Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0070(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0336/2018

Внесени текстове :

A8-0336/2018

Разисквания :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Гласувания :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Приети текстове :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Приети текстове
PDF 230kWORD 72k
Четвъртък, 15 ноември 2018 г. - Страсбург
Устойчиви органични замърсители ***I
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 15 ноември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура – преработен текст)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Когато разпоредбите на Конвенцията се прилагат на равнището на Съюза , необходимо е да се гарантират координацията и последователността с разпоредбите на Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди, която бе одобрена от Съюза на 19 декември 2002 г.17 и с тези на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, която бе одобрена от Съюза на 1 февруари 1993 г. . Координацията и последователността следва да се запазват и когато се участва в прилагането и по-нататъшното разработване на стратегическия подход при международното управление на химикали (SAICM) , приет от Първата международна конференция за управление на химикалите, проведена в Дубай на 6 февруари 2006 г. в рамките на Обединените нации.
(5)  Когато разпоредбите на Конвенцията се прилагат на равнището на Съюза, необходимо е да се гарантират координацията и последователността с разпоредбите на Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди, която бе одобрена от Съюза на 19 декември 2002 г.17; на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, която бе одобрена от Съюза на 1 февруари 1993 г.18; на Конвенцията Минамата относно живака, която бе одобрена от Съюза на 11 май 2017 г.18а. Координацията и последователността следва да се запазват и когато се участва в прилагането и по-нататъшното разработване на стратегическия подход при международното управление на химикали (SAICM) , приет от Първата международна конференция за управление на химикалите, проведена в Дубай на 6 февруари 2006 г. в рамките на Обединените нации.
_________________
_________________
17 OВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 29.
17 OВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 29.
18 OВ L 39, 16.2.1993 г., стр. 3.
18 OВ L 39, 16.2.1993 г., стр. 3.
18a OВ L 142, 2.6.2017 г., стp. 4.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Излезлите от употреба или неправилно управляваните запаси от УОЗ могат да изложат на сериозна опасност околната среда и човешкото здраве, например чрез замърсяване на почвата и подземните води. Следователно е целесъобразно да се предвидят правила по отношение на управлението на посочените запаси, които са по-строги от онези, които са установени в Конвенцията. Запасите от забранени вещества следва да се обработват като отпадъци, докато запасите от вещества, чието производство или употреба са все още позволени, следва да се нотифицират на компетентните органи и да се осъществява съответен контрол върху тях. По-специално, съществуващите запаси, които се състоят от или съдържат забранени УОЗ, следва да се управляват като отпадъци във възможно най-кратки срокове.
(10)  Излезлите от употреба или неправилно управляваните запаси от УОЗ могат да изложат на сериозна опасност околната среда и човешкото здраве, например чрез замърсяване на почвата и подземните води. Следователно е целесъобразно да се предвидят правила по отношение на управлението на посочените запаси, които са по-строги от онези, които са установени в Конвенцията. Запасите от забранени вещества следва да се обработват като отпадъци, докато запасите от вещества, чието производство или употреба са все още позволени, следва да се нотифицират на компетентните органи и да се осъществява съответен контрол върху тях. По-специално, съществуващите запаси, които се състоят от или съдържат забранени УОЗ, следва да се управляват като отпадъци във възможно най-кратки срокове. Ако в бъдеще се забранят други вещества, запасите от тях също следва да се унищожават незабавно, като не следва да се натрупват нови запаси. С оглед на специфичните проблеми в някои държави членки следва да се осигури адекватна финансова и техническа помощ чрез съществуващите финансови инструменти на Съюза.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  В съответствие с Протокола и Конвенцията, емисиите на УОЗ , които са непреднамерено получени странични продукти от промишлени процеси, следва да се установят и намалят възможно най-бързо, като крайната цел е елиминирането им, когато е приложимо. С цел да се намалят емисиите трайно и финансово изгодно, следва да се прилагат и разработват подходящи национални планове за действие, които обхващат всички източници и мерки, включително тези, установени в съществуващото законодателство на Съюза . За тази цел следва да се разработят подходящите инструменти в рамките на Конвенцията.
(11)  В съответствие с Протокола и Конвенцията, емисиите на УОЗ , които са непреднамерено получени странични продукти от промишлени процеси, следва да се установят и намалят възможно най-бързо, като крайната цел е елиминирането им, когато е приложимо. С цел да се намалят емисиите трайно и финансово изгодно във възможно най-кратък срок, следва да се прилагат и разработват подходящи национални планове за действие, които обхващат всички източници и мерки, включително тези, установени в съществуващото законодателство на Съюза. За тази цел следва да се разработят подходящите инструменти в рамките на Конвенцията.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Необходимо е да се осигури ефективна координация и ефективно управление по техническите и административните аспекти на настоящия регламент на равнището на Съюза. Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“), създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006, притежава компетентност и опит при прилагането на законодателството на Съюза и международните споразумения по отношение на химикалите. Затова държавите членки и Агенцията следва да поемат задачи във връзка с административните, техническите и научните аспекти на прилагането на настоящия регламент и във връзка с обмена на информация. Ролята на Агенцията следва да включва подготовката и проучването на техническите досиета, включително консултациите със заинтересованите страни, а също и изготвянето на становища, които могат да се използват от Комисията, когато тя трябва да вземе решение дали да представи предложение за вписване на вещество като УОЗ в Конвенцията или Протокола. Освен това, Комисията, държавите членки и Агенцията следва да си сътрудничат с цел ефективно да прилагат международните задължения на Съюза по Конвенцията.
(15)  Необходимо е да се осигури ефективна координация и ефективно управление по техническите и административните аспекти на настоящия регламент на равнището на Съюза. Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“), създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006, притежава компетентност и опит при прилагането на законодателството на Съюза и международните споразумения по отношение на химикалите. Затова държавите членки и Агенцията следва да поемат задачи във връзка с административните, техническите и научните аспекти на прилагането на настоящия регламент и във връзка с обмена на информация. Необходимо е ролята на Агенцията да обхваща подготовката и проучването на техническите досиета, включително консултациите със заинтересованите страни, а също и изготвянето на становища, които да се използват от Комисията, когато тя трябва да вземе решение дали да представи предложение за вписване на вещество като УОЗ в Конвенцията или Протокола. Освен това, Комисията, държавите членки и Агенцията следва да си сътрудничат с цел ефективно да прилагат международните задължения на Съюза по Конвенцията.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Конвенцията предвижда всяка страна по Конвенцията да разработва и да се стреми да прилага, както е целесъобразно, план за изпълнение на своите задължения в нейните рамки. Държавите членки следва да осигурят възможности за участие на обществеността при създаването, прилагането и актуализирането на плановете им за изпълнение. Тъй като Съюзът и държавите членки си поделят компетенциите по този въпрос, плановете за изпълнение следва да се съставят както на национално равнище, така и на равнището на Съюза. Следва да се насърчават сътрудничеството и обменът на информация между Комисията, Агенцията и органите на държавите членки.
(16)  Конвенцията предвижда всяка страна по Конвенцията да разработва и да се стреми да прилага, както е целесъобразно, план за изпълнение на своите задължения в нейните рамки и да го предоставя на Конференцията на страните по Конвенцията във възможно най-кратък срок, най-късно до ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Държавите членки следва да осигурят възможности за участие на обществеността при създаването, прилагането и актуализирането на плановете им за изпълнение. Тъй като Съюзът и държавите членки си поделят компетенциите по този въпрос, плановете за изпълнение следва да се съставят както на национално равнище, така и на равнището на Съюза. Следва да се насърчават сътрудничеството и обменът на информация между Комисията, Агенцията и органите на държавите членки.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Производството и употребата като междинни продукти, използвани в затворена система, на вписаните в част А от приложение I или в Част А от приложение II към настоящия регламент вещества следва да се разрешават, само ако в посоченото приложение изрично е включена обяснителна бележка за това, и ако производителят потвърди пред съответната държава членка, че веществото се произвежда и употребява при строго контролирани условия.
(17)  Производството и употребата като междинни продукти, използвани в затворена система, на вписаните в част А от приложение I или в Част А от приложение II към настоящия регламент вещества следва да се разрешават, само ако в посоченото приложение изрично е включена обяснителна бележка за това, и ако производителят потвърди пред съответната държава членка, че веществото се произвежда и употребява само при строго контролирани условия, а именно – без да създава значителни рискове за околната среда или човешкото здраве и при отсъствието на технически осъществими алтернативи.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  В съответствие с Конвенцията и Протокола, информацията относно УОЗ следва да се предоставя на други страни по посочените споразумения. Обменът на информация с трети държави, които не са страни по тези споразумения, също следва да се насърчава.
(18)  В съответствие с Конвенцията и Протокола, информацията относно УОЗ следва да се предоставя на други страни по посочените споразумения. Обменът на информация с трети държави, които не са страни по тези споразумения, също следва да се насърчава. Също така Конвенцията изисква всяка страна по нея да разработи подходящи стратегии за идентифициране на терените, замърсени с УОЗ, а със Седмата програма на Съюза за действие за околната среда за периода до 2020 г. Съюзът и неговите държави членки се ангажират да увеличат усилията си за саниране на замърсените терени.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Тъй като често обществото не е осведомено относно опасностите, които УОЗ поставят пред здравето на сегашното и бъдещите поколения, както и пред околната среда, по-специално в развиващите се страни, има нужда от по-широко разпространение на информацията, за да се увеличи нивото на предпазливост и разбиране от страна на обществеността на причините за установяване на ограниченията и забраните. В съответствие с Конвенцията, когато е целесъобразно, следва да се насърчават и подпомагат програмите за информиране на обществеността относно веществата , особено на най-уязвимите групи, както и програмите за обучение на работници, учени, преподаватели, технически и управленски персонал.
(19)  Тъй като често обществото не е осведомено относно опасностите, които УОЗ поставят пред здравето на сегашното и бъдещите поколения, както и пред околната среда, по-специално в развиващите се страни, има нужда от по-широко разпространение на информацията, за да се увеличи нивото на предпазливост и разбиране от страна на обществеността на причините за установяване на ограниченията и забраните. В съответствие с Конвенцията, когато е целесъобразно, следва да се насърчават и подпомагат програмите за информиране на обществеността относно веществата по отношение на тяхното влияние върху здравето и околната среда, особено на най-уязвимите групи, както и програмите за обучение на работници, учени, преподаватели, технически и управленски персонал. Съюзът следва да гарантира достъп до информация и участие на обществеността, прилагайки Конвенцията на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенцията от Орхус), одобрена от Съюза на 17 февруари 2005 г.
_________________
ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 1.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква й
й)  „междинен продукт, ограничен в затворена система“ означава вещество, което се произвежда, консумира или употребява при химическа преработка с цел да бъде преобразувано в едно или повече други вещества, като производството на междинния продукт и неговото преобразуване в едно или повече други вещества се извършват на една производствена площадка при строго контролирани условия, доколкото то е обект на съхранение с технически средства по време на целия му жизнен цикъл.
й)  „междинен продукт, ограничен в затворена система“ означава вещество, което се произвежда, консумира или употребява при химическа преработка с цел да бъде преобразувано в друго вещество, наричано по-долу „синтез“, като производството на междинния продукт и неговото преобразуване в едно или повече друго/и вещество/а се извършват при синтез на една производствена площадка, включително площадка, която се експлоатира от един или повече правни субекти, при строго контролирани условия, доколкото то е обект на съхранение с технически средства по време на целия му жизнен цикъл.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – алинея 2 – буква б
б)  производителят доказва, че процесът на производство ще превърне веществото в едно или повече други вещества, които не проявяват характеристиките на УОЗ ;
б)  производителят доказва, че процесът на производство ще превърне веществото в едно или повече други вещества, които не проявяват характеристиките на УОЗ, че не се очаква нито хората, нито околната среда да бъдат изложени на никакви значителни количества от веществото по време на неговото производство и употреба, както е показано в оценката на тази затворена система в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/20081a на Европейския парламент и на Съвета, и че няма технически осъществими алтернативи за употребата на вещество, вписано в част А на приложение I или в част А на приложение II от настоящия регламент;
_________________
1a Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2
Притежателят управлява запасите по начин, който гарантира безопасност, ефикасност и опазване на околната среда.
Притежателят управлява запасите по начин, който гарантира безопасност, ефикасност и опазване на околната среда, в съответствие с праговете и изискванията, определени в Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, когато е приложимо.
_________________
1a Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвет (OВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 1).
Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 а (нов)
3a.   Информацията, посочена в настоящия член, се съобщава, като се използват кодовете, посочени в Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета.
_________________
1a Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на отпадъците (ОВ L 332, 9.12.2002 г., стр. 1).
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Когато обсъждат предложения за построяването на нови съоръжения или за съществено изменение на съществуващи такива използващи процеси, при които се изпускат химични вещества, изброени в приложение III, , държавите членки дават приоритет на алтернативни процеси, техники или практики, които имат подобна полезност, но с които се избягва образуването и изпускането на вещества, изброени в приложение III , без да се накърняват разпоредбите на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 30.
3.  Когато обсъждат предложения за построяването на нови съоръжения или за съществено изменение на съществуващи такива използващи процеси, при които се изпускат химични вещества, изброени в приложение III, държавите членки дават приоритет на алтернативни процеси, техники или практики29а, които имат подобна полезност, но с които се избягва образуването и изпускането на вещества, изброени в приложение III , без да се накърняват разпоредбите на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета30.
_________________
_________________
29а Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители (2008 г.). Насоки за най-добрите налични техники и временни насоки за най-добрите практики за опазване на околната среда, имащи отношение към член 5 и приложение В от Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители. Женева, секретариат на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
30Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр.17).
30Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр.17).
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6
6.  Комисията може, когато е целесъобразно, и като вземе предвид техническото развитие и съответните международни насоки и решения, както и всички дадени разрешения от държава членка или от компетентен орган, определен от тази държава членка, в съответствие с параграф 4 и приложение V, да приеме чрез актове за изпълнение, допълнителни мерки, свързани с прилагането на настоящия член. По-специално, Комисията може да посочи информацията , която да бъде предоставена от държавите членки в съответствие с параграф 4, буква б), подточка iii). Такива мерки се одобряват в съответствие с процедурата по консултиране , установена в член 20, параграф 2.
6.  Комисията може, когато е целесъобразно, и като вземе предвид техническото развитие и съответните международни насоки и решения, както и всички дадени разрешения от държава членка или от компетентен орган, определен от тази държава членка, в съответствие с параграф 4 и приложение V, да приеме актове за изпълнение, определящи формàта на информацията, която да бъде предоставена от държавите членки в съответствие с параграф 4, буква б), подточка iii). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 20, параграф 2.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква в
в)  по искане на Комисията ѝ предоставя техническа и научна подкрепа и информация за вещества, които могат да отговарят на критериите за включване в Конвенцията или Протокола;
в)  по искане на Комисията ѝ предоставя солидна техническа и научна подкрепа и информация за вещества, които могат да отговарят на критериите за включване в Конвенцията или Протокола, включително относно предотвратяването на производството и употребата на нови УОЗ и относно оценката на пестициди или промишлени химични вещества, използвани понастоящем;
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква е
е)  обобщава, регистрира, обработва и предоставя на Комисията и на компетентните органи на държавите членки цялата получена или налична информация съгласно член 4, параграфи 2 и 3, член 7, параграф 4, буква б), подточка iii), член 9, параграф 2 и член 13, параграф 1. Агенцията прави неповерителната информация публично достъпна на своята интернет страница и улеснява обмена на тази информация със съответните информационни платформи като посочените в член 13, параграф 2;
е)  обобщава, регистрира, обработва и предоставя на Комисията и на компетентните органи на държавите членки цялата получена или налична информация съгласно член 4, параграфи 2 и 3, член 5, член 7, параграф 4, буква б), подточка iii), член 9, параграф 2 и член 13, параграф 1. Агенцията прави неповерителната информация публично достъпна на своята интернет страница и улеснява обмена на тази информация със съответните информационни платформи като посочените в член 13, параграф 2;
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)
1a.  Агенцията започва да предоставя съдействието и научно-техническите насоки, посочени в член 8, параграф 1, буква а), най-късно до ... [една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент].
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 а (нов)
2a.   Комисията организира обмен на информация с държавите членки по отношение на мерките, взети на национално равнище за идентифициране и оценка на терените, замърсени с устойчиви органични замърсители (УОЗ), както и за справяне със значителните рискове, които такова замърсяване може да представлява за здравето на човека и околната среда.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3
3.  Без да се засяга Директива 2003/4/ЕО32 на Европейския парламент и на Съвета , информацията , посочена в параграфи 1 и 2 не се счита за поверителна. Комисията, Агенцията и държавите членки, които обменят информация с трета страна, защитават всяка поверителна информация съгласно законодателството на Съюза.
3.  Без да се засяга Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета32, информацията относно здравето и безопасността на хората и околната среда не се счита за поверителна. Комисията, Агенцията и държавите членки, които обменят друга информация с трета страна, защитават всяка поверителна информация съгласно законодателството на Съюза.
_________________
_________________
32 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).
32 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Съюзът гарантира достъп до информация и участие на обществеността в мониторинга на изпълнението.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5
5.  Комисията може да приема актове за изпълнение след като е посочила минималното количество информация, която трябва да се предостави в съответствие с параграф 1, в това число определенията за показателите, картите и прегледите по държави членки, посочени в параграф 1, буква е). Посочените актове за изпълнение се одобряват в съответствие с процедурата по консултиране, установена в член 20, параграф 2.
5.  Комисията може да приема актове за изпълнение, определящи формàта на информацията, която трябва да се предостави в съответствие с параграф 1, в това число определенията за показателите, картите и прегледите по държави членки, посочени в параграф 1, буква е). Посочените актове за изпълнение се одобряват в съответствие с процедурата по консултиране, установена в член 20, параграф 2.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове по член 4, параграф 3, член 7, параграф 5 и член 15 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от […].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 3, член 7, параграф 5 и член 15 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1
1.  Комисията се подпомага от комитет, създаден с член 133 от Регламент (ЕО) No 1907/2006, за всички въпроси в рамките на настоящия регламент.
1.   Комисията се подпомага от:
a)  комитета, създаден с член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 във връзка с изпълнението на въпросите, посочени в член 13, параграф 5, освен когато се отнася до актове за изпълнение, определящи формàта на информацията, посочена в член 13, параграф 1, буква а) във връзка с прилагането на член 7, и член 13, параграф 1, буква б), когато се отнася до информация, получена съгласно член 5, параграф 2 и член 7, параграф 4, буква б), подточка iii); както и
б)  комитета, създаден с член 39 от Директива 2008/98/ЕО 1a на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изпълнението на въпросите, посочени в член 7, параграф 6 и член 13, параграф 5, когато се отнася до актове за изпълнение, определящи формàта на информацията, посочена в член 13, параграф 1, буква а) във връзка с прилагането на член 7, и член 13, параграф 1, буква б), когато се отнася до информация, получена съгласно член 5, параграф 2 и член 7, параграф 4, буква б), подточка iii);
_________________
1aДиректива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
Изменение 24
Предложение за регламент
Приложение I – част A – таблица – ред 17

Текст, предложен от Комисията

полихлорирани бифенили (PCB)

1336-36-3 и други

215-648-1 и други

Без да се засяга Директива 96/59/ЕО, се разрешава да бъдат използвани изделията, които вече се използват по време на влизането в сила на настоящия регламент.

 

 

 

Държавите членки идентифицират и извеждат от употреба оборудването (например трансформатори, кондензатори или други резервоари, съдържащи течни запаси), съдържащо над 0,005 % ПХБ и обеми над 0,05 dm3, във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 31 декември 2025 г.

Изменение

полихлорирани бифенили (PCB)

1336-36-3 и други

215-648-1 и други

Без да се засяга Директива 96/59/ЕО, се разрешава да бъдат използвани изделията, които вече се използват по време на влизането в сила на настоящия регламент.

 

 

 

Държавите членки се стремят да идентифицират и извеждат от употреба оборудването (например трансформатори, кондензатори или други резервоари, съдържащи течни запаси), съдържащо над 0,005 % ПХБ и обеми над 0,05 dm3, във възможно най-кратък срок и не по-късно от 31 декември 2025 г.

Изменение 25
Предложение за регламент
Приложение I – част A – ред 24 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Вещество

CAS №

ЕО №

Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации

Бис(пентабромофенилов)етер (декабромодифенилов етер; decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на decaBDE , равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), във вещества, смеси, изделия или като съставка на забавящи горенето части на изделия.

 

 

 

2.  Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата на decaBDE:

 

 

 

a)  при производството на въздухоплавателно средство, за което заявление за одобрение на типа е подадено преди датата на влизане в сила и е получено преди декември 2022 г., преди 2 март 2027 г.;

 

 

 

б)  при производството на резервни части за някое от следните:

 

 

 

i)  въздухоплавателно средство, за което заявление за одобрение на типа е подадено преди датата на влизане в сила и е получено преди декември 2022 г., като е произведено преди 2 март 2027 г., до края на срока на експлоатационна годност на това въздухоплавателно средство;

 

 

 

ii)  моторни превозни средства, които попадат в обхвата на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, произведени преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], до 2036 г. или до края на срока на експлоатационна годност на тези моторни превозни средства, в зависимост от това кое събитие е настъпило по-рано.

 

 

 

3.  Специфичните изключения за резервни части за моторни превозни средства, посочени в параграф 2, буква б), подточка ii), се прилагат за производството и употребата на търговски decaBDE в една или повече от следните категории:

 

 

 

i)  оборудване за силовата уредба и оборудване под капака на отделението на двигателя, като например заземителни и свързващи кабели на акумулатора, тръбна връзка за автомобилната климатична уредба, силови уредби, втулки на изпускателния колектор, изолация на капака на отделението на двигателя, проводници и кабелни снопове под капака (проводниците за двигателя и т.н.), датчици за скорост, маркучи, вентилаторни модули и датчици за детонация;

 

 

 

ii)  оборудване на горивната уредба, като например маркучи за горивото, резервоари за гориво и резервоари за гориво под подовата част на каросерията;

 

 

 

iii)  пиротехнически устройства и оборудване, което се влияе от тях, като например кабели за задействане на въздушните възглавници, покривала за седалки/ материал за покривалата (само ако е от значение за въздушните възглавници) и (предни и странични) въздушни възглавници;

 

 

 

iv)  окачване и вътрешни апликации като компоненти за облицоване, акустични материали и предпазни колани;

 

 

 

v)  подсилена пластмаса (бордово табло и вътрешна облицовка);

 

 

 

vi)  под капака на отделението на двигателя или бордовото табло (терминални блокове/стопяеми предпазители, силнотокови кабели и изолационни покрития на кабели (кабели за запалителни свещи);

 

 

 

vii)  електрическо и електронно оборудване (акумулаторни кутии и стойки, електрически свързващи елементи за електронните блокове за управление, компоненти на радио дискове, навигационни спътникови системи, глобални системи за определяне на местоположението и компютърни системи);

 

 

 

viii)  текстил като кори за багажник, тапицерия, гарнитура за таван, автомобилни седалки, облегалки за глави, сенници, текстилни панели, килимчета.

 

 

 

3.  Разрешава се производството на decaBDE и неговото използване в производството и пускането на пазара на следните изделия:

 

 

 

a)  изделия, които са пуснати на пазара преди ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент];

 

 

 

б)  въздухоплавателни средства, произведени в съответствие с алинея 2, буква а);

 

 

 

в)  резервни части за въздухоплавателни средства, произведени в съответствие с параграф 2, буква б);

 

 

 

г)  електрическо и електронно оборудване в рамките на обхвата на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

 

 

 

4.  За целите на настоящото вписване „въздухоплавателно средство“ означава едно от следните:

 

 

 

a)  гражданско въздухоплавателно средство, произведено в съответствие със сертификат на типа, издаден съгласно Регламент (ЕО) № 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета1c, или с одобрение на проекта, издадено съгласно националните нормативни актове на договарящите се държави на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), или за което е издаден сертификат за летателна годност от държава – договаряща страна от ИКАО в съответствие с приложение 8 на към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване;

 

 

 

б)  военно въздухоплавателно средство.

 

 

 

___________

 

 

 

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

 

 

 

Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88).

 

 

 

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).“

Изменение 26
Предложение за регламент
Приложение I – част A – ред 24 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Вещество

CAS №

ЕО №

Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации

Хлороалкани C10-C13, (късоверижни хлорирани парафини) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата на вещества или препарати, съдържащи SCCP в концентрация до 1 тегловен %, или изделия, съдържащи SCCP, в които концентрацията на SCCP е по-ниска от 0,15 тегловни %.

 

 

 

2.  Разрешава се употребата по отношение на:

 

 

 

a)  транспортни ленти за миннодобивната промишленост и уплътнители за язовирни стени, съдържащи SCCP, които вече са били в употреба преди или на 4 декември 2015 г.; както и

 

 

 

б)  изделия, съдържащи SCCP, различни от посочените в буква а), които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.

 

 

 

3.  За изделията, посочени в параграф 2, се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Изменение 27
Предложение за регламент
Приложение I – част Б

Текст, предложен от Комисията

Вещество

CAS №

ЕО №

Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Хлороалкани C10-C13, (късоверижни хлорирани парафини) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата на вещества или смеси, съдържащи SCCP в концентрация до 1 тегловен %, или изделия, съдържащи SCCP, в които концентрацията на SCCP е по-ниска от 0,15 тегловни %.

 

 

 

2.  Разрешава се употребата по отношение на:

 

 

 

a)  транспортни ленти за миннодобивната промишленост и уплътнители за язовирни стени, съдържащи SCCP, които вече са били в употреба преди или на 4 декември 2015 г.; както и

 

 

 

б)  изделия, съдържащи SCCP, различни от посочените в буква а), които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.

 

 

 

3.  За изделията, посочени в параграф 2, се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Изменение

заличава се

Изменение 28
Предложение за регламент
Приложение ІII
СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА РАЗПОРЕДБИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗПУСКАНИЯТА
СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА РАЗПОРЕДБИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗПУСКАНИЯТА
Вещество (CAS №)
Вещество (CAS №)
Полихлорирани дибензо-p-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF)
Полихлорирани дибензо-p-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF)
Хексахлоробензен (HCB) (CAS №: 118-74-1)
Хексахлоробензен (HCB) (CAS №: 118-74-1)
Полихлорирани бифенили (ПХБ)
Полихлорирани бифенили (ПХБ)
Многопръстенни ароматни въглеводороди (РАН)37
Многопръстенни ароматни въглеводороди (РАН)37
37.  За изготвяне на кадастри на емисиите се използват следните четири компонентни индикатора: бенз(а)пирен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен и индено(1, 2, 3-cd)-пирен.
37.  За изготвяне на кадастри на емисиите се използват следните четири компонентни индикатора: бенз(а)пирен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен и индено(1, 2, 3-cd)-пирен.
Пентахлоробензен (CAS № 608-93-5)
Пентахлоробензен (CAS № 608-93-5)
Полихлорирани нафталени (37а)
(37а)   Наименованието полихлорирани нафталени означава химически съединения с нафталенова пръстенова структура, в която един или повече водородни атоми са заместени с хлорни атоми.
Хексахлоробутадиен (CAS № 87-68-3)
Изменение 37
Предложение за регламент
Приложение IV – таблица 1 – редове 5—8

 

Текст, предложен от Комисията

Вещество

CAS №

ЕО №

Максимално допустима концентрация, посочена в член 7, параграф 4, буква а)

 

 

 

Тетрабромодифенилов етер

C12H6Br4O

40088-47-9 и други

254-787-2 и други

Сумата от концентрациите на тетрабромодифенилов етер, пентабромодифенилов етер, хексабромодифенилов етер и хептабромодифенилов етер: 1000 mg/kg

Пентабромодифенилов етер

C12H5Br5O

32534-81-9 и други

251-084-2 и други

Хексабромодифенилов етер

C12H4Br6O

36483-60-0 и други

253-058-6 и други

Хептабромодифенилов етер

C12H3Br7O

68928-80-3 и други

273-031-2 и други

 

 

 

Изменение

Вещество

CAS №

ЕО №

Максимално допустима концентрация, посочена в член 7, параграф 4, буква а)

 

 

 

Тетрабромодифенилов етер

C12H6Br4O

40088-47-9 и други

254-787-2 и други

Сумата от концентрациите на тетрабромодифенилов етер, пентабромодифенилов етер, хексабромодифенилов етер, хептабромодифенилов етер и декабромодифенилов етер: 500 mg/kg

Пентабромодифенилов етер

C12H5Br5O

32534-81-9 и други

251-084-2 и други

Хексабромодифенилов етер

C12H4Br6O

36483-60-0 и други

253-058-6 и други

Хептабромодифенилов етер

C12H3Br7O

68928-80-3 и други

273-031-2 и други

Хептабромодифенилов етер

C12Br10O

1163-19-5 и други

214-604-9 и други

 

Изменение 29
Предложение за регламент
Приложение IV – таблица 1 – колона „Максимално допустима концентрация, посочена в член 7, параграф 4, буква а)“ – ред „Полихлорирани“ – бележка 7

Текст, предложен от Комисията

7.  Граничната концентрация се изчислява като PCDD и PCDF съгласно следните коефициенти за токсична еквивалентност (TEF):

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Изменение

7.  Граничната концентрация се изчислява като PCDD и PCDF съгласно следните коефициенти за токсична еквивалентност (TEF):

 

PCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

OCDD

0,0003

 

PCDF

TEF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

PCDD

TEF

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

OCDF

0,0003

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0336/2018).

Последно осъвременяване: 11 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност