Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0070(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0336/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0336/2018

Díospóireachtaí :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Vótaí :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Téacsanna atá glactha
PDF 189kWORD 71k
Déardaoin, 15 Samhain 2018 - Strasbourg
Truailleáin orgánacha mharthanacha ***I
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

Leasuithe a ghlac Parlaimint na hEorpa an 15 Samhain 2018 maidir le togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha (athmhúnlú) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)

(An gnáthnós imeachta reachtach - athmhúnlú)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún   Leasú
Leasú 1
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5
(5)  Agus cur chun feidhme á dhéanamh ar fhorálacha an Choinbhinsiúin ar leibhéal an Aontais, is gá comhordú agus comhleanúnachas a áirithiú maidir le forálacha Choinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta, a d'fhaomh an tAontas an 19 Nollaig 200217, agus maidir le forálacha Choinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt, a d'fhaomh an tAontas an 1 Feabhra 199318. Ba cheart leanúint den chomhordú agus den chomhleanúnachas sin freisin agus páirt á glacadh i gcur chun feidhme agus i bhforbairt bhreise an Chur Chuige Straitéisigh maidir le Bainistiú Idirnáisiúnta Ceimiceán, a glacadh ag an gCéad Chomhdháil Idirnáisiúnta maidir le Bainistiú Ceimiceán in Dubai an 6 Feabhra 2006 faoi chuimsiú chreat na Náisiún Aontaithe.
(5)  Agus cur chun feidhme á dhéanamh ar fhorálacha an Choinbhinsiúin ar leibhéal an Aontais, is gá comhordú agus comhleanúnachas a áirithiú maidir le forálacha Choinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta, a d’fhaomh an tAontas an 19 Nollaig 200217; forálacha Choinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt, a d’fhaomh an tAontas an 1 Feabhra 199318; forálacha Choinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair, a d’fhaomh an tAontas an 11 Bealtaine 201718a. Ba cheart leanúint den chomhordú agus den chomhleanúnachas sin freisin agus páirt á glacadh i gcur chun feidhme agus i bhforbairt bhreise an Chur Chuige Straitéisigh maidir le Bainistiú Idirnáisiúnta Ceimiceán, a glacadh ag an gCéad Chomhdháil Idirnáisiúnta maidir le Bainistiú Ceimiceán in Dubai an 6 Feabhra 2006 faoi chuimsiú chreat na Náisiún Aontaithe.
_________________
_________________
17 IO L 63, 6.3.2003, lch. 29.
17 IO L 63, 6.3.2003, lch. 29.
18 IO L 39, 16.2.1993, lch. 3.
18 IO L 39, 16.2.1993, lch. 3.
18a IO L 142, 2.6.2017, lch. 4.
Leasú 2
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10
(10)  Is féidir le stoc-chairn POPanna atá imithe i léig nó atá á mbainistiú go míchúramach an comhshaol agus sláinte an duine a chur i mbaol mór de dheasca éilliú na hithreach agus an screamhuisce mar shampla. Is iomchuí, dá bhrí sin, rialacha a leagan síos maidir le bainistiú stoc-carn den sórt sin atá níos doichte ná na rialacha a leagtar síos sa Choinbhinsiún. Ba cheart caitheamh le stoc-chairn substaintí toirmiscthe amhail is gur dramhaíl iad, agus ba cheart fógra a thabhairt do na húdaráis faoi stoc-chairn substaintí ar ceadmhach go fóill iad a mhonarú nó a úsáid, agus maoirseacht chuí a dhéanamh orthu. Go háirithe, ba cheart stoc-chairn atá ann cheana arb éard atá iontu nó ina bhfuil POPanna atá toirmiscthe a bhainistiú amhail is gur dramhaíl iad a luaithe is féidir.
(10)  Is féidir le stoc-chairn POPanna atá imithe i léig nó atá á mbainistiú go míchúramach an comhshaol agus sláinte an duine a chur i mbaol mór de dheasca éilliú na hithreach agus an screamhuisce mar shampla. Is iomchuí, dá bhrí sin, rialacha a leagan síos maidir le bainistiú stoc-carn den sórt sin atá níos doichte ná na rialacha a leagtar síos sa Choinbhinsiún. Ba cheart caitheamh le stoc-chairn substaintí toirmiscthe amhail is gur dramhaíl iad, agus ba cheart fógra a thabhairt do na húdaráis faoi stoc-chairn substaintí ar ceadmhach go fóill iad a mhonarú nó a úsáid, agus maoirseacht chuí a dhéanamh orthu. Go háirithe, ba cheart stoc-chairn atá ann cheana arb éard atá iontu nó ina bhfuil POPanna atá toirmiscthe a bhainistiú amhail is gur dramhaíl iad a luaithe is féidir. Má chuirtear toirmeasc ar shubstaintí eile amach anseo, ba cheart a stoic a scriosadh freisin gan mhoill agus níor cheart stoc-chairn nua a thógáil. I bhfianaise fadhbanna áirithe ag Ballstáit áirithe, ba cheart cúnamh airgeadais agus teicniúil leormhaith a sholáthar trí ionstraimí airgeadais de chuid an Aontais atá ann cheana.
Leasú 3
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11
(11)  I gcomhréir leis an bPrótacal agus leis an gCoinbhinsiún, ba cheart cásanna scaoilte POPanna ar fotháirgí neamhbheartaithe de phróisis thionsclaíocha iad a shainaithint agus a laghdú a luaithe is féidir agus é ina aidhm dheiridh iad a dhíothú, nuair is féidir. Ba cheart pleananna gníomhaíochta náisiúnta iomchuí, lena gcumhdófar gach foinse agus gach beart, lena n-áirítear iad siúd dá bhforáiltear faoin reachtaíocht atá ag an Aontas cheana, a chur chun feidhme agus a fhorbairt chun cásanna scaoilte den sórt sin a laghdú go leanúnach agus go costéifeachtach. Chun na críche sin, ba cheart uirlisí iomchuí a fhorbairt faoi chuimsiú an Choinbhinsiúin.
(11)  I gcomhréir leis an bPrótacal agus leis an gCoinbhinsiún, ba cheart cásanna scaoilte POPanna ar fotháirgí neamhbheartaithe de phróisis thionsclaíocha iad a shainaithint agus a laghdú a luaithe is féidir agus é ina aidhm dheiridh iad a dhíothú, nuair is féidir. Ba cheart pleananna gníomhaíochta náisiúnta iomchuí, lena gcumhdófar gach foinse agus gach beart, lena n-áirítear iad siúd dá bhforáiltear faoin reachtaíocht atá ag an Aontas cheana, a chur chun feidhme agus a fhorbairt chun cásanna scaoilte den sórt sin a laghdú go leanúnach agus go costéifeachtach a luaithe agus is féidir. Chun na críche sin, ba cheart uirlisí iomchuí a fhorbairt faoi chuimsiú an Choinbhinsiúin.
Leasú 4
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15
(15)  Is gá a áirithiú go gcomhordófar agus go mbainisteofar go héifeachtúil gnéithe teicniúla agus riaracháin an Rialacháin seo ar leibhéal an Aontais. Is ag an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán ("an Ghníomhaireacht"), a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, atá an inniúlacht agus an taithí reachtaíocht an Aontais maidir le ceimiceáin agus comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le ceimiceáin a chur chun feidhme. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit agus don Ghníomhaireacht cúraimí a dhéanamh i dtaca leis na gnéithe riaracháin, teicniúla agus eolaíocha de chur chun feidhme an Rialacháin seo agus i dtaca le malartú faisnéise. Ba cheart é a bheith mar chuid de ról na Gníomhaireachta sainchomhaid theicniúla a ullmhú agus a scrúdú, lena n-áirítear comhairliúcháin le geallsealbhóirí, agus tuairimí a tharraingt suas a bhféadfadh an Coimisiún a úsáid agus cinneadh á dhéanamh aige an gcuirfidh sé moladh chun cinn substaint áirithe a liostú mar POP de réir an Choinbhinsiúin nó an Phrótacail. Ina theannta sin, ba cheart don Choimisiún, do na Ballstáit agus don Ghníomhaireacht comhoibriú chun oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais faoin gCoinbhinsiún a chur chun feidhme go héifeachtach.
(15)  Is gá a áirithiú go gcomhordófar agus go mbainisteofar go héifeachtúil gnéithe teicniúla agus riaracháin an Rialacháin seo ar leibhéal an Aontais. Is ag an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán ("an Ghníomhaireacht"), a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, atá an inniúlacht agus an taithí reachtaíocht an Aontais maidir le ceimiceáin agus comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le ceimiceáin a chur chun feidhme. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit agus don Ghníomhaireacht cúraimí a dhéanamh i dtaca leis na gnéithe riaracháin, teicniúla agus eolaíocha de chur chun feidhme an Rialacháin seo agus i dtaca le malartú faisnéise. Is gá go gcumhdófar i ról na Gníomhaireachta sainchomhaid theicniúla a ullmhú agus a scrúdú, lena n-áirítear comhairliúcháin le geallsealbhóirí, agus tuairimí a tharraingt suas a úsáidfidh an Coimisiún agus cinneadh á dhéanamh aige an gcuirfidh sé moladh chun cinn substaint áirithe a liostú mar POP de réir an Choinbhinsiúin nó an Phrótacail. Ina theannta sin, ba cheart don Choimisiún, do na Ballstáit agus don Ghníomhaireacht comhoibriú chun oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais faoin gCoinbhinsiún a chur chun feidhme go héifeachtach.
Leasú 5
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16
(16)  Foráiltear sa Choinbhinsiún go dtarraingeoidh gach Páirtí suas plean maidir le cur chun feidhme a chuid oibleagáidí faoin gCoinbhinsiún agus go bhféachfaidh sé leis an bplean sin a chur chun feidhme, de réir mar is iomchuí. Ba cheart do na Ballstáit deiseanna rannpháirtíochta a chur ar fáil don phobal agus a bpleananna cur chun feidhme á dtarraingt suas, á gcur chun feidhme agus á dtabhairt cothrom le dáta acu. Ós rud é go bhfuil inniúlacht chomhroinnte ag an Aontas agus na Ballstáit maidir leis sin, ba cheart pleananna cur chun feidhme a tharraingt suas ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais araon. Ba cheart comhoibriú agus malartú faisnéise idir an Coimisiún, an Ghníomhaireacht agus údaráis na mBallstát a chur chun cinn.
(16)  Foráiltear sa Choinbhinsiún go dtarraingeoidh gach Páirtí suas plean maidir le cur chun feidhme a chuid oibleagáidí faoin gCoinbhinsiún agus go bhféachfaidh sé leis an bplean sin a chur chun feidhme, de réir mar is iomchuí, agus é a tharchur chuig Comhdháil na bPáirtithe a luaithe agus is féidir, ar a dhéanaí, faoin ... [dhá bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Ba cheart do na Ballstáit deiseanna rannpháirtíochta a chur ar fáil don phobal agus a bpleananna cur chun feidhme á dtarraingt suas, á gcur chun feidhme agus á dtabhairt cothrom le dáta acu. Ós rud é go bhfuil inniúlacht chomhroinnte ag an Aontas agus na Ballstáit maidir leis sin, ba cheart pleananna cur chun feidhme a tharraingt suas ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais araon. Ba cheart comhoibriú agus malartú faisnéise idir an Coimisiún, an Ghníomhaireacht agus údaráis na mBallstát a chur chun cinn.
Leasú 6
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17
(17)  Na substaintí a liostaítear i gCuid A d'Iarscríbhinn I nó i gCuid A d'Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, níor cheart monarú ná úsáid na substaintí sin mar shubstaintí idirmheánacha córais iata atá teoranta de réir suímh a cheadú, ach amháin má tá nóta mínithe maidir leis sin curtha isteach go sainráite san Iarscríbhinn agus má dheimhníonn an monaróir don Bhallstát lena mbaineann go ndéantar an tsubstaint a mhonarú agus a úsáid i ndálaí atá rialaithe go dian, agus sna dálaí sin amháin.
(17)  Na substaintí a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn I nó i gCuid A d'Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, níor cheart monarú ná úsáid na substaintí sin mar shubstaintí idirmheánacha córais iata atá teoranta de réir suímh a cheadú, ach amháin má tá nóta mínithe maidir leis sin curtha isteach go sainráite san Iarscríbhinn agus má dheimhníonn an monaróir don Bhallstát lena mbaineann go ndéantar an tsubstaint a mhonarú agus a úsáid i ndálaí atá rialaithe go dian, agus sna dálaí sin amháin, eadhon gan rioscaí suntasacha a chruthú don chomhshaol nó do shláinte an duine agus in éagmais aon roghanna malartacha atá indéanta ar bhonn teicniúil.
Leasú 7
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18
(18)  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún agus leis an bPrótacal, ba cheart faisnéis maidir le POPanna a sholáthar do Pháirtithe eile sna Comhaontuithe sin. Ba cheart malartú faisnéise le tríú tíortha nach bhfuil ina bpáirtithe sna Comhaontuithe sin a chur chun cinn chomh maith.
(18)  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún agus leis an bPrótacal, ba cheart faisnéis maidir le POPanna a sholáthar do Pháirtithe eile sna Comhaontuithe sin. Ba cheart malartú faisnéise le tríú tíortha nach bhfuil ina bpáirtithe sna Comhaontuithe sin a chur chun cinn chomh maith. Ar an gcaoi chéanna, leis an gCoinbhinsiún éilítear ar gach Páirtí féachaint le straitéisí iomchuí a fhorbairt chun suíomhanna atá éillithe ag POPanna a sainaithint, agus leis an Seachtú Clár AE um Ghníomhaíochta don Chomhshaol, go dtí 2020, cuirtear de cheangal ar an Aontas agus ar na Ballstáit dlús a chur lena n-iarrachtaí réiteach a fháil maidir le suíomhanna fabhtaithe.
Leasú 8
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19
(19)  Ós rud é gur minic nach mbíonn an pobal feasach ar na guaiseacha a bhaineann le POPanna do shláinte na nglún atá suas anois agus na nglún atá le teacht, agus don chomhshaol, go háirithe i dtíortha atá i mbéal forbartha, tá gá le faisnéis fhorleathan chun cur leis an leibhéal cúraim agus le tuiscint an phobail ar an réasúnaíocht taobh thiar de shrianta agus de thoirmisc. I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún, ba cheart feachtais múscailte feasachta i dtaobh na substaintí sin, go háirithe do na grúpaí is leochailí, chomh maith le hoiliúint oibrithe, eolaithe, oideachasóirí, oibrithe teicniúla agus lucht bainistíochta a chur chun cinn agus a éascú, de réir mar is iomchuí.
(19)  Ós rud é gur minic nach mbíonn an pobal feasach ar na guaiseacha a bhaineann le POPanna do shláinte na nglún atá suas anois agus na nglún atá le teacht, agus don chomhshaol, go háirithe i dtíortha atá i mbéal forbartha, tá gá le faisnéis fhorleathan chun cur leis an leibhéal cúraim agus le tuiscint an phobail ar an réasúnaíocht taobh thiar de shrianta agus de thoirmisc. I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún, ba cheart feachtais múscailte feasachta i dtaobh na substaintí sin lena n-éifeachtaí sláinte agus comhshaoil, go háirithe do na grúpaí is leochailí, chomh maith le hoiliúint oibrithe, eolaithe, oideachasóirí, oibrithe teicniúla agus lucht bainistíochta a chur chun cinn agus a éascú, de réir mar is iomchuí. Ba cheart don Aontas rochtain ar fhaisnéis agus ar rannpháirtíocht phoiblí a áirithiú, lena gcuirtear chun feidhme Coinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil (Coinbhinsiún Aarhus), a d’fhormheas an tAontas an 17 Feabhra 20051a
_________________
1a IO L 124, 17.5.2005, lch. 1.
Leasú 9
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe j
(j)  ciallaíonn 'substaint idirmheánach córais iata atá teoranta de réir suímh' substaint a mhonaraítear le haghaidh próiseáil cheimiceach agus a ídítear nó a úsáidtear le linn na próiseála sin chun go ndéanfar í a chlaochlú i substaint eile amháin nó níos mó agus i gcás ina ndéantar monarú na substainte idirmheánaí agus claochlú na substainte sin i substaint amháin eile nó níos mó ar aon suíomh amháin i ndálaí atá rialaithe go dian sa dóigh go gcoinnítear go docht faoi iamh í ar mhodhanna teicniúla feadh a saolré ina iomláine.
(j)  ciallaíonn ‘substaint idirmheánach córais iata atá teoranta de réir suímh’ substaint a mhonaraítear le haghaidh próiseáil cheimiceach agus a ídítear nó a úsáidtear le linn na próiseála sin chun go ndéanfar í a chlaochlú i substaint eile, dá ngairtear ‘sintéis’ anseo feasta, agus i gcás ina ndéantar monarú na substainte idirmheánaí agus claochlú na substainte sin i substaint amháin eile nó níos mó trí shintéis ar an suíomh céanna, lena n-áirítear suíomh a oibríonn eintiteas dlíthiúil amháin nó níos mó, faoi dhálaí atá rialaithe go dian sa dóigh go gcoinnítear go docht faoi iamh í ar mhodhanna teicniúla feadh a saolré ina iomláine.
Leasú 10
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 3 – fomhír 2 – pointe b
(b)  go léireoidh an monaróir go gclaochlóidh an próiseas monaraíochta an tsubstaint i substaint amháin eile nó níos mó nach léir saintréithe POP uirthi;
(b)  go léireoidh an monaróir go gclaochlófar tríd an bpróiseas monaraíochta an tsubstaint i substaint amháin eile nó níos mó nach léir saintréithe POP uirthi, nach bhfuiltear ag súil leis go mbeidh daoine nó an comhshaol neamhchosanta ar aon chainníocht shuntasach den tsubstaint le linn a táirgthe agus a húsáide, mar a léirítear trí mheasúnú ar an gcóras iata i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1272/20081a ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus nach bhfuil aon roghanna malartacha ar úsáid substainte a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn I nó i gCuid A d’Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo;
_________________
1a Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (IO L 353, 31.12.2008, lch. 1).
Leasú 11
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 2
Bainisteoidh an sealbhóir an stoc-charn ar shlí atá sábháilte, éifeachtúil agus fónta ó thaobh an chomhshaoil.
Bainisteoidh an sealbhóir an stoc-charn ar shlí atá sábháilte, éifeachtúil agus fónta ó thaobh an chomhshaoil, i gcomhréir leis na tairseacha agus na ceanglais a leagtar síos i dTreoir 2012/18/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a agus i dTreoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1b, i gcás inarb infheidhme.
_________________
1a Treoir 2012/18/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le rialú guaiseacha mórthionóiscí a bhaineann le substaintí contúirteacha, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear ina dhiaidh sin Treoir 96/82/CE ón gComhairle (IO L 197, 24.7.2012, lch. 1).
1b Treoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha (cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú) (IO L 334, 17.12.2010, lch. 17).
Leasú 12
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3 a (nua)
3a.   Sloinnfear an fhaisnéis dá dtagraítear san Airteagal seo agus úsáid á baint as na cóid atá leagtha síos i Rialachán (CE) Uimh. 2150/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a.
_________________
1a Rialachán (CE) Uimh. 2150/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2002 maidir le staidreamh dramhaíola (IO L 332, 9.12.2002, lch.1).
Leasú 13
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 3
3.  Agus na Ballstáit ag breithniú tograí chun saoráidí nua a thógáil nó chun modhnú nach beag a dhéanamh ar shaoráidí atá ann cheana ina mbaintear úsáid as próisis ina scaoiltear ceimiceáin a liostaítear in Iarscríbhinn III, tabharfaidh siad tús áite ina mbreithniú do phróisis, teicnící nó cleachtais mhalartacha atá inchurtha ó thaobh fóinte de ach a sheachnaíonn foirmiú agus scaoileadh substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn III , gan dochar do Threoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle30.
3.  Agus na Ballstáit ag breithniú tograí chun saoráidí nua a thógáil nó chun modhnú nach beag a dhéanamh ar shaoráidí atá ann cheana ina mbaintear úsáid as próisis ina scaoiltear ceimiceáin a liostaítear in Iarscríbhinn III, tabharfaidh siad tús áite ina mbreithniú do phróisis, teicnící nó cleachtais mhalartacha29a atá inchurtha ó thaobh fóinte de ach a sheachnaíonn foirmiú agus scaoileadh substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn III , gan dochar do Threoir 2010/75/AE30 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.
_________________
_________________
29a Coinbhinsiún Stócólm maidir le POPanna (2008). Treoirlínte maidir leis na Teicnící is Fearr atá ar Fáil agus Treoir shealadach maidir le Cleachtais is Fearr Comhshaoil a bhaineann le hAirteagal 5 agus le hIarscríbhinn C de Choinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha. An Ghinéiv, Rúnaíocht Choinbhinsiún Stócólm maidir le POPanna. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
30 Treoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha (cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú) (IO L 334, 17.12.2010, lch. 17).
30 Treoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha (cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú) (IO L 334, 17.12.2010, lch. 17).
Leasú 14
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 6
6.  Féadfaidh an Coimisiún, más iomchuí, agus ag cur san áireamh dó forbairtí teicniúla agus treoirlínte agus cinntí idirnáisiúnta ábhartha agus aon údaruithe arna ndeonú ag Ballstát, nó ag an údarás inniúil arna ainmniú ag an mBallstát sin i gcomhréir le mír 4 agus le hIarscríbhinn V, bearta breise a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe, bearta a bhaineann le cur chun feidhme an Airteagail seo. Go háirithe, féadfaidh an Coimisiún an fhaisnéis atá le cur isteach ag na Ballstáit i gcomhréir le mír 4(b)(iii) a shonrú. Déanfar na bearta sin a chinneadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach a leagtar síos in Airteagal 20(2).
6.  Féadfaidh an Coimisiún, más iomchuí, agus ag cur san áireamh dó forbairtí teicniúla agus treoirlínte agus cinntí idirnáisiúnta ábhartha agus aon údaruithe arna ndeonú ag Ballstát, nó ag an údarás inniúil arna ainmniú ag an mBallstát sin i gcomhréir le mír 4 agus le hIarscríbhinn V, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh ina leagfar amach formáid na faisnéise atá le cur isteach ag na Ballstáit i gcomhréir le pointe (b)(iii) de mhír 4. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 20(2).
Leasú 15
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe c
(c)  ar iarratas, tacaíocht theicniúil agus eolaíoch agus ionchur teicniúil agus eolaíoch a thabhairt don Choimisiún maidir le substaintí a bhféadfadh sé go gcomhlíonann siad na critéir le haghaidh a liostaithe sa Choinbhinsiún nó sa Phrótacal.
(c)  ar iarratas, tacaíocht láidir theicniúil agus eolaíoch agus ionchur láidir teicniúil agus eolaíoch a thabhairt don Choimisiún maidir le substaintí a bhféadfadh sé go gcomhlíonann siad na critéir le haghaidh a liostaithe sa Choinbhinsiún nó sa Phrótacal, lena n-áirítear maidir le táirgeadh agus úsáid POPanna nua a chosc, agus maidir le measúnú a dhéanamh ar lotnaidicídí nó ceimiceáin thionsclaíocha atá in úsáid faoi láthair;
Leasú 16
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe f
(f)  an fhaisnéis uile arna fáil nó atá ar fáil de bhun Airteagal 4(2) agus (3), Airteagal 7(4)(b)(iii), Airteagal 9(2) agus Airteagal 13(1) a thiomsú, a chlárú agus a phróiseáil agus a chur ar fáil don Choimisiún agus d'údaráis inniúla na mBallstát. Cuirfidh an Ghníomhaireacht an fhaisnéis nach bhfuil rúnda ar fáil don phobal ar a suíomh gréasáin agus éascóidh sí malartú na faisnéise sin le hardáin faisnéise ábhartha amhail na hardáin sin dá dtagraítear in Airteagal 13(2);
(f)  an fhaisnéis uile arna fáil nó atá ar fáil de bhun Airteagal 4(2) agus (3), Airteagal 5, Airteagal 7(4)(b)(iii), Airteagal 9(2) agus Airteagal 13(1) a thiomsú, a chlárú agus a phróiseáil agus a chur ar fáil don Choimisiún agus d’údaráis inniúla na mBallstát. Cuirfidh an Ghníomhaireacht an fhaisnéis nach bhfuil rúnda ar fáil don phobal ar a suíomh gréasáin agus éascóidh sí malartú na faisnéise sin le hardáin faisnéise ábhartha amhail na hardáin sin dá dtagraítear in Airteagal 13(2);
Leasú 17
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 a (nua)
1a.  Cuirfidh an Ghníomhaireacht tús leis an gcúnamh agus leis an treoir theicniúil agus eolaíoch a sholáthar dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 8(1) faoin ... [bliain amháin tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].
Leasú 18
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 2 a (nua)
2a.   Eagróidh an Coimisiún malartú faisnéise leis na Ballstáit maidir leis na bearta arna ndéanamh ar an leibhéal náisiúnta chun láithreáin atá éillithe ag POPanna a shainaithint agus a mheas agus chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí móra a d'fhéadfadh a bheith ag gabháil leis an éilliú sin do shláinte an duine agus don chomhshaol.
Leasú 19
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3
3.  Gan dochar do Threoir 2003/4/CE32 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, measfar nach faisnéis faoi rún í faisnéis dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2. Déanfaidh an Coimisiún, an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit a mhalartóidh faisnéis le tríú tír, aon fhaisnéis atá faoi rún a chosaint de réir dhlí an Aontais.
3.  Gan dochar do Threoir 2003/4/CE32 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, measfar nach faisnéis faoi rún í faisnéis maidir le sláinte agus sábháilteacht daoine agus leis an gcomhshaol. Déanfaidh an Coimisiún, an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit a mhalartóidh faisnéis eile le tríú tír, aon fhaisnéis atá faoi rún a chosaint de réir dhlí an Aontais.
_________________
_________________
32 Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain an phobail ar fhaisnéis chomhshaoil agus lena n-aisghairtear Treoir 90/313/CEE ón gComhairle (IO L 41, 14.2.2003, lch. 26).
32 Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain an phobail ar fhaisnéis chomhshaoil agus lena n-aisghairtear Treoir 90/313/CEE ón gComhairle (IO L 41, 14.2.2003, lch. 26).
Leasú 20
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – fomhír 2 a (nua)
Áiritheoidh an tAontas rochtain ar fhaisnéis agus ar rannpháirtíocht phoiblí feadh an fhaireacháin ar chur chun feidhme.
Leasú 21
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 5
5.  Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh lena sonrófar a thuilleadh an fhaisnéis íosta nach mór a sholáthar i gcomhréir le mír 1, lena n-áirítear sainiú táscairí, léarscáileanna agus forléargais na mBallstát dá dtagraítear i mír 1(f). Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 20(2).
5.  Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh ina leagfar amach formáid na faisnéise nach mór a sholáthar i gcomhréir le mír 1, lena n-áirítear sainiú táscairí, léarscáileanna agus forléargais na mBallstát dá dtagraítear i bpointe (f) de mhír 1. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 20(2).
Leasú 22
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2
2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 4(3), in Airteagal 7(5) agus in Airteagal 15 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama amhail ón […].
2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 4(3), in Airteagal 7(5) agus in Airteagal 15 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.
Leasú 23
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1
1.  Déanfaidh an Coiste a bunaíodh le hAirteagal 133 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 cúnamh a thabhairt don Choimisiún i ndáil le gach ábhar faoin Rialachán seo.
1.   Tabharfaidh na coistí seo a leanas cúnamh don Choimisiún:
(a)  an Coiste a bunaíodh le hAirteagal 133 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 maidir le cur chun feidhme na saincheisteanna dá dtagraítear in Airteagal 13(5), ach amháin i gcás ina dtagraíonn sé do ghníomhartha cur chun feidhme lena leagtar amach formáid na faisnéise dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 13(1) maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 7, agus i bpointe (b) d’Airteagal 13(1) i gcás ina dtagraíonn sé d’fhaisnéis a fuarthas de bhun Airteagal 5(2) agus phointe (b)(iii) d’Airteagal 7(4); agus
(b)  an Coiste a bunaíodh le hAirteagal 39 de Threoir 2008/98/EC1a ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cur chun feidhme na saincheisteanna dá dtagraítear in Airteagal 7(6) agus in Airteagal 13(5) i gcás ina dtagraíonn sé do ghníomhartha cur chun feidhme ina leagtar amach formáid na faisnéise dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 13(1) maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 7, agus i bpointe (b) d’Airteagal 13(1) i gcás ina dtagraíonn sé d’fhaisnéis a fuarthas de bhun Airteagal 5(2) agus phointe (b)(iii) d’Airteagal 7(4).
_________________
1a Treoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le dramhaíl agus lena n-aisghairtear Treoracha áirithe (IO L 312, 22.11.2008, lch. 3).
Leasú 24
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – cuid A – tábla – sraith 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Défheinilí polaclóirínithe (PCB)

1336-36-3 agus cinn eile

215-648-1 agus cinn eile

Gan dochar do Threoir 96/59/CE, is ceadmhach úsáid a bhaint as earraí atá in úsáid cheana tráth theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

 

 

 

Trealamh (e.g. claochladáin, toilleoirí nó gabhdáin eile ina bhfuil stoic leachta) a bhfuil PCBanna ann de thiúchan is mó ná 0.005 % agus de thoirt os cionn 0.05 dm3, déanfaidh na Ballstáit é a shainaithint agus a chur as úsáid a luaithe is féidir ach an 31 Nollaig 2025 ar a dhéanaí.

Leasú

Défheinilí polaclóirínithe (PCB)

1336-36-3 agus cinn eile

215-648-1 agus cinn eile

Gan dochar do Threoir 96/59/CE, is ceadmhach úsáid a bhaint as earraí atá in úsáid cheana tráth theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

 

 

 

Trealamh (e.g. claochladáin, toilleoirí nó gabhdáin eile ina bhfuil stoic leachta) a bhfuil PCBanna ann de thiúchan is mó ná 0.005 % agus de thoirt os cionn 0.05 dm3, déanfaidh na Ballstáit iarracht é a shainaithint agus a chur as úsáid a luaithe is féidir agus an 31 Nollaig 2025 ar a dhéanaí.

Leasú 25
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – cuid A – sraith 24 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Substaint

Uimh. CAS

Uimh. CE

Díolúine shonrach maidir le húsáid idirmheánach nó sonraíocht eile

Bis(peinteabrómaidhéfheinile)éitear (éitear deacabrómaidhéfheinile; deacaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Chun críocha na hiontrála seo, beidh feidhm ag pointe (b) d’Airteagal 4(1) maidir le tiúchain de dheacaBDE atá cothrom le 10 mg/kg (0,001 % de réir meáchain) nó faoina bhun nuair atá sé i substaintí, meascáin, earraí nó ina chomhábhar de chodanna lasairmhoillitheacha d’earraí.

 

 

 

2.  De mhaolú air sin, ceadófar deacaBDE a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid:

 

 

 

(a)  i dtáirgeadh aerárthaí, a ndearnadh iarratas ar chineálcheadú ina leith roimh dháta teacht i bhfeidhm agus a bhfuarthas roimh Nollaig 2022, roimh an 2 Márta 2027;

 

 

 

(b)  i dtáirgeadh páirteanna spártha le haghaidh ceachtar acu seo a leanas:

 

 

 

(i)  aerárthach, a ndearnadh iarratas ar chineálcheadú ina leith roimh dháta teacht i bhfeidhm agus a bhfuarthas roimh Nollaig 2022, ar táirgeadh é roimh an 2 Márta 2027 go dtí deireadh ré feidhme na n-aerárthach sin.

 

 

 

(ii)  mótarfheithiclí laistigh de raon feidhme Threoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, ar táirgeadh iad roimh an ... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], go dtí 2036 nó go dtí deireadh ré feidhme na mótarfheithiclí sin, cibé acu is luaithe.

 

 

 

3.  Beidh feidhm ag na díolúintí sonracha do pháirteanna spártha arna n-úsáid i mótarfheithiclí dá dtagraítear i bpointe (b)(ii) de mhír 2 maidir le táirgeadh agus úsáid deacaBDE thráchtálaigh a thagann faoi cheann amháin nó níos mó de na catagóirí seo a leanas:

 

 

 

(i)  feidhmeanna gléasraí cumhachta agus faoin mboinéad amhail ollsreanga ceallra, sreanga idirnaisc ceallra, píobáin aerchóiriúcháin shoghluaiste (MAC), gléasraí cumhachta, boscóidí ilphíobáin sceite, insliú faoin mboinéad, sreangú agus úim faoin mboinéad (sreangú innill, etc.), braiteoirí luais, osáin, modúil fean agus braiteoirí cnagacha;

 

 

 

(ii)  feidhmeanna córais breosla amhail osáin bhreosla, umair bhreosla agus umair bhreosla fo-chabhlach;

 

 

 

(iii)  gléasraí piortheicniúla agus feidhmeanna a ndéanann gléasraí piortheicniúla difear dóibh amhail cáblaí adhainte mála aeir, clúdaigh/fabraic shuíocháin (sa chás amháin go mbaineann mála aeir leo) agus málaí aeir (tosaigh agus taobhach);

 

 

 

(iv)  feidhmeanna crochta agus inmheánacha amhail comhpháirteanna cóirithe, ábhar fuaimiúil agus criosanna sábhála.

 

 

 

(v)  plaistic threisithe (painéil ionstraimí agus cóiriú inmheánach);

 

 

 

(vi)  faoin mboinéad nó faoin deais (bloic los/fiúsanna, sreanga aimpéarais níos airde agus cásáil cáblaí (sreanga spréachphlocóide));

 

 

 

(vii)  trealamh leictreach agus leictreonach (cásanna ceallra agus trádairí ceallra, nascóirí leictreacha rialúcháin innill, comhpháirteanna de dhioscaí raidió, córais loingseoireacht satailíte, córais suite domhanda agus córais ríomhaireachta);

 

 

 

(viii)  fabraic amhail urláir chúil, cumhdach, ceannlíneálacha, suíocháin chairr, ceannbhaic, scáthláin ghréine, painéil chóirithe, cairpéid.

 

 

 

3.  Ceadófar deacaBDE a mhonarú agus a úsáid i dtáirge agus i gcur ar an margadh na n-earraí seo a leanas:

 

 

 

(a)  earraí a chuirfear ar an margadh roimh ... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo];

 

 

 

(b)  aerárthach arna tháirgeadh i gcomhréir le fomhír 2(a);

 

 

 

(c)  páirteanna spártha aerárthaigh arna dtáirgeadh i gcomhréir le mír 2(b);

 

 

 

(d)  trealamh piriteicniúil a thagann faoi raon feidhme Threoir 2011/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle;

 

 

 

4.  Chun críche na hiontrála seo, ciallaíonn ‘aerárthach’ aon cheann díobh seo a leanas:

 

 

 

(a)  aerárthach sibhialta arna tháirgeadh i gcomhréir le deimhniú cineáil arna éisiúint faoi Rialachán (AE) Uimh. 2018/11391c ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle nó le formheas deartha arna éisiúint faoi na rialacháin náisiúnta Stáit chonarthaigh de chuid na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO), nó a bhfuil deimhniú aeracmhainneachta ina leith eisithe ag Stát conarthach de chuid na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta faoi Iarscríbhinn 9 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta;

 

 

 

(b)  aerárthach míleata.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear creat chun mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá beartaithe le haghaidh feithiclí den sórt sin a cheadú (Treoir Réime) (IO L 263, 9.10.2007, lch. 1).

 

 

 

1b Treoir 2011/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srian ar shubstaintí guaiseacha áirithe a úsáid i dtrealamh leictreach agus leictreonach (IO L 174, 1.7.2011, lch. 88).

 

 

 

1c Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle (IO L 212, 22.8.2018, lch. 1).

Leasú 26
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – cuid A – sraith 24 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Substaint

Uimh. CAS

Uimh. CE

Díolúine shonrach maidir le húsáid idirmheánach nó sonraíocht eile

Alcáin C10-C13, clóra (pairifíní clóirínithe gearrshlabhra) (SCCPanna)

85535-84-8

287-476-5

1.  Mar mhaolú, substaintí agus ullmhúcháin ina bhfuil SCCPanna de thiúchan faoi bhun 1 % de réir meáchain nó earraí ina bhfuil SCCPanna de thiúchan faoi bhun 0,15 % de réir meáchain, ceadófar iad a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid.

 

 

 

2.  Ceadófar a n-úsáid ina leith seo a leanas:

 

 

 

(a)  criosanna iompair sa tionscal mianadóireachta agus séaltáin damba ina bhfuil SCCPanna a bhí in úsáid cheana roimh an 4 Nollaig 2015 nó ar an dáta sin; agus

 

 

 

(b)  earraí ina bhfuil SCCPanna seachas iad siúd dá dtagraítear i bpointe (a) a bhí in úsáid cheana féin roimh an 10 Iúil 2012 nó ar an dáta sin.

 

 

 

3.  Beidh feidhm ag an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír d’Airteagal 4(2) i ndáil leis na hearraí dá dtagraítear i mír 2.

Leasú 27
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – cuid B

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Substaint

Uimh. CAS

Uimh. CE

Díolúine shonrach maidir le húsáid idirmheánach nó sonraíocht eile

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Alcáin C10-C13, clóra (pairifíní clóirínithe gearrshlabhra) (SCCPanna)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Mar mhaolú, substaintí agus meascáin ina bhfuil SCCPanna de thiúchan faoi bhun 1 % de réir meáchain nó earraí ina bhfuil SCCPanna de thiúchan faoi bhun 0,15 % de réir meáchain, ceadófar iad a tháirgeadh, a chur ar an margadh agus a úsáid.

 

 

 

2.  Ceadófar a n-úsáid ina leith seo a leanas:

 

 

 

(a)  criosanna iompair sa tionscal mianadóireachta agus séaltáin damba ina bhfuil SCCPanna a bhí in úsáid cheana roimh an 4 Nollaig 2015 nó ar an dáta sin; agus

 

 

 

(b)  earraí ina bhfuil SCCPanna seachas iad siúd dá dtagraítear i bpointe (a) a bhí in úsáid cheana féin roimh an 10 Iúil 2012 nó ar an dáta sin.

 

 

 

3.  Beidh feidhm ag an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír d’Airteagal 4(2) i ndáil leis na hearraí dá dtagraítear i mír 2.

Leasú

scriosta

Leasú 28
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III
LIOSTA DE NA SUBSTAINTÍ ATÁ FAOI RÉIR FORÁLACHA UM SCAOILEADH A LAGHDÚ
LIOSTA DE NA SUBSTAINTÍ ATÁ FAOI RÉIR FORÁLACHA UM SCAOILEADH A LAGHDÚ
SUBSTAINT (UIMH. CAS)
SUBSTAINT (UIMH. CAS)
Débheinsi-p-dé-ocsainí polaclóirínithe agus débheinseafúráin (PCDD/PCDF)
Débheinsi-p-dé-ocsainí polaclóirínithe agus débheinseafúráin (PCDD/PCDF)
Heicseaclóraibeinséin (HCB) (Uimh. CAS) 118-74-1)
Heicseaclóraibeinséin (HCB) (Uimh. CAS) 118-74-1)
Défheinilí polaclóirínithe (PCB)
Défheinilí polaclóirínithe (PCB)
Hidreacarbóin iltimthriallacha aramatacha (PAHanna)37
Hidreacarbóin iltimthriallacha aramatacha (PAHanna)37
37.  Chun críche fardail astaíochtaí, úsáidfear na ceithre tháscaire comhdhúile seo a leanas: beinsea(b)fluaraintéin, beinsea(k)fluaraintéin, beinsi(ghi)peiriléin, agus indéini(1, 2, 3-cd)piréin.
37.  Chun críche fardail astaíochtaí, úsáidfear na ceithre tháscaire comhdhúile seo a leanas: beinsea(b)fluaraintéin, beinsea(k)fluaraintéin, beinsi(ghi)peiriléin, agus indéini(1, 2, 3-cd)piréin.
Peinteaclóraibeinséin (Uimh. CAS 608-93-5)
Peinteaclóraibeinséin (Uimh. CAS 608-93-5)
Naftailéiní polaclóirinithe37a
37a   Ciallaíonn ‘naftailéiní polaclóirinithe’ comhdhúile ceimiceacha atá bunaithe ar chóras fáinne naftailéine, ina bhfuil adaimh clóirín curtha in ionad ceann amháin nó níos mó d’adaimh hidrigine.
Heicseaclórabútaidéin (Uimh. CAS 87-68-3)
Leasú 37
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IV – rónna 5 – 8

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Substaint

Uimh. CAS

Uimh. CE

Teorainn tiúchana dá dtagraítear in Airteagal 7(4)(a):

Éitear teitretabrómaidhéfheinile

C12H6Br4O

40088-47-9 agus eile

254-787-2 agus eile

Suim na dtiúchana d’éitear teitretabrómaidhéfheinile, éitear peinteabrómaidhéfheinile, éitear heicseabrómaidhéfheinile agus éitear heipteabrómaidhéfheinile: 1000 mg/kg

Éitear peinteabrómaidhéfheinile

C12H5Br5O

32534-81-9 agus eile

251-084-2 agus eile

Éitear heicseabrómaidhéfheinile

C12H4Br6O

36483-60-0 agus eile

253-058-6 agus eile

Éitear heipteabrómaidhéfheinile

C12H3Br7O

68928-80-3 agus eile

273-031-2 agus eile

Leasú

Substaint

Uimh. CAS

Uimh. CE

Teorainn tiúchana dá dtagraítear in Airteagal 7(4)(a):

Éitear teitretabrómaidhéfheinile

C12H6Br4O

40088-47-9 agus eile

254-787-2 agus eile

Suim na dtiúchana d’éitear teitretabrómaidhéfheinile,éitear peinteabrómaidhéfheinile,

éitear heicseabrómaidhéfheinile,

éitear heipteabrómaidhéfheinile agus éitear deacabrómaidhéfheinile: 500 mg/kg

Éitear peinteabrómaidhéfheinile

C12H5Br5O

32534-81-9 agus eile

251-084-2 agus eile

Éitear heicseabrómaidhéfheinile

C12H4Br6O

36483-60-0 agus eile

253-058-6 agus eile

Éitear heipteabrómaidhéfheinile

C12H3Br7O

68928-80-3 agus eile

273-031-2 agus eile

Éitear heipteabrómaidhéfheinile

C12Br10O

1163-19-5 agus eile

214-604-9 agus eile

 

Leasú 29
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IV – tábla 1 – colún “An teorainn tiúchana dá dtagraítear in Airteagal 7(4)(a)” – ró “Débheinsi-p-dé-” – fonóta 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

7.  Ríomhtar an teorainn mar PCDD agus PCDF de réir na bhfachtóirí tocsaineachta coibhéiseacha seo a leanas (TEFanna):

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Leasú

7.  Ríomhtar an teorainn mar PCDD agus PCDF de réir na bhfachtóirí tocsaineachta coibhéiseacha seo a leanas (TEFanna):

 

PCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

OCDD

0,0003

 

PCDF

TEF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

PCDD

TEF

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

OCDF

0,0003

(1)Tarchuireadh an ní ar ais chuig an gcoiste freagrach le haghaidh idirbheartaíocht idirinstitiúideach de bhun Riail 59(4), an ceathrú fomhír (A8-0336/2018).

An nuashonrú is déanaí: 11 Bealtaine 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais