Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0070(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0336/2018

Teksty złożone :

A8-0336/2018

Debaty :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Głosowanie :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Teksty przyjęte
PDF 218kWORD 64k
Czwartek, 15 listopada 2018 r. - Strasburg
Trwałe zanieczyszczenia organiczne ***I
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Przy wykonywaniu postanowień konwencji na poziomie Unii należy zapewnić koordynację i spójność z postanowieniami konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, która została zatwierdzona przez Unię w dniu 19 grudnia 2002 r.17, i Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, która została zatwierdzona przez Unię w dniu 1 lutego 1993 r. 18. Ta koordynacja i spójność powinny zostać utrzymane także podczas udziału w pracach nad wdrażaniem i dalszym rozwojem strategicznego podejścia do międzynarodowego zarządzania chemikaliami (SAICM) , przyjętego przez pierwszą międzynarodową konferencję na temat zarządzania substancjami chemicznymi w Dubaju w dniu 6 lutego 2006 r. w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.
(5)  Przy wykonywaniu postanowień konwencji na poziomie Unii należy zapewnić koordynację i spójność z postanowieniami konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, która została zatwierdzona przez Unię w dniu 19 grudnia 2002 r.17, Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, która została zatwierdzona przez Unię w dniu 1 lutego 1993 r.18i Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, która została zatwierdzona przez Unię w dniu 11 maja 2017 r.18a. Ta koordynacja i spójność powinny zostać utrzymane także podczas udziału w pracach nad wdrażaniem i dalszym rozwojem strategicznego podejścia do międzynarodowego zarządzania chemikaliami (SAICM), przyjętego przez pierwszą międzynarodową konferencję na temat zarządzania substancjami chemicznymi w Dubaju w dniu 6 lutego 2006 r. w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.
_________________
_________________
17 Dz.U. L 63 z 6.3.2003, s. 29.
17 Dz.U. L 63 z 6.3.2003, s. 29.
18 Dz.U. L 39 z 16.2.1993, s. 3 .
18 Dz.U. L 39 z 16.2.1993, s. 3 .
18a Dz.U. L 142 z 2.6.2017, s. 4.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Przestarzałe lub niedbale zarządzane zapasy TZO mogą stać się poważnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi, na przykład na skutek zanieczyszczenia gleby lub wód gruntowych. Należy zatem ustanowić surowsze przepisy w sprawie zarządzania takimi zapasami w porównaniu do postanowień konwencji. Zapasy zakazanych substancji winny być traktowane tak jak odpady, podczas gdy zapasy substancji, których produkcja lub stosowanie pozostaje dozwolone, winny być zgłaszane organom i podlegać właściwemu nadzorowi. W szczególności istniejące zapasy, które zawierają zakazane TZO lub się z nich składają winny być zarządzane jako odpady, tak szybko jak jest to możliwe.
(10)  Przestarzałe lub niedbale zarządzane zapasy TZO mogą stać się poważnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi, na przykład na skutek zanieczyszczenia gleby lub wód gruntowych. Należy zatem ustanowić surowsze przepisy w sprawie zarządzania takimi zapasami w porównaniu z postanowieniami konwencji. Zapasy zakazanych substancji winny być traktowane tak jak odpady, podczas gdy zapasy substancji, których produkcja lub stosowanie pozostaje dozwolone, winny być zgłaszane organom i podlegać właściwemu nadzorowi. W szczególności istniejące zapasy, które zawierają zakazane TZO lub się z nich składają winny być zarządzane jako odpady, tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli w przyszłości wprowadzony zostanie zakaz stosowania innych substancji, ich zapasy również należy bezzwłocznie zniszczyć i nie tworzyć nowych. Z uwagi na szczególne problemy występujące w niektórych państwach członkowskich należy udzielić odpowiedniego wsparcia finansowego i technicznego za pośrednictwem istniejących instrumentów finansowych Unii.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Zgodnie z protokołem i konwencją uwolnienia do środowiska TZO będących niezamierzonymi produktami ubocznymi procesów produkcyjnych, winny być rozpoznawane oraz redukowane tak szybko jak to możliwe, w celu ich ostatecznego wyeliminowania, tam gdzie jest to wykonalne. Należy wdrożyć i rozwijać odpowiednie krajowe plany działań, obejmujące wszelkie źródła tych zanieczyszczeń i środki, w tym przewidziane na mocy obowiązującego prawodawstwa unijnego , w celu zapewnienia stałej i racjonalnej ekonomicznie redukcji uwolnień tych zanieczyszczeń. W tym celu należy wypracować odpowiednie instrumenty w ramach konwencji.
(11)  Zgodnie z protokołem i konwencją uwolnienia do środowiska TZO będących niezamierzonymi produktami ubocznymi procesów produkcyjnych winny być rozpoznawane oraz redukowane tak szybko, jak to możliwe, w celu ich ostatecznego wyeliminowania, tam gdzie jest to wykonalne. Należy wdrożyć i rozwijać odpowiednie krajowe plany działań, obejmujące wszelkie źródła tych zanieczyszczeń i środki, w tym przewidziane na mocy obowiązującego prawodawstwa unijnego, w celu zapewnienia stałej i racjonalnej ekonomicznie redukcji uwolnień tych zanieczyszczeń tak szybko, jak to możliwe. W tym celu należy wypracować odpowiednie instrumenty w ramach konwencji.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Konieczne jest zapewnienie skutecznej koordynacji i zarządzania technicznymi i administracyjnymi aspektami niniejszego rozporządzenia na szczeblu unijnym. Europejska Agencja Chemikaliów („Agencja”), ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, ma kompetencje i doświadczenie w zakresie wdrażania przepisów unijnych dotyczących chemikaliów i międzynarodowych umów dotyczących chemikaliów. Państwa członkowskie oraz Agencja powinny zatem realizować zadania dotyczące administracyjnych, technicznych i naukowych aspektów wdrażania niniejszego rozporządzenia oraz prowadzić wymianę informacji. Rola Agencji powinna obejmować przygotowanie i badanie dokumentacji technicznej, w tym konsultacje z zainteresowanymi stronami, oraz sporządzanie opinii, które mogą być wykorzystywane przez Komisję przy podejmowaniu decyzji, czy wystąpić z wnioskiem o umieszczenie danej substancji jako TZO w wykazie w konwencji lub protokole. Ponadto Komisja, państwa członkowskie i Agencja powinny współpracować w celu skutecznego wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii wynikających z konwencji.
(15)  Konieczne jest zapewnienie skutecznej koordynacji i zarządzania technicznymi i administracyjnymi aspektami niniejszego rozporządzenia na szczeblu unijnym. Europejska Agencja Chemikaliów („Agencja”), ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, ma kompetencje i doświadczenie w zakresie wdrażania przepisów unijnych dotyczących chemikaliów i międzynarodowych umów dotyczących chemikaliów. Państwa członkowskie oraz Agencja powinny zatem realizować zadania dotyczące administracyjnych, technicznych i naukowych aspektów wdrażania niniejszego rozporządzenia oraz prowadzić wymianę informacji. Konieczne jest, aby rola Agencji obejmowała przygotowanie i badanie dokumentacji technicznej, w tym konsultacje z zainteresowanymi stronami, oraz sporządzanie opinii, które mają być wykorzystywane przez Komisję przy podejmowaniu decyzji, czy wystąpić z wnioskiem o umieszczenie danej substancji jako TZO w wykazie w konwencji lub protokole. Ponadto Komisja, państwa członkowskie i Agencja powinny współpracować w celu skutecznego wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii wynikających z konwencji.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  Konwencja stanowi, że każda ze Stron ma sporządzić plan , a w stosownych wypadkach dążyć do wdrożenia planu, wykonania jej zobowiązań wynikających z konwencji. Państwa członkowskie winny zapewnić możliwości udziału społeczeństwa przy sporządzaniu , wdrażaniu i aktualizowaniu swoich planów wdrażania . Ponieważ Unia i państwa członkowskie dzielą kompetencje w tym zakresie, plany wdrażania należy sporządzić zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie Unii . Należy wspierać współpracę i wymianę informacji między Komisją , Agencją i organami państw członkowskich.
(16)  Konwencja stanowi, że każda ze Stron ma sporządzić plan, a w stosownych wypadkach dążyć do wdrożenia planu wykonania jej zobowiązań wynikających z konwencji oraz jak najszybciej, najpóźniej do dnia … [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], przekazać ten plan Konferencji Stron. Państwa członkowskie winny zapewnić możliwości udziału społeczeństwa przy sporządzaniu, wdrażaniu i aktualizowaniu swoich planów wdrażania. Ponieważ Unia i państwa członkowskie dzielą kompetencje w tym zakresie, plany wdrażania należy sporządzić zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie Unii. Należy wspierać współpracę i wymianę informacji między Komisją, Agencją i organami państw członkowskich.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Produkcja i stosowanie jako półproduktów wykorzystywanych w systemie zamkniętej instalacji substancji wymienionych w części A załącznika I lub w części A załącznika II do niniejszego rozporządzenia powinno być dozwolone wyłącznie, jeżeli w załączniku tym znajduje się wyraźna adnotacja na ten temat i jeżeli producent potwierdzi danemu państwu członkowskiemu, że dana substancja jest produkowana i stosowana wyłącznie w warunkach podlegających ścisłej kontroli.
(17)  Produkcja i stosowanie jako półproduktów wykorzystywanych w systemie zamkniętej instalacji substancji wymienionych w części A załącznika I lub w części A załącznika II do niniejszego rozporządzenia powinno być dozwolone wyłącznie, jeżeli w załączniku tym znajduje się wyraźna adnotacja na ten temat i jeżeli producent potwierdzi danemu państwu członkowskiemu, że dana substancja jest produkowana i stosowana wyłącznie w warunkach podlegających ścisłej kontroli, a zatem nie powoduje istotnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi i jest stosowana jedynie w przypadkach, gdy nie ma alternatywnych, technicznie wykonalnych rozwiązań.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Zgodnie z konwencją i protokołem należy przekazywać informacje o TZO innym Stronom tych porozumień . Należy również propagować wymianę informacji z państwami trzecimi niebędącymi stronami tych porozumień.
(18)  Zgodnie z konwencją i protokołem należy przekazywać informacje o TZO innym Stronom tych porozumień . Należy również propagować wymianę informacji z państwami trzecimi niebędącymi stronami tych porozumień. Ponadto zgodnie z wymogami konwencji każda ze Stron ma podjąć się opracowania odpowiednich strategii w celu zidentyfikowania miejsc zanieczyszczonych przez TZO, a siódmy unijny program działań w zakresie ochrony środowiska do 2020 r. zobowiązuje Unię i jej państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków w celu remediacji zanieczyszczonych terenów.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
(19)  Ponieważ opinia publiczna, szczególnie w krajach rozwijających się, nie jest często świadoma zagrożeń, jakie niosą dla zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń, jak też dla środowiska TZO , potrzebne są szeroko zakrojone działania informacyjne, by podnieść poziom ostrożności i zrozumienia przez opinię publiczną powodów ograniczeń i zakazów. Zgodnie z konwencją należy wspierać i ułatwiać realizację programów skierowanych na podniesienie świadomości społecznej w odniesieniu do tych substancji, szczególnie wśród najbardziej wrażliwych grup społecznych, a także na szkolenie, stosownie do okoliczności, pracowników, naukowców, wychowawców, personelu technicznego i kadr menedżerskich.
(19)  Ponieważ opinia publiczna, szczególnie w krajach rozwijających się, nie jest często świadoma zagrożeń, jakie niosą dla zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń, jak też dla środowiska TZO, potrzebne są szeroko zakrojone działania informacyjne, by podnieść poziom ostrożności i zrozumienia przez opinię publiczną powodów ograniczeń i zakazów. Zgodnie z konwencją należy wspierać i ułatwiać realizację programów podnoszenia świadomości społecznej w odniesieniu do wpływu tych substancji na zdrowie i środowisko, szczególnie wśród najbardziej wrażliwych grup społecznych, a także szkolenie, stosownie do okoliczności, pracowników, naukowców, wychowawców, personelu technicznego i kadr menedżerskich. Unia powinna zapewnić dostęp do informacji i udział społeczeństwa, wdrażając Konwencję EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (konwencja z Aarhus), która została zatwierdzona przez Unię w dniu 17 lutego 2005 r.1a
_________________
1a Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 1.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera j
j)  „półprodukt wykorzystywany w systemie zamkniętej instalacji” oznacza substancję, która jest produkowana, zużywana lub stosowana do obróbki chemicznej w celu przekształcenia w jedną lub kilka innych substancji, w przypadku gdy produkcja półproduktu i jego przekształcanie w jedną lub kilka innych substancji odbywają się w tym samym miejscu w warunkach ściśle kontrolowanych pod takim względem, że jest on dokładnie oddzielony przy zastosowaniu technicznych środków na wszystkich etapach swojego istnienia.
j)  „półprodukt wykorzystywany w systemie zamkniętej instalacji” oznacza substancję, która jest produkowana, zużywana lub stosowana do obróbki chemicznej (zwanej dalej „syntezą”) w celu przekształcenia w inną substancję, w przypadku gdy produkcja półproduktu i jego przekształcanie w inną substancję lub kilka innych substancji odbywają się w procesie syntezy w tym samym miejscu, w tym w miejscu obsługiwanym przez jeden podmiot prawny lub kilka podmiotów prawnych, w warunkach ściśle kontrolowanych pod takim względem, że jest on dokładnie oddzielony przy zastosowaniu technicznych środków na wszystkich etapach swojego istnienia.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 2 – litera b
b)  producent wykaże, że w trakcie procesu produkcyjnego substancja zostanie przekształcona w jedną lub kilka substancji, które nie wykazują cech TZO ;
b)  producent wykaże, że w trakcie procesu produkcyjnego substancja zostanie przekształcona w jedną lub kilka substancji, które nie wykazują cech TZO, że nie przewiduje się narażenia ludzi ani środowiska na kontakt ze znacznymi ilościami substancji w czasie jej produkcji i stosowania, co wykazała ocena danego systemu zamkniętego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/20081a, oraz że brak jest alternatywnych, technicznie wykonalnych rozwiązań dla stosowania substancji wymienionej w części A załącznika I lub części A załącznika II do niniejszego rozporządzenia;
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2
Posiadacz gospodaruje zapasami w sposób bezpieczny, sprawny i przyjazny dla środowiska.
Posiadacz gospodaruje zapasami w sposób bezpieczny, sprawny i przyjazny dla środowiska, w stosownym przypadku zgodnie z progami i wymaganiami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE1a oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE1b.
_________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 1).
1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Informacje, o których mowa w niniejszym artykule, są przekazywane z użyciem kodów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady1a.
_________________
1a Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Dz.U. L 332 z 9.12.2002, s. 1).
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  Przy rozpatrywaniu propozycji dotyczących budowy nowych zakładów lub dokonania znacznych zmian w już istniejących zakładach, które stosują procesy wiążące się z uwalnianiem substancji chemicznych wymienionych w załączniku III, państwa członkowskie biorą pod uwagę w pierwszym rzędzie alternatywne procesy, techniki i praktyki, które cechują się podobną użytecznością, lecz nie powodują powstawania ani uwalniania substancji wymienionych w załączniku III , nie naruszając przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE30.
3.  Przy rozpatrywaniu propozycji dotyczących budowy nowych zakładów lub dokonania znacznych zmian w już istniejących zakładach, które stosują procesy wiążące się z uwalnianiem substancji chemicznych wymienionych w załączniku III, państwa członkowskie biorą pod uwagę w pierwszym rzędzie alternatywne procesy, techniki i praktyki29a, które cechują się podobną użytecznością, lecz nie powodują powstawania ani uwalniania substancji wymienionych w załączniku III, nie naruszając przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE30.
_________________
_________________
29a Konwencja sztokholmska w sprawie TZO (2008 r.). Wytyczne dotyczące najlepszych dostępnych technik oraz tymczasowe wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska w odniesieniu do art. 5 i załącznika C do Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Genewa, Sekretariat Konwencji Sztokholmskiej w sprawie TZO. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6
6.  W stosownych przypadkach i przy uwzględnieniu rozwoju technicznego i odnośnych wytycznych i decyzji międzynarodowych oraz wszelkich zezwoleń udzielonych przez państwo członkowskie lub właściwy organ wyznaczony przez to państwo członkowskie zgodnie z ust. 4 i załącznikiem V, Komisja może , w drodze aktów wykonawczych, przyjąć dodatkowe środki dotyczące stosowania niniejszego artykułu. W szczególności Komisja może określić informacje, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 4 lit. b) ppkt (iii). Środki te ustala się zgodnie z procedurą doradczą ustanowioną w art. 20 ust. 2.
6.  W stosownych przypadkach i przy uwzględnieniu rozwoju technicznego i odnośnych wytycznych i decyzji międzynarodowych oraz wszelkich zezwoleń udzielonych przez państwo członkowskie lub właściwy organ wyznaczony przez to państwo członkowskie zgodnie z ust. 4 i załącznikiem V, Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające format informacji, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 4 lit. b) ppkt (iii). Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 20 ust. 2.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c
c)  na wniosek, udzielanie wsparcia technicznego i naukowego oraz dostarczanie Komisji informacji dotyczących substancji, które mogą spełniać kryteria umieszczenia w wykazie w konwencji lub protokole;
c)  na wniosek, udzielanie solidnego wsparcia technicznego i naukowego oraz dostarczanie Komisji informacji dotyczących substancji, które mogą spełniać kryteria umieszczenia w wykazie w konwencji lub protokole, w tym informacji dotyczących zapobiegania produkcji i stosowaniu nowych TZO, a także oceny aktualnie stosowanych pestycydów lub przemysłowych substancji chemicznych;
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera f
f)  gromadzenie, rejestrowanie, przetwarzanie i udostępnianie Komisji i właściwym organom państw członkowskich wszystkich informacji otrzymanych lub dostępnych na podstawie art. 4 ust. 2 i 3, art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1. Agencja udostępnia publicznie informacje, które nie są poufne, na swej stronie internetowej oraz ułatwia wymianę informacji z odpowiednimi platformami informacji, takimi jak te, o których mowa w art. 13 ust. 2;
f)  gromadzenie, rejestrowanie, przetwarzanie i udostępnianie Komisji i właściwym organom państw członkowskich wszystkich informacji otrzymanych lub dostępnych na podstawie art. 4 ust. 2 i 3, art. 5, art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1. Agencja udostępnia publicznie informacje, które nie są poufne, na swej stronie internetowej oraz ułatwia wymianę informacji z odpowiednimi platformami informacji, takimi jak te, o których mowa w art. 13 ust. 2;
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Agencja zacznie zapewniać pomoc oraz wytyczne techniczne i naukowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. a), najpóźniej dnia ... [rok po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   Komisja organizuje wymianę informacji z państwami członkowskimi na temat środków podejmowanych na poziomie krajowym w celu identyfikacji i oceny terenów zanieczyszczonych TZO oraz w celu przeciwdziałania znaczącym zagrożeniom, jakie tego rodzaju zanieczyszczenia mogą nieść dla zdrowia ludzi i dla środowiska.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3
3.  Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady32, informacje , o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą być uznawane za poufne. Wymieniając informacje z krajami trzecimi, Komisja , Agencja i państwa członkowskie zapewniają ochronę wszelkich informacji poufnych zgodnie z prawem Unii .
3.  Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady32 informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska nie mogą być uznawane za poufne. Wymieniając inne informacje z krajami trzecimi, Komisja, Agencja i państwa członkowskie zapewniają ochronę wszelkich informacji poufnych zgodnie z prawem Unii .
_________________
_________________
32 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).
32 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
Unia zapewnia dostęp do informacji i udział społeczeństwa w całym procesie monitorowania wdrażania.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5
5.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze szczegółowo określające minimalny zakres informacji, które należy przekazywać zgodnie z ust. 1, w tym definicje wskaźników, mapy i przeglądy państw członkowskich, o których mowa w ust. 1 lit. f). Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 20 ust. 2.
5.  Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające format informacji, które należy przekazywać zgodnie z ust. 1, w tym definicje wskaźników, mapy i przeglądy państw członkowskich, o których mowa w ust. 1 lit. f). Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 20 ust. 2.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 5 i art. 15, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia […] r.
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 5 i art. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1
1.  Komisję wspomaga Komitet ustanowiony na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 we wszystkich kwestiach podlegających niniejszemu rozporządzeniu.
1.   Komisję wspomaga:
a)  komitet powołany na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawach dotyczących wdrażania elementów, o których mowa w art. 13 ust. 5, z wyjątkiem spraw dotyczących aktów wykonawczych określających format informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. a), w odniesieniu do stosowania art. 7 i w art. 13 ust. 1 lit. b) w odniesieniu do informacji otrzymanych zgodnie z art. 5 ust. 2 i art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii), oraz
b)  komitet powołany na mocy art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE1a w odniesieniu do wdrażania elementów, o których mowa w art. 7 ust. 6 i art. 13 ust. 5, w odniesieniu do aktów wykonawczych określających format informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. a), w odniesieniu do stosowania art. 7 i w art. 13 ust. 1 lit. b) w odniesieniu do informacji otrzymanych zgodnie z art. 5 ust. 2 i art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii).
_________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – tabela – wiersz 17

Tekst proponowany przez Komisję

Polichlorowane bifenyle (PCB)

1336-36-3 i inne

215-648-1 i inne

Nie naruszając przepisów dyrektywy 96/59/WE, dopuszcza się stosowanie wyrobów znajdujących się już w użytkowaniu w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

 

 

Państwa członkowskie identyfikują i wycofują z użytkowania urządzenia (np. transformatory, kondensatory lub inne zbiorniki zawierające PCB w postaci cieczy) zawierające więcej niż 0,005 % PCB i w ilości większej niż 0,05 dm3, tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż w dniu 31 grudnia 2025 r.

Poprawka

Polichlorowane bifenyle (PCB)

1336-36-3 i inne

215-648-1 i inne

Nie naruszając przepisów dyrektywy 96/59/WE, dopuszcza się stosowanie wyrobów znajdujących się już w użytkowaniu w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

 

 

Państwa członkowskie dokładają starań, by zidentyfikować i wycofać z użytkowania urządzenia (np. transformatory, kondensatory lub inne zbiorniki zawierające PCB w postaci cieczy) zawierające więcej niż 0,005 % PCB i w ilości większej niż 0,05 dm3, tak szybko, jak to możliwe i nie później niż w dniu 31 grudnia 2025 r.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – wiersz 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Substancja

Numer CAS

Numer WE

Szczególne wyłączenie dla stosowania jako produkt pośredni lub inna specyfikacja

Eter bis(pentabromofenylowy) (eter dekabromodifenylu; dekaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Do celów niniejszej pozycji art. 4 ust. 1 lit. b) ma zastosowanie do stężenia dekaBDE równego 10 mg/kg lub mniejszego od tej wartości (wagowo 0,001 %), jeżeli występuje on w substancjach, mieszaninach lub artykułach lub wchodzi w skład części artykułu o zmniejszonej palności.

 

 

 

2.  Na zasadzie odstępstwa zezwala się na wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie dekaBDE:

 

 

 

a)  w produkcji statku powietrznego, dla którego wystąpiono o przyznanie homologacji typu przed dniem wejścia w życie i została ona uzyskana przed grudniem 2022 r. – do dnia 2 marca 2027 r.;

 

 

 

b)  w produkcji części zamiennych dla dowolnej z następujących kategorii:

 

 

 

(i)  statki powietrzne, dla których wystąpiono o przyznanie homologacji typu przed dniem wejścia w życie i uzyskano ją przed grudniem 2022 r., wyprodukowane do dnia 2 marca 2027 r. – do czasu zakończenia eksploatacji tych statków powietrznych;

 

 

 

(ii)  pojazdy silnikowe objęte zakresem dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wyprodukowane przed dniem ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] – do 2036 r. bądź do czasu zakończenia eksploatacji tych pojazdów silnikowych, w zależności od tego, która z tych dat przypadnie wcześniej.

 

 

 

3.  Szczególne wyłączenia dotyczące części zamiennych do użytku w pojazdach silnikowych, o których mowa w ust. 2 lit. b) ppkt (ii), stosuje się do produkcji i stosowania komercyjnego dekaBDE w co najmniej jednej z następujących kategorii:

 

 

 

(i)  zastosowania w mechanizmie napędowym i pod maską silnika, takie jak przewody masowe akumulatora, przewody połączeniowe akumulatora, rurki klimatyzacji przenośnej (MAC), mechanizmy napędowe, przepusty kolektora wydechowego spalin, izolacja pod maską silnika, przewody i wiązki przewodów instalacji elektrycznej pod maską silnika (okablowanie silnika itd.), czujniki prędkości, przewody giętkie, moduły wentylatora i czujniki spalania stukowego;

 

 

 

(ii)  zastosowania w układzie paliwowym, takie jak przewody paliwowe, zbiorniki paliwa oraz zbiorniki paliwa pod nadwoziem;

 

 

 

(iii)  urządzenia pirotechniczne i zastosowania, na które te urządzenia mają wpływ, takie jak przewody zapłonowe poduszki powietrznej, pokrycia siedzeń/tkaniny (tylko wtedy, gdy jest to istotne ze względu na zastosowanie poduszki powietrznej) oraz poduszki powietrzne (czołowe i boczne);

 

 

 

(iv)  zawieszenie i zastosowania wewnątrz pojazdu, takie jak elementy wykończeniowe, materiały akustyczne i pasy bezpieczeństwa;

 

 

 

(v)  wzmocnione tworzywa sztuczne (tablice przyrządów i wykończenie wnętrza);

 

 

 

(vi)  pod maską silnika lub deską rozdzielczą (bloki zacisków/bezpieczników, przewody z wyższym natężeniem prądu i osłony kabli (przewody świec zapłonowych));

 

 

 

(vii)  sprzęt elektryczny i elektroniczny (obudowy i podstawy akumulatorów, złącza elektryczne systemu sterowania silnikiem, elementy płyty radiowej, systemy nawigacji satelitarnej, globalne systemy pozycjonowania i systemy komputerowe);

 

 

 

(viii)  tkaniny takie jak tylna półka, tapicerka, obicie sufitu, siedzenia, zagłówki, osłony przeciwsłoneczne, panele wykończeniowe, dywaniki.

 

 

 

3.  Zezwala się na wytwarzanie dekaBDE i stosowanie go w produkcji następujących artykułów oraz na wprowadzanie ich do obrotu:

 

 

 

a)  artykuły wprowadzone do obrotu przed dniem ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia];

 

 

 

b)  statki powietrzne wyprodukowane zgodnie z ust. 2 lit. a);

 

 

 

c)  części zamienne do statków powietrznych wyprodukowanych zgodnie z ust. 2 lit. b);

 

 

 

d)  sprzęt elektryczny i elektroniczny objęty zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE.

 

 

 

4.  Na potrzeby niniejszej pozycji „statek powietrzny” oznacza:

 

 

 

a)  cywilny statek powietrzny wyprodukowany zgodnie z certyfikatem typu wydanym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/11391c lub z zatwierdzeniem projektu na podstawie przepisów krajowych jednego z umawiających się państw Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), lub w oparciu o świadectwo zdatności do lotu wystawione przez jedno z państw ICAO na podstawie załącznika 8 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym;

 

 

 

b)  wojskowy statek powietrzny.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) ( Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1).

 

 

 

1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88).

 

 

 

1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1).

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – wiersz 24 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Substancja

Numer CAS

Numer WE

Szczególne wyłączenie dla stosowania jako produkt pośredni lub inna specyfikacja

Chloroalkany C10-13 (krótkołańcuchowe parafiny chlorowane) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Na zasadzie odstępstwa produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie substancji lub preparatów zawierających SCCP w stężeniach niższych niż 1 % masy lub artykułów zawierających SCCP w stężeniach niższych niż 0,15 % masy są dozwolone.

 

 

 

2.  Stosowanie jest dozwolone w odniesieniu do:

 

 

 

a)  przenośników taśmowych w górnictwie oraz szczeliw używanych przy wałach i zaporach zawierających SCCP już stosowanych przed dniem lub w dniu 4 grudnia 2015 r.; oraz

 

 

 

b)  artykułów zawierających SCCP innych niż te, o których mowa w lit. a), już stosowanych przed dniem lub w dniu 10 lipca 2012 r.

 

 

 

3.  Artykuł 4 ust. 2 akapity trzeci i czwarty mają zastosowanie do artykułów, o których mowa w ust. 2.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część B

Tekst proponowany przez Komisję

Substancja

Numer CAS

Numer WE

Szczególne wyłączenie dla stosowania jako produkt pośredni lub inna specyfikacja

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Chloroalkany C10-13 (krótkołańcuchowe parafiny chlorowane) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Na zasadzie odstępstwa produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie substancji lub mieszanin zawierających SCCP w stężeniach niższych niż 1 % masy lub artykułów zawierających SCCP w stężeniach niższych niż 0,15 % masy są dozwolone.

 

 

 

2.  Stosowanie jest dozwolone w odniesieniu do:

 

 

 

a)  przenośników taśmowych w górnictwie oraz szczeliw używanych przy wałach i zaporach zawierających SCCP już stosowanych do dnia 4 grudnia 2015 r.; oraz

 

 

 

b)  artykułów zawierających SCCP innych niż te, o których mowa w lit. a), które były już stosowane do dnia 10 lipca 2012 r.

 

 

 

3.  Przepisy art. 4 ust. 2 akapity trzeci i czwarty mają zastosowanie do artykułów, o których mowa powyżej w pkt 2.

Poprawka

skreśla się

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III
WYKAZ SUBSTANCJI OBJĘTYCH PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI REDUKCJI UWOLNIEŃ
WYKAZ SUBSTANCJI OBJĘTYCH PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI REDUKCJI UWOLNIEŃ
SUBSTANCJA (nr CAS)
SUBSTANCJA (nr CAS)
Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (PCDD/PCDF)
Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (PCDD/PCDF)
Heksachlorobenzen (HCB) (nr CAS: 118-74-1)
Heksachlorobenzen (HCB) (nr CAS: 118-74-1)
Polichlorowane bifenyle (PCB)
Polichlorowane bifenyle (PCB)
Węglowodory aromatyczne wielocykliczne (PAH) 37
Węglowodory aromatyczne wielocykliczne (PAH) 37
37.  Dla celów inwentaryzacji emisji stosuje się następujące cztery oznaczenia związków chemicznych: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten i indeno(1,2,3-cd)piren.
37.  Dla celów inwentaryzacji emisji stosuje się następujące cztery oznaczenia związków chemicznych: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten i indeno(1,2,3-cd)piren.
Pentachlorobenzen (nr CAS 608-93-5)
Pentachlorobenzen (nr CAS 608-93-5)
Polichlorowane naftaleny (37a)
(37a) Polichlorowane naftaleny to związki chemiczne oparte na układzie pierścieni naftalenowych, w których jeden lub kilka atomów wodoru zastąpiono atomami chloru.
Heksachlorobutadien (nr CAS 87-68-3)
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersze 6–9

Tekst proponowany przez Komisję

 

Substancja

Nr CAS

Nr WE

Dopuszczalna wartość stężenia, o której mowa w art. 7 ust. 4 lit. a)

 

 

 

 

 

Eter tetrabromodifenylu

C12H6Br4O

40088-47-9 i inne

254-787-2 i inne

Suma stężeń eteru tetrabromodifenylu, eteru pentabromodifenylu, eteru heksabromodifenylu i eteru heptabromodifenylu: 1000 mg/kg

 

Eter pentabromodifenylu

C12H5Br5O

32534-81-9 i inne

251-084-2 i inne

 

Eter heksabromodifenylu

C12H4Br6O

36483-60-0 i inne

253-058-6 i inne

 

Eter heptabromodifenylu

C12H3Br7O

68928-80-3 i inne

273-031-2 i inne

 

 

 

 

 

Poprawka

 

Substancja

Nr CAS

Nr WE

Dopuszczalna wartość stężenia, o której mowa w art. 7 ust. 4 lit. a)

 

 

 

 

 

Eter tetrabromodifenylu

C12H6Br4O

40088-47-9 i inne

254-787-2 i inne

Suma stężeń eteru tetrabromodifenylu, eteru pentabromodifenylu, eteru heksabromodifenylu, eteru heptabromodifenylu i eteru dekabromodifenylu: 500 mg/kg

 

Eter pentabromodifenylu

C12H5Br5O

32534-81-9 i inne

251-084-2 i inne

 

Eter heksabromodifenylu

C12H4Br6O

36483-60-0 i inne

253-058-6 i inne

 

Eter heptabromodifenylu

C12H3Br7O

68928-80-3 i inne

273-031-2 i inne

 

Eter dekabromodifenylu

C12Br10O

1163-19-5 i inne

214-604-9 i inne

 

 

 

 

 

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tabela 1 – kolumna „Dopuszczalna wartość stężenia, o której mowa w art. 7 ust. 4 lit. a)” – wiersz „Polichlorowane” – przypis 7

Tekst proponowany przez Komisję

7.  Dopuszczalną wartość oblicza się dla PCDD oraz PCDF zgodnie z następującymi współczynnikami równoważnymi toksyczności (TEF):

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Poprawka

7.  Dopuszczalną wartość oblicza się dla PCDD oraz PCDF zgodnie z następującymi współczynnikami równoważnymi toksyczności (TEF):

 

PCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

OCDD

0,0003

 

PCDF

TEF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

PCDD

TEF

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

OCDF

0,0003

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 59 ust. 4 akapit czwarty regulaminu (A8-0336/2018).

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności