Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0070(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0336/2018

Předložené texty :

A8-0336/2018

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Hlasování :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Přijaté texty
PDF 215kWORD 66k
Čtvrtek, 15. listopadu 2018 - Štrasburk
Perzistentní organické znečišťující látky ***I
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 15. listopadu 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Při provádění ustanovení úmluvy na úrovni Unie, je nezbytné zajistit koordinaci a soudržnost s ustanoveními Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, kterou Unie schválila dne 19. prosince 200217, a Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, kterou Unie schválila dne 1. února 199318. Tato koordinace a soudržnost by rovněž měla být zachována při účasti na provádění a dalším rozvoji strategického přístupu k mezinárodnímu nakládání s chemickými látkami (SAICM), přijatého dne 6. února 2006 na 1. mezinárodní konferenci o nakládání s chemickými látkami v Dubaji v rámci Spojených národů.
(5)  Při provádění ustanovení úmluvy na úrovni Unie, je nezbytné zajistit koordinaci a soudržnost s ustanoveními Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, kterou Unie schválila dne 19. prosince 200217; Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, kterou Unie schválila dne 1. února 199318; Minamatské úmluvy o rtuti, kterou Unie schválila dne 11. května 201718a. Tato koordinace a soudržnost by rovněž měla být zachována při účasti na provádění a dalším rozvoji strategického přístupu k mezinárodnímu nakládání s chemickými látkami (SAICM), přijatého dne 6. února 2006 na 1. mezinárodní konferenci o nakládání s chemickými látkami v Dubaji v rámci Spojených národů.
_________________
_________________
17 Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 29.
17 Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 29.
18 Úř. věst. L 39, 16.2.1993, s. 3.
18 Úř. věst. L 39, 16.2.1993, s. 3.
18a Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 4.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Zastarale nebo nedbale spravované zásoby POP mohou vážně ohrozit životní prostředí a lidské zdraví, například kontaminací půdy nebo podzemních vod. Pro správu takových zásob je tedy vhodné stanovit přísnější pravidla, než jsou pravidla stanovená v úmluvě. Se zásobami zakázaných látek by mělo být nakládáno jako s odpady, zatímco zásoby látek, jejichž výroba a použití jsou dosud povoleny, by měly být oznámeny orgánům a měl by být nad nimi vykonáván řádný dozor. Jako s odpady by se mělo co nejdříve nakládat zejména se stávajícími zásobami, které jsou tvořeny zakázanými POP nebo které tyto látky obsahují.
(10)  Zastarale nebo nedbale spravované zásoby POP mohou vážně ohrozit životní prostředí a lidské zdraví, například kontaminací půdy nebo podzemních vod. Pro správu takových zásob je tedy vhodné stanovit přísnější pravidla, než jsou pravidla stanovená v úmluvě. Se zásobami zakázaných látek by mělo být nakládáno jako s odpady, zatímco zásoby látek, jejichž výroba a použití jsou dosud povoleny, by měly být oznámeny orgánům a měl by být nad nimi vykonáván řádný dozor. Jako s odpady by se mělo co nejdříve nakládat zejména se stávajícími zásobami, které jsou tvořeny zakázanými POP nebo které tyto látky obsahují. Budou-li v budoucnosti zakázány jiné látky, měly by být také jejich zásoby neprodleně zničeny a neměly by se vytvářet žádné nové zásoby. S ohledem na zvláštní problémy některých členských států by měla být prostřednictvím stávajících finančních nástrojů Unie poskytnuta přiměřená finanční a technická pomoc.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  V souladu s protokolem a úmluvou by úniky POP, které jsou neúmyslnými vedlejšími produkty průmyslových procesů, měly být co nejdříve identifikovány a sníženy, s konečným cílem je pokud možno zcela vyloučit. Aby se dosáhlo soustavného a hospodárného snižování takových úniků, měly by být prováděny a rozvíjeny vhodné vnitrostátní akční plány zahrnující všechny zdroje a opatření, včetně těch, která jsou umožněna stávajícími právními předpisy Unie. Za tímto účelem by měly být v rámci úmluvy vyvinuty vhodné nástroje.
(11)  V souladu s protokolem a úmluvou by úniky POP, které jsou neúmyslnými vedlejšími produkty průmyslových procesů, měly být co nejdříve identifikovány a sníženy, s konečným cílem je pokud možno zcela vyloučit. Aby se co nejdříve dosáhlo soustavného a hospodárného snižování takových úniků, měly by být prováděny a rozvíjeny vhodné vnitrostátní akční plány zahrnující všechny zdroje a opatření, včetně těch, která jsou umožněna stávajícími právními předpisy Unie. Za tímto účelem by měly být v rámci úmluvy vyvinuty vhodné nástroje.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Je nutné zajistit účinnou koordinaci a řízení technických a správních hledisek tohoto nařízení na úrovni Unie. Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“), zřízená nařízením (ES) č. 1907/2006, má pravomoc k provádění právních předpisů Unie o chemických látkách a mezinárodních dohod o chemických látkách a má v této oblasti rovněž zkušenosti. Členské státy a agentura by proto měly provádět úkoly týkající se správních, technických a vědeckých hledisek provádění tohoto nařízení a výměny informací. Agentura by měla mít mimo jiné za úkol připravovat a přezkoumávat technickou dokumentaci, včetně konzultací se zúčastněnými subjekty, a vypracovávat stanoviska, která může Komise využít při rozhodování, zda předložit návrh na zařazení určité látky do úmluvy či protokolu jako POP. Vedle toho by Komise, členské státy a agentura měly navzájem spolupracovat v zájmu účinného plnění mezinárodních závazků Unie vyplývajících z úmluvy.
(15)  Je nutné zajistit účinnou koordinaci a řízení technických a správních hledisek tohoto nařízení na úrovni Unie. Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“), zřízená nařízením (ES) č. 1907/2006, má pravomoc k provádění právních předpisů Unie o chemických látkách a mezinárodních dohod o chemických látkách a má v této oblasti rovněž zkušenosti. Členské státy a agentura by proto měly provádět úkoly týkající se správních, technických a vědeckých hledisek provádění tohoto nařízení a výměny informací. Je nezbytné, aby agentura měla mimo jiné za úkol připravovat a přezkoumávat technickou dokumentaci, včetně konzultací se zúčastněnými subjekty, a vypracovávat stanoviska, která Komise využít při rozhodování, zda předložit návrh na zařazení určité látky do úmluvy či protokolu jako POP. Vedle toho by Komise, členské státy a agentura měly navzájem spolupracovat v zájmu účinného plnění mezinárodních závazků Unie vyplývajících z úmluvy.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Úmluva stanoví, aby každá strana vypracovala plán pro provádění svých závazků vyplývajících z úmluvy, a pokud již plán existuje, snažila se jej provádět. Členské státy by měly při vypracovávání, provádění a aktualizaci svých prováděcích plánů umožnit účast veřejnosti. Protože v tomto ohledu mají Unie a členské státy sdílené pravomoci, měly by být prováděcí plány vypracovávány jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Unie. Je třeba podporovat spolupráci a výměnu informací mezi Komisí, agenturou a orgány členských států.
(16)  Úmluva stanoví, aby každá strana vypracovala plán pro provádění svých závazků vyplývajících z úmluvy, a pokud již plán existuje, snažila se jej provádět a předala jej co nejdříve konferenci smluvních stran, a sice nejpozději do ... [dva roky od data vstupu tohoto nařízení v platnost]. Členské státy by měly při vypracovávání, provádění a aktualizaci svých prováděcích plánů umožnit účast veřejnosti. Protože v tomto ohledu mají Unie a členské státy sdílené pravomoci, měly by být prováděcí plány vypracovávány jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Unie. Je třeba podporovat spolupráci a výměnu informací mezi Komisí, agenturou a orgány členských států.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  Látky uvedené na seznamu v části A přílohy I nebo části A přílohy II tohoto nařízení by mělo být povoleno vyrábět a používat jako meziprodukty na určitém místě v rámci uzavřeného systému, pouze pokud je v dotčené příloze v tomto smyslu uvedena výslovná poznámka a pokud výrobce danému členskému státu potvrdí, že látka je vyráběna a používána pouze za přísně kontrolovaných podmínek.
(17)  Látky uvedené na seznamu v části A přílohy I nebo části A přílohy II tohoto nařízení by mělo být povoleno vyrábět a používat jako meziprodukty na určitém místě v rámci uzavřeného systému, pouze pokud je v dotčené příloze v tomto smyslu uvedena výslovná poznámka a pokud výrobce danému členskému státu potvrdí, že látka je vyráběna a používána pouze za přísně kontrolovaných podmínek, konkrétně, že nepředstavuje závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví a že neexistují technicky proveditelné alternativy.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  V souladu s úmluvou a protokolem by měly být informace o POP poskytovány ostatním smluvním stranám uvedených dohod. Výměna informací se třetími zeměmi, které nejsou smluvními stranami těchto dohod, by měla být rovněž podporována.
(18)  V souladu s úmluvou a protokolem by měly být informace o POP poskytovány ostatním smluvním stranám uvedených dohod. Výměna informací se třetími zeměmi, které nejsou smluvními stranami těchto dohod, by měla být rovněž podporována. Úmluva také stanoví, že každá smluvní strana musí vytvořit vhodné strategie k identifikaci lokalit kontaminovaných perzistentními organickými znečišťujícími látkami, a sedmý akční plán Unie pro životní prostředí do roku 2020 zavazuje Unii a členské státy k tomu, aby zvýšily své úsilí o sanaci kontaminovaných lokalit.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Jelikož veřejnost, zejména v rozvojových zemích, si často neuvědomuje nebezpečí, jež představují POP pro zdraví současných a budoucích generací a pro životní prostředí, je třeba poskytovat rozsáhlé informace, aby se zvýšila úroveň pozornosti a aby veřejnost lépe porozuměla důvodům pro omezení a zákazy. V souladu s úmluvou by měly být podporovány a popřípadě zprostředkovány veřejné vzdělávací programy zaměřené na uvedené látky, a to zejména u nejohroženějších skupin veřejnosti, a rovněž vzdělávání pracovníků, vědců, pedagogů a technických a vedoucích pracovníků.
(19)  Jelikož veřejnost, zejména v rozvojových zemích, si často neuvědomuje nebezpečí, jež představují POP pro zdraví současných a budoucích generací a pro životní prostředí, je třeba poskytovat rozsáhlé informace, aby se zvýšila úroveň pozornosti a aby veřejnost lépe porozuměla důvodům pro omezení a zákazy. V souladu s úmluvou by měly být podporovány a popřípadě zprostředkovány veřejné vzdělávací programy zaměřené na uvedené látky, pokud jde o jejich dopad na zdraví a životní prostředí, a to zejména u nejohroženějších skupin veřejnosti, a rovněž vzdělávání pracovníků, vědců, pedagogů a technických a vedoucích pracovníků. Unie by měla zajistit přístup k informacím a účast veřejnosti při provádění Úmluvy OSN/EHK o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva), která byla schválena Unií dne 17. února 20051a.
_________________
1a Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 1.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j
j)  „meziproduktem na určitém místě v rámci uzavřeného systému“ látka, která je vyráběna a spotřebovávána nebo používána pro účely chemické výroby, aby byla přeměněna na jednu nebo více jiných látek, a její výroba a přeměna na jednu nebo více jiných látek probíhá na témže místě za přísně kontrolovaných podmínek, takže během celého jejího životního cyklu je pomocí technických prostředků důsledně bráněno jejímu šíření.
j)  „meziproduktem na určitém místě v rámci uzavřeného systému“ látka, která je vyráběna a spotřebovávána nebo používána pro účely chemické výroby, aby byla přeměněna na jinou látku (dále jen „syntéza“), a její výroba a přeměna na jinou látku (látky) probíhá syntézou na témže místě, včetně místa provozovaného jedním či více právními subjekty, za přísně kontrolovaných podmínek, takže během celého jejího životního cyklu je pomocí technických prostředků důsledně bráněno jejímu šíření.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b
b)  výrobce prokáže, že při výrobním procesu bude látka přeměněna v jednu nebo více jiných látek, které nevykazují vlastnosti POP;
b)  výrobce prokáže, že při výrobním procesu bude látka přeměněna v jednu nebo více jiných látek, které nevykazují vlastnosti POP, neočekává se, že by buď lidé, nebo životní prostředí byli vystaveni jakémukoli významnému množství látky během její výroby a používání, jak vyplývá z posouzení tohoto uzavřeného systému v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081a Evropského parlamentu a Rady a neexistují žádné technicky proveditelné alternativy k použití látky uvedené v části A přílohy I nebo v části A přílohy II tohoto nařízení;
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2
Držitel nakládá se zásobami bezpečným a účinným způsobem šetrným k životnímu prostředí.
Držitel nakládá se zásobami bezpečným a účinným způsobem šetrným k životnímu prostředí a případně v souladu s prahovými hodnotami a požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU1a a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU1b.
_________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 1),
1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)
3a.   Informace, na něž se odkazuje v tomto článku, se uvádějí s použitím kódů stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/20021a.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů (Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1).
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.  Při posuzování návrhů na stavby nových zařízení nebo na významnou úpravu stávajících zařízení, která používají postupy, při nichž unikají látky uvedené v příloze III, členské státy přednostně zváží alternativní postupy, techniky nebo metody, které přinášejí podobný užitek, avšak nedochází při nich k vytváření a únikům látek uvedených v příloze III, aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU30.
3.  Při posuzování návrhů na stavby nových zařízení nebo na významnou úpravu stávajících zařízení, která používají postupy, při nichž unikají látky uvedené v příloze III, členské státy přednostně zváží alternativní postupy, techniky nebo metody29a, které přinášejí podobný užitek, avšak nedochází při nich k vytváření a únikům látek uvedených v příloze III, aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU30.
_________________
_________________
29a (2008) Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách. Pokyny pro nejlepší dostupné techniky a prozatímní pokyny k osvědčeným postupům v oblasti životního prostředí, které jsou relevantní pro článek 5 a přílohu C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách. Ženeva, sekretariát Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).
30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6
6.  Komise může podle potřeby prostřednictvím prováděcích aktů přijmout doplňující opatření týkající se provádění tohoto článku, přičemž přihlédne k technickému vývoji a příslušným mezinárodním pokynům a rozhodnutím a rovněž k povolením uděleným podle odstavce 4 a přílohy V členským státem nebo jím jmenovaným příslušným orgánem. Komise může zejména upřesnit informace, které mají členské státy předkládat podle odst. 4 písm. b) bodu iii). O tomto opatření se rozhodne poradním postupem podle čl. 20 odst. 2.
6.  Komise může podle potřeby přijmout prováděcí akty stanovující formát informací, které mají členské státy předkládat podle odst. 4 písm. b) bodu iii), přičemž přihlédne k technickému vývoji a příslušným mezinárodním pokynům a rozhodnutím a rovněž k povolením uděleným podle odstavce 4 a přílohy V členským státem nebo jím jmenovaným příslušným orgánem. Zmíněné prováděcí akty se přijímají poradním postupem, na nějž odkazuje čl. 20 odst. 2.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c
c)  na požádání poskytuje Komisi technickou a vědeckou podporu a informace ohledně látek, které mohou splňovat kritéria pro zařazení do úmluvy či protokolu;
c)  na požádání poskytuje Komisi silnou technickou a vědeckou podporu a informace ohledně látek, které mohou splňovat kritéria pro zařazení do úmluvy či protokolu, včetně předcházení výroby a používání nových perzistentních organických znečišťujících látek, a posuzování pesticidů nebo průmyslových chemických látek, které se v současné době používají;
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. f
f)  shromažďuje, zaznamenává, zpracovává a zpřístupňuje Komisi a příslušným orgánům členských států veškeré informace získané nebo dostupné podle čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 7 odst. 4 písm. b) bodu iii), čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 1. Agentura zpřístupní nedůvěrné informace veřejně na svých internetových stránkách a usnadňuje výměnu uvedených informací s příslušnými informačními platformami, například platformami uvedenými v čl. 13 odst. 2;
f)  shromažďuje, zaznamenává, zpracovává a zpřístupňuje Komisi a příslušným orgánům členských států veškeré informace získané nebo dostupné podle čl. 4 odst. 2 a 3, článku 5, čl. 7 odst. 4 písm. b) bodu iii), čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 1. Agentura zpřístupní nedůvěrné informace veřejně na svých internetových stránkách a usnadňuje výměnu uvedených informací s příslušnými informačními platformami, například platformami uvedenými v čl. 13 odst. 2;
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)
1a.  Agentura začne poskytovat pomoc a technické a vědecké pokyny podle čl. 8 odst. 1 písm. a) do ... [datum jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost].
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)
2a.   Komise organizuje s členskými státy výměnu informací o opatřeních, která byla přijata na vnitrostátní úrovni s cílem určit a posoudit lokality kontaminované perzistentními organickými znečišťujícími látkami a řešit závažná rizika, která by tato kontaminace mohla představovat pro lidské zdraví a životní prostředí.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3
3.  Aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES32, nejsou informace uvedené v odstavci 1 a 2 považovány za důvěrné. Komise, agentura a členské státy, které si vyměňují informace s třetí zemí, chrání jakékoliv důvěrné informace v souladu s právem Unie.
3.  Aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES32, nejsou informace o zdraví a bezpečnosti lidí a o životním prostředí považovány za důvěrné. Komise, agentura a členské státy, které si vyměňují jiné informace s třetí zemí, chrání jakékoliv důvěrné informace v souladu s právem Unie.
_________________
_________________
32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).
32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
Unie zajistí přístup k informacím a účast veřejnosti po celou dobu monitorování provádění.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5
5.  Komise může přijmout prováděcí akty, v nichž dále upřesní minimální informace, jež se mají poskytnout podle odstavce 1, a mimo jiné definuje ukazatele, mapy a přehledy členských států uvedené v odst. 1 písm. f). Zmíněné prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 20 odst. 2.
5.  Komise může přijmout prováděcí akty, v nichž stanoví formát informací, jež se mají poskytnout podle odstavce 1, a mimo jiné definuje ukazatele, mapy a přehledy členských států uvedené v odst. 1 písm. f). Zmíněné prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 20 odst. 2.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 7 odst. 5 a článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od […].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 7 odst. 5 a článku 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od… [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1
1.  Komisi je ve všech záležitostech tohoto nařízení nápomocen výbor zřízený článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006.
1.   Komisi je nápomocen:
a)  výbor zřízený článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006 pro provádění záležitostí uvedených v čl. 13 odst. 5, pokud se netýkají prováděcích aktů, jimiž se stanoví formát informací podle čl. 13 odst. 1 písm. a) s ohledem na uplatňování článku 7, a podle čl. 13 odst. 1 písm. b), pokud jde o informace obdržené podle čl. 5 odst. 2 a čl. 7 odst. 4 písm. b) podbodu iii); a
b)  výbor zřízený článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES1a pro provádění záležitostí uvedených v čl. 7 odst. 6 a čl. 13 odst. 5, pokud jde o prováděcí akty, jimiž se stanoví formát informací podle čl. 13 odst. 1 písm. a) s ohledem na uplatňování článku 7, a podle čl. 13 odst. 1 písm. b), pokud jde o informace obdržené podle čl. 5 odst. 2 a čl. 7 odst. 4 písm. b) podbodu iii).
_________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Příloha I – část A – tabulka – řádek 17

Znění navržené Komisí

Polychlorované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a další

215-648-1 a další

Aniž by tím byla dotčena směrnice 96/59/ES, smějí být výrobky, které jsou již používány ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, nadále používány.

 

 

 

Členské státy určí a odstraní z užívání zařízení (například transformátory, kondenzátory a další nádrže obsahující zbylé kapalné zásoby), která obsahují více než 0,005 % PCB a mají objem větší než 0,05 dm3, a to co možná nejdříve, nejpozději však do 31. prosince 2025.

Pozměňovací návrh

Polychlorované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a další

215-648-1 a další

Aniž by tím byla dotčena směrnice 96/59/ES, smějí být výrobky, které jsou již používány ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, nadále používány.

 

 

 

Členské státy usilují o určení a odstranění z užívání těch zařízení (například transformátorů, kondenzátorů a dalších nádrží obsahujících zbylé kapalné zásoby), která obsahují více než 0,005 % PCB a mají objem větší než 0,05 dm3, a to co možná nejdříve a nejpozději do 31. prosince 2025;

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Příloha I – část A – řádek 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace

Bis(pentabromfenyl)ether (dekabromdifenyl ether; dekaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci dekaBDE v látkách, směsích, výrobcích nebo ve zhášecích přísadách výrobků, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

 

 

 

2.  Na základě výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití dekaBDE:

 

 

 

a)  při výrobě letadla, u nějž byla podána žádost o schválení typu před datem vstupu v platnost a žádosti bylo vyhověno do prosince 2022, před 2. březnem 2027;

 

 

 

b)  při výrobě náhradních dílů pro

 

 

 

i)  letadlo, u nějž byla podána žádost o schválení typu před datem vstupu v platnost, žádosti bylo vyhověno do prosince 2022, bylo vyrobeno před 2. březnem 2027, a to až do konce životnosti tohoto letadla;

 

 

 

ii)  motorová vozidla, na která se vztahuje směrnice 2007/46/ES, vyrobená před... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost], buď do roku 2036, nebo do konce životnosti těchto motorových vozidel, podle toho, které z uvedených dat nastane dříve.

 

 

 

3.  Zvláštní výjimky pro náhradní díly k použití v motorových vozidlech uvedených v odst. 2 písm. b) bodě ii) se použijí v případě výroby a použití komerčního dekaBDE v rámci jedné či více z následujících kategorií:

 

 

 

i)  hnací ústrojí a zařízení pod kapotou, jako jsou vnitřní i vnější kabely baterie, trubice mobilních klimatizačních systémů, hnací ústrojí, objímky výfuku, izolace pod kapotou, kabely a řemeny pod kapotou (kabely motoru apod.), snímače rychlosti, hadice, moduly větrání a čidla klepání;

 

 

 

ii)  prvky palivového systému, jako jsou palivové hadice, palivové nádrže a palivové nádrže umístěné na podvozku;

 

 

 

iii)  pyrotechnická zařízení a části související s pyrotechnickými zařízeními, jako jsou kabely zapalování airbagů, potahy/látky sedadel (pouze v případě relevance pro airbagy) a airbagy (přední a boční).

 

 

 

iv)  prvky systému zavěšení a interiéru, jako např. prvky vybavení, odhlučňovací materiály a bezpečnostní pásy;

 

 

 

v)  vyztužené plasty (přístrojové desky a vnitřní vybavení);

 

 

 

vi)  pod kapotou nebo přístrojovou deskou (svorkovnice/pojistkové skříňky, vysokoproudé dráty a kabelové opláštění (dráty zapalovací svíčky));

 

 

 

vii)  elektrické a elektronické zařízení (skříně a přihrádky na autobaterie, elektrické konektory řízení motoru, komponenty rádiových disků, navigační družicové systémy, globální polohové systémy a počítačové systémy);

 

 

 

viii)  tkaniny, např. odkládací plocha za zadními sedadly, čalounění, obložení stropu, sedadla automobilu, opěrky hlavy, sluneční clony, výplně, koberečky.

 

 

 

3.  Povoluje se výroba dekaBDE a jeho použití při výrobě a uvádění na trh následujících výrobků:

 

 

 

a)  výrobky uvedené na trh před... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

 

 

b)  letadla vyrobená v souladu s pododstavcem 2 písm. a);

 

 

 

c)  náhradní díly na letadla vyrobené v souladu s odst. 2 písm. b);

 

 

 

d)  elektrických a elektronických zařízení spadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU.

 

 

 

4.  Pro účely této položky se „letadlem“ rozumí:

 

 

 

a)  civilní letadlo vyrobené v souladu s typovým osvědčením vydaným podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/11391c nebo v souladu se schválením návrhu vydaným podle vnitrostátních předpisů smluvního státu Mezinárodní organizace pro civilní letectví nebo civilní letadlo, kterému smluvní stát Mezinárodní organizace pro civilní letectví vydal osvědčení letové způsobilosti podle přílohy 8 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví;

 

 

 

b)  vojenské letadlo.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).

 

 

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88).

 

 

 

1c Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Příloha I – část A – řádek 24 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace

Chlorované alkany, C10–C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Odchylně je povolena výroba, uvádění na trh a používání látek nebo přípravků obsahujících SCCP v koncentracích nižších než 1 % hmotnostních nebo výrobků obsahujících SCCP v koncentracích nižších než 0,15 % hmotnostních.

 

 

 

2.  Je povoleno používat:

 

 

 

a)  dopravníkové pásy v těžebním průmyslu a těsnicí materiály pro přehrady obsahující SCCP, které již byly používány před 4. prosincem 2015 nebo k uvedenému dni, a

 

 

 

b)  výrobky obsahující SCCP neuvedené v písmenu a), které se používaly před 10. červencem 2012 nebo k uvedenému dni.

 

 

 

3.  Na výrobky uvedené v odstavci 2 se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Příloha I – část B

Znění navržené Komisí

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Chlorované alkany, C10–C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Odchylně je povolena výroba, uvádění na trh a používání látek nebo směsí obsahujících SCCP v koncentracích nižších než 1 % hmotnostních nebo výrobků obsahujících SCCP v koncentracích nižších než 0,15 % hmotnostních.

 

 

 

2.  Je povoleno používat:

 

 

 

a)  dopravníkové pásy v těžebním průmyslu a těsnicí materiály pro přehrady obsahující SCCP, které již byly používány před 4. prosincem 2015 nebo k uvedenému dni, a

 

 

 

b)  výrobky obsahující SCCP neuvedené v písmenu a), které se používaly před 10. červencem 2012 nebo k uvedenému dni.

 

 

 

3.  Na výrobky uvedené v odstavci 2 se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Pozměňovací návrh

vypouští se

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Příloha III
SEZNAM LÁTEK, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ USTANOVENÍ O OMEZENÍ ÚNIKŮ
SEZNAM LÁTEK, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ USTANOVENÍ O OMEZENÍ ÚNIKŮ
LÁTKA (číslo CAS)
LÁTKA (číslo CAS)
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF)
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF)
Hexachlorbenzen (HCB) (číslo CAS: 118-74-1)
Hexachlorbenzen (HCB) (číslo CAS: 118-74-1)
Polychlorované bifenyly (PCB)
Polychlorované bifenyly (PCB)
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)37
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)37
37.  Pro účely seznamu úniků se použijí tyto čtyři indikátorové sloučeniny: benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen a indeno[1,2,3-cd]pyren.
37.  Pro účely seznamu úniků se použijí tyto čtyři indikátorové sloučeniny: benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen a indeno[1,2,3-cd]pyren.
Pentachlorbenzen (číslo CAS 608-93-5)
Pentachlorbenzen (číslo CAS 608-93-5)
Polychlorované naftaleny (37a)
(37a) Polychlorované naftaleny jsou chemické látky, jejichž základem je naftalen jako polycyklická aromatická látka s jedním nebo více vodíkovými atomy nahrazenými atomem chloru.
Hexachlorobutadien (číslo CAS 87-68-3)
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Příloha IV – řádky 5 – 8

Znění navržené Komisí

 

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Koncentrační limit podle čl. 7 odst. 4 písm. a)

 

 

 

 

 

Tetrabromdifenylether

C12H6Br4O

40088-47-9 a další

254-787-2 a další

Suma koncentrací tetrabromdifenyletheru, pentabromdifenyletheru, hexabromdifenyletheru a heptabromdifenyletheru: 1000 mg/kg

 

Pentabromdifenylether

C12H5Br5O

32534-81-9 a další

251-084-2 a další

 

Hexabromdifenylether

C12H4Br6O

36483-60-0 a další

253-058-6 a další

 

Heptabromdifenylether

C12H3Br7O

68928-80-3 a další

273-031-2 a další

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

 

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Koncentrační limit podle čl. 7 odst. 4 písm. a)

 

 

 

 

 

Tetrabromdifenylether

C12H6Br4O

40088-47-9 a další

254-787-2 a další

Suma koncentrací tetrabromdifenyletheru, pentabromdifenyletheru, hexabromdifenyletheru, heptabromdifenyletheru a dekabromdifenyletheru: 500 mg/kg;

 

Pentabromdifenylether

C12H5Br5O

32534-81-9 a další

251-084-2 a další

 

Hexabromdifenylether

C12H4Br6O

36483-60-0 a další

253-058-6 a další

 

Heptabromdifenylether

C12H3Br7O

68928-80-3 a další

273-031-2 a další

 

Dekabromdifenylether

C12Br10O

1163-19-5 a další

214-604-9 a další

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Příloha IV – tabulka 1 – sloupec „Koncentrační limit podle písm. a) čl. 7 odst. 4“ – řádek „Polychlorované“ – poznámka pod čarou 7

Znění navržené Komisí

7.  Limit se vypočítá jako PCDD a PCDF v souladu s těmito faktory toxického ekvivalentu (TEF):

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Pozměňovací návrh

7.  Limit se vypočítá jako PCDD a PCDF v souladu s těmito faktory toxického ekvivalentu (TEF):

 

PCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

OCDD

0,0003

 

PCDF

TEF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

PCDD

TEF

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

OCDF

0,0003

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0336/2018).

Poslední aktualizace: 6. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí