Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0070(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0336/2018

Texte depuse :

A8-0336/2018

Dezbateri :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Voturi :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Texte adoptate
PDF 202kWORD 79k
Joi, 15 noiembrie 2018 - Strasbourg
Poluanții organici persistenți ***I
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 15 noiembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Este necesar să se asigure coordonarea și coerența la punerea în aplicare la nivelul Uniunii a dispozițiilor Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional, care a fost aprobată de Uniune la 19 decembrie 200217, și ale Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, care a fost aprobată de Uniune la 1 februarie 199318. Această coordonare și această coerență ar trebui, de asemenea, să fie menținute la participarea la punerea în aplicare și dezvoltarea în continuare a abordării strategice a gestionării internaționale a substanțelor chimice (SAICM) , adoptată de Prima Conferință internațională privind gestionarea substanțelor chimice, care a avut loc la Dubai, la 6 februarie 2006, în cadrul Organizației Națiunilor Unite.
(5)  La punerea în aplicare la nivelul Uniunii a dispozițiilor convenției, este necesar să se asigure coerența și coordonarea cu dispozițiile Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional, care a fost aprobată de Uniune la 19 decembrie 200217,, cu dispozițiile Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, care a fost aprobată de Uniune la 1 februarie 199318, și cu dispozițiile Convenției de la Minamata privind mercurul, care a fost aprobată de Uniune la 11 mai 201718a. Această coordonare și această coerență ar trebui, de asemenea, să fie menținute la participarea la punerea în aplicare și dezvoltarea în continuare a abordării strategice a gestionării internaționale a substanțelor chimice (SAICM) , adoptată de Prima Conferință internațională privind gestionarea substanțelor chimice, care a avut loc la Dubai, la 6 februarie 2006, în cadrul Organizației Națiunilor Unite.
_________________
_________________
17 JO L 63, 6.3.2003, p. 29 .
17 JO L 63, 6.3.2003, p. 29.
18 JO L 39, 16.2.1993, p. 3 .
18 JO L 39, 16.2.1993, p. 3.
18a JO L 142, 2.6.2017, p. 4.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Stocurile de POP expirate sau gestionate neglijent pot prezenta un pericol grav pentru mediu și sănătatea umană, de exemplu prin contaminarea solului și a apelor subterane . Prin urmare , este oportun ca în materie de gestionare a unor astfel de stocuri să se stabilească norme mai stricte, comparativ cu cele prevăzute în convenție. Stocurile de substanțe interzise ar trebui tratate ca deșeuri, în timp ce stocurile de substanțe a căror fabricare sau utilizare este încă permisă ar trebui notificate autorităților și supravegheate în mod corespunzător. În mod special, stocurile existente care sunt formate din sau conțin POP interziși ar trebui gestionate ca deșeuri cât mai curând posibil.
(10)  Stocurile de POP expirate sau gestionate neglijent pot prezenta un pericol grav pentru mediu și sănătatea umană, de exemplu, prin contaminarea solului și a apelor subterane . Prin urmare, este oportun ca în materie de gestionare a unor astfel de stocuri să se stabilească norme mai stricte, comparativ cu cele prevăzute în convenție. Stocurile de substanțe interzise ar trebui tratate ca deșeuri, în timp ce stocurile de substanțe a căror fabricare sau utilizare este încă permisă ar trebui notificate autorităților și supravegheate în mod corespunzător. În mod special, stocurile existente care sunt formate din sau conțin POP interziși ar trebui gestionate ca deșeuri cât mai curând posibil. Dacă alte substanțe sunt interzise în viitor, stocurile acestora ar trebui să fie, de asemenea, distruse fără întârziere și nu ar trebui constituite alte stocuri. În ceea ce privește problemele specifice ale anumitor state membre, ar trebui să se furnizeze asistență financiară și tehnică adecvată prin intermediul instrumentelor financiare existente ale Uniunii.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  În conformitate cu dispozițiile protocolului și ale convenției, emisiile de POP care reprezintă produse secundare neintenționate rezultate din procese industriale ar trebui identificate și reduse cât mai curând posibil, obiectivul final urmărit fiind eliminarea lor , dacă este posibil. Ar trebui să se pună în aplicare și să se dezvolte planuri naționale de acțiune adecvate, care să cuprindă toate sursele și măsurile, inclusiv cele prevăzute în legislația existentă a Uniunii , pentru a reduce astfel de emisii în mod continuu și eficient din punctul de vedere al costurilor. În acest scop, ar trebui să se elaboreze instrumente corespunzătoare în cadrul convenției.
(11)  În conformitate cu dispozițiile protocolului și ale convenției, emisiile de POP care reprezintă produse secundare neintenționate rezultate din procese industriale ar trebui identificate și reduse cât mai curând posibil, obiectivul final urmărit fiind eliminarea lor, dacă este posibil. Ar trebui să se pună în aplicare și să se dezvolte planuri naționale de acțiune adecvate, care să cuprindă toate sursele și măsurile, inclusiv cele prevăzute în legislația existentă a Uniunii , pentru a reduce astfel de emisii în mod continuu și eficient din punctul de vedere al costurilor cât mai curând posibil. În acest scop, ar trebui să se elaboreze instrumente corespunzătoare în cadrul convenției.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Este necesar să se asigure coordonarea și gestionarea eficace a aspectelor tehnice și administrative ale prezentului regulament la nivelul Uniunii. Agenția Europeană pentru Produse Chimice („agenția”), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, are competență și experiență în materie de punere în aplicare a legislației Uniunii privind substanțele chimice și a acordurilor internaționale referitoare la substanțele chimice. Prin urmare, statele membre și agenția ar trebui să îndeplinească sarcini legate de aspectele administrative, tehnice și științifice ale punerii în aplicare a prezentului regulament și de schimbul de informații. Rolul agenției ar trebuiincludă pregătirea și examinarea dosarelor tehnice, inclusiv consultări cu părțile interesate, și elaborarea de avize care pot fi utilizate de către Comisie atunci când analizează dacă este oportun să prezinte o propunere de includere a unei substanțe pe lista POP prevăzută în convenție sau în protocol. În plus, Comisia, statele membre și agenția ar trebui să coopereze pentru a pune în aplicare în mod eficace obligațiile internaționale care îi revin Uniunii în temeiul convenției.
(15)  Este necesar să se asigure coordonarea și gestionarea eficace a aspectelor tehnice și administrative ale prezentului regulament la nivelul Uniunii. Agenția Europeană pentru Produse Chimice („agenția”), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, are competență și experiență în materie de punere în aplicare a legislației Uniunii privind substanțele chimice și a acordurilor internaționale referitoare la substanțele chimice. Prin urmare, statele membre și agenția ar trebui să îndeplinească sarcini legate de aspectele administrative, tehnice și științifice ale punerii în aplicare a prezentului regulament și de schimbul de informații. Este necesar ca rolul agențieicuprindă pregătirea și examinarea dosarelor tehnice, inclusiv consultări cu părțile interesate, și elaborarea de avize care trebuie să fie utilizate de către Comisie atunci când analizează dacă este oportun să prezinte o propunere de includere a unei substanțe pe lista POP prevăzută în convenție sau în protocol. În plus, Comisia, statele membre și agenția ar trebui să coopereze pentru a pune în aplicare în mod eficace obligațiile internaționale care îi revin Uniunii în temeiul convenției.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Convenția prevede că fiecare parte trebuie să elaboreze și să se străduiască să implementeze, după caz, un plan pentru punerea în aplicare a obligațiilor pe care și le-a asumat în temeiul convenției. Statele membre ar trebui să asigure posibilități pentru participarea publicului la elaborarea , implementarea și actualizarea planurilor de punere în aplicare. Având în vedere faptul că Uniunea și statele membre au competențe comune în această privință, planurile de punere în aplicare ar trebui elaborate atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii . Ar trebui să se promoveze cooperarea și schimbul de informații între Comisie , agenție și autoritățile statelor membre.
(16)  Convenția prevede că fiecare parte trebuie să elaboreze și să se străduiască să implementeze, după caz, un plan pentru punerea în aplicare a obligațiilor pe care și le-a asumat în temeiul convenției și să-l transmită Conferinței părților cât mai curând posibil, cel târziu până la ... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament]. Statele membre ar trebui să asigure posibilități pentru participarea publicului la elaborarea , implementarea și actualizarea planurilor de punere în aplicare. Având în vedere faptul că Uniunea și statele membre au competențe comune în această privință, planurile de punere în aplicare ar trebui elaborate atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii . Ar trebui să se promoveze cooperarea și schimbul de informații între Comisie , agenție și autoritățile statelor membre.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Fabricarea și utilizarea substanțelor enumerate în partea A din anexa I și în partea A din anexa II la prezentul regulament ar trebui autorizate doar ca intermediari limitați în spațiu și în sistem închis, dacă o adnotare în acest sens s-a introdus în mod expres în anexa respectivă și dacă producătorul confirmă statului membru în cauză faptul că substanța este fabricată și utilizată numai în condiții strict controlate.
(17)  Fabricarea și utilizarea substanțelor enumerate în partea A din anexa I și în partea A din anexa II la prezentul regulament ar trebui autorizate doar ca intermediari limitați în spațiu și în sistem închis, dacă o adnotare în acest sens s-a introdus în mod expres în anexa respectivă și dacă producătorul confirmă statului membru în cauză faptul că substanța este fabricată și utilizată numai în condiții strict controlate, și anume fără a prezenta riscuri semnificative pentru mediu sau pentru sănătatea umană și în lipsa unor alternative fezabile din punct de vedere tehnic.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  În conformitate cu convenția și cu protocolul, ar trebui să se furnizeze celorlalte părți la acordurile menționate informații privind POP. De asemenea, ar trebui să se încurajeze schimbul de informații cu țări terțe care nu sunt parte la acordurile menționate anterior.
(18)  În conformitate cu convenția și cu protocolul, ar trebui să se furnizeze celorlalte părți la acordurile menționate informații privind POP. De asemenea, ar trebui să se încurajeze schimbul de informații cu țări terțe care nu sunt parte la acordurile menționate anterior. În mod similar, convenția prevede ca fiecare parte să se angajeze să elaboreze strategii adecvate pentru a identifica siturile contaminate cu POP, iar cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu al Uniunii până în 2020 obligă Uniunea și statele sale membre să-și intensifice eforturile pentru reabilitarea siturilor contaminate.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Deoarece adeseori se constată faptul că publicul nu este conștient de pericolele pe care le prezintă POP pentru sănătatea generațiilor prezente și viitoare, precum și pentru mediu, în special în țările în curs de dezvoltare, este necesar un proces amplu de informare pentru a ridica nivelul de precauție și de înțelegere de către public a motivelor care stau la baza aplicării restricțiilor și a interdicțiilor. În conformitate cu convenția, programele de sensibilizare a publicului cu privire la aceste substanțe, în special pentru grupurile cele mai vulnerabile, precum și formarea lucrătorilor, a oamenilor de știință, a educatorilor, a personalului tehnic și managerial ar trebui încurajate și facilitate, după caz.
(19)  Deoarece adeseori se constată faptul că publicul nu este conștient de pericolele pe care le prezintă POP pentru sănătatea generațiilor prezente și viitoare, precum și pentru mediu, în special în țările în curs de dezvoltare, este necesar un proces amplu de informare pentru a ridica nivelul de precauție și de înțelegere de către public a motivelor care stau la baza aplicării restricțiilor și a interdicțiilor. În conformitate cu convenția, programele de sensibilizare a publicului cu privire la aceste substanțe în ceea ce privește efectele acestora asupra sănătății și a mediului, în special pentru grupurile cele mai vulnerabile, precum și formarea lucrătorilor, a oamenilor de știință, a educatorilor, a personalului tehnic și managerial ar trebui încurajate și facilitate, după caz. Uniunea ar trebui să asigure accesul la informații și participarea publicului, punând în aplicare Convenția CEE/ONU privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (Convenția de la Aarhus), care a fost aprobată de Uniune la 17 februarie 20051a.
_________________
1a JO L 124, 17.5.2005, p. 1.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera j
(j)  „intermediar limitat în spațiu și în sistem închis” înseamnă o substanță care este fabricată pentru un proces chimic și consumată sau utilizată în cadrul acestuia, în scopul transformării într-o altă substanță sau în mai multe alte substanțe, iar fabricarea intermediarului și transformarea sa într-o altă substanță sau în mai multe alte substanțe se desfășoară în același loc în condiții strict controlate, fiind menținută izolată în mod riguros prin mijloace tehnice, de-a lungul întregului său ciclu de viață.
(j)  „intermediar limitat în spațiu și în sistem închis” înseamnă o substanță care este fabricată pentru un proces chimic și consumată sau utilizată în cadrul acestuia, în scopul transformării într-o altă substanță, denumită în continuare „sinteză”, iar fabricarea intermediarului și transformarea sa într-o altă substanță (alte substanțe) se desfășoară prin sinteză în același loc, inclusiv într-un loc care este gestionat de una sau mai multe entități juridice, în condiții strict controlate, fiind menținută izolată în mod riguros prin mijloace tehnice, de-a lungul întregului său ciclu de viață.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b
(b)  producătorul demonstrează că procesul de fabricare va determina transformarea substanței într-una sau mai multe substanțe care nu prezintă caracteristicile unui POP ;
(b)  producătorul demonstrează că procesul de fabricare va determina transformarea substanței într-una sau mai multe substanțe care nu prezintă caracteristicile unui POP, că nu se preconizează expunerea ființelor umane sau a mediului la cantități semnificative din substanța vizată în timpul producției și utilizării acesteia, după cum se arată în evaluarea sistemului închis în cauză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/20081a al Parlamentului European și al Consiliului și că nu există alternative fezabile din punct de vedere tehnic la utilizarea substanțelor enumerate la anexa I partea A sau la anexa II partea A din prezentul regulament;
_________________
1a Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2
Deținătorul gestionează stocul în mod sigur, eficient și rațional din punct de vedere ecologic.
Deținătorul gestionează stocul în mod sigur, eficient și rațional din punct de vedere ecologic, în conformitate cu pragurile și cerințele prevăzute de Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a și de Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului1b, după caz.
_________________
1a Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (JO L 197, 24.7.2012, p. 1).
1b Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Informațiile menționate în prezentul articol se exprimă utilizându-se codurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului1a.
_________________
1a Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile (JO L 332, 9.12.2002, p. 1).
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
3.  Atunci când analizează propunerile privind construirea unor noi instalații sau modificarea semnificativă a instalațiilor existente prin utilizarea unor procese care determină emisia substanțelor chimice enumerate în anexa III, , statele membre analizează în mod prioritar procesele, tehnicile sau practicile alternative care au aceeași utilitate, dar care evită formarea și emisia substanțelor enumerate în anexa III , fără a aduce atingere Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului30.
3.  Atunci când analizează propunerile privind construirea unor noi instalații sau modificarea semnificativă a instalațiilor existente prin utilizarea unor procese care determină emisia substanțelor chimice enumerate în anexa III, statele membre analizează în mod prioritar procesele, tehnicile sau practicile alternative29a care au aceeași utilitate, dar care evită formarea și emisia substanțelor enumerate în anexa III, fără a aduce atingere Directivei 2010/75/UE30 a Parlamentului European și a Consiliului.
_________________
_________________
29a Convenția de la Stockholm privind POP (2008). Orientările privind cele mai bune tehnici disponibile și orientările provizorii privind cele mai bune practici de mediu relevante pentru articolul 5 și anexa C la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți. Geneva, Secretariatul Convenției de la Stockholm privind POP.
http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
30 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).
30 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6
6.  După caz și luând în considerare progresul tehnic și orientările și deciziile internaționale relevante, precum și orice autorizații acordate de un stat membru sau de autoritatea competentă desemnată de respectivul stat membru în conformitate cu alineatul (4) și cu anexa V, Comisia poate adopta , prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsuri suplimentare cu privire la punerea în aplicare a prezentului articol. În special, Comisia poate specifica informațiile care trebuie furnizate de statele membre în conformitate cu alineatul (4) litera (b) punctul (iii). Aceste măsuri se adoptă în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 20 alineatul (2).
6.  După caz și luând în considerare progresul tehnic și orientările și deciziile internaționale relevante, precum și orice autorizații acordate de un stat membru sau de autoritatea competentă desemnată de statul membru vizat în conformitate cu alineatul (4) și cu anexa V, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să stabilească formatul informațiilor care trebuie furnizate de statele membre în conformitate cu alineatul (4) litera (b) punctul (iii). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 20 alineatul (2).
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c
(c)  la cerere, îi acordă Comisiei sprijin tehnic și științific și îi furnizează informații tehnice și științifice privind substanțe care pot să îndeplinească criteriile pentru enumerarea în convenție sau în protocol;
(c)  la cerere, îi acordă Comisiei sprijin tehnic și științific solid și îi furnizează informații tehnice și științifice substanțiale privind substanțe care pot să îndeplinească criteriile pentru enumerarea în convenție sau în protocol, inclusiv privind prevenirea producției și utilizării de POP noi și privind evaluarea pesticidelor sau a substanțelor chimice industriale utilizate în prezent;
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera f
(f)  compilează, înregistrează, prelucrează și pune la dispoziția Comisiei și a autorităților competente ale statelor membre toate informațiile primite sau disponibile în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (3), al articolului 7 alineatul (4) litera (b) punctul (iii), al articolului 9 alineatul (2) și al articolului 13 alineatul (1). Agenția publică pe site-ul său web informațiile neconfidențiale și facilitează schimbul de astfel de informații cu platformele de informații relevante, cum ar fi cele menționate la articolul 13 alineatul (2);
(f)  compilează, înregistrează, prelucrează și pune la dispoziția Comisiei și a autorităților competente ale statelor membre toate informațiile primite sau disponibile în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (3), al articolului 5, al articolului 7 alineatul (4) litera (b) punctul (iii), al articolului 9 alineatul (2) și al articolului 13 alineatul (1). Agenția publică pe site-ul său web informațiile neconfidențiale și facilitează schimbul de astfel de informații cu platformele de informații relevante, cum ar fi cele menționate la articolul 13 alineatul (2);
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Agenția începe să furnizeze asistența și îndrumarea tehnică și științifică menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (a) până la... [un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)
2a.   Comisia organizează un schimb de informații cu statele membre cu privire la măsurile adoptate la nivel național pentru a identifica și a evalua siturile contaminate de POP și pentru a combate eventualele riscuri semnificative pe care această contaminare le poate genera pentru sănătatea umană și pentru mediu.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3
3.  Fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului32, informațiile menționate la alineatele (1) și (2) nu sunt considerate confidențiale. Comisia , agenția și statele membre care fac schimb de informații cu o țară terță protejează orice informații cu caracter confidențial în conformitate cu dreptul Uniunii .
3.  Fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului, informațiile privind sănătatea și siguranța umană și a mediului nu sunt considerate confidențiale. Comisia , agenția și statele membre care fac schimb de alte informații cu o țară terță protejează orice informație cu caracter confidențial în conformitate cu dreptul Uniunii.
_________________
_________________
32 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).
32 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
Uniunea asigură accesul la informație și participarea publicului pe parcursul monitorizării punerii în aplicare.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5
5.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare meniteaducă precizări suplimentare cu privire la informațiile minime care trebuie furnizate în conformitate cu alineatul (1), inclusiv definiția indicatorilor, a hărților și a situațiilor generale ale statelor membre menționate la alineatul (1) litera (f). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 20 alineatul (2).
5.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare carestabilească formatul informațiilor care trebuie furnizate în conformitate cu alineatul (1), inclusiv definiția indicatorilor, a hărților și a situațiilor generale ale statelor membre menționate la alineatul (1) litera (f). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 20 alineatul (2).
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (3), la articolul 7 alineatul (5) și la articolul 15 se conferă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând cu [...].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (3), la articolul 7 alineatul (5) și la articolul 15 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând cu... [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1
1.  Comisia este sprijinită de un comitet instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru toate chestiunile reglementate de prezentul regulament.
1.   Comisia este sprijinită de:
(a)  comitetul instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru punerea în aplicare a chestiunilor menționate la articolul 13 alineatul (5), cu excepția cazului în care se face referire la actele de punere aplicare care stabilesc formatul informațiilor menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (a) cu privire la aplicarea articolului 7 și la articolul 13 alineatul (1) litera (b), în cazul în care se face referire la informațiile primite în temeiul articolului 5 alineatul (2) și al articolului 7 alineatul (4) litera (b) punctul (iii); și
(b)  comitetul instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE1a a Parlamentului European și a Consiliului pentru punerea în aplicare a chestiunilor menționate la articolul 7 alineatul (6) și la articolul 13 alineatul (5), în cazul în care se face referire la actele de punere aplicare care stabilesc formatul informațiilor menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (a) cu privire la aplicarea articolului (7) și la articolul 13 alineatul (1) litera (b) în cazul în care se face referire la informațiile primite în temeiul articolului 5 alineatul (2) și al articolului 7 alineatul (4) litera (b) punctul (iii).
_________________
1a Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Anexa I – partea A – tabel – rândul 17

Textul propus de Comisie

Bifenili policlorurați (PCB)

1336-36-3 și altele

215-648-1 și altele

Fără a aduce atingere Directivei 96/59/CE, se aprobă utilizarea articolelor care se află deja în uz la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.

 

 

 

Statele membre identifică și scot din uz echipamentele (de exemplu, transformatoare, condensatoare sau alte recipiente conținând stocuri de lichide reziduale) care conțin PCB în proporție de peste 0,005 % și în volume de peste 0,05 dm3, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025.

Amendamentul

Bifenili policlorurați (PCB)

1336-36-3 și altele

215-648-1 și altele

Fără a aduce atingere Directivei 96/59/CE, se aprobă utilizarea articolelor care se află deja în uz la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.

 

 

 

Statele membre depun eforturi pentru a identifica și a scoate din uz echipamentele (de exemplu, transformatoare, condensatoare sau alte recipiente conținând stocuri de lichide reziduale) care conțin PCB în proporție de peste 0,005 % și în volume de peste 0,05 dm3, cât mai curând posibil și nu mai târziu de 31 decembrie 2025.

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Anexa I – partea A – rândul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Substanță

Nr. CAS

Nr. CE

Derogare specifică privind utilizarea intermediară sau alte specificații

Bis(pentabromfenil)eter (decabromdifenil eter; decaBDE)

1163/-19/-5

214/-604/-9

1.  În sensul prezentei rubrici , articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de decaBDE mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente masice) prezente în substanțe, amestecuri , articole sau care intră în alcătuirea părților ignifuge ale articolelor.

 

 

 

2.  Prin derogare, se autorizează producerea, introducerea pe piață și utilizarea decaBDE pentru:

 

 

 

(a)  producția de aeronave – pentru care s-a solicitat omologarea de tip înainte de data intrării în vigoare și a fost primită înainte de luna decembrie 2022 – înainte de 2 martie 2027;

 

 

 

(b)  producția de piese de schimb pentru oricare din următoarele:

 

 

 

(i)  o aeronavă – pentru care s-a solicitat omologarea de tip înainte de data intrării în vigoare și a fost primită înainte de luna decembrie 2022 – produsă înainte de 2 martie 2027 până la sfârșitul duratei de exploatare a aeronavei;

 

 

 

(ii)  autovehiculele care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, produse înainte de... [data intrării în vigoare a prezentului regulament], fie până în 2036, fie până la sfârșitul duratei de viață a acestor autovehicule, oricare dintre aceste date este prima.

 

 

 

3.  Derogările specifice pentru piesele de schimb destinate autovehiculelor menționate la alineatul 2 litera (b) punctul (ii) se aplică producției și utilizării de decaBDE comercial care se încadrează în una sau mai multe dintre următoarele categorii:

 

 

 

(i)  aplicațiile grupului motopropulsor și cele din compartimentul motorului, cum ar fi cablul de masă al bateriei, cablurile de conectare ale bateriei, țevile sistemului mobil de climatizare, grupul motopropulsor, cuzineții colectorului de evacuare, izolația compartimentului motorului, cablajul și distribuția electrică din compartimentul motorului (cablajul motorului etc.), senzorii de viteză, tuburile, modulele de ventilație și senzorii de detonație;

 

 

 

(ii)  aplicațiile sistemului de combustibil, cum ar fi furtunurile pentru combustibil, rezervoarele de combustibil, precum și rezervoarele de combustibil montate sub caroserie;

 

 

 

(iii)  dispozitivele pirotehnice și aplicațiile legate de dispozitive pirotehnice, cum ar fi cablurile de detonare ale airbagului, tapițeria scaunelor/materialele textile care acoperă scaunele (numai dacă sunt relevante pentru airbaguri) și airbagurile (frontale și laterale);

 

 

 

(iv)  suspensiile și elementele de interior, cum ar fi accesoriile interioare, materialele acustice și centurile de siguranță;

 

 

 

(v)  materiale plastice ranforsate (tablouri de bord și accesorii interioare);

 

 

 

(vi)  compartimentul motorului sau tabloul de bord [blocuri de borne/de siguranțe, cabluri de mare amperaj și izolații pentru cabluri (cabluri pentru bujii)];

 

 

 

(vii)  echipamente electrice și electronice (carcase de baterii și suporturi de baterii, conectori electrici pentru controlul motorului, componente ale discurilor radio, sisteme de navigație prin satelit, sisteme globale de poziționare și sisteme informatice);

 

 

 

(viii)  materialele textile cum ar fi cele din portbagaj, tapițeria, plafonul, scaunele automobilului, tetierele, vizierele parasolar, covoarele, panourile de echipare ale portierelor, covorașele.

 

 

 

3.  Se autorizează producerea de decaBDE și utilizarea sa în producția și introducerea pe piață a următoarelor articole:

 

 

 

(a)  articole introduse pe piață înainte de... [data intrării în vigoare a prezentului regulament];

 

 

 

(b)  aeronave produse în conformitate cu punctul 2 litera (a);

 

 

 

(c)  piese de schimb pentru aeronave produse în conformitate cu punctul 2 litera (b);

 

 

 

(d)  echipamentele electrice și electronice care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

 

 

 

4.  În sensul prezentei rubrici, „aeronavă” înseamnă una dintre următoarele:

 

 

 

(a)  o aeronavă civilă produsă în conformitate cu un certificat de tip eliberat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2018/11391c al Parlamentului European și al Consiliului sau cu o aprobare de proiectare, eliberată în conformitate cu reglementările naționale ale unui stat contractant al Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) ori pentru care a fost eliberat un certificat de navigabilitate de un stat contractant al OACI în temeiul anexei 8 la Convenția privind aviația civilă internațională;

 

 

 

(b)  o aeronavă militară.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).

 

 

 

1b Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (JO L 174, 1.7.2011, p. 88).”

 

 

 

1c Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).”

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Anexa I – partea A – rândul 24 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Substanță

Nr. CAS

Nr. CE

Derogare specifică privind utilizarea intermediară sau alte specificații

Cloroalcani C10-C13 (parafine clorurate cu catenă scurtă — PCCS-uri)

85535-84-8

287-476-5

1.  Prin derogare, sunt autorizate producerea, introducerea pe piață și utilizarea substanțelor sau preparatelor care conțin PCCS în concentrații mai mici de 1 procent masic sau a articolelor care conțin PCCS în concentrații mai mici de 0,15 procente masice.

 

 

 

2.  Utilizarea este permisă în ceea ce privește:

 

 

 

(a)  benzile transportoare din industria minieră și materialele de etanșare pentru baraje care conțin PCCS, aflate deja în uz înainte de 4 decembrie 2015 sau la acea dată; și

 

 

 

(b)  articolele care conțin PCCS, altele decât cele menționate la litera (a), care erau deja în uz înainte de 10 iulie 2012 sau la acea dată.

 

 

 

3.  Articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf se aplică articolelor menționate la punctul 2 de mai sus.

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Anexa I – partea B

Textul propus de Comisie

Substanță

Nr. CAS

Nr. CE

Derogare specifică privind utilizarea intermediară sau alte specificații

4

4

4

4

4

 

 

4

5 cloroalcani C10-C13 (parafine clorurate cu catenă scurtă) (PCCS)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Prin derogare, sunt autorizate producerea, introducerea pe piață și utilizarea substanțelor sau a amestecurilor care conțin PCCS în concentrații mai mici de 1 procent masic sau a articolelor care conțin PCCS în concentrații mai mici de 0,15 procente masice.

 

 

 

2.  Utilizarea este permisă în ceea ce privește:

 

 

 

(a)  benzile transportoare din industria minieră și materialele de etanșare pentru baraje care conțin PCCS, aflate deja în uz înainte de 4 decembrie 2015 sau la acea dată; și

 

 

 

(b)  articolele care conțin PCCS, altele decât cele menționate la litera (a), care erau deja în uz înainte de 10 iulie 2012 sau la acea dată.

 

 

 

3.  Articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf se aplică articolelor menționate la punctul 2 de mai sus.

Amendamentul

eliminat

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Anexa III
LISTA SUBSTANȚELOR CARE FAC OBIECTUL DISPOZIȚIILOR PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR
LISTA SUBSTANȚELOR CARE FAC OBIECTUL DISPOZIȚIILOR PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR
SUBSTANȚA (NR. CAS)
SUBSTANȚA (NR. CAS)
Dibenzo-b-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF)
Dibenzo-b-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF)
Hexaclorbenzen (HCB) (Nr. CAS: 118-74-1)
Hexaclorbenzen (HCB) (Nr. CAS: 118-74-1)
Bifenili policlorurați (PCB)
Bifenili policlorurați (PCB)
Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)37
Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)37
37.  în scopul inventarierii emisiilor, se utilizează patru compuși indicatori, și anume: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten și indeno(1,2,3-cd)piren.
37.  în scopul inventarierii emisiilor, se utilizează patru compuși indicatori, și anume: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten și indeno(1,2,3-cd)piren.
Pentaclorbenzen (Nr. CAS 608-93-5)
Pentaclorbenzen (Nr. CAS 608-93-5)
Naftaline policlorurate (37a)
(37a)   Naftaline policlorurate înseamnă compuși chimici bazați pe sistemul inelului naftalenic, în care unul sau mai mulți atomi de hidrogen sunt înlocuiți de atomi de clor.
Hexaclorbutadienă (nr. CAS 87-68-3)
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Anexa IV – rândurile 5 – 8

 

Textul propus de Comisie

Substanță

Nr. CAS

Nr. CE

Limita de concentrație menționată la articolul 7 alineatul (4) litera (a)

 

 

 

Tetrabromodifenileter

C12H6Br4O

40088-47-9 și altele

254-787-2 și altele

Suma concentrațiilor de tetrabromodifenileter, pentabromodifenileter, hexabromodifenileter și heptabromodifenileter: 1 000 mg/kg

Pentabromodifenileter

C12H5Br5O

32534-81-9 și altele

251-084-2 și altele

Hexabromodifenileter

C12H4Br6O

36483-60-0 și altele

253-058-6 și altele

Heptabromodifenileter

C12H3Br7O

68928-80-3 și altele

273-031-2 și altele

 

 

 

Amendamentul

Substanță

Nr. CAS

Nr. CE

Limita de concentrație menționată la articolul 7 alineatul (4) litera (a)

 

 

 

Tetrabromodifenileter

C12H6Br4O

40088-47-9 și altele

254-787-2 și altele

Suma concentrațiilor de tetrabromodifenileter, pentabromodifenileter, hexabromodifenileter, heptabromodifenileter și decabromdifenileter: 500 mg/kg

Pentabromodifenileter

C12H5Br5O

32534-81-9 și altele

251-084-2 și altele

Hexabromdifenileter

C12H4Br6O

36483-60-0 și altele

253-058-6 și altele

Heptabromodifenileter

C12H3Br7O

68928-80-3 și altele

273-031-2 și altele

Decabromdifenileter

C12Br10O

1163-19-5 și altele

214-604-9 și altele

 

 

 

 

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Anexa IV – tabelul 1 – coloana „Limita de concentrație menționată la articolul 7 alineatul (4) litera (a)” – rândul „Dibenzo-p-dioxine ” – nota de subsol 7

Textul propus de Comisie

7.  Limita se calculează în PCDD și PCDF în conformitate cu următorii factori de echivalență toxică (TEF):

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Amendamentul

7.  Limita se calculează în PCDD și PCDF în conformitate cu următorii factori de echivalență toxică (TEF):

 

PCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

OCDD

0,0003

 

PCDF

TEF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

PCDD

TEF

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

OCDF

0,0003

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0336/2018).

Ultima actualizare: 11 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate