Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0070(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0336/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0336/2018

Debates :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Balsojumi :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Pieņemtie teksti
PDF 209kWORD 68k
Ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris - Strasbūra
Noturīgi organiskie piesārņotāji ***I
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 15. novembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Savienības līmenī īstenojot Konvencijas normas , būtu jānodrošina arī koordinācija un saskanība ar normām, kas ietvertas Roterdamas konvencijā par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem17, ko Savienība apstiprināja 2002. gada 19. decembrī un Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ko Savienība apstiprināja 1993. gada 1. februārī18. Šāda koordinācija un saskanība būtu arī jāievēro, kā dalībniekiem Apvienoto Nāciju Organizācijas satvarā īstenojot un tālāk attīstot Dubajas Pirmajā starptautiskajā ķīmisko vielu apsaimniekošanas konferencē 2006. gada 6. februārī pieņemto Stratēģisko pieeju starptautiskajai ķimikāliju pārzināšanai (SAICM).
(5)  Savienības līmenī īstenojot Konvencijas normas , būtu jānodrošina arī koordinācija un saskanība ar normām, kas ietvertas Roterdamas konvencijā par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem17, ko Savienība apstiprināja 2002. gada 19. decembrī; Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ko Savienība apstiprināja 1993. gada 1. februārī18; Minamatas konvencijā par dzīvsudrabu, ko Savienība apstiprināja 2017. gada 11. maijā18a Šāda koordinācija un saskanība būtu arī jāievēro, kā dalībniekiem Apvienoto Nāciju Organizācijas satvarā īstenojot un tālāk attīstot Dubajas Pirmajā starptautiskajā ķīmisko vielu apsaimniekošanas konferencē 2006. gada 6. februārī pieņemto Stratēģisko pieeju starptautiskajai ķimikāliju pārzināšanai (SAICM).
_________________
_________________
17 OV L 63, 6.3.2003., 29. lpp.
17 OV L 63, 6.3.2003., 29. lpp.
18 OV L 39, 16.2.1993., 3. lpp.
18 OV L 39, 16.2.1993., 3. lpp.
18aOV L 142, 2.6.2017., 4. lpp.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
(10)  Novecojuši vai pavirši apsaimniekoti NOP krājumi var nopietni apdraudēt vidi un cilvēka veselību, piemēram, caur augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu. Tādēļ attiecībā uz šādu krājumu apsaimniekošanu ir lietderīgi pieņemt noteikumus, kas ir stingrāki par Konvencijas noteikumiem. Ar aizliegtu vielu krājumiem jārīkojas kā ar atkritumiem, bet par to vielu krājumiem, kuru ražošana vai lietošana vēl ir atļauta, būtu jāpaziņo iestādēm, un tie būtu pienācīgi jāuzrauga. Jo īpaši kā atkritumi iespējami drīz jāapsaimnieko esoši krājumi, kas sastāv no aizliegtiem NOP vai tos satur.
(10)  Novecojuši vai pavirši apsaimniekoti NOP krājumi var nopietni apdraudēt vidi un cilvēka veselību, piemēram, caur augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu. Tādēļ attiecībā uz šādu krājumu apsaimniekošanu ir lietderīgi pieņemt noteikumus, kas ir stingrāki par Konvencijas noteikumiem. Ar aizliegtu vielu krājumiem jārīkojas kā ar atkritumiem, bet par to vielu krājumiem, kuru ražošana vai lietošana vēl ir atļauta, būtu jāpaziņo iestādēm, un tie būtu pienācīgi jāuzrauga. Jo īpaši kā atkritumi iespējami drīz jāapsaimnieko esoši krājumi, kas sastāv no aizliegtiem NOP vai tos satur. Ja nākotnē aizliegs citas vielas, to krājumi arī būs nekavējoties jālikvidē un nedrīkstēs veidot jaunus krājumus. Ņemot vērā dažu dalībvalstu īpašās problēmas, pienācīga finanšu un tehniskā palīdzība būtu jāsniedz, izmantojot esošos Savienības finanšu instrumentus.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
(11)  Protokols un Konvencija nosaka, ka tādu NOP , kuri ir negribēti rūpniecisko procesu blakusprodukti, izplūdes būtu jāidentificē un tās iespējami drīz jāsamazina ar galamērķi novērst tādus NOP , ja iespējams. Lai varētu pastāvīgi un izmaksefektīvi samazināt izplūdes, ir jāīsteno attiecīgi valstu rīcības plāni, kas aptvertu visus avotus un pasākumus, arī tos, kuri paredzēti esošajos Savienības tiesību aktos. Tālab Konvencijas satvarā jāizstrādā attiecīgi instrumenti.
(11)  Protokols un Konvencija nosaka, ka tādu NOP , kuri ir negribēti rūpniecisko procesu blakusprodukti, izplūdes būtu jāidentificē un tās iespējami drīz jāsamazina ar galamērķi novērst tādus NOP , ja iespējams. Lai varētu pastāvīgi un izmaksefektīvi samazināt izplūdes, cik drīz vien iespējams ir jāīsteno attiecīgi valstu rīcības plāni, kas aptvertu visus avotus un pasākumus, arī tos, kuri paredzēti esošajos Savienības tiesību aktos. Tālab Konvencijas satvarā jāizstrādā attiecīgi instrumenti.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
15. apsvērums
(15)  Ir jānodrošina šīs regulas tehnisko un administratīvo aspektu efektīva koordinēšana un pārvaldība Savienības līmenī. Ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 izveidotā Eiropas Ķimikāliju aģentūra (“Aģentūra”) ir iemantojusi kompetenci un pieredzi tādu Savienības tiesību aktu un starptautisku nolīgumu īstenošanā, kas reglamentē ķimikālijas. Tāpēc ar šīs regulas izpildes administratīvajiem, tehniskajiem un zinātniskajiem aspektiem un attiecīgās informācijas apmaiņu saistītie uzdevumi būtu jāveic dalībvalstīm un Aģentūrai. Vajadzētu būt tā, ka Aģentūras uzdevumā ietilpst tehniskās dokumentācijas sagatavošana un pārbaudīšana, arī konsultēšanās ar ieinteresētajām personām, un tādu atzinumu izstrādāšana, ko Komisija var izmantot, apsverot, vai kādu vielu neierosināt Konvencijas vai Protokola sarakstā norādīt kā NOP. Turklāt Komisijai, dalībvalstīm un Aģentūrai būtu jāsadarbojas, lai tiktu rezultatīvi īstenotas Savienības starptautiskās saistības, kas izriet no Konvencijas.
(15)  Ir jānodrošina šīs regulas tehnisko un administratīvo aspektu efektīva koordinēšana un pārvaldība Savienības līmenī. Ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 izveidotā Eiropas Ķimikāliju aģentūra (“Aģentūra”) ir iemantojusi kompetenci un pieredzi tādu Savienības tiesību aktu un starptautisku nolīgumu īstenošanā, kas reglamentē ķimikālijas. Tāpēc ar šīs regulas izpildes administratīvajiem, tehniskajiem un zinātniskajiem aspektiem un attiecīgās informācijas apmaiņu saistītie uzdevumi būtu jāveic dalībvalstīm un Aģentūrai. Ir nepieciešams, ka Aģentūras uzdevumā ietilpst tehniskās dokumentācijas sagatavošana un pārbaudīšana, arī konsultēšanās ar ieinteresētajām personām, un tādu atzinumu izstrādāšana, ko Komisija izmanto, apsverot, vai kādu vielu neierosināt Konvencijas vai Protokola sarakstā norādīt kā NOP. Turklāt Komisijai, dalībvalstīm un Aģentūrai būtu jāsadarbojas, lai tiktu rezultatīvi īstenotas Savienības starptautiskās saistības, kas izriet no Konvencijas.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Konvencija paredz, ka katrai pusei ir jāizveido un jācenšas attiecīgi īstenot no Konvencijas izrietošo saistību īstenošanas plāns. Dalībvalstīm jānodrošina iespējas sabiedrības līdzdalībai īstenošanas plānu izstrādē, ieviešanā un atjaunināšanā . Tā kā Savienība un dalībvalstis šajā ziņā dala kompetenci, īstenošanas plāni jāizstrādā gan nacionālā, gan Savienības līmenī. Būtu jāveicina sadarbība un informācijas apmaiņa starp Komisiju , Aģentūru un dalībvalstu iestādēm.
(16)  Konvencija paredz, ka katrai pusei ir jāizveido un jācenšas attiecīgi īstenot no Konvencijas izrietošo saistību īstenošanas plāns un tas jānosūta Pušu Konferencei, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk, kā līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā dienas]. Dalībvalstīm jānodrošina iespējas sabiedrības līdzdalībai īstenošanas plānu izstrādē, ieviešanā un atjaunināšanā . Tā kā Savienība un dalībvalstis šajā ziņā dala kompetenci, īstenošanas plāni jāizstrādā gan nacionālā, gan Savienības līmenī. Būtu jāveicina sadarbība un informācijas apmaiņa starp Komisiju , Aģentūru un dalībvalstu iestādēm.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
17. apsvērums
(17)  Šīs regulas I pielikuma A daļas vai II pielikuma A daļas sarakstā norādītās vielas ražot un lietot par slēgtā sistēmā bez vietas maiņas pieļaujamu starpproduktu būtu jāatļauj tikai tad, ja minētajā pielikumā ir speciāli ierakstīta attiecīga norāde un ja ražotājs attiecīgajai dalībvalstij apstiprina, ka vielu ražo un lieto tikai stingri kontrolētos apstākļos.
(17)  Šīs regulas I pielikuma A daļas vai II pielikuma A daļas sarakstā norādītās vielas ražot un lietot par slēgtā sistēmā bez vietas maiņas pieļaujamu starpproduktu būtu jāatļauj tikai tad, ja minētajā pielikumā ir speciāli ierakstīta attiecīga norāde un ja ražotājs attiecīgajai dalībvalstij apstiprina, ka vielu ražo un lieto tikai stingri kontrolētos apstākļos, proti, neradot būtiskus riskus videi vai cilvēku veselībai un nepastāvot tehniski realizējamām alternatīvām.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
18. apsvērums
(18)  Saskaņā ar Konvenciju un Protokolu informācija par NOP būtu jāsniedz citām šo nolīgumu pusēm. Būtu jāveicina arī informācijas apmaiņa ar trešām valstīm, kas nav šo nolīgumu puses.
(18)  Saskaņā ar Konvenciju un Protokolu informācija par NOP būtu jāsniedz citām šo nolīgumu pusēm. Būtu jāveicina arī informācijas apmaiņa ar trešām valstīm, kas nav šo nolīgumu puses. Tāpat konvencija paredz, ka katrai pusei jāapņemas izstrādāt piemērotas stratēģijas, lai apzinātu ar NOP piesārņotas vietas, un līdz 2020. gadam Savienības Septītajā vides rīcības programmā ir paredzēts, ka Savienība un tās dalībvalstis apņemas pastiprināt centienus, lai nodrošinātu piesārņoto vietu attīrīšanu.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
19. apsvērums
(19)   Jo īpaši jaunattīstības valstīs sabiedrībai bieži nav informācijas par apdraudējumu, ko NOP rada tagadējās paaudzes un nākamo paaudžu veselībai un videi, tādēļ ir vajadzīga plaša informēšana, lai palielinātu piesardzību un vairotu sabiedrības izpratni par ierobežojumu un aizliegumu pamatojumu . Saskaņā ar Konvenciju attiecīgi būtu jāveicina un jāatvieglo sabiedrības, jo īpaši vismazāk aizsargāto grupu, informēšanas programmas par minētajām vielām, kā arī strādājošo, zinātnieku, izglītības darbinieku, tehniskā un vadības personāla apmācība.
(19)   Jo īpaši jaunattīstības valstīs sabiedrībai bieži nav informācijas par apdraudējumu, ko NOP rada tagadējās paaudzes un nākamo paaudžu veselībai un videi, tādēļ ir vajadzīga plaša informēšana, lai palielinātu piesardzību un vairotu sabiedrības izpratni par ierobežojumu un aizliegumu pamatojumu . Saskaņā ar Konvenciju attiecīgi būtu jāveicina un jāatvieglo sabiedrības, jo īpaši vismazāk aizsargāto grupu, informēšanas programmas par minētajām vielām attiecībā uz to ietekmi uz veselību un vidi, kā arī strādājošo, zinātnieku, izglītības darbinieku, tehniskā un vadības personāla apmācība. Savienībai būtu jānodrošina pieeja informācijai un sabiedrības līdzdalība, īstenojot ANO/EEK Konvenciju par piekļuvi informācijai, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (Orhūsas konvencija), kuru Savienība apstiprināja 2005. gada 17. februārī1a .
_________________
1aOV L 124, 17.5.2005., 1. lpp.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – j punkts
(j)  “slēgtā sistēmā bez vietas maiņas pieļaujams starpprodukts” ir viela, kuru ražo ķīmiskai pārstrādei un tajā patērē vai izmanto, lai pārveidotu vienā vai vairākās citās vielās, un kuras ražošana un pārveidošana vienā vai vairākās citās vielās notiek stingri kontrolētos apstākļos vienā un tajā pašā ražošanas vietā, kur to ar tehniskiem līdzekļiem stingri notur visu tās dzīvescikla laiku.
(j)  “slēgtā sistēmā bez vietas maiņas pieļaujams starpprodukts” ir viela, kuru ražo ķīmiskai pārstrādei un to patērē vai izmanto, lai pārveidotu citā vielā (turpmāk — “sintēze”), un kuras ražošana un pārveidošana vienā vai vairākās citās vielās notiek ar sintēzi vienā un tajā pašā ražošanas vietā, tostarp vietā, kuru vada viena vai vairākas juridiskas personas, stingri kontrolētos apstākļos, kur to ar tehniskiem līdzekļiem stingri notur visu tās dzīvescikla laiku.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts
(b)  ražotājs pierāda, ka ražošanas process vielu pārvērš vienā vai vairākās citās vielās, kas neuzrāda NOP īpašības;
(b)  ražotājs pierāda, ka ražošanas process vielu pārvērš vienā vai vairākās citās vielās, kas neuzrāda NOP īpašības, ka nav sagaidāms, ka vai nu cilvēki, vai vide būs pakļauta būtiskiem vielas daudzumiem tās ražošanas un izmantošanas laikā, kā liecina šīs slēgtās sistēmas novērtējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/20081a un ka nav tehniski iespējamu alternatīvu tādas vielas izmantošanai, kas minēta šīs regulas I pielikuma A daļā vai II pielikuma A daļā;
_________________
1aEiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).”;
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2. daļa
Turētājs apsaimnieko krājumu drošā, efektīvā un videi draudzīgā veidā.
Turētājs apsaimnieko krājumu drošā, efektīvā un videi draudzīgā veidā, attiecīgā gadījumā saskaņā ar robežvērtībām un prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/18/ES1a un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/75/ES1b
_________________
1aEiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ Padomes Direktīvu 96/82/EK (OV L 197, 24.7.2012., 1. lpp.),
1bEiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a   Šā panta 1. punktā minēto informāciju paziņo, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2150/20021a norādītos kodus.
_________________
1aEiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. novembra Regula (EK) Nr. 2150/2002 par atkritumu statistiku (OV L 332, 9.12.2002., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts
3.  Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES30, dalībvalstis, apsverot priekšlikumus būvēt jaunus objektus vai ievērojami pārveidot esošos objektus, kas izmanto procesus, kuros izplūst III pielikumā uzskaitītās ķimikālijas , prioritāri apsver alternatīvus procesus, tehniskus paņēmienus vai praksi, kura ir līdzīgi lietderīga, bet kura ļauj izvairīties no III pielikumā uzskaitīto vielu veidošanās un izplūdes.
3.  Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES30, dalībvalstis, apsverot priekšlikumus būvēt jaunus objektus vai ievērojami pārveidot esošos objektus, kas izmanto procesus, kuros izplūst III pielikumā uzskaitītās ķimikālijas , prioritāri apsver alternatīvus procesus, tehniskus paņēmienus vai praksi29a, kura ir līdzīgi lietderīga, bet kura ļauj izvairīties no III pielikumā uzskaitīto vielu veidošanās un izplūdes.
_________________
_________________
29aStokholmas konvencija par NOP (2008) Pamatnostādnes par labākajām pieejamām metodēm un sākotnējas pamatnostādnes par labāku vides aizsardzības praksi, kas attiecas uz Stokholmas Konvencijas par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem 5. pantu un C pielikumu. Ženēva, Stokholmas Konvencija par NOP sekretariāts. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).
30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts
6.  Attiecīgā gadījumā, ņemot vērā tehnikas attīstību un attiecīgās starptautiskās pamatnostādnes un lēmumus un dalībvalsts vai minētās dalībvalsts ieceltās kompetentās iestādes saskaņā ar 4. punktu un V pielikumu piešķirtās atļaujas, Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt papildu pasākumus attiecībā uz šā panta īstenošanu. Konkrētāk, Komisija var noteikt, kāda informācija dalībvalstīm jāiesniedz saskaņā ar 4. punkta b) apakšpunkta iii) daļu . Par šādiem pasākumiem lemj saskaņā ar 20. panta 2. punktā noteikto konsultēšanās procedūru.
6.  Attiecīgā gadījumā, ņemot vērā tehnikas attīstību un attiecīgās starptautiskās pamatnostādnes un lēmumus un dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalsts saskaņā ar 4. punktu un V pielikumu ieceltās kompetentās iestādes piešķirtās atļaujas, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai noteiktu informācijas, kas dalībvalstīm jāiesniedz saskaņā ar 4. punkta b) apakšpunkta iii) daļu, formātu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c)  pēc pieprasījuma Komisijai sniedz tehnisku un zinātnisku atbalstu un informāciju par vielām, kuras varētu atbilst kritērijiem to iekļaušanai Konvencijas vai Protokola sarakstā;
(c)  pēc pieprasījuma Komisijai sniedz spēcīgu tehnisku un zinātnisku atbalstu un informāciju par vielām, kuras varētu atbilst kritērijiem to iekļaušanai Konvencijas vai Protokola sarakstā, tostarp par jaunu NOP ražošanas un izmantošanas novēršanu, kā arī par pašlaik lietošanā esošo pesticīdu vai rūpniecisko ķimikāliju novērtēšanu;
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
(f)  apkopo, reģistrē, apstrādā un dara pieejamu Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm visu informāciju, kas saņemta vai pieejama atbilstīgi 4. panta 2. un 3. punktam, 7. panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) punktam, 9. panta 2. punktam un 13. panta 1. punktam. Aģentūra savā tīmekļa vietnē publisko nekonfidenciālo informāciju un sekmē apmaiņu ar šādu informāciju ar attiecīgajām informācijas platformām, piemēram, tām, kas minētas 13. panta 2. punktā;
(f)  apkopo, reģistrē, apstrādā un dara pieejamu Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm visu informāciju, kas saņemta vai pieejama atbilstīgi 4. panta 2. un 3. punktam, 5. pantam, 7. panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) punktam, 9. panta 2. punktam un 13. panta 1. punktam. Aģentūra savā tīmekļa vietnē publisko nekonfidenciālo informāciju un sekmē apmaiņu ar šādu informāciju ar attiecīgajām informācijas platformām, piemēram, tām, kas minētas 13. panta 2. punktā;
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Aģentūra sāk sniegt 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto palīdzību un tehniskus un zinātniskus norādījumus līdz ... [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā dienas].
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a   Komisija organizē informācijas apmaiņu ar dalībvalstīm par valsts līmenī veiktajiem pasākumiem ar NOP piesārņoto vietu konstatēšanai un novērtēšanai, kā arī to būtisko risku novēršanai, ko šāds piesārņojums var izraisīt cilvēka veselībai un videi.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts
3.  Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK32 , 1. un 2. punktā minēto informāciju neuzskata par konfidenciālu. Komisija , Aģentūra un dalībvalstis, kas apmainās ar informāciju ar trešo valsti, aizsargā konfidenciālo informāciju atbilstīgi Savienības tiesību aktiem .
3.  Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK32 , informāciju par cilvēku veselību un cilvēku un vides drošību neuzskata par konfidenciālu. Komisija , Aģentūra un dalībvalstis, kas apmainās ar citu informāciju ar trešo valsti, aizsargā konfidenciālo informāciju atbilstīgi Savienības tiesību aktiem .
_________________
_________________
32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 90/313/EEK (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).
32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 90/313/EEK (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)
Savienība nodrošina piekļuvi informācijai un sabiedrības līdzdalību visā īstenošanas uzraudzībā.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts
5.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kas sīkāk nosaka saskaņā ar 1. punktu sniedzamās informācijas minimumu, tostarp definē 1. punkta f) apakšpunktā minētos rādītājus, kartes un dalībvalstu apskatus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.
5.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai noteiktu saskaņā ar 1. punktu sniedzamās informācijas formātu, tostarp definē 1. punkta f) apakšpunktā minētos rādītājus, kartes un dalībvalstu apskatus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts
2.   Pilnvaras pieņemt 4. panta 3. punktā, 7. panta 5. punktā un 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [...].
2.   Pilnvaras pieņemt 4. panta 3. punktā, 7. panta 5. punktā un 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts
1.  Visos jautājumos attiecībā uz šo regulu Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu.
1.   Komisijai palīdz:
(a)  Komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu, attiecībā uz 13. panta 5. punktā minēto jautājumu īstenošanu, izņemot gadījumus, kad tas attiecas uz īstenošanas aktiem, kuros noteikts 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās informācijas formāts attiecībā uz 7. panta un 13. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanu, ja tas attiecas uz informāciju, kas saņemta saskaņā ar 5. panta 2. punktu un 7. panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) punktu; kā arī:
(b)  Komiteja, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK1a 39. pantu, attiecībā uz 7. panta 6. punktā un 13. panta 5. punktā minēto jautājumu īstenošanu, kad tas attiecas uz īstenošanas aktiem, kuros noteikts 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās informācijas formāts attiecībā uz 7. panta un 13. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanu, ja tas attiecas uz informāciju, kas saņemta saskaņā ar 5. panta 2. punktu un 7. panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) punktu;
_________________
1aEiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – tabula – 17. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

polihlorbifenili (PHB)

1336-36-3 un citi

215-648-1 un citi

Neskarot Direktīvu 96/59/EK, ir atļauts lietot izstrādājumus, ko jau lieto šās regulas spēkā stāšanās brīdī.

 

 

 

Dalībvalstis apzina un izņemt no lietošanas aprīkojumu (piemēram, transformatorus, kondensatorus vai citas tvertnes, kurā uzglabā šķidruma krājumus), kurā PHB koncentrācija ir vismaz 0,005 % un apjomā pārsniedz 0,05 dm3, – pēc iespējas drīzāk, bet, vēlākais, līdz 2025. gada 31. decembrim;

Grozījums

polihlorbifenili (PHB)

1336-36-3 un citi

215-648-1 un citi

Neskarot Direktīvu 96/59/EK, ir atļauts lietot izstrādājumus, ko jau lieto šās regulas spēkā stāšanās brīdī.

 

 

 

Dalībvalstis cenšas apzināt un izņemt no lietošanas aprīkojumu (piemēram, transformatorus, kondensatorus vai citas tvertnes, kurā uzglabā šķidruma krājumus), kurā PHB koncentrācija ir vismaz 0,005 % un apjomā pārsniedz 0,05 dm3, – pēc iespējas drīzāk, un vēlākais, līdz 2025. gada 31. decembrim;

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 24.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Viela

CAS Nr.

EK Nr.

Īpašs izņēmums lietošanai par starpproduktu vai cita specifikācija

Bis(pentabromfenil)ēteris (dekabromdifenilēteris; decaBDE)

1163-19-5.

214-604-9.

1.  Sakarā ar šo ierakstu 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts attiecas uz decaBDE koncentrācijā, kas nepārsniedz 10 mg/kg (0,001 masas %), ja tas ir vielās, maisījumos, izstrādājumos vai kā izstrādājumu liesmu slāpētāju daļu sastāvdaļa.

 

 

 

2.  DecaBDE ražošana, laišana tirgū un lietošana ir atļauta šādos izņēmuma gadījumos:

 

 

 

(a)  tādu gaisa kuģu, kuru tipa apstiprinājums ir pieteikts pirms stāšanās spēkā, un ir saņemts pirms 2022. gada decembra, ražošanā pirms 2027. gada 2. marta;

 

 

 

(b)  tādu rezerves daļu ražošanā, kas paredzētas:

 

 

 

(i)  gaisa kuģiem, kuru tipa apstiprinājums ir pieteikts pirms stāšanās spēkā un saņemts pirms 2022. gada decembra un kuri ražoti pirms 2027. gada 2. marta, līdz šādu gaisa kuģu darbmūža beigām;

 

 

 

(ii)  mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK darbības jomā, kas ražoti pirms ... [šīs regulas stāšanās spēkā datums], vai nu līdz 2036. gadam vai līdz to darbmūža beigām atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks.

 

 

 

3.  Rezerves daļām mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļā piemēro īpašus izņēmumus attiecībā uz decaBDE ražošanu un izmantošanu komerciālos nolūkos, ja tās ietilpst vienā vai vairākās no turpmāk minētajām kategorijām:

 

 

 

(i)  spēka piedziņas sastāvdaļas un dzinēja nodalījumā izvietotās sastāvdaļas, kā, piemēram, akumulatoru baterijas “masas” pievadi, akumulatoru baterijas starpsavienojumu vadi, automobiļa gaisa kondicionēšanas (MAC) sistēmas caurules, transmisija, izplūdes kolektora ieliktņi, dzinēja nodalījuma pārsega izolācija, dzinēja nodalījumā esošā elektroinstalācija un vadu saišķi (dzinēja elektroinstalācija utt.), apgriezienu devēji, šļūtenes, ventilatoru moduļi un detonācijas devēji;

 

 

 

(ii)  degvielas sistēmas sastāvdaļas, kā, piemēram, degvielas šļūtenes, degvielas tvertnes un zem korpusa novietotas degvielas tvertnes;

 

 

 

(iii)  pirotehniskās ierīces un sastāvdaļas, ko ietekmē pirotehniskās ierīces, kā, piemēram, drošības gaisa spilvenu aizdedzes vadi, sēdekļu pārvalki/apšuvums (tikai tad, ja tie saistīti ar drošības gaisa spilveniem) un drošības gaisa spilveni (priekšējie un sānu);

 

 

 

(iv)  atsperojums un iekšējais pielietojums, piemēram, apdares materiāli un drošības jostas;

 

 

 

(v)  nostiprināta plastmasa (instrumentu paneļi un iekšējā apdare);

 

 

 

(vi)  zem pārsega vai paneļa (terminālie/drošinātāja kontakti, augstāka strāvas stipruma vadi un kabeļu pārklājums (aizdedzes sveces vadi));

 

 

 

(vii)  elektriskās un elektroniskās iekārtas (bateriju apvalki un bateriju paliktņi) dzinēja vadības elektriskie savienotāji, radio disku sastāvdaļas, navigācijas satelītu sistēmas, globālās pozicionēšanas sistēmas un datorizētas informācijas sistēmas);

 

 

 

(viii)  audumi, piemēram, aizmugures nodalījumi, polsterējums, galvas atbalsta pārvalki, sēdekļi, roku atbalsti, saules aizsargi, apdares paneļi, paklāji.

 

 

 

3.  DecaBDE ražošana un tā izmantošana izstrādājumu ražošanā un šo izstrādājumu laišana tirgū ir atļauta šādos gadījumos:

 

 

 

(a)  izstrādājumi, kas laisti tirgū pirms ... [šīs regulas stāšanās spēkā diena];

 

 

 

(b)  gaisa kuģi, kas ražoti saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu;

 

 

 

(c)  gaisa kuģu rezerves daļas, kas ražotas saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu;

 

 

 

(d)  elektriskas un elektroniskas ierīces Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES darbības jomā.

 

 

 

4.  Šajā ierakstā “gaisa kuģis” ir viens no šiem:

 

 

 

(a)  civilās aviācijas gaisa kuģis, kas ražots atbilstoši tipa sertifikātam, kas izdots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2018/11391c, vai projekta apstiprinājumam, kas izdots saskaņā ar Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) līgumslēdzējas valsts nacionālajiem noteikumiem, vai kuram ICAO līgumslēdzēja valsts ir izdevusi lidojumderīguma sertifikātu saskaņā ar Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 8. pielikumu;

 

 

 

(b)  militārais gaisa kuģis.

 

 

 

___________

 

 

 

1aEiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (Pamatdirektīva) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).";

 

 

 

1bEiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.).

 

 

 

1cEiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.).”

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 24.b rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Viela

CAS Nr.

EK Nr.

Īpašs izņēmums lietošanai par starpproduktu vai cita specifikācija

Hloralkāni, C10-C13 (īsās ķēdes hlorparafīni) (SCCP)

85535-84-8.

287-476-5.

1.  Piemērojot atkāpi, ir atļauts ražot, laist tirgū un lietot tādas vielas vai preparātus, kuru sastāvā SCCP ir mazāk par 1 % (masas), vai tādus izstrādājumus, kuru sastāvā SCCP ir mazāk par 0,15 % (masas).

 

 

 

2.  Lietošana ir atļauta attiecībā uz:

 

 

 

(a)  SCCP saturošām konveijera lentēm kalnrūpniecībā un aizsprostu blīvējumiem, kuri jau tika lietoti 2015. gada 4. decembrī vai pirms tā; kā arī:

 

 

 

(b)  citiem SCCP saturošiem izstrādājumiem, kuri nav minēti a) apakšpunktā un kuri jau tika lietoti 2012. gada 10. jūlijā vai pirms tā.

 

 

 

3.  4. panta 2. punkta trešo un ceturto daļu piemēro 2. punktā minētajiem izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
I pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Viela

CAS Nr.

EK Nr.

Īpašs izņēmums lietošanai par starpproduktu vai cita specifikācija

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Hloralkāni, C10-C13 (īsās ķēdes hlorparafīni) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Piemērojot atkāpi, ir atļauts ražot, laist tirgū un lietot tādas vielas vai maisījumus, kuru sastāvā SCCP ir mazāk par 1 % (masas), vai tādus izstrādājumus, kuru sastāvā SCCP ir mazāk par 0,15 % (masas).

 

 

 

2.  Lietošana ir atļauta attiecībā uz:

 

 

 

(a)  SCCP saturošām konveijera lentēm kalnrūpniecībā un aizsprostu blīvējumiem, kuri jau tika lietoti 2015. gada 4. decembrī vai pirms tā; kā arī:

 

 

 

(b)  citiem SCCP saturošiem izstrādājumiem, kuri nav minēti a) apakšpunktā un kuri jau tika lietoti 2012. gada 10. jūlijā vai pirms tā.

 

 

 

3.  4. panta 2. punkta trešo un ceturto daļu piemēro 2. punktā minētajiem izstrādājumiem.

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
III pielikums
TO VIELU SARAKSTS, UZ KURĀM ATTIECAS IZLAIŠANAS SAMAZINĀŠANAS NOTEIKUMI
TO VIELU SARAKSTS, UZ KURĀM ATTIECAS IZLAIŠANAS SAMAZINĀŠANAS NOTEIKUMI
VIELA (CAS Nr.)
VIELA (CAS Nr.)
Polihlorētie dibenz-p-dioksīni un dibenzfurāni (PHDD/PHDF)
Polihlorētie dibenz-p-dioksīni un dibenzfurāni (PHDD/PHDF)
Heksahlorbenzols (HHB) (CAS Nr. 118-74-1)
Heksahlorbenzols (HHB) (CAS Nr. 118-74-1)
Polihlorbifenili (PHB)
Polihlorbifenili (PHB)
Policikliski aromātiski ogļūdeņraži (PAH)37
Policikliski aromātiski ogļūdeņraži (PAH)37
37.  Emisiju uzskaišu nolūkiem izmanto šādu četru savienojumu indikatorus: benzo(a)pirēns, benzo(b)fluorantēns, benzo(k)fluorantēns un indeno(1,2,3-cd)pirēns.
37.  Emisiju uzskaišu nolūkiem izmanto šādu četru savienojumu indikatorus: benzo(a)pirēns, benzo(b)fluorantēns, benzo(k)fluorantēns un indeno(1,2,3-cd)pirēns.
Pentahlorbenzols (CAS Nr. 608-93-5).
Pentahlorbenzols (CAS Nr. 608-93-5).
Polihlornaftalīni37a
37a Polihlornaftalīni ir ķīmisko vielu savienojumi, kuru pamatā ir naftalīna gredzenu sistēma, kurā viens vai vairāki ūdeņraža atomi ir aizstāti ar hlora atomiem.
Heksahlorbutadiēns (CAS Nr. 87-68-3).
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
IV pielikums – 5. – 8. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

 

Viela

CAS Nr.

EK Nr.

7. panta 4. punkta a) apakšpunktā minētā koncentrācijas robeža

 

Tetrabromdifenilēteris

C12H6Br4O

40088-47-9 un citi

254-787-2 un citi

Tetrabromdifenilētera, pentabromdifenilētera, heksabromdifenilētera un heptabromdifenilētera koncentrācijas summa: 1000 mg/kg

 

Pentabromdifenilēteris

C12H5Br5O

32534-81-9 un citi

251-084-2 un citi

 

Heksabromdifenilēteris

C12H4Br6O

36483-60-0 un citi

253-058-6 un citi

 

Heptabromdifenilēteris

C12H3Br7O

68928-80-3 un citi

273-031-2 un citi

 

Grozījums

 

Viela

CAS Nr.

EK Nr.

7. panta 4. punkta a) apakšpunktā minētā koncentrācijas robeža

 

Tetrabromdifenilēteris

C12H6Br4O

40088-47-9 un citi

254-787-2 un citi

Tetrabromdifenilētera, pentabromdifenilētera, heksabromdifenilētera, heptabromdifenilētera un dekabromdifenilētera koncentrācijas summa: 500 mg/kg

 

Pentabromdifenilēteris

C12H5Br5O

32534-81-9 un citi

251-084-2 un citi

 

Heksabromdifenilēteris

C12H4Br6O

36483-60-0 un citi

253-058-6 un citi

 

Heptabromdifenilēteris

C12H3Br7O

68928-80-3 un citi

273-031-2 un citi

 

Dekabromdifenilēteris

C12Br10O

1163-19-5 un citi

214-604-9 un citi

 

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. tabula – kolonna “7. panta 4. punkta a) apakšpunktā minētā robežkoncentrācija” – rinda “Polihlorētie” – 7. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts

7.  Robeža aprēķināta kā PHCDD un PHCDF, izmantojot šādus toksiskuma ekvivalences koeficientus (TEF):

PHCDD

TEF

PHCDF

TEF

PHCDD

TEF

2,3,7,8-TeHCDD

1

1,2,3,7,8-PeHCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxHCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxHCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxHCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpHCDD

0,01

OHCDD

0,0003

2,3,7,8-TeHCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeHCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeHCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxHCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxHCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxHCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxHCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpHCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpHCDF

0,01

OHCDF

0,0003

Grozījums

7.  Robeža aprēķināta kā PHCDD un PHCDF, izmantojot šādus toksiskuma ekvivalences koeficientus (TEF):

 

PHCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeHCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeHCDD

1

 

1,2,3,4,7,8-HxHCDD

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxHCDD

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxHCDD

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpHCDD

0,01

 

OHCDD

0,0003

 

PHCDF

TEF

 

2,3,7,8-TeHCDF

0,1

 

1,2,3,7,8-PeHCDF

0,03

 

2,3,4,7,8-PeHCDF

0,3

 

1,2,3,4,7,8-HxHCDF

0,1

 

PHCDD

TEF

 

1,2,3,6,7,8-HxHCDF

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxHCDF

0,1

 

2,3,4,6,7,8-HxHCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpHCDF

0,01

 

1,2,3,4,7,8,9-HpHCDF

0,01

 

OHCDF

0,0003

(1) Jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai starpiestāžu sarunām saskaņā ar 59. panta 4. punkta ceturto daļu (A8-0336/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 6. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika