Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0070(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0336/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0336/2018

Συζήτηση :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 226kWORD 73k
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης σε ενωσιακό επίπεδο , είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί συντονισμός και συνέπεια με τις διατάξεις που προβλέπουν η σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης έπειτα από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση στις 19 Δεκεμβρίου 200217 και η σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο διαμεθοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους, η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 199318 . Ο συντονισμός και η συνέπεια πρέπει να διατηρούνται επίσης κατά τη συμμετοχή στην εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής προσέγγισης για τη διαχείριση των χημικών ουσιών (ΣΠΔΧ), η οποία εγκρίθηκε κατά το πρώτο διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση χημικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι στις 6 Φεβρουαρίου 2006 στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.
(5)  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης σε ενωσιακό επίπεδο, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί συντονισμός και συνέπεια με τις διατάξεις που προβλέπουν η σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης έπειτα από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση στις 19 Δεκεμβρίου 200217, η σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο διαμεθοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους, η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 199318, και η σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση την 11η Μαΐου 201718α. Ο συντονισμός και η συνέπεια πρέπει να διατηρούνται επίσης κατά τη συμμετοχή στην εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής προσέγγισης για τη διαχείριση των χημικών ουσιών (ΣΠΔΧ), η οποία εγκρίθηκε κατά το πρώτο διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση χημικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι στις 6 Φεβρουαρίου 2006 στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.
_________________
_________________
17 ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 29.
17 ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 29.
18 ΕΕ L 39 της 16.2.1993, σ. 3.
18 ΕΕ L 39 της 16.2.1993, σ. 3.
18a ΕΕ L 142 της 2.6.2017, σ. 4.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Παρωχημένα ή υπό πλημμελή διαχείριση αποθέματα POP είναι δυνατό να ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία, για παράδειγμα με τη μόλυνση του εδάφους και των υπογείων υδάτων. Είναι κατά συνέπεια ενδεδειγμένο να θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων από τους οριζόμενους στη σύμβαση. Τα αποθέματα απαγορευμένων ουσιών πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα, ενώ τα αποθέματα ουσιών των οποίων η παρασκευή ή η χρήση εξακολουθεί να επιτρέπεται πρέπει να κοινοποιούνται στις αρχές και να εποπτεύονται δεόντως. Συγκεκριμένα, θα πρέπει τα υπάρχοντα αποθέματα που συνίστανται από ή περιέχουν απαγορευμένους POP να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα το ταχύτερο δυνατό.
(10)  Παρωχημένα ή υπό πλημμελή διαχείριση αποθέματα POP είναι δυνατό να ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία, για παράδειγμα με τη μόλυνση του εδάφους και των υπογείων υδάτων. Είναι κατά συνέπεια ενδεδειγμένο να θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων από τους οριζόμενους στη σύμβαση. Τα αποθέματα απαγορευμένων ουσιών πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα, ενώ τα αποθέματα ουσιών των οποίων η παρασκευή ή η χρήση εξακολουθεί να επιτρέπεται πρέπει να κοινοποιούνται στις αρχές και να εποπτεύονται δεόντως. Συγκεκριμένα, θα πρέπει τα υπάρχοντα αποθέματα που συνίστανται από ή περιέχουν απαγορευμένους POP να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα το ταχύτερο δυνατό. Εφόσον απαγορευτούν μελλοντικά και άλλες ουσίες, τα αποθέματά τους πρέπει επίσης να καταστραφούν αμέσως και να μη δημιουργηθούν νέα. Δεδομένων των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη, θα πρέπει να τους παρασχεθεί επαρκής οικονομική και τεχνική ενίσχυση μέσω υφισταμένων ενωσιακών χρηματοπιστωτικών μέσων.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Σύμφωνα με το πρωτόκολλο και τη σύμβαση, οι εκλύσεις POP που είναι ακούσια παραπροϊόντα βιομηχανικών διεργασιών πρέπει να εντοπίζονται και να περιορίζονται το ταχύτερο δυνατό με απώτερο σκοπό την τελική εξάλειψή τους, όπου τούτο είναι εφικτό. Πρέπει να εφαρμοστούν και να αναπτυχθούν κατάλληλα εθνικά σχέδια δράσης, που να καλύπτουν όλες τις πηγές και τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται υπό την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να περιοριστούν οι εν λόγω εκλύσεις κατά τρόπο συνεχή και οικονομικώς αποδοτικό. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της σύμβασης τα κατάλληλα μέσα.
(11)  Σύμφωνα με το πρωτόκολλο και τη σύμβαση, οι εκλύσεις POP που είναι ακούσια παραπροϊόντα βιομηχανικών διεργασιών πρέπει να εντοπίζονται και να περιορίζονται το ταχύτερο δυνατό με απώτερο σκοπό την τελική εξάλειψή τους, όπου τούτο είναι εφικτό. Πρέπει να εφαρμοστούν και να αναπτυχθούν κατάλληλα εθνικά σχέδια δράσης, που να καλύπτουν όλες τις πηγές και τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται υπό την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να περιοριστούν οι εν λόγω εκλύσεις κατά τρόπο συνεχή και οικονομικώς αποδοτικό το ταχύτερο δυνατό. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της σύμβασης τα κατάλληλα μέσα.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός συντονισμός και διαχείριση των τεχνικών και διοικητικών πτυχών του παρόντος κανονισμού σε ενωσιακό επίπεδο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός»), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, έχει αρμοδιότητα και πείρα στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και των διεθνών συμφωνιών που αφορούν τα χημικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις διοικητικές, τεχνικές και επιστημονικές πτυχές της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών. Ο ρόλος του Οργανισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει την προετοιμασία και την εξέταση τεχνικών φακέλων, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και την κατάρτιση των γνωμών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή ώστε αυτή να εξετάσει αν θα υποβάλει πρόταση για καταχώριση μιας ουσίας ως POP στη σύμβαση ή στο πρωτόκολλο. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζονται με στόχο την αποτελεσματική εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης που απορρέουν από τη σύμβαση.
(15)  Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός συντονισμός και διαχείριση των τεχνικών και διοικητικών πτυχών του παρόντος κανονισμού σε ενωσιακό επίπεδο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός»), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, έχει αρμοδιότητα και πείρα στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και των διεθνών συμφωνιών που αφορούν τα χημικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις διοικητικές, τεχνικές και επιστημονικές πτυχές της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι απαραίτητο ο ρόλος του Οργανισμού να καλύπτει την προετοιμασία και την εξέταση τεχνικών φακέλων, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και την κατάρτιση των γνωμών που θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή ώστε αυτή να εξετάσει αν θα υποβάλει πρόταση για καταχώριση μιας ουσίας ως POP στη σύμβαση ή στο πρωτόκολλο. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζονται με στόχο την αποτελεσματική εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης που απορρέουν από τη σύμβαση.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η σύμβαση προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκπονεί και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εφαρμόσει, ανάλογα με την περίπτωση, σχέδιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της σύμβασης. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν δυνατότητες για τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση, την εφαρμογή και την ενημέρωση των σχεδίων εφαρμογής τους. Καθώς η αρμοδιότητα επιμερίζεται εν προκειμένω μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών, τα σχέδια εφαρμογής πρέπει να εκπονούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και των αρχών των κρατών μελών.
(16)  Η σύμβαση προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκπονεί και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εφαρμόσει, ανάλογα με την περίπτωση, σχέδιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της σύμβασης και το διαβιβάζει στη Διάσκεψη των Μερών το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο έως την ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν δυνατότητες για τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση, την εφαρμογή και την ενημέρωση των σχεδίων εφαρμογής τους. Καθώς η αρμοδιότητα επιμερίζεται εν προκειμένω μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών, τα σχέδια εφαρμογής πρέπει να εκπονούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και των αρχών των κρατών μελών.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Η παρασκευή και η χρήση των ουσιών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I ή στο μέρος Α του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού ως ενδιάμεσων προϊόντων σε κλειστό σύστημα και σε συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο εάν στο σχετικό παράρτημα έχει καταχωριστεί ρητή σημείωση προς τον σκοπό αυτόν και εάν ο παρασκευαστής επιβεβαιώνει στο οικείο κράτος μέλος ότι η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες.
(17)  Η παρασκευή και η χρήση των ουσιών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I ή στο μέρος Α του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού ως ενδιάμεσων προϊόντων σε κλειστό σύστημα και σε συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο εάν στο σχετικό παράρτημα έχει καταχωριστεί ρητή σημείωση προς τον σκοπό αυτόν και εάν ο παρασκευαστής επιβεβαιώνει στο οικείο κράτος μέλος ότι η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, ήτοι εφόσον δεν τίθεται σε σημαντικό κίνδυνο το περιβάλλον ή η ανθρώπινη υγεία και δεν υφίστανται τεχνικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Σύμφωνα με τη σύμβαση και το πρωτόκολλο, πληροφορίες για τους POP πρέπει να παρέχονται στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη αυτών των συμφωνιών. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτών των συμφωνιών.
(18)  Σύμφωνα με τη σύμβαση και το πρωτόκολλο, πληροφορίες για τους POP πρέπει να παρέχονται στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη αυτών των συμφωνιών. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτών των συμφωνιών. Παρομοίως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να αναπτύξει κατάλληλες στρατηγικές, ούτως ώστε να εντοπίσει τοποθεσίες που έχουν μολυνθεί από POP, και το έβδομο ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 δεσμεύει την Ένωση και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποκατάσταση των μολυσμένων τοποθεσιών.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Δεδομένου ότι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχουν οι POP τόσο για την υγεία της σημερινής και των επομένων γενεών όσο και για το περιβάλλον, είναι, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, συχνά ανεπαρκής, καθίσταται απαραίτητη μια ευρείας κλίμακας εκστρατεία ενημέρωσης προκειμένου να αυξηθούν η εγρήγορση αλλά και η κατανόηση των πολιτών όσον αφορά το σκεπτικό για περιορισμούς και απαγορεύσεις. Σύμφωνα με τη σύμβαση, τόσο προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις εν λόγω ουσίες, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όσο και προγράμματα εκπαίδευσης εργατών, επιστημόνων, εκπαιδευτικών και τεχνικού και διευθυντικού προσωπικού, πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να προάγονται και να ενισχύονται.
(19)  Δεδομένου ότι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχουν οι POP τόσο για την υγεία της σημερινής και των επομένων γενεών όσο και για το περιβάλλον, είναι, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, συχνά ανεπαρκής, καθίσταται απαραίτητη μια ευρείας κλίμακας εκστρατεία ενημέρωσης προκειμένου να αυξηθούν η εγρήγορση αλλά και η κατανόηση των πολιτών όσον αφορά το σκεπτικό για περιορισμούς και απαγορεύσεις. Σύμφωνα με τη σύμβαση, τόσο προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις εν λόγω ουσίες, όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην υγεία και στο περιβάλλον, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όσο και προγράμματα εκπαίδευσης εργατών, επιστημόνων, εκπαιδευτικών και τεχνικού και διευθυντικού προσωπικού, πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να προάγονται και να ενισχύονται. Η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη συμμετοχή του κοινού, με την εφαρμογή της σύμβασης της ΟΕΕ/HE για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (σύμβαση του Aarhus), η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση τη 17η Φεβρουαρίου 2005.
_________________
1a ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 1.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι
ι)  «ενδιάμεσο προϊόν σε κλειστό σύστημα και σε συγκεκριμένο χώρο»: ουσία η οποία παρασκευάζεται, καταναλώνεται ή χρησιμοποιείται στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες και όπου η παρασκευή της ενδιάμεσης ουσίας και η μετατροπή της σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες πραγματοποιούνται στον ίδιο χώρο υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, με την έννοια ότι η ουσία είναι αυστηρά περιορισμένη με τεχνικά μέσα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.
ι)  «ενδιάμεσο προϊόν σε κλειστό σύστημα και σε συγκεκριμένο χώρο»: ουσία η οποία παρασκευάζεται και καταναλώνεται ή χρησιμοποιείται στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε άλλη ουσία (στο εξής «σύνθεση»), και όπου η παρασκευή της ενδιάμεσης ουσίας και η μετατροπή της σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες πραγματοποιούνται μέσω σύνθεσης στον ίδιο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των χώρων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση μίας ή περισσότερων νομικών οντοτήτων, υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, με την έννοια ότι η ουσία είναι αυστηρά περιορισμένη με τεχνικά μέσα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  ο παρασκευαστής καταδεικνύει ότι κατά τη διαδικασία παρασκευής η ουσία θα μετατραπεί σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες που δεν έχει/έχουν ιδιότητες POP·
β)  ο παρασκευαστής καταδεικνύει ότι κατά τη διαδικασία παρασκευής η ουσία θα μετατραπεί σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες που δεν έχει/έχουν ιδιότητες POP, ότι δεν αναμένεται πως άνθρωποι ή το περιβάλλον θα εκτεθούν σε σημαντικές ποσότητες της ουσίας κατά την παραγωγή και χρήση της όπως έδειξε η αξιολόγηση του εν λόγω κλειστού συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και ότι δεν υφίστανται τεχνικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις στη χρήση ουσίας από τον κατάλογο του παραρτήματος Ι μέρος Α ή του παραρτήματος ΙΙ μέρος Α του παρόντος κανονισμού·
_________________
1aΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Ο κάτοχος διαχειρίζεται το απόθεμα κατά τρόπο ασφαλή, αποτελεσματικό και περιβαλλοντικώς ορθό.
Ο κάτοχος διαχειρίζεται το απόθεμα κατά τρόπο ασφαλή, αποτελεσματικό και περιβαλλοντικώς ορθό, σύμφωνα με τα όρια και τις απαιτήσεις που ορίζουν η οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατά περίπτωση.
_________________
Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 1).
Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου εκφράζονται με τους κωδικούς που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
_________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1).
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη, όταν εξετάζουν προτάσεις περί κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή ουσιαστικής τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν διαδικασίες που αποδεσμεύουν χημικά του παραρτήματος ΙΙΙ, εξετάζουν κατά προτεραιότητα εναλλακτικές διαδικασίες, τεχνικές ή πρακτικές παρόμοιας χρησιμότητας, οι οποίες δεν επιτρέπουν το σχηματισμό και την αποδέσμευση χημικών ουσιών του παραρτήματος ΙΙΙ, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30.
3.  Τα κράτη μέλη, όταν εξετάζουν προτάσεις περί κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή ουσιαστικής τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν διαδικασίες που αποδεσμεύουν χημικά του παραρτήματος ΙΙΙ, εξετάζουν κατά προτεραιότητα εναλλακτικές διαδικασίες, τεχνικές ή πρακτικές29α παρόμοιας χρησιμότητας, οι οποίες δεν επιτρέπουν τον σχηματισμό και την αποδέσμευση χημικών ουσιών του παραρτήματος ΙΙΙ, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2010/75/ΕΕ30 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
_________________
_________________
29α Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους POP (2008). Κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και προσωρινές κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές που συνδέονται με το άρθρο 5 και το παράρτημα Γ της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους. Γενεύη, Γραμματεία της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους POP. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
30 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).
30 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή δύναται, εφόσον απαιτείται και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις και τις σχετικές διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις καθώς και εγκρίσεις που έχει ενδεχομένως χορηγήσει κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που έχει ορίσει κράτος μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και το παράρτημα V, να θεσπίσει , μέσω εκτελεστικών πράξεων, πρόσθετα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή δύναται να προσδιορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούν τα κράτη μέλη , σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β) σημείο iii). Τα εν λόγω μέτρα αποφασίζονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.
6.  Η Επιτροπή δύναται, εφόσον απαιτείται και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις και τις σχετικές διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις καθώς και εγκρίσεις που έχει ενδεχομένως χορηγήσει κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που έχει ορίσει κράτος μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και το παράρτημα V, να θεσπίσει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες καθορίζουν τον μορφότυπο των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β) σημείο iii). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  παροχή τεχνικών και επιστημονικών στοιχείων καθώς και στήριξης στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικής αίτησης, για ουσίες οι οποίες ενδέχεται να συμμορφώνονται με τα κριτήρια για καταχώριση στη σύμβαση ή στο πρωτόκολλο·
γ)  παροχή άρτιων τεχνικών και επιστημονικών στοιχείων καθώς και ισχυρής στήριξης στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικής αίτησης, για ουσίες οι οποίες ενδέχεται να συμμορφώνονται με τα κριτήρια για καταχώριση στη σύμβαση ή στο πρωτόκολλο, μεταξύ άλλων για την πρόληψη της παρασκευής και χρήσης νέων POP και για την αξιολόγηση φυτοφαρμάκων ή βιομηχανικών χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος·
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ)
στ)  συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, επεξεργασία και διάθεση στην Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται ή διατίθενται βάσει του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 7 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο iii), του άρθρου 9 παράγραφος 2 και του άρθρου 13 παράγραφος 1. Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις μη εμπιστευτικές πληροφορίες στον δικτυακό του τόπο και διευκολύνει την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών μέσω των σχετικών πλατφόρμων πληροφοριών, όπως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2·
στ)  συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, επεξεργασία και διάθεση στην Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται ή διατίθενται βάσει του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 5, του άρθρου 7 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο iii), του άρθρου 9 παράγραφος 2 και του άρθρου 13 παράγραφος 1. Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις μη εμπιστευτικές πληροφορίες στον δικτυακό του τόπο και διευκολύνει την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών μέσω των σχετικών πλατφορμών πληροφοριών, όπως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2·
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)
1a.  Ο Οργανισμός αρχίζει να παρέχει τη βοήθεια και τις τεχνικές και επιστημονικές οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) από την ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση τοποθεσιών μολυσμένων από POP, καθώς και για την αντιμετώπιση των σημαντικών κινδύνων που μπορεί να ενέχει η εν λόγω μόλυνση για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
3.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2003/4/ΕΚ32 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δεν θεωρούνται εμπιστευτικές οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη που ανταλλάσσουν πληροφορίες με τρίτη χώρα προστατεύουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, σε συμφωνία με την ενωσιακή νομοθεσία.
3.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2003/4/ΕΚ32 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δεν θεωρούνται εμπιστευτικές οι πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων και με το περιβάλλον. Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη που ανταλλάσσουν άλλες πληροφορίες με τρίτη χώρα προστατεύουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, σε συμφωνία με την ενωσιακή νομοθεσία.
_________________
_________________
32 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).
32 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2α (νέο)
Η Ένωση διασφαλίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη συμμετοχή του κοινού καθ’ όλη την παρακολούθηση της εφαρμογής.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις για τον περαιτέρω προσδιορισμό των ελάχιστων πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών, των χαρτών και των επισκοπήσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.
5.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες καθορίζουν τον μορφότυπο των πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών, των χαρτών και των επισκοπήσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 7 παράγραφος 5 και το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από τις […].
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 7 παράγραφος 5 και το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση εξουσίας παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλει αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
1.   Η Επιτροπή επικουρείται από:
α)  την επιτροπή του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 όσον αφορά την εφαρμογή των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 5, εξαιρουμένων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τον ορισμό του μορφότυπου των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 7, και στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο iii)· και
β)  την επιτροπή του άρθρου 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 και στο άρθρο 13 παράγραφος 5 σχετικά με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τον ορισμό του μορφότυπου των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 7, και στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο iii).
_________________
1a Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – πίνακας – σειρά 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

1336-36-3 και λοιποί

215-648-1 και λοιποί

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 96/59/ΕΚ, επιτρέπεται η χρήση αντικειμένων που ήδη χρησιμοποιούνταν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

 

 

 

Τα κράτη μέλη εντοπίζουν και απομακρύνουν από τη χρήση εξοπλισμό (π.χ. μετασχηματιστές, πυκνωτές ή άλλα δοχεία που περιέχουν ποσότητες υγρών) που περιέχει περισσότερο από 0,005 % PCB και ποσότητες μεγαλύτερες από 0,05 dm3, το συντομότερο δυνατόν, αλλά όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τροπολογία

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

1336-36-3 και λοιποί

215-648-1 και λοιποί

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 96/59/ΕΚ, επιτρέπεται η χρήση αντικειμένων που ήδη χρησιμοποιούνταν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

 

 

 

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να εντοπίζουν και απομακρύνουν από τη χρήση εξοπλισμό (π.χ. μετασχηματιστές, πυκνωτές ή άλλα δοχεία που περιέχουν ποσότητες υγρών) που περιέχει περισσότερο από 0,005 % PCB και ποσότητες μεγαλύτερες από 0,05 dm3, το συντομότερο δυνατόν, και όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σειρά 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ουσία

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

Ειδική εξαίρεση για ενδιάμεση χρήση ή άλλη ειδική διάταξη

Δις(πενταβρωμοφαινυλικός) αιθέρας (δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας· decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Για τους σκοπούς της παρούσας καταχώρισης, το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 10 mg/kg (0,001 % κατά βάρος), σε ουσίες, μείγματα, αντικείμενα ή ως συστατικό των φλογοεπιβραδυντικών μερών αντικειμένων.

 

 

 

2.  Κατά παρέκκλιση, επιτρέπεται η παραγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση του δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα:

 

 

 

α)  στην παραγωγή αεροσκάφους πριν από τη 2α Μαρτίου 2027, βάσει αίτησης έγκρισης που έχει υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και έχει παραληφθεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2022·

 

 

 

β)  στην κατασκευή ανταλλακτικών για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 

 

 

i)  αεροσκάφος που έχει κατασκευαστεί πριν από την 2α Μαρτίου 2027, βάσει αίτησης έγκρισης που έχει υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και έχει παραληφθεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2022, μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής του εν λόγω αεροσκάφους·

 

 

 

ii)  μηχανοκίνητα οχήματα, εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2007/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που έχουν κατασκευαστεί πριν από τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], είτε μέχρι το 2036 είτε μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής των εν λόγω μηχανοκίνητων οχημάτων, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

 

 

 

3.  Οι ειδικές εξαιρέσεις για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητα οχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο ii), ισχύουν για την παραγωγή και τη χρήση εμπορικού δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα που εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 

 

 

i)  σύστημα μετάδοσης κίνησης και εφαρμογές «κάτω από το καπό» όπως καλώδια μπαταρίας, καλώδια ενδοσύνδεσης μπαταρίας, σωλήνας κινητών κλιματιστικών (MAC), συστήματα μετάδοσης κίνησης, δακτύλιοι πολλαπλής εξαγωγής, μόνωση «κάτω από το καπό», καλωδίωση και πλεξούδες καλωδίων «κάτω από το καπό» (καλωδίωση κινητήρα, κ.λπ.), αισθητήρες ταχύτητας, εύκαμπτοι σωλήνες, ανεμιστήρες και αισθητήρες κρουστικής καύσης·

 

 

 

ii)  εφαρμογές συστήματος καυσίμου, όπως σωληνάκια καυσίμου, δεξαμενές καυσίμου και δεξαμενές καυσίμου κάτω από το αμάξωμα·

 

 

 

iii)  είδη πυροτεχνίας και εφαρμογές που επηρεάζονται από είδη πυροτεχνίας όπως καλώδια ανάφλεξης αερόσακων, καλύμματα/υφάσματα καθισμάτων (μόνο εάν σχετίζονται με τον αερόσακο) και αερόσακοι (εμπρόσθιοι και πλευρικοί)·

 

 

 

iv)  ανάρτηση και εσωτερικές εφαρμογές, όπως διακοσμητικά στοιχεία, ηχοαπορροφητικό υλικό και ζώνες ασφαλείας·

 

 

 

v)  ενισχυμένα πλαστικά (πίνακες οργάνων και εσωτερική επένδυση)·

 

 

 

vi)  «κάτω από το καπό ή τον πίνακα» (τερματικά/πλακέτες ασφαλειών, καλώδια υψηλής έντασης ρεύματος και χιτώνες καλωδίου (καλώδια σπινθηριστών))·

 

 

 

vii)  ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (θήκες και κιβώτια μπαταριών, ηλεκτρικές συνδέσεις ελέγχου του κινητήρα, κατασκευαστικά στοιχεία ραδιοσυστημάτων με δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων, συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, συστήματα εντοπισμού θέσης και υπολογιστικά συστήματα)·

 

 

 

viii)  υφάσματα, όπως καλύμματα χώρου αποσκευών, εγκατάσταση ταπετσαρίας, επενδύσεις εσωτερικού χώρου, καθίσματα αυτοκινήτων, στηρίγματα κεφαλής, αλεξήλια (σκιάδια), εσωτερικά διαχωριστικά και καλύμματα δαπέδου.

 

 

 

3.  Επιτρέπεται η παραγωγή δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα και η χρήση του στην παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά για τα ακόλουθα αντικείμενα:

 

 

 

α)  αντικείμενα που διατίθενται στην αγορά πριν από τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]·

 

 

 

β)  αεροσκάφη που παράγονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α)·

 

 

 

γ)  ανταλλακτικά αεροσκαφών που παράγονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β)·

 

 

 

δ)  είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

 

 

4.  Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου ως «αεροσκάφος» νοείται ένα από τα ακόλουθα:

 

 

 

α)  πολιτικό αεροσκάφος το οποίο έχει παραχθεί σύμφωνα με πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή με έγκριση σχεδιασμού που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς συμβαλλόμενου μέλους της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), ή για το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από συμβαλλόμενο κράτος της ΔΟΠΑ σύμφωνα με το παράρτημα 8 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία·

 

 

 

β)  στρατιωτικό αεροσκάφος.

 

 

 

___________

 

 

 

Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).

 

 

 

Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88).

 

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1).

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Α – σειρά 24 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ουσία

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

Ειδική εξαίρεση για ενδιάμεση χρήση ή άλλη ειδική διάταξη

Χλωροαλκάνια C10-C13 (χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Κατά παρέκκλιση, επιτρέπονται η κατασκευή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση ουσιών ή παρασκευασμάτων που περιέχουν SCCP σε συγκεντρώσεις κάτω του 1 % κατά βάρος ή αντικειμένων που περιέχουν SCCP σε συγκεντρώσεις κάτω του 0,15 % κατά βάρος.

 

 

 

2.  Η χρήση επιτρέπεται για:

 

 

 

α)  ταινιόδρομους στην εξορυκτική βιομηχανία και σφραγιστικά υλικά για φράγματα που περιέχουν SCCP και που χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από ή κατά την 4η Δεκεμβρίου 2015· και

 

 

 

β)  αντικείμενα που περιέχουν χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας (SCCP) εκτός από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α) και χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από ή κατά τη 10η Ιουλίου 2012.

 

 

 

3.  Στα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο και τέταρτο εδάφιο.

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ουσία

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

Ειδική εξαίρεση για ενδιάμεση χρήση ή άλλη ειδική διάταξη

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Χλωροαλκάνια C10-C13 (χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Κατά παρέκκλιση, επιτρέπονται η κατασκευή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση ουσιών ή μειγμάτων που περιέχουν SCCP σε συγκεντρώσεις κάτω του 1 % κατά βάρος ή αντικειμένων που περιέχουν SCCP σε συγκεντρώσεις κάτω του 0,15 % κατά βάρος.

 

 

 

2.  Η χρήση επιτρέπεται για:

 

 

 

α)  ταινιόδρομους στην εξορυκτική βιομηχανία και σφραγιστικά υλικά για φράγματα που περιέχουν SCCP και που χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από ή κατά την 4η Δεκεμβρίου 2015· και

 

 

 

β)  αντικείμενα που περιέχουν χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας (SCCP) εκτός από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α) και χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από ή κατά τη 10η Ιουλίου 2012.

 

 

 

3.  Στα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο και τέταρτο εδάφιο.

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΛΥΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΛΥΣΕΩΝ
Ουσία (αριθ. CAS)
Ουσία (αριθ. CAS)
Πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF)
Πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF)
Εξαχλωροβενζόλιο (HCB) (αριθ. CAS: 118-74-1)
Εξαχλωροβενζόλιο (HCB) (αριθ. CAS: 118-74-1)
Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)
Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH)37
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH)37
37.  Για τον σκοπό απογραφής των ρύπων, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τέσσερις δείκτες ενώσεων: βενζο(α)πυρένιο, βενζο(β)φλουροανθένιο, βενζο(κ)φλουροανθένιο και ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο.
37.  Για τον σκοπό απογραφής των ρύπων, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τέσσερις δείκτες ενώσεων: βενζο(α)πυρένιο, βενζο(β)φλουροανθένιο, βενζο(κ)φλουροανθένιο και ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο.
Πενταχλωροβενζόλιο (αριθ. CAS: 608-93-5)
Πενταχλωροβενζόλιο (αριθ. CAS: 608-93-5)
Πολυχλωριωμένα ναφθαλίνια37α
37α Ως «πολυχλωριωμένα ναφθαλίνια» νοούνται οι χημικές ενώσεις που έχουν ως βάση το σύστημα δακτυλίων του ναφθαλινίου και στις οποίες ένα ή περισσότερα άτομα υδρογόνου έχουν υποκατασταθεί από άτομα χλωρίου.
Εξαχλωροβουταδιένιο (αριθ. CAS: 87-68-3)
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σειρές 5 – 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Ουσία

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

Οριακή τιμή συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α)

 

 

 

 

 

Τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H6Br4O

40088-47-9 και λοιποί

254-787-2 και λοιποί

Άθροισμα των συγκεντρώσεων τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα, πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα, εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρα και επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα: 1 000 mg/kg

 

Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H5Br5O

32534-81-9 και λοιποί

251-084-2 και λοιποί

 

Εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H4Br6O

36483-60-0 και λοιποί

253-058-6 και λοιποί

 

Επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H3Br7O

68928-80-3 και λοιποί

273-031-2 και λοιποί

 

 

 

 

 

Τροπολογία

 

Ουσία

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

Οριακή τιμή συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α)

 

 

 

 

 

Τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H6Br4O

40088-47-9 και λοιποί

254-787-2 και λοιποί

Άθροισμα των συγκεντρώσεων τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα, πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα, εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρα, επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα και δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα: 500 mg/kg

 

Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H5Br5O

32534-81-9 και λοιποί

251-084-2 και λοιποί

 

Εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H4Br6O

36483-60-0 και λοιποί

253-058-6 και λοιποί

 

Επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H3Br7O

68928-80-3 και λοιποί

273-031-2 και λοιποί

 

Δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12Br10O

1163-19-5 και λοιποί

214-604-9 και λοιποί

 

 

 

 

 

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – πίνακας 1 – στήλη «Οριακή τιμή συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α) σειρά «πολυχλωριωμένα» – υποσημείωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

7.  Η οριακή τιμή υπολογίζεται ως PCDD και PCDF σύμφωνα με τους ακόλουθους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF):

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Τροπολογία

7.  Η οριακή τιμή υπολογίζεται ως PCDD και PCDF σύμφωνα με τους ακόλουθους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF):

 

PCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

OCDD

0,0003

 

PCDF

TEF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

PCDD

TEF

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

OCDF

0,0003

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0336/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου