Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0070(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0336/2018

Predkladané texty :

A8-0336/2018

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Prijaté texty
PDF 216kWORD 65k
Štvrtok, 15. novembra 2018 - Štrasburg
Perzistentné organické látky ***I
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 15. novembra 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Pri vykonávaní ustanovení dohovoru na úrovni Únie je nevyhnutné zabezpečiť koordináciu a koherentnosť s ustanoveniami Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, ktorý Únia schválila 19. decembra 200217, a Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, ktorý Únia schválila 1. februára 199318. Táto koordinácia a koherentnosť by mala byť zachovaná aj pri účasti na realizácii a ďalšom vývoji Strategického prístupu k medzinárodnému hospodáreniu s chemickými látkami (SAICM), ktorý bol prijatý 6. februára 2006 na prvej medzinárodnej konferencii o hospodárení s chemickými látkami v Dubaji v rámci Spojených národov.
(5)  Pri vykonávaní ustanovení dohovoru na úrovni Únie je nevyhnutné zabezpečiť koordináciu a koherentnosť s ustanoveniami Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, ktorý Únia schválila 19. decembra 200217, Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, ktorý Únia schválila 1. februára 199318, a Minamatského dohovoru o ortuti, ktorý Únia schválila 11. mája 201718a. Táto koordinácia a koherentnosť by mali byť zachované aj pri účasti na realizácii a ďalšom vývoji Strategického prístupu k medzinárodnému hospodáreniu s chemickými látkami (SAICM), ktorý bol prijatý 6. februára 2006 na prvej medzinárodnej konferencii o hospodárení s chemickými látkami v Dubaji v rámci Spojených národov.
_________________
_________________
17 Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 29.
17 Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 29.
18 Ú. v. ES L 39, 16.2.1993, s. 3.
18 Ú. v. ES L 39, 16.2.1993, s. 3.
18a Ú. v. EÚ L 142, 2.6.2017, s. 4.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Zastarané alebo nedbanlivo skladované zásoby POL môžu vážne ohroziť životné prostredie a ľudské zdravie, napríklad kontamináciou pôdy a spodnej vody. Preto je potrebné, aby sa stanovili prísnejšie pravidlá zaobchádzania s takýmito zásobami v porovnaní s tými, ktoré sú stanovené v dohovore. So zásobami zakázaných látok by sa malo zaobchádzať ako s odpadom, pričom zásoby látok, ktorých výroba alebo používanie je stále povolené, by sa mali oznamovať orgánom a riadne kontrolovať. Najmä s existujúcimi zásobami, ktoré pozostávajú zo zakázaných POL alebo ich obsahujú, by sa čo najskôr malo zaobchádzať ako s odpadom.
(10)  Zastarané alebo nedbanlivo skladované zásoby POL môžu vážne ohroziť životné prostredie a ľudské zdravie, napríklad kontamináciou pôdy a spodnej vody. Preto je vhodné, aby sa stanovili prísnejšie pravidlá zaobchádzania s takýmito zásobami v porovnaní s tými, ktoré sú stanovené v dohovore. So zásobami zakázaných látok by sa malo zaobchádzať ako s odpadom, pričom zásoby látok, ktorých výroba alebo používanie je stále povolené, by sa mali oznamovať orgánom a riadne kontrolovať. Najmä s existujúcimi zásobami, ktoré pozostávajú zo zakázaných POL alebo ich obsahujú, by sa čo najskôr malo zaobchádzať ako s odpadom. Ak sa v budúcnosti zakážu ďalšie látky, ich zásoby by sa mali taktiež bezodkladne zničiť a nové zásoby by sa nemali vytvárať. Vzhľadom na osobitné problémy niektorých členských štátov by sa mala poskytovať primeraná finančná a technická pomoc prostredníctvom existujúcich finančných nástrojov Únie.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  V súlade s protokolom a dohovorom by sa mali prípady uvoľnenia POL, ktoré sú neúmyselnými vedľajšími produktmi priemyselných procesov, čo najskôr identifikovať a obmedziť s konečným cieľom ich zastavenia, ak je to možné. Mali by sa realizovať a vypracovať vhodné národné akčné plány, ktoré zahrnú všetky zdroje a opatrenia vrátane takých, ktoré sú stanovené podľa existujúcej legislatívy Únie, na neustále a nákladovo efektívne obmedzovanie takéhoto uvoľňovania. V rámci dohovoru by sa na tieto účely mali vyvinúť vhodné nástroje.
(11)  V súlade s protokolom a dohovorom by sa mali prípady uvoľnenia POL, ktoré sú neúmyselnými vedľajšími produktmi priemyselných procesov, čo najskôr identifikovať a obmedziť s konečným cieľom ich zastavenia, ak je to možné. Mali by sa čo najskôr realizovať a vypracovať vhodné národné akčné plány, ktoré zahrnú všetky zdroje a opatrenia vrátane takých, ktoré sú stanovené podľa existujúcich právnych predpisov Únie, na neustále a nákladovo efektívne obmedzovanie takéhoto uvoľňovania. V rámci dohovoru by sa na tieto účely mali vyvinúť vhodné nástroje.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Treba zaistiť účinnú koordináciu a riadenie technických a administratívnych aspektov tohto nariadenia na úrovni Únie. Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) zriadená nariadením (ES) č. 1907/2006 má právomoci a skúsenosti s vykonávaním právnych predpisov Únie v oblasti chemických látok a s vykonávaním medzinárodných dohôd o chemických látkach. Členské štáty a agentúra by preto mali vykonávať úlohy, pokiaľ ide o administratívne, technické a vedecké aspekty vykonávania tohto nariadenia a výmenu informácií. K úlohám agentúry by mala patriť príprava a preskúmanie technickej dokumentácie vrátane konzultácií so zainteresovanými stranami, ako aj vypracovanie stanovísk, ktoré môže Komisia použiť pri posudzovaní toho, či má predložiť návrh na zaradenie určitej látky ako POL do dohovoru alebo protokolu. Komisia, členské štáty a agentúra by mali navyše spolupracovať v záujme účinného vykonávania medzinárodných záväzkov Únie podľa dohovoru.
(15)  Treba zaistiť účinnú koordináciu a riadenie technických a administratívnych aspektov tohto nariadenia na úrovni Únie. Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) zriadená nariadením (ES) č. 1907/2006 má právomoci a skúsenosti s vykonávaním právnych predpisov Únie v oblasti chemických látok a s vykonávaním medzinárodných dohôd o chemických látkach. Členské štáty a agentúra by preto mali vykonávať úlohy, pokiaľ ide o administratívne, technické a vedecké aspekty vykonávania tohto nariadenia a výmenu informácií. Je potrebné, aby úloha agentúry zahŕňala prípravu a preskúmanie technickej dokumentácie vrátane konzultácií so zainteresovanými stranami, ako aj vypracovanie stanovísk, ktoré Komisia použiť pri posudzovaní toho, či má predložiť návrh na zaradenie určitej látky ako POL do dohovoru alebo protokolu. Komisia, členské štáty a agentúra by mali navyše spolupracovať v záujme účinného vykonávania medzinárodných záväzkov Únie podľa dohovoru.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  V dohovore sa stanovuje, že každá strana má vypracovať a podľa potreby sa usilovať vykonávať plán na splnenie svojich záväzkov podľa dohovoru. Členské štáty by mali poskytnúť príležitosti na účasť verejnosti pri vypracovávaní, vykonávaní a aktualizácii svojich plánov vykonávania. Keďže Únia a členské štáty majú spoločnú zodpovednosť v tejto oblasti, mali by sa plány vykonávania vypracovávať tak na národnej úrovni, ako aj na únijnej úrovni. Spolupráca a výmena informácií medzi Komisiou, agentúrou a orgánmi členských štátov by sa mali podporovať.
(16)  V dohovore sa stanovuje, že každá strana má vypracovať a podľa potreby sa usilovať vykonávať plán na splnenie svojich záväzkov podľa dohovoru a čo najskôr ho predložiť konferencii zmluvných strán, a to najneskôr do ... [dva roky po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Členské štáty by mali poskytnúť príležitosti na účasť verejnosti pri vypracovávaní, vykonávaní a aktualizácii svojich plánov vykonávania. Keďže Únia a členské štáty majú spoločnú zodpovednosť v tejto oblasti, mali by sa plány vykonávania vypracovávať tak na národnej úrovni, ako aj na únijnej úrovni. Spolupráca a výmena informácií medzi Komisiou, agentúrou a orgánmi členských štátov by sa mali podporovať.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Látky uvedené v časti A prílohy I alebo v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu by malo byť povolené vyrábať a používať ako miestne ohraničené medziprodukty v uzavretom systéme len vtedy, ak je v danej prílohe výslovne uvedená príslušná poznámka a ak výrobca potvrdí dotknutému členskému štátu, že sa látka vyrába a používa iba za prísne kontrolovaných podmienok.
(17)  Látky uvedené v časti A prílohy I alebo v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu by malo byť povolené vyrábať a používať ako medziprodukty v miestnom uzatvorenom systéme len vtedy, ak je v danej prílohe výslovne uvedená príslušná poznámka a ak výrobca potvrdí dotknutému členskému štátu, že sa látka vyrába a používa iba za prísne kontrolovaných podmienok, konkrétne, že nepredstavuje závažné riziko pre životné prostredie alebo zdravie ľudí a že neexistujú technicky uskutočniteľné alternatívy.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  V súlade s dohovorom a protokolom by sa informácie o POL mali poskytovať druhým stranám uvedených dohôd. Mala by sa podporovať výmena informácií s tretími krajinami, ktoré nie sú stranou uvedených dohôd.
(18)  V súlade s dohovorom a protokolom by sa informácie o POL mali poskytovať druhým stranám uvedených dohôd. Mala by sa taktiež podporovať výmena informácií s tretími krajinami, ktoré nie sú stranou uvedených dohôd. V dohovore sa tiež vyžaduje, že každá strana má vypracovať vhodné stratégie na identifikáciu plôch kontaminovaných POL, a siedmy environmentálny akčný program Únie do roku 2020 zaväzuje Úniu a jej členské štáty k tomu, aby zintenzívnili svoje úsilie o sanáciu kontaminovaných plôch.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Keďže informovanosť verejnosti o nebezpečenstve, ktoré POL predstavujú pre zdravie súčasnej a budúcej generácie, ako aj pre životné prostredie, najmä v rozvojových krajinách, je často nedostačujúca, sú potrebné širokospektrálne, aby sa zvýšila úroveň opatrnosti a pochopenie verejnosti, pokiaľ ide o dôvody obmedzení a zákazov. V súlade s dohovorom by sa podľa potreby mali podporovať a umožňovať programy na oboznamovanie verejnosti s uvedenými látkami, a to najmä pre najzraniteľnejšie skupiny, ako aj odborná príprava pracovníkov, vedcov, vzdelávacích, technických a vedúcich pracovníkov.
(19)  Keďže informovanosť verejnosti o nebezpečenstve, ktoré POL predstavujú pre zdravie súčasnej a budúcej generácie, ako aj pre životné prostredie, najmä v rozvojových krajinách, je často nedostačujúca, sú potrebné širokospektrálne informácie, aby sa zvýšila úroveň opatrnosti a pochopenie verejnosti, pokiaľ ide o dôvody obmedzení a zákazov. V súlade s dohovorom by sa podľa potreby mali podporovať a umožňovať programy na oboznamovanie verejnosti s uvedenými látkami, pokiaľ ide o ich vplyv na zdravie a životné prostredie, a to najmä pre najzraniteľnejšie skupiny, ako aj odborná príprava pracovníkov, vedcov, vzdelávacích, technických a vedúcich pracovníkov. Únia by mala zabezpečiť prístup k informáciám a účasť verejnosti na vykonávaní Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor), ktorý Únia schválila 17. februára 20051a.
_________________
1a Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno j
j)  „miestne ohraničený medziprodukt v uzavretom systéme“ je látka, ktorá sa vyrába a spotrebúva alebo používa na účely chemického spracovania, aby sa transformovala na jednu alebo viac iných látok, pričom výroba medziproduktu a jeho transformácia na jednu alebo viac iných látok prebieha na rovnakom mieste za prísne kontrolovaných podmienok tak, že je počas celého svojho životného cyklu dôsledne uchovávaný v uzavretom prostredí pomocou technických prostriedkov.
j)  „medziprodukt v miestnom uzatvorenom systéme“ je látka, ktorá sa vyrába a spotrebúva alebo používa na účely chemického spracovania, aby sa transformovala na inú látku (ďalej len „syntéza“), pričom výroba medziproduktu a jeho transformácia na jednu alebo viac iných látok prebieha syntézou na rovnakom mieste, a to aj na mieste prevádzkovanom jednou alebo viacerými právnickými osobami, za prísne kontrolovaných podmienok tak, že je počas celého svojho životného cyklu dôsledne uchovávaný v uzavretom prostredí pomocou technických prostriedkov.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b
b)  výrobca preukáže, že výrobný postup premení látku na jednu alebo viac látok, ktoré nevykazujú vlastnosti POL;
b)  výrobca preukáže, že výrobný postup premení látku na jednu alebo viac látok, ktoré nevykazujú vlastnosti POL, že sa neočakáva, že buď ľudia, alebo životné prostredie budú vystavení akémukoľvek významnému množstvu látky počas jej výroby a používania, ako vyplýva z posúdenia tohto uzatvoreného systému v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081a, a že neexistujú technicky uskutočniteľné alternatívy k použitiu látky uvedenej v časti A prílohy I alebo v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu.
_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2
Majiteľ musí zaobchádzať so zásobami bezpečným, efektívnym spôsobom a tak, aby neškodili životnému prostrediu.
Majiteľ musí zaobchádzať so zásobami bezpečným, efektívnym spôsobom a tak, aby neškodili životnému prostrediu, a prípadne v súlade s prahovými hodnotami a požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ1a a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ1b.
_________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 1),
1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 a (nový)
3a.   Informácie, na ktoré sa odkazuje v tomto článku, sa uvádzajú s použitím kódov stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/20021a.
_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
3.  Pri posudzovaní návrhov na výstavbu nových zariadení alebo na podstatnú úpravu existujúcich zariadení používajúcich postupy, ktoré uvoľňujú chemikálie vymenované v prílohe III, členské štáty uprednostnia bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ30, alternatívne postupy, technológie alebo praktiky, ktoré sú podobne účelné, ale pri ktorých sa zabráni tvorbe a uvoľňovaniu látok vymenovaných v prílohe III.
3.  Pri posudzovaní návrhov na výstavbu nových zariadení alebo na podstatnú úpravu existujúcich zariadení používajúcich postupy, ktoré uvoľňujú chemikálie vymenované v prílohe III, členské štáty uprednostnia bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ30, alternatívne postupy, technológie alebo praktiky29a, ktoré sú podobne účelné, ale pri ktorých sa zabráni tvorbe a uvoľňovaniu látok vymenovaných v prílohe III.
_________________
_________________
29a Štokholmský dohovor o POL (2008). Usmernenia o najlepších dostupných technikách a predbežné usmernenia o najlepších environmentálnych postupoch, ktoré sú relevantné pre článok 5 a prílohu C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach. Ženeva, sekretariát Štokholmského dohovoru o POL. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).
30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6
6.  Komisia môže, kde je to potrebné a pri zohľadnení technického vývoja a príslušných medzinárodných usmernení a rozhodnutí a akýchkoľvek povolení udelených členským štátom alebo príslušným orgánom určeným takýmto členským štátom v súlade s odsekom 4 a prílohou V prijať prostredníctvom vykonávacích aktov dodatočné opatrenia, ktoré sa týkajú vykonávania tohto článku. Komisia najmä môže určiť informácie predkladané členskými štátmi v súlade s odsekom 4 písm. b) bodom iii). O takýchto opatreniach sa rozhodne v súlade s poradným postupom stanoveným v článku 20 ods. 2.
6.  Komisia môže, kde je to potrebné a pri zohľadnení technického vývoja a príslušných medzinárodných usmernení a rozhodnutí a akýchkoľvek povolení udelených členským štátom alebo príslušným orgánom určeným takýmto členským štátom v súlade s odsekom 4 a prílohou V prijať vykonávacie akty stanovujúce formát informácií, ktoré majú predložiť členské štáty v súlade s odsekom 4 písm. b) bodom iii). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 20 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c
c)  na požiadanie poskytuje Komisii technickú a vedeckú podporu a podnety na látky, ktoré môžu spĺňať kritériá na zaradenie do zoznamu v dohovore alebo protokole;
c)  na požiadanie poskytuje Komisii silnú technickú a vedeckú podporu a podnety na látky, ktoré môžu spĺňať kritériá na zaradenie do zoznamu v dohovore alebo protokole, a to aj o predchádzaní výroby a využívania nových POL, a o posudzovaní pesticídov alebo priemyselných chemikálií, ktoré sa v súčasnosti používajú;
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno f
f)  zostavuje, eviduje, spracúva a sprístupňuje Komisii a príslušným orgánom členských štátov všetky informácie získané alebo dostupné podľa článku 4 ods. 2 a 3, článku 7 ods. 4 písm. b) bodu iii), článku 9 ods. 2 a článku 13 ods. 1. Agentúra sprístupňuje verejnosti na svojej webovej stránke informácie, ktoré nemajú dôverný charakter, a uľahčuje výmenu týchto informácií s príslušnými informačnými platformami, ako sú napríklad tie, ktoré sú uvedené v článku 13 ods. 2;
f)  zostavuje, eviduje, spracúva a sprístupňuje Komisii a príslušným orgánom členských štátov všetky informácie získané alebo dostupné podľa článku 4 ods. 2 a 3, článku 5, článku 7 ods. 4 písm. b) bodu iii), článku 9 ods. 2 a článku 13 ods. 1. Agentúra sprístupňuje verejnosti na svojej webovej stránke informácie, ktoré nemajú dôverný charakter, a uľahčuje výmenu týchto informácií s príslušnými informačnými platformami, ako sú napríklad tie, ktoré sú uvedené v článku 13 ods. 2;
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)
1a.  Agentúra začne poskytovať pomoc a technické a vedecké usmernenia uvedené v článku 8 ods. 1 písm. a) do ... [jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 a (nový)
2a.   Komisia organizuje výmenu informácií s členskými štátmi o opatreniach prijatých na vnútroštátnej úrovni na identifikáciu a hodnotenie plôch kontaminovaných POL a na riešenie závažných rizík, ktoré takáto kontaminácia môže predstavovať pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3
3.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES32, nepovažujú sa informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 za dôverné. Komisia, agentúra a členské štáty, ktoré si vymieňajú informácie s tretími krajinami, chránia akékoľvek dôverné informácie v súlade s právnymi predpismi Únie.
3.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES32, nepovažujú sa informácie o zdraví a bezpečnosti ľudí a o životnom prostredí za dôverné. Komisia, agentúra a členské štáty, ktoré si vymieňajú iné informácie s treťou krajinou, chránia akékoľvek dôverné informácie v súlade s právnymi predpismi Únie.
_________________
_________________
32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).
32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Únia zabezpečí prístup k informáciám a účasť verejnosti počas monitorovania vykonávania.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5
5.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými bližšie určí minimálne informácie, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s odsekom 1, a to vrátane definície ukazovateľov, máp a prehľadov členských štátov uvedených v odseku 1 písm. f). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom podľa článku 20 ods. 2.
5.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví formát informácií, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s odsekom 1, a to vrátane definície ukazovateľov, máp a prehľadov členských štátov uvedených v odseku 1 písm. f). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom podľa článku 20 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 3, článku 7 ods. 5 a článku 15 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od […].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 3, článku 7 ods. 5 a článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1
1.  Komisii pomáha pri všetkých záležitostiach podľa tohto nariadenia výbor zriadený podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
1.   Komisii pomáha:
a)  výbor zriadený podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o vykonávanie záležitostí uvedených v článku 13 ods. 5 s výnimkou tých, ktoré odkazujú na vykonávacie akty stanovujúce formát informácií uvedených v článku 13 ods. 1 písm. a), pokiaľ ide o uplatňovanie článku 7, a článku 13 ods. 1 písm. b), ak ide o informácie prijaté podľa článku 5 ods. 2 a článku 7 ods. 4 písm. b) bodu iii), a
b)  výbor zriadený podľa článku 39 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES1a, pokiaľ ide o vykonávanie záležitostí uvedených v článku 7 ods. 6 a článku 13 ods. 5, ak odkazujú na vykonávacie akty stanovujúce formát informácií uvedených v článku 13 ods. 1 písm. a), pokiaľ ide o uplatňovanie článku 7, a článku 13 ods. 1 písm. b), ak ide o informácie prijaté podľa článku 5 ods. 2 a článku 7 ods. 4 písm. b) bodu iii).
_________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Príloha I – časť A – tabuľka – riadok 17

Text predložený Komisiou

Polychlórované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a iné

215-648-1 a iné

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 96/59/ES, je povolené naďalej používať výrobky, ktoré sa používajú v čase, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť.

 

 

 

Členské štáty čo najskôr, no najneskôr 31. decembra 2025, určia a stiahnu z používania zariadenia (napr. transformátory, kondenzátory alebo iné nádoby obsahujúce kvapalné zásoby) obsahujúce viac ako 0,005 % PCB v objeme väčšom ako 0,05 dm3.

Pozmeňujúci návrh

Polychlórované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a iné

215-648-1 a iné

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 96/59/ES, je povolené naďalej používať výrobky, ktoré sa používajú v čase, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť.

 

 

 

Členské štáty sa usilujú čo najskôr a najneskôr 31. decembra 2025 určiť a stiahnuť z používania zariadenia (napr. transformátory, kondenzátory alebo iné nádoby obsahujúce kvapalné zásoby) obsahujúce viac ako 0,005 % PCB v objeme väčšom ako 0,05 dm3.

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Príloha I – časť A – riadok 24 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Osobitná výnimka pri používaní ako medziprodukt alebo iná špecifikácia

Bis(pentabrómfenyl)éter (dekabrómdifenyléter; decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie decaBDE rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 hmotnostného %) alebo nižšie, keď sa vyskytuje v látkach, zmesiach, výrobkoch alebo ako zložka častí výrobkov, na ktoré sa aplikovali retardanty horenia.

 

 

 

2.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie decaBDE:

 

 

 

a)  pri výrobe lietadla pred 2. marcom 2027, v súvislosti s ktorým bola podaná žiadosť o typové schválenie pred dátumom nadobudnutia účinnosti, ktorá bola doručená pred decembrom 2022;

 

 

 

b)  pri výrobe náhradných dielov pre niektoré z týchto prostriedkov:

 

 

 

i)  lietadlo vyrobené pred 2. marcom 2027, v súvislosti s ktorým bola podaná žiadosť o typové schválenie pred dátumom nadobudnutia účinnosti, ktorá bola doručená pred decembrom 2022, až do skončenia životnosti tohto lietadla;

 

 

 

ii)  motorové vozidlá patriace do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, vyrobené pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], buď do roku 2036, alebo do skončenia ich životnosti, podľa toho, čo nastane skôr.

 

 

 

3.  Špecifické výnimky pre náhradné diely, ktoré sa majú používať v motorových vozidlách uvedených v odseku 2 písm. b) bode ii), platia pre výrobu a používanie komerčného decaBDE v rámci jednej alebo viacerých z týchto kategórií:

 

 

 

i)  hnacia sústava a zariadenia pod kapotou, ako sú ukostrovacie káble batérie, spojovacie káble batérie, rúrky mobilného klimatizačného zariadenia (MAC), hnacie sústavy, priechodky výfukového potrubia, izolácia pod kapotou, káble a rozvody pod kapotou (motorové káble atď.), snímače rýchlosti, hadice, ventilátorové moduly a snímače klepania motora;

 

 

 

ii)  zariadenia palivového systému, ako sú palivové hadice, palivové nádrže a palivové nádrže na podvozku;

 

 

 

iii)  pyrotechnické prístroje a zariadenia ovplyvnené pyrotechnickými prístrojmi, ako sú zapaľovacie káble airbagov, poťahy/látka sedadiel (len ak sú relevantné pre airbagy) a airbagy (predné a bočné);

 

 

 

iv)  závesné a interiérové prvky, ako sú vnútorné obloženie, zvukovo-izolačný materiál a bezpečnostné pásy;

 

 

 

v)  vystužené plasty (prístrojové dosky a vnútorné obloženie);

 

 

 

vi)  pod kapotou alebo prístrojovou doskou (koncovky/poistkové bloky), vysokoprúdové káble a izolácia káblov (káble zapaľovania);

 

 

 

vii)  elektrické a elektronické zariadenie (skrine akumulátorov a vaničky akumulátorov, elektrické konektory riadenia motora, komponenty autorádií, systémy satelitnej navigácie, globálne polohové systémy a počítačové systémy);

 

 

 

viii)  látky použité na odkladacej doske za zadnými sedadlami, čalúnení, poťahu stropu kabíny, sedadlách, opierkach hlavy, slnečných clonách, obkladových paneloch, kobercoch.

 

 

 

3.  Povoľuje sa výroba a použitie decaBDE pri výrobe a uvádzaní na trh týchto výrobkov:

 

 

 

a)  výrobky uvedené na trh pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia];

 

 

 

b)  lietadlá vyrobené v súlade s pododsekom 2 písm. a);

 

 

 

c)  náhradné diely pre lietadlá vyrobené v súlade s odsekom 2 písm. b);

 

 

 

d)  elektrické a elektronické zariadenie patriace do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ.

 

 

 

4.  Na účely tejto položky „lietadlo“ je jedno z tohto:

 

 

 

a)  civilné lietadlo vyrobené v súlade s typovým osvedčením vydaným podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/11391c alebo v súlade so schválením konštrukcie vydaným podľa vnútroštátnych predpisov zmluvného štátu Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) alebo ktorému zmluvný štát ICAO vydal osvedčenie letovej spôsobilosti podľa prílohy 8 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve;

 

 

 

b)  vojenské lietadlo.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).

 

 

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88).

 

 

 

1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Príloha I – časť A – riadok 24 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Osobitná výnimka pri používaní ako medziprodukt alebo iná špecifikácia

Alkány C10-C13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie látok alebo zmesí, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 1 hmotnostné %, alebo vo výrobkoch, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 0,15 hmotnostného %.

 

 

 

2.  Používanie sa povoľuje v prípade:

 

 

 

a)  dopravníkových pásov v ťažobnom priemysle a tesniacich materiálov pri stavbe priehrad obsahujúcich SCCP, ktoré sa už používali pred 4. decembrom 2015 alebo k 4. decembru 2015, a

 

 

 

b)  iných výrobkov obsahujúcich SCCP, než sú výrobky uvedené v písmene a), ktoré sa už používali pred 10. júlom 2012 alebo k 10. júlu 2012.

 

 

 

3.  Na výrobky uvedené v odseku 2 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Príloha I – časť B

Text predložený Komisiou

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Osobitná výnimka pri používaní ako medziprodukt alebo iná špecifikácia

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Alkány C10-C13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie látok alebo zmesí, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 1 hmotnostné %, alebo vo výrobkoch, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 0,15 hmotnostného %.

 

 

 

2.  Používanie sa povoľuje v prípade:

 

 

 

a)  dopravníkových pásov v ťažobnom priemysle a tesniacich materiálov pri stavbe priehrad obsahujúcich SCCP, ktoré sa už používali pred 4. decembrom 2015 alebo k 4. decembru 2015, a

 

 

 

b)  iných výrobkov obsahujúcich SCCP, ako sú uvedené v písmene a), ktoré sa už používali pred 10. júlom 2012 alebo k 10. júlu 2012.

 

 

 

3.  Na výrobky uvedené v bode 2 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Príloha III
ZOZNAM LÁTOK PODLIEHAJÚCICH USTANOVENIAM NA ZNÍŽENIE UVOĽŇOVANIA
ZOZNAM LÁTOK PODLIEHAJÚCICH USTANOVENIAM NA ZNÍŽENIE UVOĽŇOVANIA
Látka (č. CAS)
Látka (č. CAS)
Polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF)
Polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF)
Hexachlórbenzén (HCB) (č. CAS: 118-74-1)
Hexachlórbenzén (HCB) (č. CAS: 118-74-1)
Polychlórované bifenyly (PCB)
Polychlórované bifenyly (PCB)
Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)37
Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)37
37.  Na účely inventúr emisií sa ako indikátory musia použiť tieto štyri zlúčeniny: benzo[a]pyrén, benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén a indeno[1,2,3-cd]pyrén.
37.  Na účely inventúr emisií sa ako indikátory musia použiť tieto štyri zlúčeniny: benzo[a]pyrén, benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén a indeno[1,2,3-cd]pyrén.
Pentachlórbenzén (č. CAS 608-93-5)
Pentachlórbenzén (č. CAS 608-93-5)
Polychlórované naftalény 37a
37a   Polychlórované naftalény sú chemické zlúčeniny, ktorých základnou štruktúrou je naftalénový kruhový systém, kde sa jeden alebo viacero atómov vodíka nahradilo atómami chlóru.
Hexachlórbutadién (č. CAS 87-68-3)
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Príloha IV – riadky 5 – 8

 

Text predložený Komisiou

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Koncentračný limit uvedený v článku 7 ods. 4 písm. a)

tetrabrómdifenyléter

C12H6Br4O

40088-47-9 a iné

254-787-2 a iné

súčet koncentrácií tetrabrómdifenyléteru, pentabrómdifenyléteru, hexabrómdifenyléteru heptabrómdifenyléteru: 1000 mg/kg

pentabrómdifenyléter

C12H5Br5O

32534-81-9 a iné

251-084-2 a iné

hexabrómdifenyléter

C12H4Br6O

36483-60-0 a iné

253-058-6 a iné

heptabrómdifenyléter

C12H3Br7O

68928-80-3 a iné

273-031-2 a iné

Pozmeňujúci návrh

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Koncentračný limit uvedený v článku 7 ods. 4 písm. a)

tetrabrómdifenyléter

C12H6Br4O

40088-47-9 a iné

254-787-2 a iné

súčet koncentrácií tetrabrómdifenyléteru, pentabrómdifenyléteru, hexabrómdifenyléteru, heptabrómdifenyléteru a dekabrómdifenyléteru: 500 mg/kg

pentabrómdifenyléter

C12H5Br5O

32534-81-9 a iné

251-084-2 a iné

hexabrómdifenyléter

C12H4Br6O

36483-60-0 a iné

253-058-6 a iné

heptabrómdifenyléter

C12H3Br7O

68928-80-3 a iné

273-031-2 a iné

Dekabrómdifenyléter

C12Br10O

1163-19-5 a iné

214-604-9 a iné

 

Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Príloha IV – tabuľka 1 – stĺpec „Koncentračný limit uvedený v článku 7 ods. 4 písm. a)“ – riadok „Polychlórované“ – poznámka pod čiarou 7

Text predložený Komisiou

7.  Limit sa počíta ako PCDD a PCDF podľa týchto faktorov toxickej ekvivalencie (TEF):

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Pozmeňujúci návrh

7.  Limit sa počíta ako PCDD a PCDF podľa týchto faktorov toxickej ekvivalencie (TEF):

 

PCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD

0,01

 

OCDD

0,0003

 

PCDF

TEF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

PCDD

TEF

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

OCDF

0,0003

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0336/2018).

Posledná úprava: 11. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia