Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0070(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0336/2018

Predložena besedila :

A8-0336/2018

Razprave :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Glasovanja :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Sprejeta besedila
PDF 197kWORD 69k
Četrtek, 15. november 2018 - Strasbourg
Obstojna organska onesnaževala ***I
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 15. novembra 2018, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
(5)  Pri izvajanju določb Konvencije na ravni Unije je treba zagotoviti koordinacijo in usklajenost z določbami Roterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini, ki jo je Unija potrdila 19. decembra 200217, in Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, ki jo je Unija potrdila 1. februarja 199318. To koordinacijo in usklajenost bi bilo treba ohraniti tudi pri sodelovanju v zvezi z izvajanjem in nadaljnjim razvojem strateškega pristopa k mednarodnemu ravnanju s kemikalijami (SAICM) , ki je bil sprejet 6. februarja 2006 v Dubaju na prvi mednarodni konferenci o ravnanju s kemikalijami v okviru Združenih narodov.
(5)  Pri izvajanju določb Konvencije na ravni Unije je treba zagotoviti koordinacijo in usklajenost z določbami Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za nekatere nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini, ki jo je Unija potrdila 19. decembra 200217, Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, ki jo je Unija potrdila 1. februarja 199318 in Konvencije Minamata o živem srebru, ki jo je Unija potrdila 11. maja 201718a. To koordinacijo in usklajenost bi bilo treba ohraniti tudi pri sodelovanju v zvezi z izvajanjem in nadaljnjim razvojem strateškega pristopa k mednarodnemu ravnanju s kemikalijami (SAICM) , ki je bil sprejet 6. februarja 2006 v Dubaju na prvi mednarodni konferenci o ravnanju s kemikalijami v okviru Združenih narodov.
_________________
_________________
17 UL L 63, 6.3.2003, str. 29.
17 UL L 63, 6.3.2003, str. 29.
18 UL L 39, 16.2.1993, str. 3.
18 UL L 39, 16.2.1993, str. 3.
18a UL L 142, 2.6.2017, str. 4.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)  Stare ali malomarno upravljane zaloge obstojnih organskih onesnaževal lahko resno ogrozijo okolje in zdravje ljudi, na primer s kontaminacijo tal in podzemne vode. Zato je primerno za upravljanje takšnih zalog določiti pravila, ki so strožja od tistih iz Konvencije. Zaloge prepovedanih snovi je treba obravnavati kot odpadke, medtem ko je treba zaloge snovi, katerih proizvodnja ali uporaba sta še vedno dovoljeni, priglasiti organom in jih primerno nadzorovati. Zlasti je treba z obstoječimi zalogami, ki so sestavljene iz prepovedanih obstojnih organskih onesnaževal ali jih vsebujejo, čim prej začeti ravnati kot z odpadki.
(10)  Stare ali malomarno upravljane zaloge obstojnih organskih onesnaževal lahko resno ogrozijo okolje in zdravje ljudi, na primer s kontaminacijo tal in podzemne vode. Zato je primerno za upravljanje takšnih zalog določiti pravila, ki so strožja od tistih iz Konvencije. Zaloge prepovedanih snovi je treba obravnavati kot odpadke, medtem ko je treba zaloge snovi, katerih proizvodnja ali uporaba sta še vedno dovoljeni, priglasiti organom in jih primerno nadzorovati. Zlasti je treba z obstoječimi zalogami, ki so sestavljene iz prepovedanih obstojnih organskih onesnaževal ali jih vsebujejo, čim prej začeti ravnati kot z odpadki. Če bodo v prihodnosti prepovedane še druge snovi, bo treba tudi njihove zaloge nemudoma uničiti in se ne bi smele delati nove. Zaradi posebnih težav nekaterih držav članic bi jim bilo treba nuditi primerno finančno in tehnično pomoč z obstoječimi finančnimi instrumenti Unije.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  V skladu s Protokolom in Konvencijo je treba izpuste obstojnih organskih onesnaževal, ki so nenamerni stranski proizvodi industrijskih postopkov, čim prej identificirati in zmanjšati s končnim ciljem odprave, kadar je to izvedljivo. Pripraviti in izvajati je treba ustrezne nacionalne načrte, ki zajemajo vse vire in ukrepe, vključno s tistimi iz veljavne zakonodaje Unije, da bi nepretrgoma in stroškovno učinkovito zmanjševali takšne izpuste. Zato je treba pripraviti ustrezne instrumente v okviru Konvencije.
(11)  V skladu s Protokolom in Konvencijo je treba izpuste obstojnih organskih onesnaževal, ki so nenamerni stranski proizvodi industrijskih postopkov, čim prej identificirati in zmanjšati s končnim ciljem odprave, kadar je to izvedljivo. Pripraviti in izvajati je treba ustrezne nacionalne načrte, ki zajemajo vse vire in ukrepe, vključno s tistimi iz veljavne zakonodaje Unije, da bi čim prej nepretrgoma in stroškovno učinkovito zmanjševali takšne izpuste. Zato je treba pripraviti ustrezne instrumente v okviru Konvencije.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)  Obstaja potreba po zagotovitvi učinkovitega usklajevanja in upravljanja tehničnih in upravnih vidikov te uredbe na ravni Unije. Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija), ki je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ima sposobnosti in izkušnje pri izvajanju zakonodaje Unije o kemikalijah ter mednarodnih sporazumov o kemikalijah. Države članice in Agencija bi zato morale opravljati naloge, ki zadevajo upravne, tehnične in znanstvene vidike izvajanja te uredbe ter izmenjavo informacij. Naloge Agencije bi morale vključevati pripravo in pregled tehničnih dokumentacij, vključno s posvetovanji z zainteresiranimi stranmi, ter pripravo mnenj, na podlagi katerih bo Komisija lahko sprejela odločitev o sprejetju predlogov za vključitev snovi na seznam obstojnih organskih onesnaževal v Konvenciji ali Protokolu. Poleg tega bi morale Komisija, države članice in Agencija sodelovati z namenom učinkovitega izvajanja mednarodnih obveznosti, ki jih ima Unija na podlagi Konvencije.
(15)  Obstaja potreba po zagotovitvi učinkovitega usklajevanja in upravljanja tehničnih in upravnih vidikov te uredbe na ravni Unije. Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija), ki je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ima sposobnosti in izkušnje pri izvajanju zakonodaje Unije o kemikalijah ter mednarodnih sporazumov o kemikalijah. Države članice in Agencija bi zato morale opravljati naloge, ki zadevajo upravne, tehnične in znanstvene vidike izvajanja te uredbe ter izmenjavo informacij. Naloge Agencije morajo zajemati pripravo in pregled tehničnih dokumentacij, vključno s posvetovanji z zainteresiranimi stranmi, ter pripravo mnenj, na podlagi katerih bo Komisija odločila o sprejetju predlogov za vključitev snovi na seznam obstojnih organskih onesnaževal v Konvenciji ali Protokolu. Poleg tega bi morale Komisija, države članice in Agencija sodelovati z namenom učinkovitega izvajanja mednarodnih obveznosti, ki jih ima Unija na podlagi Konvencije.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
(16)  Konvencija določa, da vsaka pogodbenica pripravi načrt izpolnjevanja svojih obveznosti po Konvenciji in si ustrezno prizadeva za njegovo uresničevanje. Pri pripravi , izvajanju in posodabljanju svojih izvedbenih načrtov bi morale države članice zagotoviti udeležbo javnosti. Ker si v zvezi s tem Unija in države članice delijo pristojnost, je treba izvedbene načrte pripraviti na nacionalni ravni in na ravni Unije. Spodbujati je treba izmenjavo informacij med Komisijo, Agencijo in organi držav članic.
(16)  Konvencija določa, da vsaka pogodbenica pripravi načrt izpolnjevanja svojih obveznosti po Konvenciji in si ustrezno prizadeva za njegovo uresničevanje ter ga čim prej, najpozneje pa do ... [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe] pošlje konferenci pogodbenic. Pri pripravi , izvajanju in posodabljanju svojih izvedbenih načrtov bi morale države članice zagotoviti udeležbo javnosti. Ker si v zvezi s tem Unija in države članice delijo pristojnost, je treba izvedbene načrte pripraviti na nacionalni ravni in na ravni Unije. Spodbujati je treba izmenjavo informacij med Komisijo, Agencijo in organi držav članic.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
(17)  Proizvodnja in uporaba snovi, navedenih v delu A Priloge I ali v delu A Priloge II k tej uredbi, bi morala biti dovoljena samo, če so te snovi intermediati v zaprtem in krajevno omejenem sistemu ter če je v zadevni prilogi izrecno navedena opomba, ki to dovoljuje, in proizvajalec zadevni državi članici potrdi, da se snov proizvaja in uporablja samo pod strogo nadzorovanimi pogoji.
(17)  Proizvodnja in uporaba snovi, navedenih v delu A Priloge I ali v delu A Priloge II k tej uredbi, bi morala biti dovoljena samo, če so ti intermediati v zaprtem in krajevno omejenem sistemu ter če je v zadevni prilogi izrecno navedena opomba, ki to dovoljuje, in proizvajalec zadevni državi članici potrdi, da se snov proizvaja in uporablja samo pod strogo nadzorovanimi pogoji, namreč da ne povzroča večjih tveganj za okolje ali zdravje ljudi in da ni tehnično izvedljivih alternativnih možnosti.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
(18)  V skladu s Konvencijo in Protokolom je treba informacije o obstojnih organskih onesnaževalih zagotoviti drugim pogodbenicam teh sporazumov. Spodbujati je tudi treba tudi izmenjavo informacij s tretjimi državami, ki niso pogodbenice teh sporazumov.
(18)  V skladu s Konvencijo in Protokolom je treba informacije o obstojnih organskih onesnaževalih zagotoviti drugim pogodbenicam teh sporazumov. Spodbujati je tudi treba tudi izmenjavo informacij s tretjimi državami, ki niso pogodbenice teh sporazumov. Konvencija tudi določa, da si mora vsaka pogodbenica prizadevati, da bi razvila ustrezno strategijo za opredelitev območij, ki so onesnažena z obstojnimi organskimi onesnaževali, pa tudi po sedmem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 morajo Unija in države članice okrepiti prizadevanja za sanacijo onesnaženih območij.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
(19)  Ozaveščenost javnosti glede nevarnosti, ki jih obstojna organska onesnaževala predstavljajo za zdravje sedanjih in prihodnjih generacij kakor tudi za okolje, zlasti v državah v razvoju, je pogosto pomanjkljiva, zato je potrebno obsežno informiranje, ki bi povečalo stopnjo previdnosti ter javno razumevanje razlogov za omejitve in prepovedi. V skladu s Konvencijo je treba, kadar je to primerno, spodbujati in krepiti programe ozaveščanja javnosti glede navedenih snovi, zlasti tiste, namenjene najbolj ranljivim skupinam, kakor tudi usposabljanje delavcev, znanstvenikov, vzgojiteljev ter tehničnega in vodstvenega osebja.
(19)  Ozaveščenost javnosti glede nevarnosti, ki jih obstojna organska onesnaževala predstavljajo za zdravje sedanjih in prihodnjih generacij kakor tudi za okolje, zlasti v državah v razvoju, je pogosto pomanjkljiva, zato je potrebno obsežno informiranje, ki bi povečalo stopnjo previdnosti ter javno razumevanje razlogov za omejitve in prepovedi. V skladu s Konvencijo je treba, kadar je to primerno, spodbujati in krepiti programe ozaveščanja javnosti glede teh snovi, njihovih učinkov na zdravje in okolje ter nadomestil, zlasti programe, namenjene najbolj ranljivim skupinam, kakor tudi usposabljanje delavcev, znanstvenikov, vzgojiteljev ter tehničnega in vodstvenega osebja. Unija bi morala omogočiti dostop do informacij in udeležbo javnosti, tako da izvaja Konvencijo Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah („Aarhuška konvencija“), ki jo je Unija potrdila 17. februarja 20051a.
_________________
1a UL L 124, 17.5.2005, str. 1.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka j
(j)  „intermediat v zaprtem in krajevno omejenem sistemu“ pomeni snov, ki se proizvaja za kemično predelavo in porablja ali uporablja v kemični predelavi, kjer se pretvori v eno ali več drugih snovi in kjer se proizvodnja intermediata in njegova pretvorba v eno ali več drugih snovi zgodi na istem mestu v strogo nadzorovanih pogojih ter v okolju, ki je v celotnem življenjskem ciklu snovi strogo zaprto s tehničnimi sredstvi.
(j)  „intermediat v zaprtem in krajevno omejenem sistemu“ pomeni snov, ki se proizvede in porabi ali uporabi pri kemijskem procesu za pretvorbo v drugo snov (sinteza), pri čemer se intermediat proizvede in s sintezo pretvori v eno ali več drugih snovi na istem mestu, tudi če ga upravlja ena ali več pravnih oseb, v strogo nadzorovanih pogojih ter v okolju, tako da je v vsem življenjskem ciklu snovi strogo zaprt s tehničnimi sredstvi.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka b
(b)  proizvajalec dokaže, da se bo v postopku izdelave snov pretvorila v eno ali več drugih snovi, ki ne kažejo lastnosti obstojnega organskega onesnaževala;
(b)  proizvajalec dokaže, da se bo v postopku izdelave snov pretvorila v eno ali več drugih snovi, ki ne kažejo lastnosti obstojnega organskega onesnaževala in za katere se ne pričakuje, da jim bodo ljudje ali okolje med proizvodnjo in uporabo izpostavljeni v večjih količinah, kar se izkaže z oceno zaprtega sistema v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/20081a Evropskega parlamenta in Sveta, ter da ni nobene tehnično izvedljive alternativne možnosti za uporabo snovi iz dela A Priloge I ali dela A Priloge II k tej uredbi;
_________________
1a Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).
Sprememba 11
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2
Imetnik ravna z zalogo na varen, učinkovit in okolju prijazen način.
Imetnik ravna z zalogo na varen, učinkovit in okolju prijazen način ter v skladu z mejnimi vrednostmi in zahtevami iz Direktive 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a ter Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta1b, kjer je ustrezno.
_________________
1a Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L 197, 24.7.2012, str. 1),
1b Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).
Sprememba 12
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Podatki iz tega člena se izrazijo s šiframi iz Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta1a.
_________________
1a Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov (UL L 332, 9.12.2002, str. 1).
Sprememba 13
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3
3.  Države članice pri obravnavi predlogov za gradnjo novih zmogljivosti ali za pomembne spremembe obstoječih zmogljivosti, pri katerih se uporabljajo postopki, med katerimi se izpuščajo snovi s seznama v Prilogi III, brez poseganja v Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta30 dajo prednost obravnavi drugih možnih postopkov, tehnik ali praks, ki imajo podobno uporabnost, s katerimi pa se prepreči nastanek in izpust snovi s seznama v Prilogi III.
3.  Države članice pri obravnavi predlogov za gradnjo novih zmogljivosti ali za pomembne spremembe obstoječih zmogljivosti, pri katerih se uporabljajo postopki, med katerimi se izpuščajo snovi s seznama v Prilogi III, brez poseganja v Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta30 dajo prednost obravnavi drugih možnih postopkov, tehnik ali praks29a, ki imajo podobno uporabnost, s katerimi pa se prepreči nastanek in izpust snovi s seznama v Prilogi III.
_________________
_________________
29a Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih (2008). Smernice o najboljših razpoložljivih tehnikah in začasna navodila za najboljše okoljske prakse v skladu s členom 5 in Prilogo C k Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesnaževalih. Ženeva, sekretariat za Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
30 Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).
30 Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).
Sprememba 14
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6
6.  Komisija lahko, če je to primerno in ob upoštevanju tehničnega razvoja in zadevnih mednarodnih smernic ter sklepov in katere koli odobritve s strani države članice ali pristojnega organa, ki ga je imenovala ta država, v skladu z odstavkom 4 in Prilogo V z izvedbenim aktom sprejme dodatne ukrepe v zvezi z izvajanjem tega člena. Komisija zlasti lahko opredeli informacije , ki jih morajo države članice predložiti v skladu z odstavkom 4(b)(iii). O teh ukrepih se odloča v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 20(2).
6.  Komisija lahko, če je to primerno in ob upoštevanju tehničnega razvoja in ustreznih mednarodnih smernic ter sklepov in odobritev s strani države članice ali pristojnega organa, ki ga imenuje ta država, v skladu z odstavkom 4 in Prilogo V sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko informacij, ki jih morajo države članice predložiti v skladu z odstavkom 4(b)(iii). Izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 20(2).
Sprememba 15
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka c
(c)  Komisiji na zahtevo zagotavlja tehnično in znanstveno podporo ter prispevke v zvezi s snovmi, ki morda izpolnjujejo merila za vključitev v sezname v Konvenciji ali Protokolu;
(c)  Komisiji na zahtevo zagotavlja trdno tehnično in znanstveno podporo ter prispevke v zvezi s snovmi, ki morda izpolnjujejo merila za vključitev v sezname v Konvenciji ali Protokolu, tudi o preprečevanju proizvodnje in uporabe novih obstojnih organskih snovi ter o oceni pesticidov ali industrijskih kemikalij, ki se trenutno uporabljajo;
Sprememba 16
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka f
(f)  zbira, evidentira, obdeluje ter Komisiji in pristojnim organom držav članic daje na voljo vse informacije, ki jih je prejela ali so ji bile dane na voljo v skladu s členom 4(2) in (3), členom 7(4)(b)(iii), členom 9(2) ter členom 13(1). Agencija nezaupne informacije objavi na svojem spletišču in omogoča lažjo izmenjavo teh informacij z zadevnimi informacijskimi platformami, kot so tiste iz člena 13(2);
(f)  zbira, evidentira, obdeluje ter Komisiji in pristojnim organom držav članic daje na voljo vse informacije, ki jih je prejela ali so ji bile dane na voljo v skladu s členom 4(2) in (3), členom 5, členom 7(4)(b)(iii), členom 9(2) ter členom 13(1). Agencija nezaupne informacije objavi na svojem spletišču in omogoča lažjo izmenjavo teh informacij z ustreznimi informacijskimi platformami, kot so tiste iz člena 13(2);
Sprememba 17
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Agencija začne zagotavljati pomoč ter tehnične in znanstvene napotke iz točke (a) člena 8(1) od ... [eno leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe].
Sprememba 18
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)
2a.   Komisija pripravi izmenjavo informacij z državami članicami o ukrepih na nacionalni ravni, s katerimi se opredelijo in ocenijo območja, onesnažena z živim srebrom in živosrebrovimi spojinami, ter obravnavajo večja tveganja tega onesnaženja za zdravje ljudi in okolje.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3
3.  Brez poseganja v Direktivo 2003/4/ES32 Evropskega parlamenta in Sveta se informacije iz odstavkov 1 in 2 ne obravnavajo kot zaupne. Komisija, Agencija in države članice, ki izmenjujejo informacije s tretjimi državami, vse zaupne informacije varujejo v skladu z zakonodajo Unije.
3.  Brez poseganja v Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta32 se informacije o zdravju in varnosti ljudi in okolja ne obravnavajo kot zaupne. Komisija, Agencija in države članice, ki izmenjujejo druge informacije s tretjimi državami, vse zaupne informacije varujejo v skladu z zakonodajo Unije.
_________________
_________________
32 Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26).
32 Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26).
Sprememba 20
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)
Unija ves čas spremljanja izvajanja omogoči dostop do informacij in udeležbo javnosti.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5
5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, ki podrobneje opredelijo minimalne informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z odstavkom 1, vključno z opredelitvijo kazalnikov, kart in poročil držav članic iz odstavka 1(f). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 20(2).
5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko informacij, ki jih je treba zagotoviti v skladu z odstavkom 1, vključno z opredelitvijo kazalnikov, kart in poročil držav članic iz točke (f) odstavka 1. Izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 20(2).
Sprememba 22
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4(3), 7(5) in 15 se na Komisijo prenese za nedoločen čas od […].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4(3), 7(5) in 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja pripravi poročilo o prenosu pooblastila. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1
1.  Komisiji pri vseh zadevah v okviru te uredbe pomaga odbor, ustanovljen s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006.
1.   Komisiji pomagata:
(a)  odbor, ustanovljen v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006, pri izvajanju zadev iz člena 13(5), razen če se sklicuje na izvedbene akte, ki določajo obliko informacij iz točke (a) člena 13(1) o izvajanju člena 7, in iz točke (b) člena 13(1), če se sklicuje na informacije, prejete v skladu s členom 5(2) in točko (b)(iii) člena 7(4), in
(b)  odbor, ustanovljen v skladu s členom 39 Direktive 2008/98/ES1a Evropskega parlamenta in Sveta pri izvajanju zadev iz člena 7(6) in 13(5), če se sklicuje na izvedbene akte, ki določajo obliko informacij iz točke (a) člena 13(1) o izvajanju člena 7, in iz točke (b) člena 13(1), če se sklicuje na informacije, prejete v skladu s členom 5(2) in točko (b)(iii) člena 7(4).
_________________
1a Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3);
Sprememba 24
Predlog uredbe
Priloga I – del A – razpredelnica – vrstica 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 in druge

215-648-1 in druge

Brez poseganja v Direktivo 96/59/ES se dovoli uporaba izdelkov, ki so že v uporabi ob začetku veljavnosti te uredbe.

 

 

 

Države članice identificirajo in iz uporabe odstranijo opremo (npr. transformatorje, kondenzatorje ali druge posode, ki vsebujejo zaloge tekočine), ki vsebuje več kot 0,005 % PCB-jev, s prostornino, večjo od 0,05 dm3, takoj ko je to mogoče, najpozneje pa do 31. decembra 2025.

Sprememba

poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 in druge

215-648-1 in druge

Brez poseganja v Direktivo 96/59/ES se dovoli uporaba izdelkov, ki so že v uporabi ob začetku veljavnosti te uredbe.

 

 

 

Države članice si prizadevajo identificirati in iz uporabe odstraniti opremo (npr. transformatorje, kondenzatorje ali druge posode, ki vsebujejo zaloge tekočine), ki vsebuje več kot 0,005 % PCB-jev, s prostornino, večjo od 0,05 dm3, takoj ko je to mogoče, najpozneje pa do 31. decembra 2025.

Sprememba 25
Predlog uredbe
Priloga I – del A – vrstica 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

Snov

Št. CAS

Št. ES

Posebna izjema za uporabo snovi kot intermediata ali druga specifikacija

Bis(pentabromofenil)eter (dekabromodifenil eter) decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Za namene tega vnosa se točka (b) člena 4(1) uporablja za koncentracije dekabromodifenil etra, enake ali nižje od 10 mg/kg (0,001 masnega %), kadar se pojavlja v snoveh, zmeseh, izdelkih ali kot sestavina ognjeodpornih delov izdelkov.

 

 

 

2.  Proizvodnja, dajanje v promet in uporaba dekabromodifenil etra se z odstopanjem dovoli:

 

 

 

(a)  do 2. marca 2027 v proizvodnji zrakoplovov, za katera je bila vloga za homologacijo vložena pred datumom začetka veljavnosti te uredbe in je bila prejeta pred decembrom 2022;

 

 

 

(b)  v proizvodnji nadomestnih delov za:

 

 

 

(i)  zrakoplove, za katera je bila vloga za homologacijo vložena pred datumom začetka veljavnosti te uredbe in je bila prejeta pred decembrom 2022 ter ki so se začela proizvajati pred 2. marcem 2027, odstopanje velja do izteka tehnične življenjske dobe teh zrakoplovov;

 

 

 

(ii)  motorna vozila, ki sodijo v področje uporabe Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in so bila proizvedena pred ... [datum začetka veljavnosti te uredbe], odstopanje velja bodisi do leta 2036 bodisi do izteka tehnične življenjske dobe teh vozil, kar je prej.

 

 

 

3.  Posebna odstopanja za nadomestne dele, ki se uporabljajo v motornih vozilih iz odstavka 2(b)(ii), veljajo tudi za proizvodnjo in uporabo komercialnega dekabromodifenil etra iz ene ali več naslednjih kategorij:

 

 

 

(i)  pogonski sistem in oprema pod pokrovom motorja, kot so ozemljitveni kabli, povezovalni kabli akumulatorja, cevi premične klimatske naprave, pogonski sklopi, puše izpušnega kolektorja, izolacija pod pokrovom motorja, kabli in jermenje pod pokrovom motorja (vezje motorja itd.), senzorji hitrosti, cevi, ventilatorski moduli in senzorji detonacije;

 

 

 

(ii)  oprema sistema za dovajanje goriva, kot so cevi za gorivo, rezervoarji za gorivo in rezervoarji za gorivo pod podvozjem;

 

 

 

(iii)  pirotehnične naprave in oprema, na katero te naprave vplivajo, kot so kabli za sprožitev zračne blazine, sedežne prevleke/material prevlek (samo, če je relevantno za zračne blazine) in (sprednje in stranske) zračne blazine;

 

 

 

(iv)  vzmetenje in notranja oprema, na primer sestavni deli notranjih prevlek, akustični materiali in varnostni pasovi;

 

 

 

(v)  ojačana plastika (merilne plošče in notranja plastična obloga);

 

 

 

(vi)  pod pokrovom motorja ali pod nadzorno ploščo (priključni sklopi/bloki varovalk, žice za tok višje jakosti in kabelske obloge (žice za svečke));

 

 

 

(vii)  električna in elektronska oprema (ohišje akumulatorja ali baterijskih plošč, električni konektorji za krmiljenje motorja, sestavni deli radijskih diskov, satelitski navigacijski sistemi, sistemi za satelitsko določanje položaja in računalniški sistemi);

 

 

 

(viii)  tkanine, na primer na prtljažni polici, tekstilnih prevlekah, stropu, sedežih, vzglavnikih, senčnikih, oblogah, talnih oblogah in predpražnikih.

 

 

 

3.  Dovoli se proizvodnja dekabromodifenil etra ter njegova uporaba v proizvodnji naslednjih izdelkov in pri njihovem dajanju v promet:

 

 

 

(a)  izdelki, dani v promet pred ... [datum začetka veljavnosti te uredbe];

 

 

 

(b)  zrakoplovi, proizvedeni v skladu s pododstavkom 2(a);

 

 

 

(c)  nadomestni deli za zrakoplove, proizvedeni v skladu s točko (b) odstavka 2;

 

 

 

(d)  električna in elektronska oprema s področja uporabe Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

 

 

 

4.  Za namene tega vnosa „zrakoplov“ pomeni:

 

 

 

(a)  civilni zrakoplov, proizveden v skladu s certifikatom tipa, izdanim v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/11391c Evropskega parlamenta in Sveta, ali odobritvijo projekta, izdano v skladu z nacionalnimi predpisi države pogodbenice Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), ali za katerega je država pogodbenica ICAO izdala spričevalo o plovnosti v skladu s Prilogo 8 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu;

 

 

 

(b)  vojaški zrakoplov.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Direktiva 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1).

 

 

 

1b Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 174, 1.7.2011, str. 88).

 

 

 

1c Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L 212, 22.8.2018, str. 1).

Sprememba 26
Predlog uredbe
Priloga I – del A – vrstica 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

Snov

Št. CAS

Št. ES

Posebna izjema za uporabo snovi kot intermediata ali druga specifikacija

Klorirani alkani C10–C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami – SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Z odstopanjem se dovoli proizvodnja, dajanje v promet in uporaba snovi ali pripravkov, ki vsebujejo SCCP v koncentracijah, nižjih od 1 mas. %, ali izdelkov, ki vsebujejo SCCP v koncentracijah, nižjih od 0,15 mas. %.

 

 

 

2.  Uporaba se dovoli v zvezi s:

 

 

 

(a)  transportnimi trakovi v rudarski industriji in tesnilnimi sredstvi pri jezovih, ki vsebujejo SCCP in so bili v uporabi že pred 4. decembrom 2015 ali na ta datum, in

 

 

 

(b)  izdelki, ki vsebujejo SCCP, a niso navedeni v točki (a) in ki so bili v uporabi že pred 10. julijem 2012 ali na ta datum.

 

 

 

3.  Za izdelke iz odstavka 2 se uporabljata tretji in četrti pododstavek člena 4(2).

Sprememba 27
Predlog uredbe
Priloga I – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Snov

Št. CAS

Št. ES

Posebna izjema za uporabo snovi kot intermediata ali druga specifikacija

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Klorirani alkani C10–C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami – SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Z odstopanjem se dovoli proizvodnja, dajanje v promet in uporaba snovi ali zmesi, ki vsebujejo SCCP v koncentracijah, nižjih od 1 mas. %, ali izdelkov, ki vsebujejo SCCP v koncentracijah, nižjih od 0,15 mas. %.

 

 

 

2.  Uporaba se dovoli v zvezi s:

 

 

 

(a)  transportnimi trakovi v rudarski industriji in tesnilnimi sredstvi pri jezovih, ki vsebujejo SCCP in so bili v uporabi že pred 4. decembrom 2015 ali na ta datum, in

 

 

 

(b)  izdelki, ki vsebujejo SCCP, a niso navedeni v točki (a) in ki so bili v uporabi že pred 10. julijem 2012 ali na ta datum.

 

 

 

3.  Za izdelke iz odstavka 2 se uporabljata tretji in četrti pododstavek člena 4(2).

Sprememba

črtano

Sprememba 28
Predlog uredbe
Priloga III
SEZNAM SNOVI, ZA KATERE VELJAJO DOLOČBE O ZMANJŠANJU IZPUSTOV
SEZNAM SNOVI, ZA KATERE VELJAJO DOLOČBE O ZMANJŠANJU IZPUSTOV
Snov (št. CAS)
Snov (št. CAS)
Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF)
Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF)
Heksaklorobenzen (HCB) (št. CAS: 118-74-1)
Heksaklorobenzen (HCB) (št. CAS: 118-74-1)
Poliklorirani bifenili (PCB)
Poliklorirani bifenili (PCB)
Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO)37
Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO)37
37.  Za namen popisov emisij se uporabljajo naslednji štirje sestavljeni indikatorji: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten in indeno(1,2,3-cd)piren.
37.  Za namen popisov emisij se uporabljajo naslednji štirje sestavljeni indikatorji: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten in indeno(1,2,3-cd)piren.
Pentaklorobenzen (št. CAS 608-93-5)
Pentaklorobenzen (št. CAS 608-93-5)
Poliklorirani naftaleni 37a
37a   Poliklorirani naftaleni so kemijske spojine, ki temeljijo na sistemu naftalenskih obročev, kjer se eden ali več vodikovih atomov nadomesti z atomi klora.
Heksaklorobutadien (št. CAS 87-68-3)
Sprememba 37
Predlog uredbe
Priloga IV – vrstice 5 do 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Snov

Št. CAS

Št. ES

Mejna koncentracija iz člena 7(4)(a)

 

 

 

Tetrabromodifenil eter

C12H6Br4O

40088-47-9 in druge

254-787-2 in druge

Vsota koncentracij tetrabromodifenil etra, pentabromodifenil etra, heksabromodifenil etra in heptabromodifenil etra: 1000 mg/kg

Pentabromodifenil eter

C12H5Br5O

32534-81-9 in druge

251-084-2 in druge

Heksabromodifenil eter

C12H4Br6O

36483-60-0 in druge

253-058-6 in druge

Heptabromodifenil eter

C12H3Br7O

68928-80-3 in druge

273-031-2 in druge

 

 

 

Sprememba

Snov

Št. CAS

Št. ES

Mejna koncentracija iz člena 7(4)(a)

 

 

 

Tetrabromodifenil eter

C12H6Br4O

40088-47-9 in druge

254-787-2 in druge

Vsota koncentracij tetrabromodifenil etra, pentabromodifenil etra, heksabromodifenil etra, heptabromodifenil etra in dekabromodifenil etra: 500 mg/kg

Pentabromodifenil eter

C12H5Br5O

32534-81-9 in druge

251-084-2 in druge

Heksabromodifenil eter

C12H4Br6O

36483-60-0 in druge

253-058-6 in druge

Heptabromodifenil eter

C12H3Br7O

68928-80-3 in druge

273-031-2 in druge

Dekabromodifenil eter

C12Br10O

1163-19-5 in druge

214-604-9 in druge

 

 

 

 

Sprememba 29
Predlog uredbe
Priloga IV – razpredelnica 1 – stolpec „Mejna koncentracijska vrednost iz člena 7(4)(a)“ – vrstica „Poliklorirani“ – opomba 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

7.  Mejna vrednost se izračuna kot PCDD in PCDF glede na faktorje ekvivalence toksičnosti (TEF):

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Sprememba

7.  Mejna vrednost se izračuna kot PCDD in PCDF glede na faktorje ekvivalence toksičnosti (TEF):

 

PCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

OCDD

0,0003

 

PCDF

TEF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

PCDD

TEF

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

OCDF

0,0003

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0336/2018).

Zadnja posodobitev: 11. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov