhodu v skladu s členom 9 obvesti potnike o stanju in o predvidenem času odhoda in prihoda takoj, ko so te informacije na voljo. [Sprememba 83]

2.  V primeru vsake zamude iz odstavka 1, ki je daljša od 60 minut, se potnikom brezplačno ponudi:

(a)  obrok in osvežilna pijača, primerno glede na čakalno dobo, če sta na voljo na vlaku ali na postaji ali ju je možno razumno nabaviti ob upoštevanju meril, kot so razdalja od dobavitelja, čas za dostavo in stroški;

(b)  hotel ali druga vrsta namestitve in prevoz od železniške postaje do mesta namestitve, kadar je potrebna ena ali več nočitev ali kadar je potrebna dodatna nočitev, kjer in kadar je to fizično mogoče, pri čemer se upošteva posebne zahteve za dostop invalidnih oseb ali oseb z omejeno mobilnostjo ter potrebe certificiranih živali vodnic; [Sprememba 84]

(c)  če vlak obtiči na progi, prevoz od vlaka do železniške postaje, nadomestnega izhodišča ali namembne postaje pri zadevni prevozni storitvi, kjer in kadar je to fizično mogoče.

3.  Če železniške prevozne storitve ni več mogoče nadaljevati, prevozniki v železniškem prometu za potnike čim prej organizirajo nadomestni prevoz.

4.  Prevoznik v železniškem prometu na zahtevo potnika potrdi potnikom, ki jih to zadeva, ponudi potrditev na njihovi vozovnici ali kako drugače, da je pri železniški prevozni storitvi prišlo do zamude, da je bila zaradi nje zamujena povezava, ali da je bila storitev odpovedana. Ta potrditev se uporablja v zvezi z določbami iz člena 17, če potnik z večkratno ali sezonsko vozovnico dokaže, da je potoval na zadevnem vlaku. [Sprememba 85]

5.  Prevoznik v železniškem prometu, ki opravlja storitev, pri uporabi odstavkov 1, 2, 3 in 4 posveti posebno pozornost potrebam invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo in morebitnim spremljevalcem, morebitnih spremljevalcev in certificiranih živali vodnic. [Sprememba 86]

6.  Poleg obveznosti za prevoznike v železniškem prometu, ki izhajajo iz člena 13a(3) Direktive 2012/34/EU, upravljavec železniške postaje, ki jo na letni ravni v povprečju uporabi vsaj 10 000 potnikov na dan, zagotovi, da se dejavnosti postaje, prevoznikov države članice, prevozniki v železniškem prometu in upravljavca infrastrukture usklajujejo z ustreznim načrtom ravnanja v nepredvidljivih razmerah, da se pripravijo na možnost večjih prekinitev storitev ali velikih zamud, zaradi katerih bi večje število potnikov obtičalo na postaji. Z načrtom se obtičalim potnikom zagotovi, da bodo prejeli ustrezno pomoč in informacije, in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX. Načrt in vse njegove spremembe upravljavec postaje na zahtevo da na voljo nacionalnemu izvršilnemu organu ali kateremu koli drugemu organu, ki ga določi država članica. Upravljavci železniških postaj, ki jo na letni ravni v povprečju uporabi manj kot 10 000 potnikov na dan, si v takšnih situacijah po svojih najboljših močeh prizadevajo usmerjati uporabnike postaj ter obtičalim potnikom pomagati in jih obveščati, upravljavci železniških postaj in upravljavci infrastrukture s sodelovanjem zagotovijo, da načrti ukrepov iz člena 13a(3) Direktive 2012/34/EU vključujejo zahteve glede dostopnosti do sistemov za hitro opozarjanje in informacijskih sistemov. [Sprememba 87]

Člen 19

Pravica do povrnitve stroškov

Kadar prevoznik v železniškem prometu plača nadomestilo ali izpolni druge obveznosti v skladu s to uredbo, se nobena določba te uredbe ali nacionalnega prava ne sme razlagati kot omejevalna za njegovo pravico, da zahteva nadomestilo za stroške od katere koli osebe, vključno s tretjimi osebami, v skladu z veljavno zakonodajo. Zlasti ta uredba na noben način ne omejuje pravice prevoznika v železniškem prometu, da zahteva nadomestilo od tretje osebe, s katero je v stiku in ki je prispevala k dogodku, ki je bil povod za nadomestilo ali izpolnitev drugih zahtev. Nobena določba te uredbe ali nacionalnega prava se ne sme razlagati kot omejevalna za pravice tretje osebe, ki ni potnik, s katero ima prevoznik v železniškem prometu pogodbo, da od prevoznika v železniškem prometu zahteva povračilo ali nadomestilo v skladu z zadevnimi veljavnimi zakoni. [Sprememba 88]

POGLAVJE V

INVALIDNE OSEBE IN OSEBE Z OMEJENO MOBILNOSTJO

Člen 20

Pravica do prevoza

1.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj, z aktivno udeležbo organizacij, ki zastopajo invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, uvedejo ali imajo v veljavi nediskriminatorne določbe o dostopu za prevoz invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo vključno z njihovimi osebnimi pomočniki. Pravila potniku dovoljujejo, da ga spremlja pes vodnik v skladu z zadevnimi nacionalnimi predpisi brezplačno spremlja certificirana žival vodnica ali spremljevalec, kadar samostojna mobilnost ni mogoča, ter zagotavljajo, da se železniški prevoz invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo opravi takoj, kadarkoli je to mogoče. [Sprememba 89]

2.  Za rezervacije in vozovnice se invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo ne zaračunavajo dodatni stroški. Prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja ne sme zavrniti rezervacije ali izdaje vozovnice invalidni osebi in osebi z omejeno mobilnostjo oziroma ne zahteva, naj tako osebo spremlja druga oseba, razen če je to nujno potrebno, da se upoštevajo predpisi o dostopu iz odstavka 1.

Člen 20a

Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj v skladu s TSI za osebe z omejeno mobilnostjo zagotovijo, da so postaje, ploščadi, vozna sredstva in drugi prostori dostopni invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo. [Sprememba 90]

Člen 21

Informacije za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo

1.  Upravljavec postaje, prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v skladu s predpisi o dostopu iz člena 20(1) na zahtevo zagotovita informacije, in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Uredbe (EU) št. 454/2011 in, Direktive XXX in Uredbe (EU) št. 1300/2014, o dostopnosti postaje in pripadajočih objektov ter železniških storitev, o pogojih dostopa do tirnih vozil in o njihovi opremi. [Sprememba 91]

2.  Če prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja uveljavlja odstopanje iz člena 20(2), invalidno osebo ali osebo z omejeno mobilnostjo na njeno zahtevo pisno seznani s svojimi razlogi za takšno ukrepanje v petih delovnih dneh po tem, ko ji je odrekel rezervacijo ali vozovnico ali za to osebo zahteval spremstvo. Prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja si po najboljših močeh prizadeva zadevni osebi predlagati predlaga možnost nadomestnega prevoza ob upoštevanju njenih potreb za dostop. [Sprememba 92]

Člen 22

Pomoč na železniških postajah

1.  Ob odhodu, prestopanju ali prihodu invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo na železniško postajo z osebjem, upravljavec postaje in/ali prevoznik v železniškem prometu zagotovi brezplačno pomoč, tako da ta oseba lahko vstopi v odhajajoči vlak ali izstopi iz prispelega vlaka za vožnjo, za katero je kupila vozovnico, brez poseganja v predpise o dostopu iz člena 20(1). Rezervacija pomoči je vedno brezplačna, ne glede na uporabljeni komunikacijski kanal. [Sprememba 93]

2.  Če ni spremljevalnega osebja na vlaku ali osebja na postaji, si prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj po najboljših močeh prizadevajo, da invalidnim osebam ali osebam z omejeno mobilnostjo omogočijo potovanje z vlakom v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX [Evropski akt o dostopnosti] in Uredbe (EU) št. 454/2011. [Sprememba 94]

3.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj zagotovijo, da so na postajah brez osebja lahko razpoložljive informacije, in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX in Uredbe (EU) št. 1300/2014, objavljene v skladu s predpisi o dostopu iz člena 20(1) glede najbližjih postaj z osebjem in neposredno dostopni pomoči za invalidne osebe ali in osebe z omejeno mobilnostjo. [Sprememba 95]

4.  Pomoč na postajah je na razpolago v vsakem trenutku izvajanja železniških storitev. [Sprememba 96]

Člen 23

Pomoč na vlaku

1.  Prevoznik v železniškem prometu brez poseganja v predpise za dostop iz člena 20(1) zagotovi invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo brezplačno pomoč na vlaku ter pri vstopu na vlak in izstopu z njega.

2.  Če ni spremljevalnega osebja na vlaku, si prevozniki v železniškem prometu po najboljših močeh prizadevajo, da invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo kljub temu omogočijo potovanje z vlakom. [Sprememba 97]

3.  Za namene tega člena pomoč na vlaku vsebuje vse razumne napore, da se ponudi pomoč Invalidni osebi ali osebi z omejeno mobilnostjo se mora zagotoviti pomoč, da bi ta na vlaku lahko imela dostop do enakih storitev kot drugi potniki, če zanjo zaradi stopnje invalidnosti ali omejitve mobilnosti samostojen in varen dostop do teh storitev sicer ne bi bil mogoč. [Sprememba 98]

4.  Pomoč na vlakih je na razpolago v vsakem trenutku izvajanja železniških storitev. [Sprememba 99]

Člen 24

Pogoji, pod katerimi se nudi pomoč

Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj sodelujejo, da bi zagotovili brezplačno pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v skladu s členoma 20 in 21 ter naslednjimi točkami: [Sprememba 100]

(a)  pomoč na postajah se nudi v času izvajanja železniških storitev pod pogojem, da so bili prevoznik v železniškem prometu, upravljavec postaje, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja, pri katerem je bila kupljena vozovnica, vsaj 4812 ur prej obveščeni o tem, da je tovrstna pomoč potrebna. Na postajah, kjer dnevni promet presega 10 000 potnikov na dan, predhodno obvestilo ni potrebno, vendar mora biti oseba, ki potrebuje pomoč, na postaji vsaj 30 minut pred odhodom vlaka. Na postajah, kjer dnevni promet obsega med 2 000 in 10 000 potnikov na dan, se zadnji rok za to obvestilo skrajša na največ tri ure. Kjer vozovnica ali sezonska vozovnica dovoljuje več potovanj, zadostuje eno obvestilo, in sicer pod pogojem, da se zagotovijo ustrezne informacije o času naslednjih potovanj. Takšna obvestila se posredujejo drugim prevoznikom v železniškem prometu in upravljavcem postaj, ki so vključeni pri potovanju zadevne osebe; [Sprememba 101]

(b)  prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj storijo vse potrebno za prejemanje obvestil;

(c)  če predhodnega obvestila v skladu s točko (a) ni, si prevoznik v železniškem prometu in upravljavec postaje po najboljših močeh prizadevata nuditi pomoč, tako da bi invalidna oseba ali oseba z omejeno mobilnostjo lahko potovala;

(d)  brez poseganja v pristojnosti drugih subjektov glede območij izven prostorov železniške postaje upravljavec postaje ali katera koli druga pooblaščena oseba določi točke znotraj in zunaj železniške postaje, kjer lahko invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo oznanijo svoj prihod na železniško postajo in po potrebi zahtevajo pomoč;

(e)  pomoč se nudi pod pogojem, da se invalidna oseba in oseba z omejeno mobilnostjo zglasi na določenem mestu ob uri, ki jo določi prevoznik v železniškem prometu ali upravljavec postaje, ki tako pomoč nudi. Določeni čas ne sme biti več kot 60 minut pred objavljenim časom odhoda ali pred časom, ko so vsi potniki naprošeni, naj se prijavijo. Če ura, do katere se mora invalidna oseba ali oseba z omejeno mobilnostjo zglasiti, ni določena, se mora oseba zglasiti na določenem mestu najmanj 30 minut pred objavljenim časom odhoda ali pred časom, ko so vsi potniki naprošeni, naj se prijavijo. [Sprememba 102]

Člen 25

Nadomestilo za opremo za gibanje, drugo posebno opremo in pripomočke

1.  Če prevozniki v železniškem prometu ali upravljavci postaj povzročijo izgubo ali poškodbo na invalidskem vozičku, drugi opremi za gibanje ali pripomočkih in psih vodnikih certificiranih živalih vodnicah, ki jih uporabljajo invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo, so odgovorni za takšno izgubo ali škodo in so jo dolžni čim prej nadomestiti. [Sprememba 103]

2.  Nadomestilo iz odstavka 1 se izplača pravočasno in ustreza celotnim stroškom nadomestitve, ki temeljijo na dejanski vrednosti, ali celotnim stroškom popravila izgubljene izgubljenega ali poškodovane poškodovanega invalidskega vozička, opreme ali pripomočkov ali izgube ali poškodbe certificirane živali vodnice. Z nadomestilom se v primeru popravila krijejo tudi stroški začasne nadomestitve, kadar te stroške nosi potnik. [Sprememba 104]

3.  Kadar je to potrebno, si prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj po najboljših močeh prizadevajo zagotoviti začasno nadomestno posebno opremo ali pripomočke, ki imajo, če je mogoče, enakovredne tehnične lastnosti in funkcije, kot jih je imela izgubljena ali poškodovana oprema ali pripomoček. Invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo smejo začasno nadomestno opremo ali pripomoček obdržati, dokler jim ni izplačano nadomestilo iz odstavkov 1 in 2.

Člen 26

Usposabljanje osebja

Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj;

(a)  zagotovijo, da vsi zaposleni vse osebje, ki nudijo nudi neposredno pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo, vključno s tistimi, ki jih zaposluje kateri koli drug izvajalec, znajo opravi usposabljanje v zvezi z invalidnostjo, da zna izpolniti potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, vključno z osebami z motnjami v duševnem ali intelektualnem razvoju; [Sprememba 105]

(b)  zagotovijo usposabljanje za ozaveščanje celotnega postajnega osebja, ki dela neposredno s potniki, o potrebah invalidnih oseb;

(c)  zagotovijo, da vsi novi zaposleni se vse novo osebje, ki ima neposredno opraviti s potniki, ob zaposlitvi prejmejo usposabljanje uvede v vprašanja, povezana z invalidnostjo potnikov in železniškim podjetjem, ter da se osebje redno udeležuje osvežitvenih tečajev v zvezi z invalidnostjo zaposleni, ki nudijo neposredno pomoč potnikom z omejeno mobilnostjo, za to ustrezno usposobijo in se redno udeležujejo osvežitvenih tečajev; [Sprememba 106]

(d)  na zahtevo lahko odobrijo prošnjo za udeležbo na usposabljanjih invalidnim zaposlenim, invalidnim potnikom ter potnikom ter pretehtajo udeležbo invalidnih potnikov in potnikov z omejeno mobilnostjo in/ali organizacijam organizacij, ki jih zastopajo, na usposabljanjih. [Sprememba 107]

POGLAVJE VI

KAKOVOST, PRITOŽBE IN VARNOST PREVOZNE STORITVE

Člen 27

Osebna varnost potnikov

Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci infrastrukture in upravljavci postaj v dogovoru z javnimi organi sprejmejo ustrezne ukrepe na področjih, za katere so odgovorni, in jih prilagodijo stopnji varnosti, ki jo določijo javni organi, da bi zagotovili osebno varnost potnikov na železniških postajah in vlakih ter da bi obvladali tveganja. Sodelujejo in izmenjujejo informacije o najboljših praksah pri preprečevanju ravnanja, ki lahko poslabša raven varnosti.

Člen 28

Pritožbe

1.  Vsak prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic in upravljavec postaje, ki jo na letni ravni v povprečju uporabi vsaj 10 000 potnikov na dan, vzpostavi mehanizem reševanja pritožb glede pravic in obveznosti iz te uredbe, ki spadajo v njegovo področje odgovornosti. Potnike obširno seznani s svojimi kontaktnimi podatki in delovnimi jeziki. Potniki morajo imeti možnost vložiti pritožbo v uradnem jeziku ali uradnih jezikih države članice, v kateri imajo sedež ustrezni prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic in upravljavec postaje, v vsakem primeru pa v angleščini. [Sprememba 108]

2.  Potniki lahko pritožbo predložijo kateremu koli zadevnemu prevozniku v železniškem prometu, prodajalcu vozovnic ali upravljavcu infrastrukture postaje. Pritožbe morajo biti vložene v šestih mesecih od incidenta, ki je predmet pritožbe. Naslovnik pritožbe v enem mesecu od prejema pritožbe bodisi poda obrazložen odgovor bodisi – v upravičenih primerih – obvesti potnika, do katerega datuma da bo odgovor prejel znotraj obdobja, krajšega od treh mesecev od datuma prejema pritožbe, lahko pričakuje odgovor. Prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic, upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture podatke o incidentu, ki so potrebni za preučitev pritožbe, hranijo dve leti ter jih na zahtevo dajo na voljo nacionalnim izvršilnim organom. [Sprememba 109]

3.  Podrobnosti o postopku reševanja pritožb so preprosto na voljo potnikom ter dostopne invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo. Ta informacija je na zahtevo na voljo v uradnem jeziku ali uradnih jezikih države članice, v kateri ima sedež prevoznik v železniškem prometu. [Sprememba 110]

4.  Prevoznik v železniškem prometu v letnem poročilu iz člena 29 navede število in vrsto prejetih pritožb, obravnavanih pritožb, odzivni čas in morebitne ukrepe za izboljšanje stanja.

4a.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi standardni pritožbeni obrazec Unije, ki ga lahko potniki uporabijo za odškodninski zahtevek v skladu s to uredbo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 37a(2). [Sprememba 111]

Člen 29

Standardi kakovosti storitev

1.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj določijo standarde kakovosti za prevozne storitve in izvajajo sistem vodenja kakovosti, da bi zagotovili kakovost storitev. Standardi kakovosti storitve morajo zajemati vsaj področja, našteta v Prilogi III.

2.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj spremljajo svojo učinkovitost na podlagi standardov kakovosti storitev. Prevozniki v železniškem prometu vsako leto poleg letnega poročila objavijo poročilo o doseženi kakovosti storitev. Prevozniki v železniškem prometu poročila o doseženi kakovosti storitev objavijo na svojem spletišču. Poleg tega se ta poročila objavijo na spletišču Agencije Evropske unije za železnice.

2a.   Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj aktivno sodelujejo z organizacijami, ki zastopajo invalidne osebe, da se izboljša kakovost dostopnosti prevoznih storitev. [Sprememba 112]

POGLAVJE VII

OBVEŠČANJE IN IZVRŠEVANJE

Člen 30

Obveščanje potnikov o njihovih pravicah

1.  Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj ob prodaji kart za potovanja z vlakom obvestijo potnike o njihovih pravicah in obveznostih na podlagi te uredbe. Da ugodijo tej zahtevi po informacijah, lahko uporabijo povzetek določb te uredbe, ki ga pripravi Komisija v vseh uradnih jezikih Unije in jim ga da na voljo. Poleg tega na vozovnici izdajo tudi obvestilo informacije v papirni ali elektronski obliki ali na kakršen koli drug način, in sicer tudi v obliki, dostopni invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo v skladu z zahtevami iz Direktive XXX. Na obvestilu je navedeno Uredbe (EU) št. 1300/2014, ki določa, kje je mogoče pridobiti takšne informacije v primeru odpovedi, zamujene povezave ali velike zamude. [Sprememba 113]

2.  Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj ustrezno, in sicer tudi v dostopni obliki v skladu z zahtevami Direktive XXX iz Uredbe (EU) št. 1300/2014, obvestijo potnike na postaji in, vlaku in svojem spletnem mestu o njihovih pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz te uredbe, in o kontaktnem naslovu organa, ki so ga določile države članice v skladu s členom 31. [Sprememba 114]

Člen 31

Določitev nacionalnih izvršilnih organov

Vsaka država članica določi organ ali organe, odgovorne za izvajanje te uredbe. Vsak organ sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev spoštovanja pravic potnikov.

Vsak organ je glede svoje organizacije, odločitev o financiranju, pravne strukture in sprejemanja odločitev neodvisen od upravljavca infrastrukture, organa za zaračunavanje uporabnine, organa za dodeljevanje in prevoznika v železniškem prometu.

Države članice obvestijo Komisijo o organu ali organih, določenih v skladu s tem členom, in o njihovih odgovornostih ter te informacije objavijo na primernem mestu na svojem spletnem mestu. [Sprememba 115]

Člen 32

Naloge izvrševanja

1.  Nacionalni izvršilni organi pozorno spremljajo skladnost s to uredbo in sprejmejo ukrepe, potrebne za uveljavitev pravic potnikov. Prevozniki v železniškem prometu, upravljavci postaj in upravljavci infrastrukture brez odlašanja in v vsakem primeru v roku enega meseca v ta namen navedenim organom na zahtevo predložijo zadevne dokumente in informacije. Navedeni organi pri opravljanju svojih nalog upoštevajo informacije, ki jim jih je predložil organ za reševanje pritožb, določen v skladu s členom 33, če je to drug organ. Lahko se tudi odločijo za izvršilne ukrepe na podlagi posamezne pritožbe, ki jim jo je predložil tak organ. Države članice zagotovijo nacionalnim izvršilnim organom in organom za reševanje pritožb dovolj pooblastil in sredstev za primerno in učinkovito izvrševanje posameznih pritožb potnikov na podlagi te uredbe. [Sprememba 116]

2.  Nacionalni izvršilni organi za vsako leto najpozneje do konca aprila naslednjega koledarskega leta objavijo na svojih spletnih mestih objavijo poročila, v katerih navedejo statistične podatke o svoji dejavnosti, številu in vrsti prejetih pritožb ter izid sprejetih izvršilnih ukrepov in sicer tudi o naloženih kaznih uporabljene sankcije. Za posamezno leto to opravijo najpozneje do prvega dne aprila naslednje leto. Poleg tega se ta poročila objavijo na spletnem mestu Agencije Evropske unije za železnice. [Sprememba 117]

3.  Prevozniki v železniškem prometu sporočijo svoje kontaktne podatke nacionalnim izvršilnim organom v državah članicah, v katerih opravljajo svoje dejavnosti.

3a.  Nacionalni izvršilni organi v sodelovanju z organizacijami, ki zastopajo invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, redno preverjajo storitve pomoči, zagotovljene v skladu s to uredbo, ter rezultate objavijo v dostopni in običajno uporabljeni obliki. [Sprememba 118]

Člen 33

Reševanje pritožb s strani nacionalnih izvršilnih organov

1.  Brez poseganja v pravice potrošnikov do uporabe alternativnih pravnih sredstev, ki izhajajo iz Direktive 2013/11/EU, se lahko potnik, potem ko se je neuspešno pritožil prevozniku v železniškem prometu, prodajalcu vozovnic, upravljavcu postaje ali upravljavcu infrastrukture, v skladu s členom 28 pritoži izvršilnemu organu. Izvršilni organ pritožnike obvesti o njihovi pravici do pritožbe organom za alternativno reševanje sporov, če želijo uveljavljati individualna pravna sredstva. Države članice zagotovijo, da se izvršilni organi in organi, ki obravnavajo pritožbe, priznajo za potrebe sheme alternativnih pravnih sredstev v skladu z Direktivo 2013/11/EU, in da morajo v primeru, ko želijo potniki uporabiti alternativna pravna sredstva, prevoznik v železniškem prometu, prodajalec vozovnic, upravljavec postaje ali upravljavec infrastrukture sodelovati v postopku, katerega rezultat je zanje obvezujoč in izvršljiv. [Sprememba 119]

2.  Vsak potnik se lahko glede domnevne kršitve te uredbe pritoži nacionalnemu izvršilnemu organu ali kateremu koli drugemu organu, ki ga je v ta namen določila država članica. Pritožbe lahko vložijo tudi organizacije, ki zastopajo skupine potnikov. [Sprememba 120]

3.  Navedeni organ potrdi prejem pritožbe v dveh tednih po njenem prejemu. Postopek reševanja pritožbe traja največ tri mesece. V zapletenih primerih lahko navedeni organ po svoji presoji to obdobje podaljša na šest mesecev. V takem primeru potnika ali organizacijo, ki zastopa potnike, obvesti o razlogih za podaljšanje in o času, ki bo predvidoma potreben za zaključek postopka. To obdobje lahko traja več kot šest mesecev samo v primerih, ki vključujejo sodne postopke. Če je navedeni organ tudi organ za alternativno reševanje sporov v smislu Direktive 2013/11/EU, se prednostno upoštevajo roki, določeni v navedeni direktivi, spletno reševanje sporov v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 pa je lahko na voljo v dogovoru z vsemi udeleženimi stranmi. [Sprememba 121]

Postopek reševanja pritožbe je dostopen invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo.

4.  Pritožbe potnikov o incidentih, ki vključujejo prevoznika v železniškem prometu, obravnava nacionalni izvršilni organ države članice, ki je navedenemu prevozniku podelila licenco.

5.  Če se pritožba navezuje na morebitne kršitve upravljavcev postaj ali infrastrukture, je za njeno reševanje pristojen nacionalni izvršilni organ države članice, na ozemlju katere je prišlo do incidenta.

6.  V okviru sodelovanja v skladu s členom 34 lahko nacionalni izvršilni organi odstopajo od odstavka 4 ali 5, kadar je to iz upravičenih razlogov, zlasti zaradi jezika ali prebivališča, v interesu potnika.

Člen 33a

Neodvisni spravni organi

Države članice vzpostavijo dobro opremljene neodvisne spravne organe, ki bodo lahko in cenovno dostopni potnikom pri uveljavljanju pravic v primeru sporov s prevozniki v železniškem prometu ter prodajalci vozovnic. [Sprememba 122]

Člen 34

Izmenjava informacij in čezmejno sodelovanje med nacionalnimi izvršilnimi organi

1.  Če sta v skladu s členoma 31 in 33 določena različna organa, se vzpostavijo mehanizmi za poročanje, da se zagotovi izmenjava informacij med njima v skladu z Uredbo (EU) 2016/679, kar nacionalnemu izvršilnemu organu pomaga pri opravljanju nadzora in izvrševanja ter organu za reševanje pritožb iz člena 33 omogoči, da zbere vse potrebne podatke za preučitev posameznih pritožb.

2.  Nacionalni izvršilni organi zaradi usklajevanja izmenjujejo informacije o svojem delu in načelih sprejemanja odločitev ter praksah. Pri teh nalogah jih podpira Komisija.

3.  Nacionalni izvršilni organi ravnajo v skladu s postopkom iz Priloge IV.

POGLAVJE VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 35

Kazni

1.  Države članice predpišejo kazni, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za njihovo izvajanje. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter med drugim vključevati najnižjo denarno kazen ali delež letnega prometa zadevnega podjetja ali organizacije, odvisno od tega, kateri znesek je višji. Države članice seznanijo Komisijo s temi določbami in jo nemudoma obvestijo o kakršnih koli poznejših spremembah, ki vplivajo nanje. [Sprememba 123]

2.  V okviru sodelovanja iz člena 34 nacionalni izvršilni organ, pristojen za naloge iz člena 33(4) ali (5), na zahtevo nacionalnega izvršilnega organa, ki rešuje pritožbo, izvede preiskavo kršitve te uredbe, ki jo je ugotovil navedeni organ, in po potrebi naloži kazni.

Člen 36

Prenos pooblastil

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 37, s katerimi se:

(i)   prilagodijo finančni zneski iz člena 13 glede na inflacijo;

(ii)  spremenijo priloge I, II in III zaradi upoštevanja sprememb Enotnih pravil CIV in tehnološkega napredka na tem področju.

Člen 37

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 36 se na Komisijo prenese za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem posameznega obdobja.

3.  Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila iz člena 36. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v njem. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 36, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok lahko podaljša za dva meseca.

Člen 37a

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011. [Sprememba 124]

Člen 38

Poročilo

Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju in o doseženih rezultatih iz te uredbe do ... [pet let po datumu sprejetja te uredbe].

Poročilo bo temeljilo na informacijah, ki se zagotovijo na podlagi te uredbe. Poročilu se po potrebi priložijo ustrezni predlogi.

Člen 39

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1371/2007 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge V.

Člen 40

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGE

PRILOGA I

Izvleček iz Enotnih pravil za pogodbo o mednarodnem železniškem prevozu potnikov in prtljage (CIV)

Dodatek A

H Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena s Protokolom o spremembah Konvencije o mednarodnem železniškem prometu z dne 3. junija 1999

II. DEL

SKLENITEV IN VSEBINA POGODBE O PREVOZU

6. člen

Prevozna pogodba

1.  S prevozno pogodbo se prevoznik zaveže, da bo potnike in po potrebi tudi prtljago in vozila prepeljal do namembne postaje, kjer bo izročil prtljago in vozila.

2.  Prevozna pogodba mora biti potrjena z eno ali več vozovnicami, ki se izdajo potniku. Ne glede na 9. člen pa to, da je potnik nima, da je nepravilno izdana ali da jo je izgubil, ne vpliva niti na obstoj niti na veljavnost pogodbe, za katero ostanejo veljavna ta enotna pravila.

3.  Dokler se ne dokaže nasprotno, se vozovnica uporablja kot dokazilo o sklenitvi in vsebini prevozne pogodbe.

7. člen

Vozovnica

1.  Splošni prevozni pogoji določajo obliko, vsebino vozovnic, jezik in pisavo, ki ju je treba uporabiti pri tiskanju in izpolnjevanju vozovnic.

2.  Na vozovnico je treba vnesti vsaj:

(a)  ime prevoznika ali prevoznikov;

(b)  izjavo, da tudi pri drugačnem dogovoru prevoz urejajo ta enotna pravila; v ta namen se lahko uporabi kratica CIV;

(c)  kakršno koli drugo izjavo, potrebno kot dokazilo o sklenitvi in vsebini prevozne pogodbe, ki omogoča potniku uveljavljati pravice iz te pogodbe.

3.  Ob prevzemu vozovnice se mora potnik prepričati, ali je bila izdana v skladu z njegovimi navodili.

4.  Vozovnica je prenosljiva, če se ne glasi na določeno ime in se potovanje še ni začelo.

5.  Vozovnica se lahko izda tudi v obliki elektronskega podatkovnega zapisa, ki ga je mogoče spremeniti v obliko čitljivega zapisa. Postopki, ki se uporabljajo za zapisovanje in obdelavo podatkov, morajo biti funkcionalno enakovredni, zlasti glede dokazne vrednosti vozovnice.

8. člen

Plačilo in vračilo prevoznine

1.  Če se potnik in prevoznik ne dogovorita drugače, se prevoznina plača vnaprej.

2.  Splošni prevozni pogoji določajo, pod katerimi pogoji se prevoznina vrne.

9. člen

Pravica do prevoza. Izključitev iz prevoza

1.  Vse od začetka potovanja mora imeti potnik pri sebi veljavno vozovnico, ki jo mora ob kontroli vozovnic tudi pokazati. Splošni prevozni pogoji lahko določajo:

(a)  da mora potnik, ki ne pokaže veljavne vozovnice, poleg prevoznine plačati še dodatek;

(b)  da je mogoče od potnika, ki odkloni takojšnje plačilo prevoznine ali dodatka, zahtevati, da prekine potovanje;

(c)  ali in pod katerimi pogoji se potniku vrne plačani dodatek.

2.  Splošni prevozni pogoji lahko določajo, da je mogoče potnike, ki:

(a)  ogrožajo varnost in red med vožnjo oziroma ogrožajo varnost drugih potnikov;

(b)  na nedopusten način nadlegujejo druge potnike;

pred začetkom potovanja ali med samim potovanjem izključiti iz potovanja in da take osebe niso upravičene do vračila prevoznine in prevoznine za prtljago.

10. člen

Upoštevanje predpisov upravnih organov

Potnik mora upoštevati carinske predpise in druge predpise upravnih organov.

11. člen

Odpoved in zamujanje vlaka. Zamujena zveza

Če je bil vlak odpovedan ali če mu ni uspelo ujeti zveze za nadaljevanje potovanja, mora prevoznik to vpisati na vozovnico.

III. DEL

PREVOZ ROČNE PRTLJAGE, ŽIVALI, PRTLJAGE IN VOZIL

I. poglavje

Skupne določbe

12. člen

Dovoljeni predmeti in živali

1.  V skladu s splošnimi prevoznimi pogoji lahko potnik vzame s seboj na potovanje ročno prtljago in žive živali. Poleg tega lahko potnik vzame s seboj tudi nerodne kose prtljage v skladu s posebnimi določbami splošnih prevoznih pogojev. Predmetov in živali, ki bi lahko motili ali vznemirjali druge potnike ali povzročili škodo, potnik ne sme vzeti s seboj.

2.  Potnik lahko predmete in živali v skladu s splošnimi prevoznimi pogoji odda kot prtljago.

3.  Prevoznik lahko dovoli prevoz vozil skupaj s potniki v skladu s posebnimi določbami splošnih prevoznih pogojev.

4.  Prevoz nevarnega blaga kot ročne prtljage in prtljage ter v vozilih, ki se v skladu s tem delom prevažajo po železnici, ali na njih, je dovoljen samo v skladu s Pravilnikom o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID).

13. člen

Preverjanje

1.  Če prevoznik utemeljeno domneva, da se prevozni pogoji ne upoštevajo, ima pravico pregledati, ali predmeti (ročna prtljaga, prtljaga, vozila in nanje naložen tovor) in živali, ki se prevažajo, izpolnjujejo prevozne pogoje, razen če tega preverjanja ne prepovedujejo zakoni in predpisi države, v kateri naj bi bilo opravljeno. Potnika je treba povabiti, naj bo navzoč pri preverjanju. Če potnika pri tem preverjanju ni ali ni mogoče stopiti v stik z njim, mora prevoznik poskrbeti, da sta navzoči dve neodvisni priči.

2.  Če se ugotovi, da prevozni pogoji niso bili upoštevani, lahko prevoznik zahteva od potnika, da plača stroške preverjanja.

14. člen

Upoštevanje predpisov upravnih organov

Potnik mora upoštevati carinske predpise in predpise drugih upravnih organov, če s seboj prevaža predmete (ročna prtljaga, prtljaga, vozila skupaj s tovorom) ali živali. Potnik mora biti navzoč pri pregledu teh predmetov, razen če zakonodaja in predpisi posamezne države ne določajo drugače.

II. poglavje

Ročna prtljaga in živali

15. člen

Nadzor ročne prtljage in živali

Potnik mora sam nadzorovati ročno prtljago in živali, ki jih ima s seboj.

III. poglavje

Prtljaga

16. člen

Oddaja prtljage

1.  Pogodbene obveznosti v zvezi s prevozom prtljage je treba potrditi s prtljažnico, ki jo je treba izročiti potniku.

2.  Če prtljažnice ni, je nepravilno izdana ali jo je potnik izgubil, ne glede na 22. člen to ne vpliva niti na obstoj niti veljavnost dogovorov o prevozu prtljage, za katere še vedno veljajo ta enotna pravila.

3.  Dokler se ne dokaže nasprotno, se prtljažnica uporablja kot dokazilo o oddaji prtljage in pogojih njenega prevoza.

4.  Dokler se ne dokaže nasprotno, se predpostavlja, da je bila prtljaga, ko jo je prevoznik prevzel, po zunanjem videzu v dobrem stanju in da sta število in masa kosov prtljage ustrezala podatkom na prtljažnici.

17. člen

Prtljažnica

1.  Splošni prevozni pogoji določajo obliko in vsebino prtljažnice ter tudi jezik in pisavo, ki ju je treba uporabiti pri njenem tiskanju in izpolnjevanju. Pri tem smiselno velja peti odstavek 7. člena.

2.  Na prtljažnici je treba navesti vsaj:

(a)  ime prevoznika ali prevoznikov;

(b)  izjavo, da tudi pri drugačnem dogovoru prevoz urejajo ta enotna pravila; v ta namen se lahko uporabi kratica CIV;

(c)  kakršno koli drugo izjavo, ki se lahko uporablja kot dokazilo pogodbenih obveznosti pri prevozu prtljage in potniku omogoča uveljavljati pravice iz prevozne pogodbe.

3.  Ob prevzemu prtljažnice se mora potnik prepričati, da je bila izdana v skladu z njegovimi navodili.

18. člen

Odprava in prevoz

1.  Če splošni prevozni pogoji določajo izjemo, se prtljaga odpravi samo ob predložitvi vozovnice, veljavne vsaj do namembne postaje. Sicer se prtljaga odpravi v skladu s predpisi, veljavnimi v kraju oddaje prtljage.

2.  Če splošni prevozni pogoji dopuščajo, da se lahko prtljaga, namenjena prevozu, sprejme brez predložitve vozovnice, veljajo za prtljago določila teh enotnih pravil o pravicah in obveznostih potnikov smiselno tudi za pošiljatelja prtljage.

3.  Prevoznik lahko prevaža prtljago z drugim vlakom, drugim prevoznim sredstvom ali po drugi prevozni poti, kot jo uporablja potnik.

19. člen

Plačilo prevoznine

Če se potnik in prevoznik ne dogovorita drugače, se prevoznina za prtljago plača pri oddaji.

20. člen

Označevanje prtljage

Potnik mora na vsak kos prtljage na vidno mesto čitljivo in dovolj trajno napisati:

(a)  svoje ime in naslov;

(b)  namembni kraj.

21. člen

Pravica do razpolaganja s prtljago

1.  Če okoliščine dopuščajo in to ne nasprotuje carinskim predpisom ali drugim predpisom upravnih organov, lahko potnik zahteva, da se mu ročna prtljaga vrne na kraju oddaje prtljage v zameno za vrnitev prtljažnice, in če tako zahtevajo splošni prevozni pogoji, tudi ob predložitvi vozovnice.

2.  Splošni prevozni pogoji lahko vsebujejo tudi druge določbe o pravici do razpolaganja s prtljago, še posebej spremembo namembnega kraja in s tem povezanih stroškov, ki jih krije potnik.

22. člen

Izročitev

1.  Prtljaga se izroči v zameno za vrnjeno prtljažnico in plačilo morebitnih stroškov, povezanih s pošiljko.

Prevoznik ima pravico, ne pa tudi dolžnost, da preveri, ali je imetnik prtljažnice upravičen do prejema prtljage.

2.  Enakovredno izročitvi prtljage imetniku prtljažnice je, če se v skladu s predpisi, veljavnimi v namembnem kraju:

(a)  preda prtljaga carinski ali davčni upravi v njenih skladiščnih ali delovnih prostorih, če ti prostori niso pod nadzorom prevoznika;

(b)  predajo žive živali kaki tretji osebi v varstvo.

3.  Imetnik prtljažnice lahko v namembnem kraju zahteva izročitev prtljage, ko potečeta dogovorjeni čas in čas, ki je morda potreben za izvedbo nalog carine ali drugih upravnih organov.

4.  Če se prtljažnica ne vrne, mora prevoznik izročiti prtljago samo osebi, ki dokaže, da je upravičena do nje; če je predloženi dokaz nezadosten, lahko prevoznik zahteva plačilo ustreznega jamstva.

5.  Prtljaga se izroči v namembnem kraju, v katerega je bila poslana.

6.  Imetnik prtljažnice, ki mu prtljaga ni bila izročena, lahko zahteva, da se na prtljažnico vpišeta datum in ura, ko je zahteval izročitev prtljage v skladu s tretjim odstavkom.

7.  Oseba, ki je upravičena do prtljage, lahko zavrne prevzem prtljage, če prevoznik ne izpolni zahteve, naj v njeni prisotnosti pregleda prtljago, da bi ugotovil škodo, ki jo poskuša oseba, upravičena do prtljage, dokazati.

8.  Izročitev prtljage sicer poteka v skladu s predpisi, ki veljajo v namembnem kraju.

IV. poglavje

Vozila

23. člen

Prevozni pogoji

Posebne določbe o prevozu vozil, vsebovane v splošnih prevoznih pogojih, določajo zlasti pogoje za sprejem za prevoz, odpravo, nakladanje in prevoz, razkladanje in izročitev ter obveznosti potnika.

24. člen

Prevoznica

1.  Pogodbene obveznosti pri prevozu vozil morajo biti potrjene s prevoznico, ki se izroči potniku. Ta prevoznica je lahko sestavni del potnikove vozovnice.

2.  Posebne določbe o prevozu vozil, vsebovane v splošnih prevoznih pogojih, določajo obliko in vsebino prevoznice ter tudi jezik in pisavo, ki naj se uporabljata pri tiskanju in izpolnjevanju. Pri tem smiselno velja peti odstavek 7. člena.

3.  V prevoznico je treba vnesti vsaj:

(a)  ime prevoznika ali prevoznikov;

(b)  izjavo, da tudi pri drugačnem dogovoru prevoz urejajo ta enotna pravila; v ta namen se lahko uporabi kratica CIV;

(c)  kakršno koli drugo izjavo, potrebno kot dokazilo pogodbenih obveznosti pri prevozu vozil, ki omogoča potniku uveljavljati pravice iz prevozne pogodbe.

4.  Ob prevzemu prevoznice se mora potnik prepričati, da je bila izdana v skladu z njegovimi navodili.

25. člen

Druge veljavne določbe

Ob upoštevanju določb tega poglavja za vozila veljajo določbe III. poglavja o prevozu prtljage.

IV. DEL

ODGOVORNOST PREVOZNIKA

I. poglavje

Odgovornost za smrt ali poškodbo potnikov

26. člen

Podlaga za odgovornost

1.  Prevoznik je odgovoren za škodo, nastalo zaradi smrti, telesne poškodbe ali druge telesne ali duševne okvare zdravja potnika, ki jo je povzročila nesreča v železniškem prometu med potnikovim zadrževanjem v železniških vagonih ali pri vstopanju vanje ali izstopanju iz njih, ne glede na to, katera železniška infrastruktura se pri tem uporablja.

2.  Prevoznik je te odgovornosti oproščen:

(a)  če so nesrečo povzročile okoliščine, ki niso povezane z železniškim prometom, in se jim prevoznik kljub varnostnim ukrepom, ki jih zahtevajo posebne okoliščine tega primera, ni mogel izogniti, njihovih posledic pa ne preprečiti;

(b)  če je za nesrečo kriv potnik sam;

(c)  če se je nesreča zgodila zaradi ravnanja tretje osebe, ki se mu prevoznik kljub okoliščinam, ustreznim varnostnim ukrepom ni mogel izogniti, njegovih posledic pa ni mogel preprečiti; kot tretjo osebo ne štejemo kakega drugega podjetja, ki uporablja isto železniško infrastrukturo; ta določba ne vpliva na pravico do povrnitve stroškov.

3.  Če se je nesreča zgodila zaradi ravnanja tretje osebe, prevoznik pa v skladu s točko (c) drugega odstavka kljub temu ni popolnoma oproščen svoje odgovornosti, je polno odgovoren v okviru omejitev, določenih s temi enotnimi pravili, kar pa ne vpliva na njegovo pravico do povrnitve stroškov v odnosu do tretje osebe.

4.  Ta enotna pravila ne vplivajo na morebitno odgovornost prevoznika v primerih, ki niso predvideni v prvem odstavku.

5.  Če prevoz, ki ga ureja ena sama prevozna pogodba, drug za drugim opravlja več prevoznikov, je pri smrti ali poškodbi potnikov odgovoren tisti prevoznik, ki ga prevozna pogodba določa za izvedbo tiste prevozne storitve, pri kateri se je zgodila nesreča. Če te prevozne storitve ni opravljal sam prevoznik, ampak drug nadomestni prevoznik, sta oba solidarno odgovorna v skladu s temi enotnimi pravili.

27. člen

Odškodnina pri smrti

1.  Pri smrti potnika odškodnina vključuje:

(a)  vse nujne stroške, ki nastanejo zaradi smrti, še posebej stroške prevoza posmrtnih ostankov in stroške pogreba;

(b)  če smrt ne nastopi takoj, tudi odškodnino, določeno v 28. členu.

2.  Če so zaradi smrti potnika osebe, ki jih je po zakonu imel dolžnost vzdrževati ali pa bi jih v prihodnosti moral začeti vzdrževati, izgubile skrbnika, je treba tudi za to izgubo plačati odškodnino. Pravico do odškodnine za osebe, ki jih je potnik vzdrževal, ne da bi bila to njegova zakonska dolžnost, določa notranja zakonodaja.

28. člen

Odškodnina pri telesni poškodbi

Pri telesni poškodbi ali drugi telesni ali duševni okvari zdravja potnika odškodnina vključuje:

(a)  vse nujne stroške, še posebej stroške zdravljenja in nege ter prevoza;

(b)  nadomestilo za popolno ali delno nesposobnost za delo ali zaradi povečanja potreb.

29. člen

Odškodnina za drugo osebno škodo

Ali in v kolikšnem obsegu mora prevoznik plačati odškodnino tudi za tisto osebno škodo, ki ni navedena v 27. in 28. členu, določa notranja zakonodaja.

30. člen

Oblika in znesek odškodnine pri smrti ali poškodbi

1.  Odškodnina iz drugega odstavka 27. člena in iz točke (b) 28. člena se dodeli v enkratnem znesku. Če notranja zakonodaja dopušča dodelitev rente, se odškodnina plačuje kot renta, če to zahteva poškodovani potnik ali upravičenci iz drugega odstavka 27. člena.

2.  Višina odškodnine, ki se dodeli po prvem odstavku, se določa v skladu z notranjo zakonodajo. Pri izvajanju teh enotnih pravil za vsakega potnika velja zgornja meja, ki znaša 175 000 obračunskih enot kot enkratni znesek ali temu znesku ustrezna letna renta, če notranja zakonodaja določa zgornjo mejo, ki je nižja od te.

31. člen

Drugi načini prevoza

1.  Ob upoštevanju drugega odstavka se določbe o odgovornosti prevoznika pri smrti in poškodbi potnikov ne nanašajo na škodo, ki nastane med prevozom, ki v skladu s prevozno pogodbo ne poteka po železnici.

2.  Toda če se železniški vagoni prevažajo na trajektu, je treba določbe o odgovornosti pri smrti in poškodbi potnikov uporabljati za škodo, omenjeno v prvem odstavku 26. člena in prvem odstavku 33. člena, ki jo ima potnik pri nesreči v železniškem prometu med svojim zadrževanjem v teh vagonih, vstopanjem vanje ali izstopanjem iz njih.

3.  Kadar se zaradi izjemnih okoliščin železniški promet začasno prekine in se potniki prevažajo z drugim prevoznim sredstvom, je prevoznik odgovoren v skladu s temi enotnimi pravili.

II. poglavje

Odgovornost pri kršenju voznega reda

32. člen

Odgovornost pri odpovedi, zamudi vlakov in zamujenih zvezah

1.  Prevoznik je potniku odgovoren za škodo, ki nastane, če zaradi odpovedi vlaka, njegove zamude ali zamujene zveze ne more nadaljevati vožnje istega dne oziroma zaradi nastalih okoliščin nadaljevanja vožnje istega dne od njega ni mogoče pričakovati. Odškodnina pokriva razumno visoke stroške, ki jih ima potnik s prenočitvijo in obvestitvijo oseb, ki ga čakajo.

2.  Prevoznik je oproščen te odgovornosti, kadar je mogoče odpoved, zamudo vlaka ali zamujeno zvezo pripisati enemu od teh razlogov:

(a)  okoliščinam, ki niso povezane z železniškim prometom in se jim prevoznik kljub ustreznim varnostnim ukrepom ni mogel izogniti, njihovih posledic pa ne preprečiti;

(b)  krivdi potnika; ali

(c)  ravnanju tretje osebe, ki se mu prevoznik kljub ustreznim varnostnim ukrepom ni mogel izogniti in posledic katerega ni mogel preprečiti; pri tem drugega podjetja, ki uporablja isto železniško infrastrukturo, ne štejemo za tretjo osebo; ta določba ne vpliva na pravico do povrnitve stroškov.

3.  Notranje pravo določa, ali in v kateri višini mora prevoznik plačati odškodnino za tiste vrste škode, ki niso določene v prvem odstavku. Ta določba ne vpliva na veljavnost 44. člena.

III. poglavje

Odgovornost za ročno prtljago, živali, prtljago in vozila

1. ODDELEK

Ročna prtljaga in živali

33. člen

Odgovornost

1.  Pri smrti ali poškodbi potnika je prevoznik odgovoren tudi za škodo, ki je posledica popolne ali delne izgube ali poškodovanja predmetov, ki jih potnik nosi na sebi ali kot ročno prtljago s seboj; to velja tudi za živali, ki jih ima potnik s seboj. Pri tem smiselno velja 26. člen.

2.  Sicer pa je za škodo, nastalo zaradi popolne ali delne izgube ali poškodovanja predmetov, ročne prtljage ali živali, katerih nadzor je v skladu s 15. členom naloga samega potnika, prevoznik odgovoren samo, če ta škoda nastane po prevoznikovi krivdi. V tem primeru ne veljajo drugi členi IV. dela, razen 51. člena, in VI. dela.

34. člen

Omejitev odškodnine pri izgubi ali poškodovanju predmetov

Če je prevoznik odgovoren po prvem odstavku 33. člena, mora plačati odškodnino v znesku največ 1 400 obračunskih enot za vsakega potnika.

35. člen

Izključitev odgovornosti

Prevoznik ni odgovoren za škodo, ki nastane zato, ker potnik ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu s carinskimi predpisi ali predpisi drugih upravnih organov.

2. ODDELEK

Prtljaga

36. člen

Podlaga za odgovornost

1.  Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi popolne ali delne izgube ali poškodovanja prtljage od trenutka, ko jo prevoznik prevzame, in do trenutka, ko jo izroči, kot tudi zaradi prepozne izročitve.

2.  Prevoznik je te odgovornosti oproščen, če je izguba, poškodba ali zamuda pri izročitvi nastala po krivdi potnika ali potnikovem naročilu, za katero pa prevoznik ni kriv, ali zaradi posebnih pomanjkljivosti same prtljage ali zaradi okoliščin, ki se jim prevoznik ni mogel izogniti, njihovih posledic pa ne preprečiti.

3.  Prevoznik je te odgovornosti oproščen, če je izguba ali poškodba nastala zaradi posebnih tveganj, povezanih z enim ali več naštetih dejstev:

(a)  odsotnost ali neustreznost embalaže;

(b)  posebne lastnosti prtljage;

(c)  kot prtljaga so bili oddani predmeti, ki se ne smejo prevažati.

37. člen

Dokazno breme

1.  Prevoznik je tisti, ki mora dokazati, da je izguba, poškodba ali prepozna izročitev posledica enega od dejstev, navedenih v drugem odstavku 36. člena.

2.  Če prevoznik ugotovi, da bi lahko glede na konkretne okoliščine izguba ali poškodba nastala zaradi posebnih tveganj iz tretjega odstavka 36. člena, se domneva, da je škoda nastala prav zaradi njih. Upravičenec pa ima pravico dokazati, da škoda ni v celoti ali delno nastala zaradi enega od teh tveganj.

38. člen

Zaporedni prevozniki

Če prevoz, ki ga ureja ena sama pogodba, opravlja več zaporednih prevoznikov, potem vsak od teh prevoznikov s tem, da prevzame prtljago s prtljažnico ali vozilo s prevoznico, glede prevoza prtljage ali vozil postane pogodbena stranka prevozne pogodbe v skladu z določili prtljažnice ali prevoznice in prevzame obveznosti, ki iz tega izhajajo. V tem primeru je vsak prevoznik odgovoren za izvedbo prevoza na celotni poti do izročitve.

39. člen

Nadomestni prevoznik

1.  Če prevoznik v celoti ali delno zaupa izvedbo prevoza nadomestnemu prevozniku, ne glede na to, ali ima na podlagi prevozne pogodbe do tega pravico ali ne, ostane prevoznik kljub temu odgovoren za celoten prevoz.

2.  Vse določbe teh enotnih pravil, ki urejajo odgovornost prevoznika, veljajo tudi za odgovornost nadomestnega prevoznika za prevoz, ki ga ta opravi. 48. in 52. člen se uporabljata, če je vložena tožba proti uslužbencem in drugim osebam, katerih storitve uporablja nadomestni prevoznik za opravljanje prevoza.

3.  Kateri koli poseben dogovor, s katerim prevoznik prevzema obveznosti, ki mu jih ne nalagajo ta enotna pravila, ali se odpove pravicam, ki jih ima po njih, se nanaša na nadomestnega prevoznika samo, če na to izrecno pristane v pisni obliki. Ne glede na to, ali nadomestni prevoznik tako strinjanje izrazi ali ne, za prevoznika še naprej veljajo iz takega posebnega dogovora izhajajoče obveznosti ali odpovedi pravicam.

4.  Če sta prevoznik in njegov nadomestni prevoznik odgovorna in v obsegu, v katerem sta odgovorna, sta odgovorna solidarno.

5.  Skupen znesek odškodnine, ki jo morajo plačati prevoznik, nadomestni prevoznik in njuni uslužbenci ter druge osebe, katerih storitve uporablja za opravljanje prevoza, ne presega najvišjih dopustnih zneskov, določenih v teh enotnih pravilih.

6.  Ta člen ne vpliva na pravice do povrnitve stroškov med prevoznikom in nadomestnim prevoznikom.

40. člen

Domneva o izgubi

1.  Upravičenec lahko sklepa, da je določen kos prtljage izgubljen, ne da bi mu bilo treba to še dodatno dokazovati, če mu ni bil izročen ali dan na razpolago v 14 dneh po tem, ko je bila zahtevana njegova izročitev v skladu s tretjim odstavkom 22. člena.

2.  Če se kos prtljage, ki je že veljal za izgubljenega, najde v enem letu po vložitvi zahteve za izročitev, mora prevoznik o tem obvestiti upravičenca, če pozna njegov naslov ali ga lahko ugotovi.

3.  V 30 dneh po prejemu obvestila, omenjenega v drugem odstavku, lahko upravičenec zahteva, da mu izročijo ta kos prtljage. V tem primeru mora sam plačati stroške prevoza zanj od kraja oddaje do kraja izročitve in vrniti odškodnino, ki jo je prejel, morda z odbitkom zneska stroškov, vsebovanega v odškodnini. Vseeno pa obdrži pravico do odškodnine za zamudo pri izročitvi prtljage, ki jo določa 43. člen.

4.  Če najdenega kosa prtljage potnik ne zahteva v roku, določenem v tretjem odstavku, ali če se najde več kot eno leto po vložitvi zahteve po njegovi izročitvi, prevoznik z njim razpolaga v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v kraju, v katerem je ta kos prtljage.

41. člen

Odškodnina pri izgubi prtljage

1.  Pri popolni ali delni izgubi prtljage je dolžnost prevoznika plačati samo te zneske:

(a)  če je višina škode ugotovljena, plača odškodnino v tej višini, ki pa ne sme presegati 80 obračunskih enot za vsak manjkajoči kilogram bruto mase ali 1 200 obračunskih enot za vsak kos prtljage;

(b)  če višina škode ni ugotovljena, plača povprečno odškodnino 20 obračunskih enot za vsak manjkajoči kilogram bruto mase ali 300 obračunskih enot za vsak kos prtljage.

Vrsta odškodnine (glede na maso ali število kosov prtljage) je določena v splošnih prevoznih pogojih.

2.  Poleg tega mora prevoznik vrniti prevoznino za prtljago in druge zneske, plačane v zvezi s prevozom izgubljenega kosa prtljage, in tudi že plačane carine in trošarine.

42. člen

Odškodnina pri poškodbi prtljage

1.  Če se prtljaga poškoduje, prevoznik plača samo odškodnino, ki ustreza zmanjšanju vrednosti prtljage.

2.  Odškodnina ne presega:

(a)  zneska, ki bi ga bilo treba plačati pri popolni izgubi, če je bila zaradi poškodbe vsa prtljaga razvrednotena;

(b)  zneska, ki bi ga bilo treba plačati pri popolni izgubi razvrednotenega dela prtljage, če je bil zaradi poškodbe samo del prtljage razvrednoten.

43. člen

Odškodnina zaradi zamude pri izročitvi

1.  Zaradi zamude pri izročitvi prtljage mora prevoznik, potem ko je bila vložena zahteva za izročitev, za vsako začeto obdobje 24 ur, vendar pa največ za 14 dni, plačati:

(a)  če upravičenec dokaže, da je kot posledica nastala škoda, lahko tudi poškodba, plača odškodnino, enakovredno znesku nastale škode, vendar največ 0,80 obračunske enote za vsak kilogram bruto mase prtljage ali 14 obračunskih enot za vsak kos z zamudo izročene prtljage;

(b)  če upravičenec ne dokaže, da je kot posledica nastala škoda, plača povprečno odškodnino 0,14 obračunske enote za vsak kilogram bruto mase ali 2,80 obračunske enote za vsak kos z zamudo izročene prtljage.

Načini nadomestila za kilogram ali kos prtljage se določijo s splošnimi prevoznimi pogoji.

2.  Pri popolni izgubi prtljage ni treba poleg odškodnine, določene v 41. členu, plačati še odškodnine iz prvega odstavka.

3.  Pri delni izgubi prtljage se odškodnina, določena v prvem odstavku, plača za tisti del prtljage, ki ni izgubljen.

4.  Pri poškodbi prtljage, ki ni posledica zamude pri izročitvi, se odškodnina, določena v prvem odstavku, če je to smiselno, plača poleg odškodnine, določene v 42. členu.

5.  V nobenem primeru pa ne sme vsota odškodnine iz prvega odstavka in odškodnine iz 41. in 42. člena presegati odškodnine, ki bi jo bilo treba plačati pri popolni izgubi prtljage.

3. ODDELEK

Vozila

44. člen

Odškodnina za zamudo

1.  Če pri nakladanju vozila nastane zamuda zaradi okoliščin, za katere je odgovoren prevoznik, ali če nastane zamuda pri izročitvi vozila, mora prevoznik, če upravičenec dokaže, da je zaradi tega nastala škoda, plačati odškodnino, katere višina ne presega prevoznine.

2.  Če pri nakladanju nastane zamuda zaradi okoliščin, za katere je odgovoren prevoznik, in zato upravičenec odstopi od prevozne pogodbe, se mu vrne prevoznina. Poleg tega lahko upravičenec, če dokaže, da je kot posledica zamude nastala škoda, zahteva odškodnino, ki ne presega prevoznine.

45. člen

Odškodnina za izgubo

Pri popolni ali delni izgubi vozila se odškodnina, ki jo je treba plačati upravičencu za dokazano škodo, določi na podlagi trenutne vrednosti vozila. Ne sme presegati 8 000 obračunskih enot. Naložen ali nenaložen priklopnik se šteje kot ločeno vozilo.

46. člen

Odgovornost za druge predmete

1.  Pri predmetih, ki so spravljeni v samem vozilu ali avtomobilski kovček (npr. prtljažniki ali prtljažniki za smuči), je prevoznik odgovoren samo za škodo, za katero je dejansko kriv. Skupna odškodnina ne sme presegati 1 400 obračunskih enot.

2.  Za predmete, nameščene na zunanji strani vozila, tudi v kovčkih iz prvega odstavka, je prevoznik odgovoren samo, če se dokaže, da je škoda nastala zaradi prevoznikovega dejanja ali opustitve, storjene z namenom povzročitve take škode, ali pa iz malomarnosti in z zavedanjem, da bo taka škoda verjetno nastala.

47. člen

Druge veljavne določbe

Ob upoštevanju določb tega oddelka veljajo za vozila določbe 2. oddelka odgovornosti za prtljago.

IV. poglavje

Skupne določbe

48. člen

Izguba pravice do omejitve odgovornosti

Omejitve odgovornosti, določene v teh enotnih pravilih, in določbe notranje zakonodaje, ki omejujejo odškodnino na določeni znesek, se ne uporabljajo, če se dokaže, da je škoda posledica prevoznikovega dejanja ali opustitve, storjene z namenom povzročitve take škode ali pa iz malomarnosti in z zavedanjem, da bo taka škoda verjetno nastala.

49. člen

Preračunavanje in obresti

1.  Če je treba pri izračunavanju odškodnine preračunati zneske, izražene v tuji valuti, se preračunajo po tečaju, ki velja na dan in v kraju plačila odškodnine.

2.  Upravičenec lahko na podlagi dolžne odškodnine zahteva 5-odstotne letne obresti, ki začnejo teči na dan vložitve zahtevka iz 55. člena, če pa zahtevek ni bil vložen, na dan, ko se začne sodni postopek.

3.  Za odškodnine iz 27. in 28. člena pa začnejo obresti teči šele na dan, ko se pojavijo okoliščine, odločilne za določitev višine odškodnine, če je ta dan po dnevu vložitve pritožbe ali tožbe.

4.  Za prtljago je mogoče zahtevati plačilo obresti samo, če odškodnina presega 16 obračunskih enot za prtljažnico.

5.  Če upravičenec za prtljago v za to določenem primernem roku prevozniku ne pošlje dokaznih dokumentov, potrebnih za dokončno obravnavo zahtevka, obresti ne tečejo od poteka tega roka do dejanske predložitve dokaznih dokumentov.

50. člen

Odgovornost pri jedrskih nesrečah

Prevoznik je oproščen odgovornosti, ki jo ima po enotnih pravilih, če je škodo povzročila jedrska nesreča in če je zanjo po zakonih in predpisih države o odgovornosti na področju jedrske energije za to škodo odgovoren upravljavec jedrske naprave ali njemu enakovredna oseba.

51. člen

Osebe, za katere je odgovoren prevoznik

Prevoznik je odgovoren za svoje uslužbence in druge osebe, katerih storitve uporablja pri izvedbi prevoza, kadar uslužbenci in druge osebe delujejo v okviru svojih nalog. Upravljavci železniške infrastrukture, po kateri se odvija prevoz, se štejejo za osebe, katerih storitve prevoznik uporablja za opravljanje prevoza.

52. člen

Druge tožbe

1.  V vseh primerih, za katere veljajo ta enotna pravila, se lahko vsaka odškodninska tožba, ne glede na to, na kateri pravni podlagi temelji, vloži proti prevozniku samo v skladu s pogoji in omejitvami teh enotnih pravil.

2.  To velja tudi za tožbe proti uslužbencem in drugim osebam, za katere je prevoznik odgovoren na podlagi 51. člena.

V. DEL

ODGOVORNOST POTNIKA

53. člen

Posebna načela za odgovornost

Potnik je odgovoren prevozniku za vsako škodo,

(a)  ki nastane zato, ker ni izpolnil svojih obveznosti iz:

1.  10., 14. in 20. člena;

2.  posebnih določb o prevozu vozil, vsebovanih v splošnih prevoznih pogojih, ali

3.  Pravilnika o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID) ali

(b)  ki jo povzročijo predmeti ali živali, ki jih ima s seboj; razen če ne dokaže, da je škoda nastala zaradi okoliščin, ki se jim kljub skrbnosti, ki se zahteva od vestnega potnika, ni mogel izogniti, njihovih posledic pa ne preprečiti. Ta določba ne spreminja odgovornosti prevoznika, kot jih določata 26. člen in prvi odstavek 33. člena.

VI. DEL

UVELJAVLJANJE PRAVIC

54. člen

Ugotavljanje delne izgube ali poškodbe

1.  Če prevoznik odkrije delno izgubo ali poškodbo predmeta (prtljage, vozila), za katerega prevoz je odgovoren, ali domneva, da je prišlo do take delne izgube ali poškodbe, ali če upravičenec trdi, da je do nje prišlo, mora prevoznik takoj, in če je mogoče, v navzočnosti upravičenca sestaviti zapisnik o dejanskem stanju, v katerem za vsako vrsto škode navede stanje predmeta, in če je mogoče, obseg in vzrok škode in čas njenega nastanka.

2.  Izvod tega zapisnika o dejanskem stanju je treba brezplačno izročiti upravičencu.

3.  Če upravičenec ne prizna ugotovitev iz zapisnika o dejanskem stanju, lahko zahteva, da stanje prtljage ali vozila in vzrok za škodo ter njen znesek določi izvedenec, ki ga imenujeta pogodbeni stranki prevozne pogodbe ali sodišče. Ta postopek se izvede po zakonih in predpisih države, v kateri to določanje poteka.

55. člen

Zahtevki

1.  Zahtevke v zvezi z odgovornostjo prevoznika pri smrti ali poškodbi potnikov je treba v pisni obliki poslati prevozniku, proti kateremu je mogoče uveljavljati zahtevke na sodišču. Pri prevozu, ki ga obravnava ena sama pogodba in ga zaporedno opravi več prevoznikov, se lahko zahtevki naslovijo na prvega ali zadnjega prevoznika in tudi na prevoznika, ki ima v državi potnikovega stalnega ali običajnega prebivališča svoj sedež podjetja ali podružnico ali zastopstvo, ki je sklenilo prevozno pogodbo.

2.  Drugi zahtevki iz prevozne pogodbe se pošljejo v pisni obliki prevozniku iz drugega in tretjega odstavka 56. člena.

3.  Dokazne dokumente, ki jih želi upravičenec priložiti k zahtevku, je treba priložiti kot izvirnik ali kopijo, ki mora biti, če prevoznik tako zahteva, ustrezno overjena. Pri obravnavi zahtevka lahko prevoznik zahteva predložitev vozovnice, prtljažnice ali prevoznice.

56. člen

Prevozniki, proti katerim je mogoče sodno uveljavljati zahtevke

1.  Odškodninski zahtevki na podlagi odgovornosti prevoznika pri smrti in poškodbi potnikov se lahko uveljavljajo samo proti prevozniku, ki je odgovoren po petem odstavku 26. člena.

2.  Ob upoštevanju četrtega odstavka se lahko drugi zahtevki potnikov na podlagi prevozne pogodbe uveljavljajo samo proti prvemu, zadnjemu ali tistemu prevozniku, ki je opravljal tisti del prevoza, med katerim se je pojavilo dejstvo, s katerim se utemeljuje zahtevek.

3.  Če je pri prevozu, ki ga zaporedno opravlja več prevoznikov, prevoznik, katerega dolžnost je tovor izročiti, z lastnim privoljenjem vpisan v prtljažnico ali prevoznico, se lahko zahtevki iz drugega odstavka proti njemu sodno uveljavljajo tudi, če ni prejel prtljage ali ni prevzel vozila.

4.  Zahtevki za vračilo zneskov, ki so bili vplačani na podlagi prevozne pogodbe, se lahko sodno uveljavljajo proti prevozniku, ki je plačilo prejel, ali proti prevozniku, v imenu katerega je bilo plačilo prejeto.

5.  Z vložitvijo nasprotnega zahtevka ali ugovora se lahko zahtevki uveljavljajo tudi proti prevozniku, ki ni naveden med prevozniki v drugem in četrtem odstavku, če sodni zahtevek temelji na isti prevozni pogodbi.

6.  Kadar se ta enotna pravila nanašajo na nadomestnega prevoznika, se lahko zahtevki sodno uveljavljajo tudi proti njemu.

7.  Če lahko tožnik izbira med več prevozniki, izgubi to pravico do izbire takrat, ko vloži tožbo proti enemu od teh prevoznikov; to velja tudi, če lahko tožnik izbira med enim ali več prevozniki in nadomestnim prevoznikom.

58. člen

Prenehanje pravice do zahtevka pri smrti ali poškodbi

1.  Vse pravice upravičenca na podlagi odgovornosti prevoznika pri smrti ali poškodbi potnikov potečejo, če upravičenec enega od prevoznikov, pri katerem je mogoče vložiti zahtevek v skladu s prvim odstavkom 55. člena, ne obvesti o potnikovi nesreči v 12 mesecih po datumu, ko je za škodo izvedel. Če upravičenec prevoznika o nesreči obvesti ustno, mu mora o tem izdati potrdilo.

2.  Ta pravica pa ne preneha, če:

(a)  upravičenec v roku, določenem v prvem odstavku, vloži zahtevek pri enem od prevoznikov, določenem v prvem odstavku 55. člena;

(b)  prevoznik, ki je odgovoren za to, v roku, določenem v prvem odstavku, izve za nesrečo potnika na drug način;

(c)  obvestilo o nesreči zaradi okoliščin, za katere upravičenec ni odgovoren, ni bilo poslano ali je bilo poslano z zamudo;

(d)  upravičenec dokaže, da je do nesreče prišlo po krivdi prevoznika.

59. člen

Prenehanje pravice do zahtevka pri prevozu prtljage

1.  Ko upravičenec prevzame prtljago, prenehajo vse pravice do zahtevka proti prevozniku iz prevozne pogodbe pri delni izgubi, poškodovanju prtljage ali zamudi pri izročitvi.

2.  Ta pravica ne preneha:

(a)  pri delni izgubi ali poškodbi, če:

1.  je bila ta izguba ali poškodba v skladu s 54. členom ugotovljena, preden je upravičenec prevzel prtljago;

2.  izključno po krivdi prevoznika ni bilo opravljeno ugotavljanje, ki bi moralo biti opravljeno v skladu s 54. členom;

(b)  pri navzven neopazni škodi, ki jo upravičenec ugotovi šele po tem, ko prevzame prtljago, če:

1.  zahteva ugotavljanje iz 54. člena takoj, ko odkrije škodo, vendar najpozneje v treh dneh po prevzemu prtljage, in

2.  poleg tega dokaže, da je škoda nastala v času med dnevom, ko je prtljago prevzel prevoznik, in trenutkom izročitve;

(c)  pri zamudi pri izročitvi, če upravičenec v 21 dneh uveljavlja svoje pravice proti enemu od prevoznikov, navedenih v tretjem odstavku 56. člena;

(d)  če upravičenec dokaže, da je škoda nastala po krivdi prevoznika.

60. člen

Zastaranje

1.  Pravica do zahtevka do odškodnine na podlagi odgovornosti prevoznika pri smrti ali poškodbi potnikov zastara:

(a)  če jo uveljavlja potnik, v treh letih po dnevu nesreče;

(b)  če jo uveljavljajo drugi upravičenci, v treh letih po dnevu potnikove smrti, vendar najpozneje v petih letih po dnevu nesreče.

2.  Drugi zahtevki na podlagi prevozne pogodbe zastarajo v enem letu. Zahtevki na podlagi škode, ki je nastala zaradi dejanja ali opustitve, storjene bodisi z namenom tako škodo povzročiti ali pa iz malomarnosti in z zavedanjem, da bo taka škoda verjetno nastala, zastarajo v dveh letih.

3.  Zastaralni rok za zahtevke iz drugega odstavka začne teči:

(a)  za odškodnino zaradi popolne izgube: štirinajsti dan po poteku roka, določenega v tretjem odstavku 22. člena;

(b)  za odškodnino zaradi delne izgube, poškodovanja ali zamude pri izročitvi, od dneva izročitve;

(c)  v vseh drugih primerih, povezanih s prevozom potnikov: od dneva, ko poteče veljavnost vozovnice.

Dan, na katerega začne teči zastaralni rok, v nobenem primeru ni vključen v rok.

4.  […]

5.  […]

6.  Za zadržanje in prekinitev zastaralnega roka sicer velja notranja zakonodaja.

VII. DEL

MEDSEBOJNI ODNOSI PREVOZNIKOV

61. člen

Razdelitev prevoznine

1.  Vsak prevoznik, ki je dobil plačano ali bi moral zahtevati plačilo prevoznine, mora prevoznikom, ki sodelujejo pri prevozu, plačati delež prevoznine, ki jim pripada. Načine plačila določijo prevozniki z medsebojnimi sporazumi.

2.  Tretji odstavek 6. člena, tretji odstavek 16. člena in 25. člen veljajo tudi za odnose med zaporednimi prevozniki.

62. člen

Pravica do povrnitve stroškov

1.  Če je prevoznik po teh enotnih pravilih plačal odškodnino, mu pripada pravica do povrnitve stroškov do prevoznikov, ki so sodelovali pri prevozu, po teh določbah:

(a)  prevoznik, ki je povzročil škodo, je zanjo odgovoren sam;

(b)  če je škodo povzročilo več prevoznikov, je vsak odgovoren za škodo, ki jo je povzročil; če taka razmejitev odgovornosti ni mogoča, se plačilo odškodnine razdeli med prevoznike v skladu s točko (c);

(c)  če ni mogoče dokazati, kdo od prevoznikov je povzročil škodo, se plačilo odškodnine porazdeli med vse prevoznike, razen med tiste, ki dokažejo, da niso povzročili škode; razdeli se v razmerju deležev prevoznine, ki pripadajo posameznim prevoznikom.

2.  Če je eden od teh prevoznikov plačilno nesposoben, se delež, ki bi ga moral plačati, pa ga ni, razdeli med vse druge prevoznike, ki so sodelovali pri prevozu, in sicer v razmerju deležev prevoznine, ki jim pripadajo.

63. člen

Postopek za povrnitev stroškov

1.  Prevoznik, proti kateremu se v skladu z 62. členom uveljavlja pravica do povrnitve stroškov, ne more spodbijati zakonitosti plačila odškodnine, ki jo je plačal prevoznik, ki uveljavlja pravico za povrnitev stroškov, če je sodišče odškodnino določilo po tem, ko je prevoznik na podlagi pravilno vročenega obvestila o sodnem postopku dobil priložnost, da sodeluje v tem sodnem postopku. Sodišče, na katerem poteka glavna obravnava, določi roke za obveščanje o sodnem postopku in pristop k njemu.

2.  Prevoznik, ki uveljavlja pravico do povrnitve stroškov, mora proti vsem prevoznikom, s katerimi se ni mogel sporazumeti, vložiti tožbo v istem postopku; v nasprotnem primeru preneha njegova pravica do povrnitve stroškov do tistih prevoznikov, ki jih ne toži.

3.  Sodišče mora z eno samo sodbo odločiti o vseh zahtevkih za povrnitev stroškov, s katerimi se ukvarja.

4.  Prevoznik, ki hoče uveljavljati svojo pravico do povrnitve stroškov na sodišču, lahko to stori na pristojnem sodišču države, v kateri ima eden od prevoznikov, ki so sodelovali pri prevozu, sedež podjetja, podružnico ali zastopstvo, ki je sklenilo prevozno pogodbo.

5.  Če tožeči prevoznik vloži tožbo proti več prevoznikom, lahko izbira med sodišči, pristojnimi po četrtem odstavku.

6.  Postopki za povrnitev stroškov se ne smejo vključevati v sodni postopek za uveljavljanje odškodnine, ki ga je sprožila stranka, upravičena do nje na podlagi prevozne pogodbe.

64. člen

Sporazumi o povrnitvi stroškov

Prevozniki imajo pravico med seboj sklepati sporazume, ki odstopajo od 61. in 62. člena.

PRILOGA II

MINIMALNE INFORMACIJE, KI JIH ZAGOTAVLJAJO PREVOZNIKI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU IN PRODAJALCI VOZOVNIC

Del I: Informacije pred začetkom potovanja

–  Splošni pogoji, ki veljajo za pogodbo

–  Vozni redi in pogoji najhitrejšega potovanja

–  Vozni redi in pogoji potovanja po najugodnejšihvseh razpoložljivih cenah, vključno z najugodnejšimi. [Sprememba 125]

–  Dostopnost, pogoji dostopa in razpoložljivost pripomočkov na vlaku za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo v dostopni obliki v skladu z zahtevami glede dostopnosti iz Direktive XXX

–  Pogoji za dostopMožnosti dostopa s kolesom [Sprememba 126]

–  Razpoložljivost sedežev v kadilskih in za vse veljavne voznine v nekadilskih (in po potrebi kadilskih oddelkih), v prvem in drugem razredu ter v ležalnih in spalnih vagonih [Sprememba 127]

–  Vse dejavnosti, ki lahko privedejo do prekinitev ali zamud prevoznih storitev Prekinitve in zamude (načrtovane in v realnem času) [Sprememba 128]

–  Razpoložljivost storitev na vlaku, vključno z brezžičnim omrežjem in stranišči [Sprememba 129]

–  Postopki za vračilo izgubljene prtljage

–  Postopki za vlaganje pritožb

Del II: Informacije med potovanjem

–  Storitve na vlaku, vključno z brezžičnim omrežjem [Sprememba 130]

–  Naslednja postaja

–  Prekinitve in zamude (načrtovane in v realnem času) [Sprememba 131]

–  Glavne povezovalne storitve

–  Vprašanja glede varnosti in zaščite

PRILOGA III

MINIMALNI STANDARDI KAKOVOSTI STORITEV

I.  Zahteve za prevoznike v železniškem prometu

Prevozniki v železniškem prometu vsako leto do 30. junija objavijo poročilo o doseženi kakovosti storitev za preteklo poslovno leto na svojem spletišču ter ga pošljejo nacionalnemu izvršilnemu organu in Agenciji Evropske unije za železnice za objavo na njenem spletišču. Prevoznik na svojem spletišču objavi poročilo v uradnem(-ih) nacionalnem(-ih) jeziku(-ih) in po možnosti tudi v drugih jezikih Unije, vključno s povzetkom v angleščini.

Poročila o doseženi kakovosti storitev vključujejo vsaj informacije o naslednjem:

(1)  Točnost storitev in splošna načela o tem, kako prevozniki v železniškem prometu pristopajo k prekinitvam storitev

(a)  zamude:

(i)  povprečna skupna zamuda pri opravljanju storitve kot odstotni delež na kategorijo storitev (mednarodne storitve, storitve na dolgih relacijah v notranjem prometu, regionalne in mestne/primestne storitve);

(ii)  odstotni delež storitev z zamudo ob odhodu;

(iii)  odstotni delež storitev z zamudo ob prihodu,

‒  odstotni delež storitev z zamudo, krajšo od 60 minut,

‒  odstotni delež storitev z zamudo od 6091 do 119120 minut, [Sprememba 132]

‒  odstotni delež storitev z zamudo 120 minut ali več;

(b)  odpovedi storitev:

odpovedane storitve kot odstotni delež na kategorijo storitev (mednarodne storitve, storitve na dolgih relacijah v notranjem prometu, regionalne in mestne/primestne storitve);

(c)  uporaba Uredbe v zvezi z zamudami in odpovedmi storitev:

(i)  število potnikov, ki jim je bila zagotovljena oskrba ali pomoč;

(ii)  stroški zagotavljanja takšne oskrbe in pomoči;

(iii)  število potnikov, ki jim je bilo odobreno nadomestilo;

(iv)  stroški odobrenih nadomestil.

(2)  Raziskava o zadovoljstvu strank

Vključiti je treba vsaj naslednje kategorije:

(i)  točnost vlakov;

(ii)  informacije za potnike v primeru zamude;

(iii)  točnost in razpoložljivost informacij o vlakih;

(iv)  kakovost vzdrževanja/stanje vlakov;

(v)  raven varnosti na vlakih;

(vi)  čistost notranjosti vlaka;

(vii)  zagotavljanje koristnih informacij med potovanjem, tudi o brezžičnem omrežju in drugih storitvah na vlaku; [Sprememba 133]

(viii)  razpoložljivost kakovostnih stranišč na vsakem vlaku;

(ix)  visoka raven čistosti in vzdrževanja postaj;

(x)  dostopnost vlakov in opreme na vlaku, vključno z dostopnimi stranišči;

(xi)  število primerov in kakovost dejansko zagotovljene pomoči invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo na vlakih v skladu s členom 24, ne glede na to, ali je bila prošnja za pomoč vložena vnaprej.

(3)  Reševanje pritožb

(i)  število pritožb in njihov izid;

(ii)  kategorije pritožb;

(iii)  število obravnavanih pritožb;

(iv)  povprečni čas za odgovor;

(v)  možnosti in sprejeti ukrepi za izboljšave.

(4)  Pomoč, zagotovljena invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo

število primerov nudenja pomoči na kategorijo storitev (mednarodne, na dolgih relacijah v notranjem prometu, regionalne in mestne/primestne).

(5)  Prekinitve

obstoj in kratek opis načrtov ravnanja v nepredvidljivih razmerah in načrtov kriznega upravljanja.

II.  Zahteve za upravljavce postaj in infrastrukture

Poročila o doseženi kakovosti storitev vključujejo vsaj informacije o naslednjem:

(1)  Informacije in vozovnice

(i)  postopek za obravnavo prošenj za informacije na postaji;

(ii)  postopek in sredstva za zagotavljanje informacij o voznem redu vlakov, cenah in peronih; kakovost informacij;

(iii)  prikaz informacij o pravicah in obveznostih v skladu z Uredbo ter kontaktnih podatkov nacionalnih izvršilnih organov;

(iv)  mesta za nakup vozovnic;

(v)  razpoložljivost osebja za zagotavljanje informacij in prodajo vozovnic na postaji;

(vi)  zagotavljanje informacij invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo.

(2)  Splošna načela pristopanja k prekinitvam storitev

(i)  število potnikov, ki jim je bila zagotovljena oskrba ali pomoč;

(ii)  stroški zagotavljanja takšne oskrbe in pomoči.

(3)  Opis ukrepov, ki se izvajajo za zagotavljanje čistosti objektov na postaji (stranišč itd.)

(i)  pogostost čiščenja;

(ii)  razpoložljivost stranišč.

(4)  Raziskava o zadovoljstvu strank

Vključiti je treba vsaj naslednje kategorije:

(i)  informacije za potnike v primeru zamude;

(ii)  natančnost, razpoložljivost in dostopnost informacij o prihodih/odhodih vlakov in peronih;

(iii)  raven varnosti na postaji;

(iv)  čas, potreben za odgovor na prošnje za informacije na postajah;

(v)  razpoložljivost in dostopnost stranišč ustrezne kakovosti na postaji;

(vi)  čistost in vzdrževanost postaj;

(vii)  dostopnost postaje in objektov na postaji, vključno z dostopom brez stopnic, s tekočimi stopnicami, dvigali in klančinami za prtljago; [Sprememba 134]

(viii)  število primerov in kakovost pomoči invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo na postaji.

PRILOGA IV

POSTOPEK REŠEVANJA PRITOŽB S STRANI NACIONALNIH IZVRŠILNIH ORGANOV

V zapletenih primerih, na primer takih, ki obsegajo več zahtevkov ali prevoznikov, čezmejna potovanja ali nesreče na ozemlju države članice, ki ni država, ki je prevozniku izdala licenco, zlasti če ni jasno, kateri nacionalni izvršilni organ je pristojen, ali kjer bi to olajšalo ali pospešilo reševanje pritožbe, nacionalni izvršilni organi v medsebojnem sodelovanju določijo „vodilni“ organ, ki opravlja vlogo enotne kontaktne točke za potnike. Vsi zadevni nacionalni izvršilni organi medsebojno sodelujejo, da bi olajšali reševanje pritožbe (vključno z izmenjavo informacij, pomočjo pri prevajanju dokumentov in posredovanjem informacij o okoliščinah incidentov). Potniki so obveščeni o tem, kateri organ je „vodilni“. Poleg tega nacionalni izvršilni organi vedno in v vsakem primeru zagotovijo skladnost z Uredbo 2017/2394/EU. [Sprememba 135]

PRILOGA V

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 1371/2007

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 1(a)

Člen 1(a)

Člen 1(b)

Člen 1(b)

----

Člen 1(c)

Člen 1(c)

Člen 1(d)

----

Člen 1(e)

Člen 1(d)

Člen 1(f)

Člen 1(e)

Člen 1(g)

----

Člen 1(h)

Člen 1(f)

Člen 1(i)

Člen 2

Člen 2

Člen 2(1)

Člen 2(1)

Člen 2(2)

----

Člen 2(3)

----

Člen 2(4)

----

Člen 2(5)

----

Člen 2(6)

----

Člen 2(7)

----

----

Člen 2(2)

----

Člen 2(3)

Člen 3

Člen 3

Člen 3(1)

Člen 3(1)

Člen 3(2) in (3)

----

Člen 3(4)

Člen 3(2)

Člen 3(5)

Člen 3(3)

Člen 3(6)

Člen 3(4)

Člen 3(7)

Člen 3(5)

Člen 3(8)

Člen 3(6)

Člen 3(9)

Člen 3(7)

Člen 3(10)

Člen 3(8)

----

Člen 3(9)

----

Člen 3(10)

Člen 3(11)

Člen 3(11)

----

Člen 3(12)

Člen 3(12)

Člen 3(13)

Člen 3(13)

Člen 3(14)

Člen 3(14)

----

Člen 3(15)

Člen 3(16)

Člen 3(16)

Člen 3(17)

Člen 3(17)

Člen 3(18)

----

Člen 3(19)

Člen 4

Člen 4

----

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 9

----

Člen 9(4)

Člen 9

Člen 10

Člen 9(3)

----

----

Člen 10(5) in (6)

Člen 10

----

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Člen 12

Člen 12(2)

----

Člen 13

Člen 13

Člen 14

Člen 14

Člen 15

Člen 15

Člen 16

Člen 16

----

Člen 16(2) in (3)

Člen 17

Člen 17

----

Člen 17(8)

Člen 18

Člen 18

----

Člen 18(6)

----

Člen 19

Člen 19

Člen 20

Člen 20

Člen 21

Člen 21(1)

----

Člen 21(2)

Člen 22(2) in člen 23(2)

Člen 22

Člen 22

Člen 22(2)

----

----

Člen 22(4)

Člen 23

Člen 23

----

Člen 23(4)

Člen 24

Člen 24

Člen 25

Člen 25(1), (2) in (3)

----

Člen 26

Člen 26

Člen 27

Člen 27

Člen 28

----

Člen 28(3)

Člen 27(3)

Člen 28(4)

Člen 28

Člen 29

Člen 29

Člen 30

Člen 30

Člen 31

----

Člena 32 in 33

Člen 31

Člen 34

----

Člen 34(1) in (3)

Člen 32

Člen 35

Člen 33

----

Člen 34

Člen 36

Člen 35

----

----

Člen 37

Člen 36

Člen 38

----

Člen 39

Člen 37

Člen 40

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga III

----

Priloge IV do V

(1)UL C 197, 8.6.2018, str. 66.
(2)Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL L 315, 3.12.2007, str. 14).
(3)Uredba Komisije (EU) št. 454/2011 z dne 5. maja 2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega sistema (UL L 123, 12.5.2011, str. 11).
(4)Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (UL L 356, 12.12.2014, str. 110).
(5)Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).
(6) Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 63).
(7) Uredba (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 1).
(8) Uredba (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L 345, 27.12.2017, str. 1).
(9)Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
(10)UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
(11)Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(12)Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L 343, 14.12.2012, str. 32).
(13)Direktiva (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS (UL L 326, 11.12.2015, str. 1).
(14)Direktiva XXX o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev (Evropski akt o dostopnosti) (UL L X, X.X.XXXX, str. X).
(15) Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1).
(16) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU (UL L 272, 21.10.2017, str. 1).

Zadnja posodobitev: 11. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov