Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0070(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0336/2018

Ingivna texter :

A8-0336/2018

Debatter :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Omröstningar :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Antagna texter :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Antagna texter
PDF 190kWORD 64k
Torsdagen den 15 november 2018 - Strasbourg
Långlivade organiska föroreningar ***I
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 15 november 2018 23 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Då bestämmelserna i konventionen genomförs på unionsnivå, är det nödvändigt att säkerställa samordning och enhetlighet med bestämmelserna i Rotterdam konventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, som godkändes av unionen den 19 december 20024 och med bestämmelserna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, som godkändes av unionen den 1 februari 19935. Sådan samordning och enhetlighet bör också upprätthållas då unionen deltar i arbetet att genomföra och vidare utveckla en internationell strategi för kemikaliehantering (Strategic Approach to Interational Chemicals Management, SAICM), antagen av den första internationella konferensen om kemikalieförvaltning i Dubai den 6 februari 2006 inom ramen för FN.
(5)  Då bestämmelserna i konventionen genomförs på unionsnivå, är det nödvändigt att säkerställa samordning och enhetlighet med bestämmelserna i Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, som godkändes av unionen den 19 december 20024, med bestämmelserna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, som godkändes av unionen den 1 februari 19935, och med bestämmelserna i Minamatakonventionen om kvicksilver, som antogs av unionen den 11 maj 20175a. Sådan samordning och enhetlighet bör också upprätthållas då unionen deltar i arbetet att genomföra och vidareutveckla en internationell strategi för kemikaliehantering (Strategic Approach to International Chemicals Management, SAICM), antagen av den första internationella konferensen om kemikalieförvaltning i Dubai den 6 februari 2006 inom ramen för FN.
_________________
_________________
4 EUT L 63, 6.3.2003, s. 29. Konventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.
4 EUT L 63, 6.3.2003, s. 29. Konventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.
5 EGT L 39, 16.2.1993, s. 3. Konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskfall.
5 EGT L 39, 16.2.1993, s. 3. Konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskfall.
5a EUT L 142, 2.6.2017, s. 4.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Utgångna och ovarsamt hanterade lager av POP kan utgöra en allvarlig hälso- och miljörisk, t.ex. genom att mark och grundvatten förorenas. Det bör därför föreskrivas regler för förvaltningen av sådana lager, som är strängare än konventionens. Lager av förbjudna ämnen bör hanteras som avfall och lager av ämnen som fortfarande får tillverkas eller användas bör anmälas till myndigheterna och övervakas noga. I synnerhet befintliga lager som består av eller innehåller förbjudna POP bör behandlas som avfall snarast möjligt.
(10)  Utgångna och ovarsamt hanterade lager av POP kan utgöra en allvarlig hälso- och miljörisk, t.ex. genom att mark och grundvatten förorenas. Det bör därför föreskrivas regler för förvaltningen av sådana lager, som är strängare än konventionens. Lager av förbjudna ämnen bör hanteras som avfall och lager av ämnen som fortfarande får tillverkas eller användas bör anmälas till myndigheterna och övervakas noga. I synnerhet befintliga lager som består av eller innehåller förbjudna POP bör behandlas som avfall snarast möjligt. Om andra ämnen förbjuds i framtiden, bör lager av dessa också förstöras utan dröjsmål och inga nya lager bör byggas upp. Med hänsyn till de särskilda problemen i vissa medlemsstater bör lämpligt ekonomiskt och tekniskt stöd ges genom unionens befintliga finansiella instrument.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  I enlighet med protokollet och konventionen bör utsläpp av POP, som är oavsiktliga biprodukter av industriella processer, kartläggas och minskas så fort som möjligt i syfte att, om genomförbart, slutligen elimineras. Lämpliga nationella handlingsprogram som omfattar alla källor och åtgärder, även sådana som omfattas av befintlig union slagstiftning, bör genomföras och vidareutvecklas i syfte att fortlöpande minska sådana utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt. Lämpliga verktyg bör i detta syfte utvecklas inom ramen för konventionen.
(11)  I enlighet med protokollet och konventionen bör utsläpp av POP, som är oavsiktliga biprodukter av industriella processer, kartläggas och minskas så fort som möjligt i syfte att, om genomförbart, slutligen elimineras. Lämpliga nationella handlingsprogram som omfattar alla källor och åtgärder, även sådana som omfattas av befintlig unionslagstiftning, bör så snart som möjligt genomföras och vidareutvecklas i syfte att fortlöpande minska sådana utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt. Lämpliga verktyg bör i detta syfte utvecklas inom ramen för konventionen.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Det är nödvändigt att säkerställa ändamålsenlig samordning och förvaltning av de tekniska och administrativa aspekterna av denna förordning på unionsnivå. Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) som inrättats genom förordning (EG) nr 1907/2006 har kompetens och erfarenhet när det gäller att genomföra unionens lagstiftning om kemikalier och internationella avtal om kemikalier. Medlemsstaterna och kemikaliemyndigheten bör därför utföra arbetsuppgifter som rör administrativa, tekniska och vetenskapliga aspekter av denna förordning och utbyta information. Kemikaliemyndighetens roll bör omfatta sammanställning och granskning av teknisk dokumentation, inklusive samråd med berörda parter, och utarbetande av yttranden som kan användas av kommissionen när den överväger att lägga fram ett förslag om att föra upp ett ämne som POP i konventionen eller protokollet. Dessutom bör kommissionen, medlemsstaterna och kemikaliemyndigheten samarbeta för att genomföra unionens internationella förpliktelser enligt konventionen på ett ändamålsenligt sätt.
(15)  Det är nödvändigt att säkerställa ändamålsenlig samordning och förvaltning av de tekniska och administrativa aspekterna av denna förordning på unionsnivå. Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) som inrättats genom förordning (EG) nr 1907/2006 har kompetens och erfarenhet när det gäller att genomföra unionens lagstiftning om kemikalier och internationella avtal om kemikalier. Medlemsstaterna och kemikaliemyndigheten bör därför utföra arbetsuppgifter som rör administrativa, tekniska och vetenskapliga aspekter av denna förordning och utbyta information. Kemikaliemyndighetens roll måste omfatta sammanställning och granskning av teknisk dokumentation, inklusive samråd med berörda parter, och utarbetande av yttranden som ska användas av kommissionen när den överväger att lägga fram ett förslag om att föra upp ett ämne som POP i konventionen eller protokollet. Dessutom bör kommissionen, medlemsstaterna och kemikaliemyndigheten samarbeta för att genomföra unionens internationella förpliktelser enligt konventionen på ett ändamålsenligt sätt.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Enligt konventionen ska varje part upprätta och sträva efter att genomföra, beroende på vad som är tillämpligt, en genomförandeplan för sina åtaganden enligt konventionen. Medlemsstaterna bör göra det möjligt för allmänheten att delta i utarbetandet, genomförandet och uppdateringen av deras genomförandeplaner. Eftersom unionen och medlemsstaterna delar ansvaret för åtagandena bör genomförandeplaner upprättas både på nationell nivå och på unionsnivå. Samarbete och informationsutbyte mellan kommissionen, kemikaliemyndigheten och medlemsstaternas myndigheter bör uppmuntras.
(16)  Enligt konventionen ska varje part upprätta och sträva efter att genomföra, beroende på vad som är tillämpligt, en genomförandeplan för sina åtaganden enligt konventionen samt så snart som möjligt och senast den ... tillställa partskonferensen denna plan. [två år efter förordningens ikraftträdande]. Medlemsstaterna bör göra det möjligt för allmänheten att delta i utarbetandet, genomförandet och uppdateringen av deras genomförandeplaner. Eftersom unionen och medlemsstaterna delar ansvaret för åtagandena bör genomförandeplaner upprättas både på nationell nivå och på unionsnivå. Samarbete och informationsutbyte mellan kommissionen, kemikaliemyndigheten och medlemsstaternas myndigheter bör uppmuntras.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  Ämnen som förtecknas i del A i bilaga I eller del A i bilaga II till denna förordning bör endast få tillverkas och användas som intermediärer i slutna system på avgränsade platser om en not om på detta uttryckligen anges i relevant bilaga och om tillverkaren bekräftar till den berörda medlemsstaten att ämnet endast tillverkas och används under strängt kontrollerade förhållanden.
(17)  Ämnen som förtecknas i del A i bilaga I eller del A i bilaga II till denna förordning bör endast få tillverkas och användas som intermediärer i slutna system på avgränsade platser om en not om på detta uttryckligen anges i relevant bilaga och om tillverkaren bekräftar till den berörda medlemsstaten att ämnet endast tillverkas och används under strängt kontrollerade förhållanden, framför allt utan betydande risker för miljön eller människors hälsa och om det saknas tekniskt genomförbara alternativ.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)  I överensstämmelse med både konventionen och protokollet bör andra parter i dessa avtal informeras om POP. Informationsutbyte med tredjeländer som inte är parter i dessa överenskommelser bör också uppmuntras.
(18)  I överensstämmelse med både konventionen och protokollet bör andra parter i dessa avtal informeras om POP. Informationsutbyte med tredjeländer som inte är parter i dessa överenskommelser bör också uppmuntras. På liknande sätt föreskrivs det i konventionen att varje part ska sträva efter att utveckla lämpliga strategier för att identifiera platser som är förorenade av POP, och unionens sjunde allmänna miljöhandlingsprogram förbinder unionen och dess medlemsstater att fram till 2020 utöka sina ansträngningar för att sanera förorenade platser.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  Eftersom allmänheten ofta inte är medveten om vilka faror POP innebär för nuvarande och framtida generationers hälsa och för miljön, framför allt i utvecklingsländerna, behövs det omfattande information för att öka försiktigheten och allmänhetens förståelse av de skäl som ligger till grund för restriktioner och förbud. I överensstämmelse med konventionen bör program för allmänt medvetande om dessa ämnen, särskilt för de mest utsatta grupperna, samt utbildning av arbetstagare, vetenskapsmän, lärare samt teknisk personal och ledningspersonal främjas och underlättas i tillämpliga fall.
(19)  Eftersom allmänheten ofta inte är medveten om vilka faror POP innebär för nuvarande och framtida generationers hälsa och för miljön, framför allt i utvecklingsländerna, behövs det omfattande information för att öka försiktigheten och allmänhetens förståelse av de skäl som ligger till grund för restriktioner och förbud. I överensstämmelse med konventionen bör program för allmänt medvetande om dessa ämnen, om deras inverkan på hälsa och miljö, särskilt för de mest utsatta grupperna, samt utbildning av arbetstagare, vetenskapsmän, lärare samt teknisk personal och ledningspersonal främjas och underlättas i tillämpliga fall. Unionen bör säkerställa tillgång till information och allmänhetens deltagande genom att genomföra FN/ECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), som unionen antog den 17 februari 20051a.
_________________
1a EUT L 124, 17.5.2005, s. 1.
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 2 – led j
(j)  intermediär i slutet system på avgränsad plats: ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att omvandlas till ett eller flera andra ämnen och varvid tillverkningen av intermediären och dess omvandling till ett eller flera andra ämnen sker på samma plats under strängt kontrollerade betingelser på så sätt att det med tekniska metoder är fullständigt inneslutet under hela sin livscykel.
(j)  intermediär i slutet system på avgränsad plats: ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att omvandlas till ett annat ämne, nedan kallat syntes, och varvid tillverkningen av intermediären och dess omvandling till ett annat (eller andra) ämne(n) sker i syntes på samma plats, även platser där driften sköts av ett eller flera rättssubjekt, under strängt kontrollerade betingelser på så sätt att det med tekniska metoder är fullständigt inneslutet under hela sin livscykel.
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2 – led b
(b)  tillverkaren visar att tillverkningsprocessen omvandlar ämnet till ett eller flera ämnen som inte uppvisar POP-egenskaper,
(b)  tillverkaren visar att tillverkningsprocessen omvandlar ämnet till ett eller flera ämnen som inte uppvisar POP-egenskaper, att det inte förväntas att människor eller miljö kommer att utsättas i någon betydande utsträckning för ämnet vid dess framställning och användning, vilket ska framgå av bedömningen av det slutna systemet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/20081a, och att det saknas tekniskt genomförbara alternativ till användningen av ett ämne som förtecknas i del A i bilaga I eller i del A i bilaga II till den förordningen.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2
Innehavaren ska hantera lagren på ett säkert, effektivt och miljömässigt godtagbart sätt.
Innehavaren ska hantera lagren på ett säkert, effektivt och miljömässigt godtagbart sätt i enlighet med tröskelvärdena och kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU1a och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU1b, där så är tillämpligt.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG (EUT L 197, 24.7.2012, s. 1).
1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)
3a.   De uppgifter som avses i denna artikel ska formuleras i enlighet med de koder som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/20021a.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik (EGT L 332, 9.12.2002, s. 1).
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
3.  När medlemsstaterna bedömer förslag om uppförande av nya anläggningar eller om betydande förändringar i befintliga anläggningar där processer används som leder till utsläpp av kemikalier upptagna i bilaga III, ska de i första hand beakta alternativa processer, tekniker eller metoder som är lika användbara och genom vilka bildande och utsläpp av de ämnen som anges i bilaga III undviks, utan att det påverkar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU17.
3.  När medlemsstaterna bedömer förslag om uppförande av nya anläggningar eller om betydande förändringar i befintliga anläggningar där processer används som leder till utsläpp av kemikalier upptagna i bilaga III, ska de i första hand beakta alternativa processer, tekniker eller metoder16a som är lika användbara och genom vilka bildande och utsläpp av de ämnen som anges i bilaga III undviks, utan att det påverkar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU17.
_________________
_________________
16aStockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (POP) (2008). Allmän vägledning om bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis i enlighet med artikel 5 och bilaga C i Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar. Genève, Sekretariatet för Stockholmskonventionen om POP. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).
17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6
6.  Kommissionen får, när det är lämpligt och med hänsyn till den tekniska utvecklingen, gällande internationella riktlinjer och beslut, samt eventuella godkännanden som beviljats av en medlemsstat eller av den ansvariga myndighet som medlemsstaten i enlighet med punkt 4 och bilaga V utsett, genom genomförandeakter vidta ytterligare åtgärder i samband med genomförandet av denna artikel. Kommissionen får i synnerhet specificera vilken information medlemsstaterna ska rapportera i enlighet med punkt 4 b iii. Sådana åtgärder ska fastställas i enlighet med det rådgivande förfarandet i artikel 20.2.
6.  Kommissionen får, när det är lämpligt och med hänsyn till den tekniska utvecklingen, gällande internationella riktlinjer och beslut, samt eventuella godkännanden som beviljats av en medlemsstat eller den ansvariga myndighet som medlemsstaten i enlighet med punkt 4 och bilaga V utsett, anta genomförandeakter som fastställer formatet på den information medlemsstaterna ska rapportera i enlighet med punkt 4 b iii. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 20.2.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led c
(c)  På begäran tillhandahålla kommissionen tekniskt och vetenskapligt stöd och tekniska och vetenskapliga data vad gäller ämnen som eventuellt uppfyller kriterierna för att tas upp i konventionens eller protokollets respektive förteckningar.
(c)  På begäran tillhandahålla kommissionen tillförlitligt tekniskt och vetenskapligt stöd och tekniska och vetenskapliga data vad gäller ämnen som eventuellt uppfyller kriterierna för att tas upp i konventionens eller protokollets respektive förteckningar, inklusive vad gäller att förhindra produktion och användning av nya POP samt bedöma bekämpningsmedel eller industriella kemikalier som för närvarande används.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led f
(f)  Sammanställa, registrera, behandla och tillgängliggöra för kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter all den information som mottagits eller som gjorts tillgänglig enligt artikel 4.2 och 4.3, artikel 7.4 b iii, artikel 9.2 och artikel 13.1. Kemikaliemyndigheten ska göra all icke-konfidentiell information offentligt tillgänglig på sin webbplats och underlätta utbytet av denna information med relevanta informationsplattformar såsom dem som avses i artikel 13.2.
(f)  Sammanställa, registrera, behandla och tillgängliggöra för kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter all den information som mottagits eller som gjorts tillgänglig enligt artikel 4.2 och 4.3, artikel 5, artikel 7.4 b iii, artikel 9.2 och artikel 13.1. Kemikaliemyndigheten ska göra all icke-konfidentiell information offentligt tillgänglig på sin webbplats och underlätta utbytet av denna information med relevanta informationsplattformar såsom dem som avses i artikel 13.2.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)
1a.  Kemikaliemyndigheten ska börja erbjuda det bistånd och den tekniska och vetenskapliga vägledning som avses i artikel 8.1 senast den ... [ett år efter denna förordnings ikraftträdande].
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2a (ny)
2a.   Kommissionen ska genomföra informationsutbyte med medlemsstaterna om de åtgärder som vidtagits på nationell nivå för att identifiera och bedöma områden som förorenats med POP samt för att ta itu med de betydande risker som sådan förorening kan utgöra för människors hälsa och miljön.
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3
3.  Information som avses i punkterna 1 and 2 ska, utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG19, inte anses vara konfidentiell. Kommissionen, kemikaliemyndigheten och de medlemsstater som utbyter information med ett tredjeland ska skydda eventuell konfidentiell information i enlighet med unionslagstiftningen.
3.  Information om människors hälsa och säkerhet och miljön ska, utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG19, inte anses vara konfidentiell. Kommissionen, kemikaliemyndigheten och de medlemsstater som utbyter annan information med ett tredjeland ska skydda eventuell konfidentiell information i enlighet med unionslagstiftningen.
_________________
_________________
19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).
19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)
Unionen ska säkerställa tillgång till information och allmänhetens deltagande under hela övervakningen av genomförandet.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5
5.  Kommissionen kan anta genomförandeakter som ytterligare specificerar den minimiinformation som ska lämnas i enlighet med punkt 1, inklusive en definition av de indikatorer, kartor och medlemsstatsöversikter som avses i punkt 1 f. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 20.2.
5.  Kommissionen kan anta genomförandeakter som fastställer formatet på den information som ska lämnas i enlighet med punkt 1, inklusive en definition av de indikatorer, kartor och medlemsstatsöversikter som avses i punkt 1 f. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 20.2.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.3, 7.5 och 15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den […].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.3, 7.5 och 15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den [den dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1
1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006 i alla sakområden som omfattas av denna förordning.
1.   Kommissionen ska biträdas av
(a)  den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006 när det gäller genomförandet av de frågor som anges i artikel 13.5, utom när det hänvisas till genomförandeakter som anger formatet på den information som anges i artikel 13.1 a när det gäller tillämpningen av artikel 7, och artikel 13.1 b när det hänvisas till den information som inkommit i enlighet med artikel 5.2 och artikel 7.4 b iii, och
(b)  den kommitté som inrättats genom artikel 39 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG1a när det gäller genomförandet av de frågor som anges i artiklarna 7.6 och 13.5, där det hänvisas till genomförandeakter som anger formatet på den information som anges i artikel 13.1 a när det gäller tillämpningen av artikel 7, och artikel 13.1 b när det hänvisas till den information som inkommit i enlighet med artikel 5.2 och artikel 7.4 b iii.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
Ändring 24
Förslag till förordning
Bilaga I – del A – tabell – rad 17

Kommissionens förslag

Polyklorerade bifenyler (PCB)

1336-36-3 med flera

215-648-1 med flera

Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 96/59/EG får varor som redan används när denna förordning träder i kraft användas.

 

 

 

Medlemsstaterna ska identifiera och ta ur bruk utrustning (t.ex. transformatorer, kondensatorer eller andra behållare som innehåller överblivna vätskor) som innehåller mer än 0,005 % PCB och volymer som är större än 0,05 dm3, snarast möjligt men senast den 31 december 2025.

Ändring

Polyklorerade bifenyler (PCB)

1336-36-3 med flera

215-648-1 med flera

Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 96/59/EG får varor som redan används när denna förordning träder i kraft användas.

 

 

 

Medlemsstaterna ska sträva efter att identifiera och ta ur bruk utrustning (t.ex. transformatorer, kondensatorer eller andra behållare som innehåller överblivna vätskor) som innehåller mer än 0,005 % PCB och volymer som är större än 0,05 dm3, snarast möjligt, men senast den 31 december 2025.

Ändring 25
Förslag till förordning
Bilaga I – del A – tabell – rad 24a (ny)

Kommissionens förslag

Ändring

Ämne

CAS-nr

EG-nr

Särskilt angivna undantag om intermediär användning eller annan specificering

Bis(pentabromofenyl)eter (dekabromodifenyleter, decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Artikel 4.1 b ska gälla för koncentrationer av dekaBDE på högst 10 mg/kg (0,001 viktprocent) vid förekomst i ämnen, blandningar och varor eller som en beståndsdel av flamskyddade delar av varor.

 

 

 

2.  Genom undantag ska tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av dekaBDE vara tillåtet

 

 

 

(a)  vid tillverkning av ett luftfartyg före den 2 mars 2027, för vilket en ansökan om typgodkännande gjorts före dagen för ikraftträdandet och mottagits före december 2022,

 

 

 

(b)  vid tillverkning av reservdelar till något av följande:

 

 

 

(i)  Ett luftfartyg som tillverkats före den 2 mars 2027, för vilket en ansökan om typgodkännande gjorts före dagen för ikraftträdandet och mottagits före december 2022: fram till dess att luftfartyget tas ur bruk.

 

 

 

(ii)  Motorfordon som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG1a och tillverkats före ... [den dag då denna förordning träder i kraft]: antingen fram till 2036 eller till dess att motorfordonen tas ur bruk, beroende på vilket som infaller först.

 

 

 

3.  De särskilda undantagen för reservdelar som ska användas i de motorfordon som avses i punkt 2 b ii ska gälla tillverkning och användning av kommersiell dekaBDE som ingår i en eller flera av följande kategorier:

 

 

 

(i)  Applikationer för framdrivning och under huven, exempelvis massledningar och anslutningsledningar för batterier, rör för luftkonditioneringssystem, drivlinor, bussningar för avgasgrenrör, isolering under huven, kablage under huven (för motorn osv.), hastighetssensorer, slangar, fläktmoduler och knackningssensorer.

 

 

 

(ii)  Bränslesystemapplikationer, exempelvis bränsleslangar, bränsletankar och bränsletankar under karossen.

 

 

 

(iii)  Pyrotekniska anordningar och applikationer som berörs av pyrotekniska anordningar, exempelvis tändningskablar för krockkuddar, stolskydd/stolbeklädnader (endast om relevant för krockkuddar) och krockkuddar (framtill och på sidan).

 

 

 

(iv)  Hjulupphängning och invändig utrustning såsom trimkomponenter, akustiskt material och säkerhetsbälten.

 

 

 

(v)  Kompositplast (instrumentpaneler och invändig trim).

 

 

 

(vi)  Under huven eller instrumentpanelen (uttagslåda, säkringshållare, trådar för hög strömstyrka och mantlar (tändstiftstrådar).

 

 

 

(vii)  Elektrisk och elektronisk utrustning (batterihus och batteriplattor, elektriska anslutningsdon för motorkontroll, radiodiskkomponenter, satellitnavigationssystem, GPS och datorsystem).

 

 

 

(viii)  Textilier såsom fasta insynsskydd, klädsel, innertak, bilsäten, nackstöd, solskydd, trimpaneler, mattor.

 

 

 

3.  Tillverkning av dekaBDE och dess användning i produktion och utsläppande på marknaden av följande varor ska vara tillåten enligt följande:

 

 

 

(a)  Artiklar som släppts ut på marknaden före ... [den dag då denna förordning träder i kraft].

 

 

 

(b)  Luftfartyg som tillverkats i enlighet med punkt 2a.

 

 

 

(c)  Reservdelar till luftfartyg som tillverkats i enlighet med punkt 2b.

 

 

 

(d)  Elektriska och elektroniska produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU1b.

 

 

 

4.  I denna post avses med luftfartyg något av följande:

 

 

 

(a)  Ett civilt luftfartyg som tillverkas i enlighet med ett typcertifikat som utfärdats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/11391c eller i enlighet med ett konstruktionsgodkännande som utfärdats enligt den nationella lagstiftningen i en avtalsslutande stat till Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), eller för vilket ett luftvärdighetsbevis har utfärdats av en avtalsslutande stat till Icao enligt bilaga 8 till konventionen angående internationell civil luftfart.

 

 

 

(b)  Ett militärt luftfartyg.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

 

 

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EUT L 174, 1.7.2011, s. 88).

 

 

 

1c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (EUT L 212, 22.8.2018, s. 1).

Ändring 26
Förslag till förordning
Bilaga I – del A – tabell – rad 24b (ny)

Kommissionens förslag

Ändring

Ämne

CAS-nr

EG-nr

Särskilt angivna undantag om intermediär användning eller annan specificering

Alkaner, C10-C13, klorerade (klorparaffiner med kort kolkedja) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Genom undantag ska det vara tillåtet med tillverkning, utsläppande på marknaden samt användning av ämnen eller beredningar som innehåller SCCP i koncentrationer som är lägre än 1 viktprocent eller varor som innehåller SCCP i koncentrationer som är lägre än 0,15 viktprocent.

 

 

 

2.  Det ska vara tillåtet att använda

 

 

 

(a)  transportband i gruvindustrin och tätningsmassa i dammar vilka innehåller SCCP om de redan var i användning senast den 4 december 2015, och

 

 

 

(b)  andra varor än de som avses i (a) som innehåller SCCP och som redan var i användning senast den 10 juli 2012.

 

 

 

3.  Artikel 4.2 tredje och fjärde styckena ska gälla de varor som avses i punkt 2.

Ändring 27
Förslag till förordning
Bilaga I – del B

Kommissionens förslag

Ämne

CAS-nr

EG-nr

Särskilt angivna undantag om intermediär användning eller annan specificering

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Alkaner, C10‑C13, klorerade (klorparaffiner med kort kolkedja) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Genom undantag är produktion, utsläppande på marknaden samt användning av ämnen eller blandningar som innehåller SCCP i koncentrationer som är lägre än 1 viktprocent eller varor som innehåller SCCP i koncentrationer som är lägre än 0,15 viktprocent tillåten.

 

 

 

2.  Det ska vara tillåtet att använda

 

 

 

(a)  transportband i gruvindustrin och tätningsmassa i dammar vilka innehåller SCCP om de redan var i användning senast den 4 december 2015, och

 

 

 

(b)  andra varor än de som avses i a) som innehåller SCCP och som redan var i användning senast den 10 juli 2012.

 

 

 

3.  Artikel 4.2 tredje och fjärde styckena ska gälla de varor som avses i punkt 2.

Ändring

utgår

Ändring 28
Förslag till förordning
Bilaga III
ÄMNEN SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA OM UTSLÄPPSMINSKNINGAR
ÄMNEN SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA OM UTSLÄPPSMINSKNINGAR
ÄMNE (CAS-NR)
ÄMNE (CAS-NR)
Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/PCDF)
Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/PCDF)
Hexaklorbensen (HCB)
(CAS-nr 118-74-1)
Hexaklorbensen (HCB)
(CAS-nr 118-74-1)
Polyklorerade bifenyler (PCB)
Polyklorerade bifenyler (PCB)
Polyaromatiska kolväten (PAH)37
Polyaromatiska kolväten (PAH)37
37.  Vid utsläppsinventeringarna ska följande fyra sammansatta indikatorer användas: bens(a)pyren, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten och indeno(1,2,3-cd)pyren.
37.  Vid utsläppsinventeringarna ska följande fyra sammansatta indikatorer användas: bens(a)pyren, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten och indeno(1,2,3-cd)pyren.
Pentaklorbensen (CAS-nr 608-93-5)
Pentaklorbensen (CAS-nr 608-93-5)
Polyklorerade naftalener (37a)
(37a) Polyklorerade naftalener är kemiska föreningar baserade på naftalenringsystemet, där en eller flera väteatomer har ersatts med kloratomer.
Hexaklorbutadien (CAS-nr 87-68-3)
Ändring 37
Förslag till förordning
Bilaga IV – raderna 5–8

Kommissionens förslag

 

Ämne

CAS-nr

EG-nr

Gräns för koncentrationsnivå enligt artikel 7.4 a

 

 

 

 

 

Tetrabromdifenyleter

C12H6Br4O

40088-47-9 med flera

254-787-2 med flera

Summan av koncentrationerna av tetrabromdifenyleter, pentabromdifenyleter, hexabromdifenyleter och heptabromdifenyleter: 1000 mg/kg

 

Pentabromdifenyleter

C12H5Br5O

32534-81-9 med flera

251-084-2 med flera

 

Hexabromdifenyleter

C12H4Br6O

36483-60-0 med flera

253-058-6 med flera

 

Heptabromdifenyleter

C12H3Br7O

68928-80-3 med flera

273-031-2 med flera

 

 

 

 

 

Ändring

 

Ämne

CAS-nr

EG-nr

Gräns för koncentrationsnivå enligt artikel 7.4 a

 

 

 

 

 

Tetrabromdifenyleter

C12H6Br4O

40088-47-9 med flera

 254-787-2 med flera

Summan av koncentrationerna av tetrabromdifenyleter, pentabromdifenyleter, hexabromdifenyleter, heptabromdifenyleter och dekabromdifenyleter: 500 mg/kg

 

Pentabromdifenyleter

C12H5Br5O

32534-81-9 med flera

251-084-2 med flera

 

Hexabromdifenyleter

C12H4Br6O

36483-60-0 med flera

 253-058-6 med flera

 

Heptabromdifenyleter

C12H3Br7O

68928-80-3 med flera

273-031-2 med flera

 

Dekabromdifenyleter

C12Br10O

1163-19-5 med flera

214-604-9 med flera

 

 

 

 

 

Ändring 29
Förslag till förordning
BILAGA IV – Ämnen som omfattas av bestämmelserna om avfallshantering i artikel 7 – rad Polyklorerade – fotnot 7

Kommissionens förslag

7.  Gränsvärdet beräknas som PCDD och PCDF enligt följande toxiska ekvivalensfaktorer (TEF):

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Ändring

7.  Gränsvärdet beräknas som PCDD och PCDF enligt följande toxiska ekvivalensfaktorer (TEF):

 

PCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

OCDD

0,0003

 

PCDF

TEF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

PCDD

TEF

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

OCDF

0,0003

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0336/2018).

Senaste uppdatering: 6 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy