Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0070(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0336/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0336/2018

Keskustelut :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Äänestykset :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 58k
Torstai 15. marraskuuta 2018 - Strasbourg
Pysyvät orgaaniset yhdisteet ***I
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

Euroopan parlamentin tarkistukset 15. marraskuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Toteutettaessa yleissopimuksen määräyksiä unionissa on tarpeen varmistaa yhteensovittaminen ja yhdenmukaisuus unionin 19 päivänä joulukuuta 2002 hyväksymän kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen17 määräysten kanssa sekä unionin 1 päivänä helmikuuta 1993 hyväksymän vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen18 määräysten kanssa. Tämä yhteensovittaminen ja yhdenmukaisuus olisi ylläpidettävä myös osallistuttaessa kansainvälistä kemikaalien hallitsemista koskevan strategisen lähestymistavan (SAICM), joka hyväksyttiin Dubaissa 6 päivänä helmikuuta 2006 pidetyssä kemikaalien hallintaa koskevassa ensimmäisessä kansainvälisessä konferenssissa, kehittämiseen Yhdistyneissä Kansakunnissa.
(5)  Toteutettaessa yleissopimuksen määräyksiä unionissa on tarpeen varmistaa yhteensovittaminen ja yhdenmukaisuus unionin 19 päivänä joulukuuta 2002 hyväksymän kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen17 määräysten kanssa, unionin 1 päivänä helmikuuta 1993 hyväksymän vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen18 määräysten kanssa ja unionin 11 päivänä toukokuuta 2017 hyväksymän elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen18 a määräysten kanssa. Tämä yhteensovittaminen ja yhdenmukaisuus olisi ylläpidettävä myös osallistuttaessa kansainvälistä kemikaalien hallitsemista koskevan strategisen lähestymistavan (SAICM), joka hyväksyttiin Dubaissa 6 päivänä helmikuuta 2006 pidetyssä kemikaalien hallintaa koskevassa ensimmäisessä kansainvälisessä konferenssissa, kehittämiseen Yhdistyneissä kansakunnissa.
_________________
_________________
17 EUVL L 63, 6.3.2003, s. 29.
17 EUVL L 63, 6.3.2003, s. 29.
18 EYVL L 39, 16.2.1993, s. 3.
18 EYVL L 39, 16.2.1993, s. 3.
18 a EUVL L 142, 2.6.2017, s. 4.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Vanhentuneet tai huonosti hoidetut POP-yhdisteiden varastot voivat vaarantaa vakavasti ympäristön ja ihmisten terveyden esimerkiksi maaperän ja pohjaveden saastumisen vuoksi. Tämän vuoksi on asianmukaista antaa näiden varastojen hallinnasta säännöksiä, jotka ovat yleissopimuksen määräyksiä tiukempia. Kiellettyjen aineiden varastoja olisi käsiteltävä jätteenä. Sitä vastoin sellaisten aineiden varastoista, joiden valmistus ja käyttö on edelleen sallittua, olisi ilmoitettava viranomaisille ja niitä olisi valvottava asianmukaisesti. Erityisesti nykyiset POP-yhdisteistä koostuvat tai niitä sisältävät varastot olisi käsiteltävä jätteenä mahdollisimman pian.
(10)  Vanhentuneet tai huonosti hoidetut POP-yhdisteiden varastot voivat vaarantaa vakavasti ympäristön ja ihmisten terveyden esimerkiksi maaperän ja pohjaveden saastumisen vuoksi. Tämän vuoksi on asianmukaista antaa näiden varastojen hallinnasta säännöksiä, jotka ovat yleissopimuksen määräyksiä tiukempia. Kiellettyjen aineiden varastoja olisi käsiteltävä jätteenä. Sitä vastoin sellaisten aineiden varastoista, joiden valmistus ja käyttö on edelleen sallittua, olisi ilmoitettava viranomaisille ja niitä olisi valvottava asianmukaisesti. Erityisesti nykyiset POP-yhdisteistä koostuvat tai niitä sisältävät varastot olisi käsiteltävä jätteenä mahdollisimman pian. Jos tulevaisuudessa kielletään muita aineita, myös niiden varastot olisi hävitettävä viipymättä eikä uusia varastoja saisi muodostaa. Ottaen huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden erityisongelmat olisi olemassa olevien unionin rahoitusvälineiden kautta tarjottava asianmukaista taloudellista ja teknistä apua.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Pöytäkirjan sekä yleissopimuksen mukaisesti sellaisten POP-yhdisteiden päästöt, jotka ovat teollisten prosessien tahattomia sivutuotteita, olisi tunnistettava ja niitä olisi vähennettävä mahdollisimman nopeasti pitäen viime kädessä tavoitteena niiden lopettamista mahdollisuuksien mukaan. Jotta kyseisiä päästöjä voitaisiin vähentää jatkuvasti ja kustannustehokkaasti, olisi toimeenpantava ja kehitettävä asianmukaiset kansalliset toimintasuunnitelmat, joissa käsitellään kaikkia lähteitä ja toimenpiteitä, mukaan lukien ne, joista säädetään voimassa olevassa unionin lainsäädännössä. Yleissopimuksen yhteydessä olisi kehitettävä tähän soveltuvia välineitä.
(11)  Pöytäkirjan sekä yleissopimuksen mukaisesti sellaisten POP-yhdisteiden päästöt, jotka ovat teollisten prosessien tahattomia sivutuotteita, olisi tunnistettava ja niitä olisi vähennettävä mahdollisimman nopeasti pitäen viime kädessä tavoitteena niiden lopettamista mahdollisuuksien mukaan. Jotta kyseisiä päästöjä voitaisiin vähentää jatkuvasti ja kustannustehokkaasti mahdollisimman pian, olisi toimeenpantava ja kehitettävä asianmukaiset kansalliset toimintasuunnitelmat, joissa käsitellään kaikkia lähteitä ja toimenpiteitä, mukaan lukien ne, joista säädetään voimassa olevassa unionin lainsäädännössä. Yleissopimuksen yhteydessä olisi kehitettävä tähän soveltuvia välineitä.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  On tarpeen varmistaa tämän asetuksen teknisten ja hallinnollisten näkökohtien tehokas yhteensovittaminen ja hallinnointi unionin tasolla. Asetuksella (EY) N:o 1907/2006 perustetulla Euroopan kemikaalivirastolla, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, on pätevyyttä ja kokemusta kemikaaleihin liittyvän unionin lainsäädännön ja kemikaaleja koskevien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanosta. Kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden olisi tästä syystä suoritettava tämän asetuksen hallinnollisiin, teknisiin ja tieteellisiin näkökohtiin sekä tietojen vaihtoon liittyviä tehtäviä. Kemikaaliviraston tehtäviin olisi kuuluttava teknisten asiakirja-aineistojen valmistelu ja tarkastelu, sidosryhmien kuuleminen mukaan lukien, sekä sellaisten lausuntojen laatiminen, joita komissio voi käyttää harkitessaan, tehdäänkö esitys aineen lisäämisestä POP-yhdisteenä yleissopimukseen tai pöytäkirjaan. Lisäksi komission, jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston olisi tehtävä yhteistyötä, jotta yleissopimuksesta aiheutuvat unionin kansainväliset velvoitteet saadaan pantua tehokkaasti täytäntöön.
(15)  On tarpeen varmistaa tämän asetuksen teknisten ja hallinnollisten näkökohtien tehokas yhteensovittaminen ja hallinnointi unionin tasolla. Asetuksella (EY) N:o 1907/2006 perustetulla Euroopan kemikaalivirastolla, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, on pätevyyttä ja kokemusta kemikaaleihin liittyvän unionin lainsäädännön ja kemikaaleja koskevien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanosta. Kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden olisi tästä syystä suoritettava tämän asetuksen hallinnollisiin, teknisiin ja tieteellisiin näkökohtiin sekä tietojen vaihtoon liittyviä tehtäviä. On välttämätöntä, että kemikaaliviraston tehtäviin kuuluu teknisten asiakirja-aineistojen valmistelu ja tarkastelu, sidosryhmien kuuleminen mukaan lukien, sekä sellaisten lausuntojen laatiminen, joita komissio käyttää harkitessaan, tehdäänkö esitys aineen lisäämisestä POP-yhdisteenä yleissopimukseen tai pöytäkirjaan. Lisäksi komission, jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston olisi tehtävä yhteistyötä, jotta yleissopimuksesta aiheutuvat unionin kansainväliset velvoitteet saadaan pantua tehokkaasti täytäntöön.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Yleissopimuksessa määrätään, että kunkin sopimuspuolen on laadittava ja tilanteen mukaan pyrittävä ottamaan käyttöön suunnitelma yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa varten. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava kansalaisille mahdollisuus osallistua täytäntöönpanosuunnitelmien tekemiseen, täytäntöönpanoon ja päivittämiseen. Koska unioni ja jäsenvaltiot jakavat tähän liittyvän toimivallan, täytäntöönpanosuunnitelmat olisi laadittava sekä kansallisella että unionin tasolla. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten, kemikaaliviraston ja komission välillä olisi edistettävä.
(16)  Yleissopimuksessa määrätään, että kunkin sopimuspuolen on laadittava ja tilanteen mukaan pyrittävä ottamaan käyttöön suunnitelma yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa varten ja toimitettava se sopimuspuolten konferenssille mahdollisimman pian ja viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava kansalaisille mahdollisuus osallistua täytäntöönpanosuunnitelmien tekemiseen, täytäntöönpanoon ja päivittämiseen. Koska unioni ja jäsenvaltiot jakavat tähän liittyvän toimivallan, täytäntöönpanosuunnitelmat olisi laadittava sekä kansallisella että unionin tasolla. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten, kemikaaliviraston ja komission välillä olisi edistettävä.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa tai liitteessä II olevassa osassa A lueteltujen aineiden valmistaminen ja käyttö olisi sallittava ainoastaan tuotantolaitoksen alueella suljetussa prosessissa käytettävänä välituotteena, jos tätä koskeva huomautus on nimenomaisesti lisätty kyseiseen liitteeseen ja jos valmistaja vahvistaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että ainetta valmistetaan ja käytetään ainoastaan tiukasti valvotuissa olosuhteissa.
(17)  Tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa tai liitteessä II olevassa osassa A lueteltujen aineiden valmistaminen ja käyttö olisi sallittava ainoastaan tuotantolaitoksen alueella suljetussa prosessissa käytettävänä välituotteena, jos tätä koskeva huomautus on nimenomaisesti lisätty kyseiseen liitteeseen ja jos valmistaja vahvistaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että ainetta valmistetaan ja käytetään ainoastaan tiukasti valvotuissa olosuhteissa eli siten, ettei aiheuteta merkittäviä riskejä ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja kunnes löydetään teknisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Yleissopimuksen ja pöytäkirjan mukaisesti tietoja POP-yhdisteistä olisi toimitettava kyseisten sopimusten muille sopimuspuolille. Lisäksi olisi edistettävä tietojen vaihtoa muiden maiden kanssa, jotka eivät ole kyseisten sopimusten sopimuspuolia.
(18)  Yleissopimuksen ja pöytäkirjan mukaisesti tietoja POP-yhdisteistä olisi toimitettava kyseisten sopimusten muille sopimuspuolille. Lisäksi olisi edistettävä tietojen vaihtoa muiden maiden kanssa, jotka eivät ole kyseisten sopimusten sopimuspuolia. Yleissopimuksessa vaaditaan myös, että kukin osapuoli on pyrkii kehittämään tarkoituksenmukaisia strategioita POP-yhdisteiden saastuttamien paikkojen määrittämiseksi, ja vuoteen 2020 ulottuva seitsemäs yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma velvoittaa unionin ja sen jäsenvaltiot lisäämään ponnisteluja pilaantuneiden alueiden kunnostamiseksi.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Koska yleinen tietoisuus POP-yhdisteiden aiheuttamista vaaroista sekä nykyisen että tulevien sukupolvien terveydelle samoin kuin ympäristölle on usein vaillinaista, etenkin kehitysmaissa, tarvitaan laajamittaista tiedottamista valppauden ja rajoituksia ja kieltoja koskevan yleisen ymmärryksen lisäämiseksi. Yleissopimuksen mukaisesti olisi edistettävä ja helpotettava etenkin haavoittuvimmille ryhmille suunnattuja ohjelmia kyseisiä aineita koskevan yleisen tietoisuuden lisäämiseksi sekä työntekijöiden, tieteenharjoittajien, opettajien ja teknisen henkilökunnan sekä johdon kouluttamista.
(19)  Koska yleinen tietoisuus POP-yhdisteiden aiheuttamista vaaroista sekä nykyisen että tulevien sukupolvien terveydelle samoin kuin ympäristölle on usein vaillinaista, etenkin kehitysmaissa, tarvitaan laajamittaista tiedottamista valppauden ja rajoituksia ja kieltoja koskevan yleisen ymmärryksen lisäämiseksi. Yleissopimuksen mukaisesti olisi edistettävä ja helpotettava etenkin haavoittuvimmille ryhmille suunnattuja ohjelmia kyseisten aineiden terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevan yleisen tietoisuuden lisäämiseksi sekä työntekijöiden, tieteenharjoittajien, opettajien ja teknisen henkilökunnan sekä johdon kouluttamista. Unionin olisi varmistettava tiedonsaanti ja yleisön osallistuminen panemalla täytäntöön YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (Århusin yleissopimus), jonka unioni hyväksyi 17 päivänä helmikuuta 20051 a.
_________________
1 a EUVL L 124, 17.5.2005, s. 1.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j alakohta
j)  ’tuotantolaitoksen alueella suljetussa prosessissa käytettävällä välituotteella’ ainetta, jota valmistetaan kemiallista prosessointia varten ja jota kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessoinnissa sen muuntamiseksi yhdeksi tai useaksi toiseksi aineeksi, kun väliaineen valmistus ja sen muuntaminen yhdeksi tai useaksi toiseksi aineeksi tapahtuu samassa tuotantolaitoksessa tiukasti valvotuissa olosuhteissa siten, että se on täysin eristetty ympäristöstään teknisin keinoin koko elinkaarensa ajan.
j)  ’tuotantolaitoksen alueella suljetussa prosessissa käytettävällä välituotteella’ ainetta, jota valmistetaan kemiallista prosessointia varten ja jota kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessoinnissa sen muuntamiseksi toiseksi aineeksi, jäljempänä ’synteesi’, kun väliaineen valmistus ja sen muuntaminen yhdeksi tai useaksi toiseksi aineeksi tapahtuu synteesin avulla samassa tuotantolaitoksessa, mukaan lukien tuotantolaitokset, joiden toiminnasta vastaa yksi tai useampi oikeushenkilö, tiukasti valvotuissa olosuhteissa siten, että se on täysin eristetty ympäristöstään teknisin keinoin koko elinkaarensa ajan.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta
b)  valmistaja osoittaa, että aine muuntuu valmistusprosessissa yhdeksi tai useaksi aineeksi, joilla ei ole POP-yhdisteen ominaisuuksia;
b)  valmistaja osoittaa, että aine muuntuu valmistusprosessissa yhdeksi tai useaksi aineeksi, joilla ei ole POP-yhdisteen ominaisuuksia, että odotettavissa ei ole, että ihmiset tai ympäristö altistuisivat merkittäville ainemäärille sen tuotannon tai käytön aikana, mikä on osoitettava tämän suljetun järjestelmän Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/20081 a mukaisessa arvioinnissa, ja että tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa tai liitteessä II olevassa osassa A lueteltujen aineiden käytölle ei ole teknisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja;
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s.1).
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Varastojen haltijan on hoidettava näitä varastoja turvallisella, tehokkaalla ja ympäristön huomioon ottavalla tavalla.
Varastojen haltijan on hoidettava näitä varastoja turvallisella, tehokkaalla ja ympäristön huomioon ottavalla tavalla soveltuvilta osin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/18/EU1 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/75/EU1 b vahvistettujen kynnysarvojen ja vaatimusten mukaisesti.
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 1),
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot on ilmaistava käyttäen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2150/20021 a vahvistettuja tunnuksia.
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2150/2002, annettu 25 päivänä marraskuuta 2002, jätetilastoista (EUVL L 332, 9.12.2002, s. 1).
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
3.  Arvioitaessa ehdotuksia sellaisten uusien laitosten rakentamiseksi tai sellaisten olemassa olevien laitosten muuttamiseksi merkittävästi, joiden käyttämistä prosesseista pääsee ympäristöön liitteessä III mainittuja kemikaaleja, jäsenvaltioiden on ensisijaisesti harkittava vaihtoehtoisia prosesseja, tekniikoita tai käytäntöjä, joilla saavutetaan sama hyöty, mutta joissa ei muodostu tai joista ei pääse ympäristöön liitteessä III mainittuja kemikaaleja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU soveltamista30.
3.  Arvioitaessa ehdotuksia sellaisten uusien laitosten rakentamiseksi tai sellaisten olemassa olevien laitosten muuttamiseksi merkittävästi, joiden käyttämistä prosesseista pääsee ympäristöön liitteessä III mainittuja kemikaaleja, jäsenvaltioiden on ensisijaisesti harkittava vaihtoehtoisia prosesseja, tekniikoita tai käytäntöjä29 a, joilla saavutetaan sama hyöty, mutta joissa ei muodostu tai joista ei pääse ympäristöön liitteessä III mainittuja kemikaaleja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU soveltamista30.
_________________
_________________
29 a Tukholman yleissopimus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (2008). Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat suuntaviivat ja parhaita ympäristökäytäntöjä koskevat tilapäiset ohjeet, jotka liittyvät pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen 5 artiklaan ja liitteeseen C. Geneve, POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen sihteeristö http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).
30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta
6.  Komissio voi tarvittaessa teknisen kehityksen ja asiaa koskevat kansainväliset suuntaviivat ja päätökset sekä jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten viranomaisten 4 kohdan ja liitteen V mukaisesti myöntämät luvat huomioon ottaen hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä lisätoimia tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi. Komissio voi määrittää tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava 4 kohdan b alakohdan iii alakohdan mukaisesti. Näistä toimista päätetään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
6.  Komissio voi tarvittaessa teknisen kehityksen ja asiaa koskevat kansainväliset suuntaviivat ja päätökset sekä jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten viranomaisten 4 kohdan ja liitteen V mukaisesti myöntämät luvat huomioon ottaen hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan muoto, jossa jäsenvaltioiden on toimitettava 4 kohdan b alakohdan iii alakohdan mukaisesti toimitettavat tiedot. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta
(c)  annettava pyynnöstä komissiolle teknistä ja tieteellistä tukea ja tietoja aineista, jotka voivat täyttää perusteet aineen lisäämisestä yleissopimukseen tai pöytäkirjaan;
(c)  annettava pyynnöstä komissiolle vankkaa teknistä ja tieteellistä tukea ja tietoja aineista, jotka voivat täyttää perusteet aineen lisäämisestä yleissopimukseen tai pöytäkirjaan, mukaan lukien tietoja uusien POP-yhdisteiden tuotannon ja käytön ennaltaehkäisystä ja nykyisin käytössä olevien torjunta-aineiden tai teollisuuskemikaalien arvioinnista;
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – f alakohta
(f)  kerättävä, rekisteröitävä, käsiteltävä ja annettava komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön kaikki 4 artiklan 2 ja 3 kohdan, 7 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohdan, 9 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti saadut tai saatavilla oleva tiedot. Kemikaalivirasto saattaa muut kuin luottamukselliset tiedot julkisesti saataville verkkosivuillaan ja helpottaa kyseisten tietojen vaihtoa asiaan liittyvien tiedotusfoorumien, esimerkiksi 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun foorumin, kanssa;
(f)  kerättävä, rekisteröitävä, käsiteltävä ja annettava komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön kaikki 4 artiklan 2 ja 3 kohdan, 5 artiklan, 7 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohdan, 9 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti saadut tai saatavilla oleva tiedot. Kemikaalivirasto saattaa muut kuin luottamukselliset tiedot julkisesti saataville verkkosivuillaan ja helpottaa kyseisten tietojen vaihtoa asiaan liittyvien tiedotusfoorumien, esimerkiksi 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun foorumin, kanssa;
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Kemikaalivirasto aloittaa 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen teknisten ja tieteellisten ohjeiden antamisen viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta].
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Komissio järjestää tietojen vaihdon jäsenvaltioiden kanssa kansallisella tasolla toteutetuista toimenpiteistä POP-yhdisteiden pilaamien alueiden kartoittamiseksi ja arvioimiseksi sekä tällaisen pilaantumisen ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti aiheuttamien merkittävien riskien hallitsemiseksi.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa mainittuja tietoja ei pidetä luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY32 soveltamista. Komission, kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden on kolmannen maan kanssa tietoja vaihtaessaan suojattava luottamukselliset tiedot unionin lainsäädännön mukaisesti.
3.  Ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöä koskevia tietoja ei pidetä luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY32 soveltamista. Komission, kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden on kolmannen maan kanssa muita tietoja vaihtaessaan suojattava luottamukselliset tiedot unionin lainsäädännön mukaisesti.
_________________
_________________
32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).
32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Unionin on taattava tiedonsaanti ja yleisön osallistuminen täytäntöönpanon seurantaan kokonaisuudessaan.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta
5.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädökset, joissa tarkennetaan 1 kohdan mukaisesti toimitettavat vähimmäistiedot, mukaan lukien 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen indikaattorien, karttojen ja jäsenvaltioiden yleiskatsauksien määritelmät. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
5.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan muoto, jossa 1 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot toimitetaan, mukaan lukien 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen indikaattorien, karttojen ja jäsenvaltioiden yleiskatsauksien määritelmät. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta antaa 4 artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 5 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä […] alkaen.
2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 5 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta
1.  Komissiota avustaa kaikissa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustettu komitea.
1.   Komissiota avustavat
a)  edellä 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen asioiden täytäntöönpanossa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustettu komitea paitsi, jos on kyse 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen muodon vahvistamiseksi annetuista täytäntöönpanosäädöksistä, jotka koskevat 7 artiklan säännöksiä, ja 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tietojen muodon vahvistamiseksi annetuista täytäntöönpanosäädöksistä, kun on kyse 5 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohdan nojalla saaduista tiedoista; ja
b)  edellä 7 artiklan 6 kohdassa ja 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen asioiden täytäntöönpanossa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY1 a 39 artiklalla perustettu komitea, kun on kyse 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen muodon vahvistamiseksi annetuista täytäntöönpanosäädöksistä, jotka koskevat 7 artiklan säännöksiä, ja 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tietojen muodon vahvistamiseksi annetuista täytäntöönpanosäädöksistä, kun on kyse 5 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohdan nojalla saaduista tiedoista.
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Liite I – A osa – taulukko – 17 rivi

Komission teksti

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

1336-36-3 ja muut

215-648-1 ja muut

Rajoittamatta direktiivin 96/59/EY soveltamista sallitaan niiden tavaroiden käyttö, jotka olivat käytössä tämän asetuksen tullessa voimaan.

 

 

 

Jäsenvaltioiden on tunnistettava ja poistettava käytöstä laitteet (kuten muuntajat, kondensaattorit tai muut nestejäämiä sisältävät kollit), joiden PCB-pitoisuus on 0,005 prosenttia tai enemmän ja jotka sisältävät PCB-yhdisteitä yli 0,05 dm3, mahdollisimman nopeasti mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025.

Tarkistus

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

1336-36-3 ja muut

215-648-1 ja muut

Rajoittamatta direktiivin 96/59/EY soveltamista sallitaan niiden tavaroiden käyttö, jotka olivat käytössä tämän asetuksen tullessa voimaan.

 

 

 

Jäsenvaltioiden on pyrittävä tunnistamaan ja poistamaan käytöstä laitteet (kuten muuntajat, kondensaattorit tai muut nestejäämiä sisältävät kollit), joiden PCB-pitoisuus on 0,005 prosenttia tai enemmän ja jotka sisältävät PCB-yhdisteitä yli 0,05 dm3, mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025.

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Liite I – A osa – 24 a rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Aine

CAS-numero

EY-numero

Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai muu määritetty käyttö

Bis(pentabromifenyyli)eetteri (dekabromidifenyylieetteri; dekaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan aineena, seoksena, tavarana tai tavaran palonsuojatussa osassa esiintyvään dekaBDE:hen, kun sen pitoisuus on enintään 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).

 

 

 

2.  Säännöksestä poiketen sallitaan dekaBDE:n valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö:

 

 

 

a)  sellaisen ilma-aluksen valmistukseen ennen 2 päivää maaliskuuta 2027, jolle on haettu tyyppihyväksyntää ennen voimaantulopäivää ja jolle on saatu tyyppihyväksyntä ennen joulukuuta 2022;

 

 

 

b)  varaosien valmistukseen, kun ne on tarkoitettu johonkin seuraavista:

 

 

 

i)  ennen 2 päivää maaliskuuta 2027 valmistettu ilma-alus, jolle on haettu tyyppihyväksyntää ennen voimaantulopäivää ja jolle on saatu tyyppihyväksyntä ennen joulukuuta 2022, ilma-aluksen käyttöiän päättymiseen saakka;

 

 

 

ii)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY soveltamisalaan kuuluvat moottoriajoneuvot, jotka on valmistettu ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä], joko vuoteen 2036 saakka tai näiden moottoriajoneuvojen käyttöiän päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aiempi.

 

 

 

3.  Kaupallisen dekaBDE:n tuotantoon ja käyttöön 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen moottoriajoneuvojen varaosissa sovelletaan erityisiä poikkeuksia silloin, kun kyseessä on yksi tai useampi seuraavista luokista:

 

 

 

i)  voimalaitteeseen liittyvät ja moottoritilan kannen alla olevat osat, kuten akun massa- ja liitäntäjohdotus, ajoneuvojen ilmastointijärjestelmien (MAC) putket, voimalaitteet, pakosarjan holkit, moottoritilan kannen sisäeristys, moottoritilan kannen alla olevat johdot ja kaapelointi (moottorin johdotus jne.), nopeusanturit, letkut, tuuletinmoduulit ja nakutusanturit;

 

 

 

ii)  polttoainejärjestelmän osat, kuten polttoaineletkut ja polttoainesäiliöt, myös korin alla olevat polttoainesäiliöt;

 

 

 

iii)  pyrotekniset laitteet ja sovellukset, joihin pyrotekniset laitteet vaikuttavat, kuten turvatyynyjen sytytyskaapelit, istuinpäällysteet ja -kankaat (vain jos merkitystä turvatyynyjen kannalta) ja turvatyynyt (etu- ja sivutyynyt);

 

 

 

iv)  jousituksessa ja sisustuksessa käytettävät osat, kuten verhoiluun liittyvät osat, akustinen materiaali ja turvavyöt;

 

 

 

v)  lujitemuovit (kojelaudat ja sisäverhoilu);

 

 

 

vi)  käyttö moottoritilan kannen tai kojelaudan alla (jakorasiat/sulakerasiat, korkean ampeeriarvon johdot ja kaapelivaipat (sytytystulppien johdot));

 

 

 

vii)  sähkö- ja elektroniikkalaitteet (akkukotelot ja akkuhyllyt, moottorinohjauksen sähkökytkinosat, radiolevyjen osat, satelliittipaikannusjärjestelmät, GPS-paikantimet ja tietokonejärjestelmät);

 

 

 

viii)  verhoilukankaat, kuten hattuhyllyt, sisäverhoilu, kattoverhoilu, auton istuimet, niskatuet, häikäisysuojat, verhoilupaneelit ja matot.

 

 

 

3.  DekaBDE:n valmistus ja sen käyttö ja markkinoille saattaminen sallitaan seuraavissa tavaroissa:

 

 

 

a)  tavarat, jotka on saatettu markkinoille ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä];

 

 

 

b)  2 kohdan a alakohdan mukaisesti valmistetut ilma-alukset;

 

 

 

c)  2 kohdan b alakohdan mukaisesti valmistetut ilma-alusten varaosat;

 

 

 

d)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

 

 

 

4.  Sovellettaessa tätä kohtaa ’ilma-aluksella’ tarkoitetaan yhtä seuraavista:

 

 

 

a)  siviili-ilma-alusta, joka on valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2018/11391 c nojalla myönnettävän tyyppihyväksyntätodistuksen mukaisesti tai Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) sopimusvaltion kansallisten säännösten nojalla myönnetyn suunnitteluhyväksynnän mukaisesti tai jolle ICAOn sopimusvaltio on antanut lentokelpoisuustodistuksen kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 8 nojalla;

 

 

 

b)  sotilasilma-alusta.

 

 

 

___________

 

 

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).

 

 

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88).

 

 

 

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta (EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1).

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Liite I – A osa – 24 a rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Aine

CAS-numero

EY-numero

Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai muu määritetty käyttö

Alkaanit, C 10–C 13, kloori- (lyhytketjuiset klooratut parafiinit) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Edellä sanotusta poiketen sallitaan sellaisten aineiden tai valmisteiden, jotka sisältävät SCCP:ja yhtä painoprosenttia alhaisempina pitoisuuksina, taikka sellaisten tavaroiden, jotka sisältävät SCCP:ja 0,15:tä painoprosenttia alhaisempina pitoisuuksina, valmistus, saattaminen markkinoille ja käyttö.

 

 

 

2.  Seuraavien tavaroiden käyttö sallitaan:

 

 

 

a)  4 päivänä joulukuuta 2015 tai ennen sitä käytössä olleet SCCP:ja sisältävät kaivosteollisuuden hihnakuljettimet ja patojen tiivisteet; ja

 

 

 

b)  muut kuin edellä a alakohdassa tarkoitetut SCCP:ja sisältävät tavarat, jotka ovat olleet käytössä 10 päivänä heinäkuuta 2012 tai ennen sitä.

 

 

 

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Liite I – B osa

Komission teksti

Aine

CAS-numero

EY-numero

Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai muu määritetty käyttö

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Alkaanit, C 10–C 13, kloori- (lyhytketjuiset klooratut parafiinit — SCCP t)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Edellä sanotusta poiketen sallitaan sellaisten aineiden tai seosten, jotka sisältävät SCCP:ja yhtä painoprosenttia alhaisempina pitoisuuksina, taikka sellaisten tavaroiden, jotka sisältävät SCCP:ja 0,15:tä painoprosenttia alhaisempina pitoisuuksina, tuotanto, saattaminen markkinoille ja käyttö.

 

 

 

2.  Seuraavien tavaroiden käyttö sallitaan:

 

 

 

a)  4 päivänä joulukuuta 2015 tai ennen sitä käytössä olleet SCCP:ja sisältävät kaivosteollisuuden hihnakuljettimet ja patojen tiivisteet; sekä

 

 

 

b)  muut kuin edellä a alakohdassa tarkoitetut SCCP:ja sisältävät tavarat, jotka ovat käytössä 10 päivänä heinäkuuta 2012 tai ennen sitä.

 

 

 

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

Tarkistus

Poistetaan.

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Liite III
LUETTELO AINEISTA, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTÄ KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ
LUETTELO AINEISTA, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTÄ KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ
AINE (CAS-NUMERO)
AINE (CAS-NUMERO)
Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit ja dibentsofuraanit (PCDD/PCDF)
Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit ja dibentsofuraanit (PCDD/PCDF)
Heksaklooribentseeni (HCB) (CAS-numero 118-74-1)
Heksaklooribentseeni (HCB) (CAS-numero 118-74-1)
Polyklooratut bifenyylit (PCB)
Polyklooratut bifenyylit (PCB)
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet)37
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet)37
37.  Päästökartoituksissa käytetään seuraavia neljää indikaattoriyhdistettä: bentso(a)pyreeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni ja indeno(1,2,3-cd)pyreeni.
37.  Päästökartoituksissa käytetään seuraavia neljää indikaattoriyhdistettä: bentso(a)pyreeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni ja indeno(1,2,3-cd)pyreeni.
Pentaklooribentseeni (CAS-numero 608-93-5)
Pentaklooribentseeni (CAS-numero 608-93-5)
Polyklooratut naftaleenit(37 a)
(37 a)   Polyklooratuilla naftaleeneilla tarkoitetaan naftaleenirengasrakenteeseen perustuvia kemiallisia yhdisteitä, joissa yksi tai useampi vetyatomi on korvattu klooriatomeilla.
Heksaklooributadieeni (CAS-numero 87-68-3)
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 5–8 rivi

 

Komission teksti

Aine

CAS-numero

EY-numero

Asetuksen 7 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu pitoisuusraja

Tetrabromidifenyylieetteri

C12H6Br4O

40088-47-9 ja muut

254-787-2 ja muut

Tetrabromidifenyylieetterin, pentabromidifenyylieetterin, heksabromidifenyylieetterin ja heptabromidifenyylieetterin pitoisuuksien summa: 1000 mg/kg

Pentabromidifenyylieetteri

C12H5Br5O

32534-81-9 ja muut

251-084-2 ja muut

Heksabromidifenyylieetteri

C12H4Br6O

36483-60-0 ja muut

253-058-6 ja muut

Heptabromidifenyylieetteri

C12H3Br7O

68928-80-3 ja muut

273-031-2 ja muut

Tarkistus

Aine

CAS-numero

EY-numero

Asetuksen 7 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu pitoisuusraja

Tetrabromidifenyylieetteri

C12H6Br4O

40088-47-9 ja muut

254-787-2 ja muut

Tetrabromidifenyylieetterin, pentabromidifenyylieetterin, heksabromidifenyylieetterin, heptabromidifenyylieetterin ja dekabromidifenyylieetterin pitoisuuksien summa: 500 mg/kg

Pentabromidifenyylieetteri

C12H5Br5O

32534-81-9 ja muut

251-084-2 ja muut

Heksabromidifenyylieetteri

C12H4Br6O

36483-60-0 ja muut

253-058-6 ja muut

Heptabromidifenyylieetteri

C12H3Br7O

68928-80-3 ja muut

273-031-2 ja muut

Dekabromidifenyylieetteri

C12Br10O

1163-19-5 ja muut

214-604-9 ja muut

 

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 taulukko – sarake ”Asetuksen 7 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu pitoisuusraja” – rivi ”Polyklooratut” – 7 alaviite

Komission teksti

7.  Raja-arvo lasketaan PCDD:nä ja PCDF:nä seuraavien toksisuusekvivalenssikertoimien (TEF) mukaisesti:

PCDD

TEF

PCDD

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Tarkistus

7.  Raja-arvo lasketaan PCDD:nä ja PCDF:nä seuraavien toksisuusekvivalenssikertoimien (TEF) mukaisesti:

 

PCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

OCDD

0,0003

 

PCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

PCDD

TEF

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

1,2,3,4,7,8,9 – HpCDF

0,01

 

OCDF

0,0003

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0336/2018).

Päivitetty viimeksi: 11. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö