Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0070(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0336/2018

Pateikti tekstai :

A8-0336/2018

Debatai :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Balsavimas :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Priimti tekstai
PDF 206kWORD 65k
Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 15 d. - Strasbūras
Patvarieji organiniai teršalai ***I
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

2018 m. lapkričio 15 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Sąjungos lygmeniu įgyvendinant Konvencijos nuostatas būtina užtikrinti koordinavimą ir derėjimą su Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, kurią Sąjunga patvirtino 2002 m. gruodžio 19 d.,17 ir Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės, kurią Sąjunga patvirtino 1993 m. vasario 1 d.,18 nuostatomis. Šis koordinavimas ir derėjimas taip pat turėtų būti išlaikyti prisidedant prie Strateginės tarptautinės cheminių medžiagų vadybos metodikos (SAICM), priimtos 2006 m. vasario 6 d. Dubajuje įvykusioje pirmojoje tarptautinėje konferencijoje cheminių medžiagų valdymo klausimais, įgyvendinimo ir tolesnio jos tobulinimo Jungtinėse Tautose;
(5)  Sąjungos lygmeniu įgyvendinant Konvencijos nuostatas būtina užtikrinti koordinavimą ir derėjimą su Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, kurią Sąjunga patvirtino 2002 m. gruodžio 19 d.17, Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės, kurią Sąjunga patvirtino 1993 m. vasario 1 d.18 ir Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio, kurią Sąjunga patvirtino 2017 m. gegužės 11 d.18a, nuostatomis. Šis koordinavimas ir derėjimas taip pat turėtų būti išlaikyti prisidedant prie Strateginės tarptautinės cheminių medžiagų vadybos metodikos (SAICM), priimtos 2006 m. vasario 6 d. Dubajuje įvykusioje pirmojoje tarptautinėje konferencijoje cheminių medžiagų valdymo klausimais, įgyvendinimo ir tolesnio jos tobulinimo Jungtinėse Tautose;
_________________
_________________
17 OL L 63, 2003 6 3, p. 29.
17 OL L 63, 2003 3 6, p. 29.
18 OL L 39, 1993 2 16, p. 3.
18 OL L 39, 1993 2 16, p. 3.
18a OL L 142, 2017 6 2, p. 4.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  pasenusios ar nerūpestingai tvarkomos POT atsargos gali sukelti rimtą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, pvz., užteršdamos dirvą ir gruntinius vandenis. Todėl tiktų nustatyti tokias šių atsargų tvarkymo nuostatas, kurios būtų griežtesnės už Konvencijos nuostatas. Draudžiamų cheminių medžiagų atsargos turėtų būti traktuojamos kaip atliekos, o apie cheminių medžiagų, kurių gamyba ar naudojimas tebėra leidžiami, atsargas turėtų būti informuojamos institucijos ir jos turėtų būti reikiamai prižiūrimos. Visų pirma, esamos atsargos, kurias sudaro ar kuriose yra uždraustų POT, turėtų būti kuo greičiau tvarkomos kaip atliekos;
(10)  pasenusios ar nerūpestingai tvarkomos POT atsargos gali sukelti rimtą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, pvz., užteršdamos dirvą ir gruntinius vandenis. Todėl tiktų nustatyti tokias šių atsargų tvarkymo nuostatas, kurios būtų griežtesnės už Konvencijos nuostatas. Draudžiamų cheminių medžiagų atsargos turėtų būti traktuojamos kaip atliekos, o apie cheminių medžiagų, kurių gamyba ar naudojimas tebėra leidžiami, atsargas turėtų būti informuojamos institucijos ir jos turėtų būti reikiamai prižiūrimos. Visų pirma, esamos atsargos, kurias sudaro ar kuriose yra uždraustų POT, turėtų būti kuo greičiau tvarkomos kaip atliekos. Jei ateityje būtų uždraustos kitos medžiagos, jų atsargos taip pat turėtų būti nedelsiant sunaikintos ir nekaupiama jokių naujų atsargų. Atsižvelgiant į konkrečias tam tikrų valstybių narių problemas, tinkama finansinė ir techninė pagalba turėtų būti teikiama pagal esamas Sąjungos finansines priemones;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  laikantis Protokolo ir Konvencijos nuostatų, POT, kurie yra netyčiniai pramoninių procesų šalutiniai produktai, išmetimas turėtų būti kuo greičiau nustatytas ir sumažintas, siekiant, jei įmanoma, jį visiškai panaikinti. Turėtų būti įgyvendinti ir tobulinami atitinkami nacionaliniai veiksmų planai, aprėpiantys visus šaltinius ir priemones, įskaitant numatytus esamuose Sąjungos teisės aktuose, skirti išleidžiamų šių cheminių medžiagų kiekiui nuolat ir rentabiliai mažinti. Tuo tikslu pagal Konvenciją turėtų būti parengtos reikiamos priemonės;
(11)  laikantis Protokolo ir Konvencijos nuostatų, POT, kurie yra netyčiniai pramoninių procesų šalutiniai produktai, išmetimas turėtų būti kuo greičiau nustatytas ir sumažintas, siekiant, jei įmanoma, jį visiškai panaikinti. Turėtų būti kaip galima greičiau įgyvendinti ir tobulinami atitinkami nacionaliniai veiksmų planai, aprėpiantys visus šaltinius ir priemones, įskaitant numatytus esamuose Sąjungos teisės aktuose, skirti išleidžiamų šių cheminių medžiagų kiekiui nuolat ir rentabiliai mažinti. Tuo tikslu pagal Konvenciją turėtų būti parengtos reikiamos priemonės;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  būtina Sąjungos lygmeniu užtikrinti veiksmingą šio reglamento techninių ir administracinių aspektų koordinavimą ir valdymą. Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigta Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra) turi kompetencijos ir patirties, susijusios su Sąjungos cheminių medžiagų teisės aktų ir tarptautinių susitarimų dėl cheminių medžiagų įgyvendinimu. Todėl su šio reglamento įgyvendinimo administraciniais, techniniais ir moksliniais aspektais bei su keitimusi informacija susijusias užduotis turėtų vykdyti valstybės narės ir Agentūra. Agentūra turėtų rengti ir nagrinėti techninius dokumentų rinkinius (taip pat organizuoti konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis), parengti nuomones, kuriomis Komisija galėtų pasinaudoti spręsdama, ar tam tikrą cheminę medžiagą siūlyti įtraukti į Konvenciją arba Protokolą kaip POT. Be to, Komisija, valstybės narės ir Agentūra turėtų bendradarbiauti, kad veiksmingai įgyvendintų Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus pagal Konvenciją;
(15)  būtina Sąjungos lygmeniu užtikrinti veiksmingą šio reglamento techninių ir administracinių aspektų koordinavimą ir valdymą. Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigta Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra) turi kompetencijos ir patirties, susijusios su Sąjungos cheminių medžiagų teisės aktų ir tarptautinių susitarimų dėl cheminių medžiagų įgyvendinimu. Todėl su šio reglamento įgyvendinimo administraciniais, techniniais ir moksliniais aspektais bei su keitimusi informacija susijusias užduotis turėtų vykdyti valstybės narės ir Agentūra. Būtina, kad Agentūros vaidmuo apimtų techninių dokumentų rinkinių rengimą ir nagrinėjimą (taip pat konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis organizavimą) ir nuomonių, kuriomis Komisija turi naudotis spręsdama, ar tam tikrą cheminę medžiagą siūlyti įtraukti į Konvenciją arba Protokolą kaip POT, rengimą. Be to, Komisija, valstybės narės ir Agentūra turėtų bendradarbiauti, kad veiksmingai įgyvendintų Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus pagal Konvenciją;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  Konvencijoje numatyta, kad kiekviena Šalis turi parengti savo įsipareigojimų pagal Konvenciją įgyvendinimo planą ir stengtis jį įgyvendinti. Valstybės narės turėtų suteikti galimybę rengiant, įgyvendinant ir atnaujinant įgyvendinimo planus dalyvauti visuomenei. Kadangi Sąjunga ir valstybės narės dalijasi šios srities kompetencija, įgyvendinimo planai turėtų būti rengiami tiek nacionaliniu, tiek Sąjungos lygmeniu. Turėtų būti skatinamas bendradarbiavimas ir keitimasis informacija tarp Komisijos, Agentūros ir valstybių narių institucijų;
(16)  Konvencijoje numatyta, kad kiekviena Šalis turi parengti savo įsipareigojimų pagal Konvenciją įgyvendinimo planą ir stengtis jį įgyvendinti bei perduoti jį Šalių konferencijai kaip galima greičiau, ne vėliau nei ... [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Valstybės narės turėtų suteikti galimybę rengiant, įgyvendinant ir atnaujinant įgyvendinimo planus dalyvauti visuomenei. Kadangi Sąjunga ir valstybės narės dalijasi šios srities kompetencija, įgyvendinimo planai turėtų būti rengiami tiek nacionaliniu, tiek Sąjungos lygmeniu. Turėtų būti skatinamas bendradarbiavimas ir keitimasis informacija tarp Komisijos, Agentūros ir valstybių narių institucijų;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  šio reglamento I priedo A dalyje arba II priedo A dalyje išvardytas chemines medžiagas turėtų būti leidžiama gaminti ir naudoti kaip uždaros sistemos tik vietoje naudojamas tarpines medžiagas tik jei tame priede pateikta aiški atitinkama anotacija ir jei gamintojas atitinkamai valstybei narei patvirtina, kad cheminė medžiaga gaminama ir naudojama tik griežtai kontroliuojamomis sąlygomis;
(17)  šio reglamento I priedo A dalyje arba II priedo A dalyje išvardytas chemines medžiagas turėtų būti leidžiama gaminti ir naudoti kaip uždaros sistemos tik vietoje naudojamas tarpines medžiagas tik jei tame priede pateikta aiški atitinkama anotacija ir jei gamintojas atitinkamai valstybei narei patvirtina, kad cheminė medžiaga gaminama ir naudojama tik griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, t. y. nesukeliant didelės rizikos aplinkai ar žmonių sveikatai ir tik jei nėra techniniu požiūriu tinkamų alternatyvų;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  pagal Konvenciją ir Protokolą informacija apie POT turėtų būti teikiama kitoms tų susitarimų Šalims. Taip pat turėtų būti skatinamas keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis, nesančiomis tų susitarimų Šalimis;
(18)  pagal Konvenciją ir Protokolą informacija apie POT turėtų būti teikiama kitoms tų susitarimų Šalims. Taip pat turėtų būti skatinamas keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis, nesančiomis tų susitarimų Šalimis. Be to, pagal Konvenciją reikalaujama, kad kiekviena Šalis įsipareigotų parengti atitinkamas strategijas POT užterštoms teritorijoms nustatyti, o pagal Sąjungos septintąją aplinkos apsaugos veiksmų programą iki 2020 m. Sąjunga ir jos valstybės narės įpareigojamos dėti daugiau pastangų užterštoms teritorijoms atkurti;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  visuomenė, ypač besivystančiose šalyse, dažnai nepakankamai žino apie pavojų, kurį POT kelia dabartinės bei būsimų kartų sveikatai ir aplinkai, todėl būtina plačiai teikti informaciją, kad padidėtų atsargumas ir visuomenė geriau suprastų, kodėl taikomi ribojimai bei draudimai. Pagal Konvencijos nuostatas reikėtų skatinti ir remti visuomenės, ypač jautriausių grupių, informavimo apie tas medžiagas programas ir darbuotojų, mokslininkų, švietėjų, techninio ir vadovaujančio personalo mokymą;
(19)  visuomenė, ypač besivystančiose šalyse, dažnai nepakankamai žino apie pavojų, kurį POT kelia dabartinės bei būsimų kartų sveikatai ir aplinkai, todėl būtina plačiai teikti informaciją, kad padidėtų atsargumas ir visuomenė geriau suprastų, kodėl taikomi ribojimai bei draudimai. Pagal Konvencijos nuostatas reikėtų skatinti ir remti visuomenės, ypač jautriausių grupių, informavimo apie tas medžiagas programas, kiek tai susiję su tų medžiagų poveikiu sveikatai bei aplinkai, ir darbuotojų, mokslininkų, švietėjų, techninio ir vadovaujančio personalo mokymą. Sąjunga turėtų užtikrinti galimybę susipažinti su informacija ir galimybę visuomenei dalyvauti įgyvendinant JT/EEK Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija), kurią Sąjunga patvirtino 2005 m. vasario 17 d.1a;
_________________
1a OL L 124, 2005 5 17, p. 1.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos j punktas
j)  uždaros sistemos tik vietoje naudojama tarpinė medžiaga – cheminė medžiaga, gaminama cheminio apdorojimo procesui ir vartojama jame arba naudojama jam siekiant ją transformuoti į kitą ar kelias kitas chemines medžiagas, kai tarpinės medžiagos gamyba ir transformavimas į kitą ar kitas chemines medžiagas vyksta tame pačiame objekte griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, t. y. cheminė medžiaga yra griežtai izoliuota techninėmis priemonėmis visą savo gyvavimo ciklą.
j)  uždaros sistemos tik vietoje naudojama tarpinė medžiaga – cheminė medžiaga, pagaminta ir panaudota cheminiam technologiniam procesui, kurį vykdant ji paverčiama kita chemine medžiaga (toliau – sintezė), kai tarpinės medžiagos gamyba ir pavertimas viena ar daugiau kitų cheminių medžiagų vyksta sintezės būdu tame pačiame objekte (įskaitant objektą, kuriame veiklą vykdo vienas ar daugiau teisinių subjektų) griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, t. y. cheminė medžiaga yra griežtai izoliuota techninėmis priemonėmis visą savo gyvavimo ciklą.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b punktas
b)  gamintojas įrodo, kad gamybos procesu cheminė medžiaga bus transformuojama į vieną ar daugiau cheminių medžiagų, kurios neturi POT savybių;
b)  gamintojas įrodo, jog gamybos procesu cheminė medžiaga bus transformuojama į vieną ar daugiau cheminių medžiagų, kurios neturi POT savybių, jog nesitikima, kad cheminės medžiagos gamybos ir naudojimo metu žmonės ar aplinka susidurs su dideliu šios medžiagos kiekiu, kaip matyti atliekant tos uždaros sistemos vertinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1272/20081a ir jei šio reglamento I priedo A dalyje arba II priedo A dalyje išvardytų medžiagų naudojimui nėra techniniu požiūriu tinkamų alternatyvų;
_________________
1a 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Turėtojas tvarko atsargas saugiu, veiksmingu ir aplinkai nekenkiančiu būdu.
Turėtojas tvarko atsargas saugiu, veiksmingu ir aplinkai nekenkiančiu būdu, kai taikoma, laikydamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/18/ES1a ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES1b nustatytų ribų ir reikalavimų.
_________________
1a 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB (OL L 197, 2012 7 24, p. 1).
1b 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Šiame straipsnyje nurodyti duomenys pateikiami naudojant kodus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2150/20021a.
_________________
1a 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (OL L 332, 2002 12 9, p. 1).
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
3.  Vertindamos pasiūlymus statyti naujus įrenginius arba žymiai modernizuoti esamus įrenginius, kuriuose taikomi procesai, per kuriuos išleidžiamos III priede išvardytos cheminės medžiagos, valstybės narės, nepažeisdamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/EB30, turi teikti pirmenybę alternatyviems procesams, metodams ir praktikai, kurių naudingumas panašus, bet kuriuos taikant nesusiformuoja ir neišleidžiamos III priede išvardytos cheminės medžiagos.
3.  Vertindamos pasiūlymus statyti naujus įrenginius arba žymiai modernizuoti esamus įrenginius, kuriuose taikomi procesai, per kuriuos išleidžiamos III priede išvardytos cheminės medžiagos, valstybės narės turi teikti pirmenybę alternatyviems procesams, metodams ir praktikai29a, kurių naudingumas panašus, bet kuriuos taikant nesusiformuoja ir neišleidžiamos III priede išvardytos cheminės medžiagos, nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2010/75/ES30.
_________________
_________________
29a Stokholmo konvencija dėl POT (2008 m.). Gairės dėl geriausių prieinamų gamybos būdų ir preliminarios gairės dėl geriausios aplinkos apsaugos praktikos, susijusios su Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų 5 straipsniu ir C priedu. Stokholmo konvencijos dėl POT sekretoriatas, Ženeva, http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
30 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).
30 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalis
6.  Tam tikrais atvejais, atsižvelgdama į technikos vystymąsi ir atitinkamas tarptautines gaires bei sprendimus ir valstybės narės ar tos valstybės narės pagal šio straipsnio 4 dalį ir V priedą įgaliotos kompetentingos institucijos suteiktus leidimus, Komisija gali, priimdama įgyvendinimo aktus, patvirtinti papildomas su šio straipsnio įgyvendinimu susijusias priemones. Visų pirma, Komisija gali nustatyti, kokią informaciją turi teikti valstybės narės pagal šio straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį. Sprendimai dėl tokių priemonių priimami taikant 20 straipsnio 2 dalyje nustatytą patariamąją procedūrą.
6.  Tam tikrais atvejais, atsižvelgdama į technikos vystymąsi ir atitinkamas tarptautines gaires bei sprendimus ir valstybės narės ar tos valstybės narės pagal šio straipsnio 4 dalį ir V priedą įgaliotos kompetentingos institucijos suteiktus leidimus, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma, kokią informaciją turi teikti valstybės narės pagal šio straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 20 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  Komisijai paprašius, teikia jai techninę ir mokslinę paramą ir informaciją, susijusią su cheminėmis medžiagomis, kurios gali atitikti įtraukimo į Konvenciją arba Protokolą kriterijus;
c)  Komisijai paprašius, teikia jai patikimą techninę ir mokslinę paramą ir informaciją, susijusią su cheminėmis medžiagomis, kurios gali atitikti įtraukimo į Konvenciją arba Protokolą kriterijus, įskaitant apie naujų POT gamybos ir naudojimo prevenciją, taip pat apie šiuo metu naudojamų pesticidų ar pramoninių cheminių medžiagų vertinimą;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies f punktas
f)  renka, registruoja, apdoroja ir pateikia Komisijai bei valstybių narių kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri gaunama arba yra prieinama pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, 7 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį, 9 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 1 dalį. Nekonfidencialią informaciją Agentūra skelbia viešai savo interneto svetainėje ir sudaro sąlygas tos informacijos mainams su atitinkamomis informacijos platformomis, pavyzdžiui, su nurodytąja 13 straipsnio 2 dalyje;
f)  renka, registruoja, apdoroja ir pateikia Komisijai bei valstybių narių kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri gaunama arba yra prieinama pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, 5 straipsnį, 7 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį, 9 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 1 dalį. Nekonfidencialią informaciją Agentūra skelbia viešai savo interneto svetainėje ir sudaro sąlygas tos informacijos mainams su atitinkamomis informacijos platformomis, pavyzdžiui, su nurodytąja 13 straipsnio 2 dalyje;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Agentūra pagalbą ir technines bei mokslines rekomendacijas, nurodytas 8 straipsnio 1 dalies a punkte, pradeda teikti ne vėliau kaip ... [vieneri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Komisija organizuoja keitimąsi informacija su valstybėmis narėmis dėl priemonių, kurių buvo imtasi nacionaliniu lygmeniu siekiant nustatyti ir įvertinti POT užterštas vietoves, taip pat pašalinti su tokia tarša susijusią galimą didelę riziką žmonių sveikatai ir aplinkai.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis
3.  Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB321 ir 2 dalyse nurodyta informacija neturi būti laikoma konfidencialia. Komisija, Agentūra ir valstybės narės, besikeisdamos informacija su trečiosiomis šalimis, saugo bet kokią konfidencialią informaciją pagal Sąjungos teisę.
3.  Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB32informacija apie žmonių sveikatą ir aplinkos saugumą neturi būti laikoma konfidencialia. Komisija, Agentūra ir valstybės narės, besikeisdamos kita informacija su trečiosiomis šalimis, saugo bet kokią konfidencialią informaciją pagal Sąjungos teisę.
_________________
_________________
32 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).
32 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Sąjunga užtikrina prieigą prie informacijos ir visuomenės dalyvavimą vykdant įgyvendinimo stebėseną.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis
5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose išsamiau nurodoma, kokią būtiniausią informaciją reikia pateikti pagal 1 dalį, įskaitant rodiklių apibrėžtis, žemėlapius ir valstybių narių apžvalgas, nurodytas 1 dalies f punkte. Tie įgyvendinimo aktai priimami taikant 20 straipsnio 2 dalyje nustatytą patariamąją procedūrą.
5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomas informacijos, kurią reikia pateikti pagal 1 dalį, įskaitant rodiklių apibrėžtis, žemėlapius ir valstybių narių apžvalgas, nurodytas 1 dalies f punkte, formatas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 20 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 5 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [...].
2.  4 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 5 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis
1.  Visais su šiuo reglamentu susijusiais reikalais Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsniu įsteigtas komitetas.
1.   Komisijai padeda:
a)  pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigtas komitetas, susijęs su 13 straipsnio 5 dalyje nurodytų klausimų įgyvendinimu, išskyrus tuos atvejus, kai jis susijęs su įgyvendinimo aktais, kuriais nustatomas 13 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos informacijos formatas, susijęs su 7 straipsnio ir 13 straipsnio 1 dalies b punkto taikymu, kai jis susijęs su informacija, gauta pagal 5 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį, ir
b)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB1a 39 straipsnį įsteigtas komitetas, susijęs su 7 straipsnio 6 dalyje ir 13 straipsnio 5 dalyje nurodytų klausimų įgyvendinimu, išskyrus tuos atvejus, kai jis susijęs su įgyvendinimo aktais, kuriais nustatomas 13 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos informacijos formatas, susijęs su 7 straipsnio ir 13 straipsnio 1 dalies b punkto taikymu, kai jis susijęs su informacija, gauta pagal 5 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį.
_________________
1a 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies lentelės 17 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Polichlorinti bifenilai (PCB)

1336-36-3 ir kiti

215-648-1 ir kiti

Nepažeidžiant Direktyvos 96/59/EB, leidžiama naudoti gaminius, kurie jau naudojami šio reglamento įsigaliojimo dieną

 

 

 

Valstybės narės turi kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. nustatyti įrangą (t. y. transformatorius, kondensatorius ar kitas talpyklas, kuriose yra skystų atsargų), kurioje yra daugiau kaip 0,005 % ir daugiau kaip 0,05 dm3 PCB, ir uždrausti ją naudoti.

Pakeitimas

Polichlorinti bifenilai (PCB)

1336-36-3 ir kiti

215-648-1 ir kiti

Nepažeidžiant Direktyvos 96/59/EB, leidžiama naudoti gaminius, kurie jau naudojami šio reglamento įsigaliojimo dieną

 

 

 

Valstybės narės turi stengtis kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. nustatyti įrangą (t. y. transformatorius, kondensatorius ar kitas talpyklas, kuriose yra skystų atsargų), kurioje yra daugiau kaip 0,005 % ir daugiau kaip 0,05 dm3 PCB, ir uždrausti ją naudoti.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 24 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Speciali išimtis dėl tarpinio naudojimo ar kita specifikacija

Bis(pentabromfenil)eteris (dekabromdifenileteris „dekaBDE“)

1163-19-5

214-604-9

1.  Pagal šį įrašą 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas „dekaBDE“, esančiam cheminėse medžiagose, mišiniuose, gaminiuose arba kaip gaminių dalių, apdorotų antipirenu, sudedamoji dalis, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).

 

 

 

2.  Nukrypstant nuo reikalavimų, „dekaBDE“ gaminti, tiekti rinkai ir naudoti leidžiama:

 

 

 

a)  lėktuvų, dėl kurių tipo patvirtinimo prašymas buvo pateiktas iki įsigaliojimo datos ir buvo gautas iki 2022 m. gruodžio mėn., gamybai iki 2027 m. kovo 2 d.;

 

 

 

b)  gamybai atsarginių dalių, skirtų toliau išvardytiems objektams:

 

 

 

i)  iki 2027 m. kovo 2 d. pagamintiems lėktuvams, dėl kurių tipo patvirtinimo prašymas buvo pateiktas iki įsigaliojimo datos ir buvo gautas iki 2022 m. gruodžio mėn., iki tų lėktuvų eksploatavimo laiko pabaigos;

 

 

 

ii)  iki ... [šio reglamento įsigaliojimo data] pagamintoms motorinėms transporto priemonėms, patenkančioms į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB taikymo sritį, iki ankstesniosios iš šių datų: 2036 m. arba tų motorinių transporto priemonių eksploatavimo laiko pabaigos.

 

 

 

3.  Specialiosios išimtys, nustatytos motorinių transporto priemonių, nurodytų 2 dalies b punkto ii papunktyje, atsarginėms dalims, taikomos komercinio „dekaBDE“, gamybai ir naudojimui, patenkantiems į vieną iš šių kategorijų:

 

 

 

i)  galios pavaros ir po variklio dangčiu esantys įtaisai, kaip antai akumuliatoriaus masės laidai, akumuliatoriaus sujungimo laidai, kilnojamosios oro kondicionavimo įrangos (MAC) vamzdžiai, išmetimo kolektoriaus įdėklai, po variklio dangčiu montuojama izoliacija, po variklio dangčiu montuojami laidai ir diržai (variklio laidai ir pan.), greičio jutikliai, žarnelės, ventiliatoriaus moduliai ir detonacijos jutikliai;

 

 

 

ii)  kuro sistemos įtaisai, kaip antai kuro žarnos, kuro bakai ir dugno kuro bakai;

 

 

 

iii)  pirotechnikos prietaisai ir įtaisai, kuriems poveikį daro pirotechnikos prietaisai, kaip antai oro pagalvių išskleidimo laidai, sėdynių užvalkalai ir audiniai (tik jei susiję su oro pagalvėmis) ir oro pagalvės (priekinės ir šoninės);

 

 

 

iv)  pakaba ir vidaus įranga, pvz., vidaus apdailos dalys, akustinės medžiagos ir saugos diržai;

 

 

 

v)  armuotas plastikas (prietaisų skydeliai ir vidaus apdaila);

 

 

 

vi)  po gaubtu ar skydeliu esančios dalys (terminalai / saugiklių blokai, stipresnės srovės laidai ir laidų išorinė izoliacija (žvakių laidai));

 

 

 

vii)  elektros ir elektroninė įranga (akumuliatorių korpusai ir akumuliatorių padėklai, variklio kontrolės elektros jungtys, radijo imtuvų, palydovinės navigacijos sistemų, globalinių padėties nustatymo sistemų ir kompiuterinių sistemų dalys);

 

 

 

viii)  audiniai, pvz., galiniai skydeliai, apmušalai, lubų apmušalai, automobilių sėdynės, galvos atramos, skydeliai nuo saulės, vidinės panelės, kilimai.

 

 

 

3.  Leidžiama gaminti „dekaBDE“ ir jį naudoti gaminant ir rinkai pateikiant šiuos gaminius:

 

 

 

a)  gaminius, pateiktus rinkai iki... [šio reglamento įsigaliojimo data];

 

 

 

b)  pagal 2 dalies a punktą pagamintus orlaivius;

 

 

 

c)  pagal 2 dalies b punktą pagamintas orlaivių atsargines dalis;

 

 

 

d)  elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES.

 

 

 

4.  Šiame įraše „orlaiviai“ – tai:

 

 

 

a)  civiliniai orlaiviai, kurių tipo pažymėjimas išduotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/11391c arba kurių projekto patvirtinimas išduotas pagal nacionalines Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) susitariančiosios valstybės taisykles, arba kurių tinkamumo skraidyti pažymėjimą išdavė ICAO susitariančioji valstybė pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 8 priedą;

 

 

 

b)  kariniai orlaiviai.

 

 

 

___________

 

 

 

1a 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

 

 

 

1b 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL L 174, 2011 7 1, p. 88).

 

 

 

1c 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1).

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 24 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Speciali išimtis dėl tarpinio naudojimo ar kita specifikacija

Alkanai, C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorinti parafinai) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti chemines medžiagas arba preparatus, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 1 % masės, arba gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 0,15 % masės.

 

 

 

2.  Naudoti leidžiama:

 

 

 

a)  kalnakasybos pramonei skirtas konvejerio juostas ir užtvankų sandariklius, kurių sudėtyje yra SCCP ir kurie jau buvo naudojami iki 2015 m. gruodžio 4 d. imtinai, ir

 

 

 

b)  gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, išskyrus a punkte nurodytus gaminius, kurie jau buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai.

 

 

 

3.  2 dalyje nurodytiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Speciali išimtis dėl tarpinio naudojimo ar kita specifikacija

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Alkanai, C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorintieji parafinai) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti chemines medžiagas arba mišinius, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 1 % masės, arba gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 0,15 % masės.

 

 

 

2.  Naudoti leidžiama:

 

 

 

a)  kalnakasybos pramonei skirtas konvejerio juostas ir užtvankų sandariklius, kurių sudėtyje yra SCCP ir kurie jau naudojami iki 2015 m. gruodžio 4 d. imtinai, ir

 

 

 

b)  gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, išskyrus a punkte nurodytus gaminius, kurie jau buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai.

 

 

 

3.  2 dalyje nurodytiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Pakeitimas

Išbraukta.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas
MEDŽIAGŲ, KURIOMS TAIKOMOS NUOSTATOS DĖL IŠLEIDŽIAMO KIEKIO MAŽINIMO, SĄRAŠAS
MEDŽIAGŲ, KURIOMS TAIKOMOS NUOSTATOS DĖL IŠLEIDŽIAMO KIEKIO MAŽINIMO, SĄRAŠAS
CHEMINĖ MEDŽIAGA (CAS Nr.)
CHEMINĖ MEDŽIAGA (CAS Nr.)
Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzfuranai (PCDD/PCDF)
Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzfuranai (PCDD/PCDF)
Heksachlorbenzenas (HCB) (CAS Nr.: 118-74-1)
Heksachlorbenzenas (HCB) (CAS Nr.: 118-74-1)
Polichlorinti bifenilai (PCB)
Polichlorinti bifenilai (PCB)
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH)37
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH)37
37.  Išmetamųjų medžiagų aprašuose naudojami šie keturi sudėtiniai indikatoriai: benz(a)pirenas, benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas ir inden(1,2,3-cd)pirenas.
37.  Išmetamųjų medžiagų aprašuose naudojami šie keturi sudėtiniai indikatoriai: benz(a)pirenas, benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas ir inden(1,2,3-cd)pirenas.
Pentachlorbenzenas (CAS Nr. 608-93-5)
Pentachlorbenzenas (CAS Nr. 608-93-5)
Polichlorinti naftalenai37a
37a   Polichlorinti naftalenai – cheminiai junginiai, sudaryti iš naftaleno žiedo sistemos, kurioje vienas arba keli vandenilio atomai pakeisti chloro atomais.
Heksachlorbutadienas (CAS Nr. 87-68-3)
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5–8 eilutės

 

Komisijos siūlomas tekstas

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

7 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyta ribinė koncentracija

 

 

 

Tetrabromdifenileteris

C12H6Br4O

40088-47-9 ir kiti

254-787-2 ir kiti

Tetrabromdifenileterio, pentabromdifenileterio, heksabromdifenileterio ir heptabromdifenileterio koncentracijų suma – 1 000 mg/kg

Pentabromdifenileteris

C12H5Br5O

32534-81-9 ir kiti

251-084-2 ir kiti

Heksabromdifenileteris

C12H4Br6O

36483-60-0 ir kiti

253-058-6 ir kiti

Heptabromdifenileteris

C12H3Br7O

68928-80-3 ir kiti

273-031-2 ir kiti

 

 

 

Pakeitimas

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

7 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyta ribinė koncentracija

 

 

 

Tetrabromdifenileteris

C12H6Br4O

40088-47-9 ir kiti

254-787-2 ir kiti

Tetrabromdifenileterio, pentabromdifenileterio, heksabromdifenileterio, heptabromdifenileterio ir dekabromdifenileterio koncentracijų suma – 500 mg/kg

Pentabromdifenileteris

C12H5Br5O

32534-81-9 ir kiti

251-084-2 ir kiti

Heksabromdifenileteris

C12H4Br6O

36483-60-0 ir kiti

253-058-6 ir kiti

Heptabromdifenileteris

C12H3Br7O

68928-80-3 ir kiti

273-031-2 ir kiti

Dekabromdifenileteris

C12Br10O

1163-19-5 ir kiti

214-604-9 ir kiti

 

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 lentelės stulpelio „7 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyta ribinė koncentracija“ eilutės „Polichlorinti naftalenai“ 7 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas

7.  Ribinė koncentracija apskaičiuojama kaip PCDD ir PCDF, remiantis šiais toksinio ekvivalentiškumo faktoriais (TEF):

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Pakeitimas

7.  Ribinė koncentracija apskaičiuojama kaip PCDD ir PCDF, remiantis šiais toksinio ekvivalentiškumo faktoriais (TEF):

 

PCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

OCDD

0,0003

 

PCDF

TEF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

PCDD

TEF

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

OCDF

0,0003

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0336/2018).

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika