Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2774(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0514/2018

Внесени текстове :

B8-0514/2018

Разисквания :

PV 15/11/2018 - 3
CRE 15/11/2018 - 3

Гласувания :

PV 15/11/2018 - 5.8
CRE 15/11/2018 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0465

Приети текстове
PDF 136kWORD 54k
Четвъртък, 15 ноември 2018 г. - Страсбург
Лаймска болест (борелиоза)
P8_TA(2018)0465B8-0514/2018

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно лаймската болест (борелиоза) (2018/2774(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно лаймската болест (борелиоза) (O- 000088/2018 – B8-0417/2018),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид доклада на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, свързан със систематичен преглед на литературата относно диагностичната точност на серологичните тестове за лаймска борелиоза,

—  като взе предвид консултативната среща на експертната мрежа относно наблюдението на лаймската борелиоза в Европейския съюз, проведена през януари 2016 г. в Стокхолм,

—  като взе предвид Решение №2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 1998 г. за създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести в Общността(1),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че правото на здраве е основно право, признато в Договорите на ЕС, и по-специално в член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

Б.  като има предвид, че лаймската болест, или лаймската борелиоза, е бактериално заболяване, което се причинява от бактерията Borrelia burgdorferi и се предава на човека при ухапване от кърлеж, който е вече заразен с бактерията; като има предвид, че лаймската болест е инфекциозно заболяване при хората и при различни видове домашни и диви животни;

В.  като има предвид, че лаймската борелиоза е най-често срещаната зоонозна болест в Европа, като се предполага, че са налице между 650 000 и 850 000 случая на заразяване, с по-голяма честота в Централна Европа; като има предвид, че инфекциите възникват в пролетно–лятното полугодие (от април до октомври) и борелиозата е призната като професионално заболяване на земеделските стопани, горските работници и полевите изследователи в държавите, в които тя се наблюдава;

Г.  като има предвид, че заразените кърлежи и болестта изглежда се разпространяват в географско отношение, като понастоящем се наблюдават случаи на заразяване и на по-големи надморски височини и географски ширини, както и в градовете; като има предвид, че подозираните причини за това, наред с други фактори, са промени в земеползването, наред с другото чрез залесяването на земя с ниско качество или чрез експанзията на инвазивни растения, изменението на климата, глобалното затопляне, прекомерната влажност и други дейности, свързани с човешкото поведение;

Д.  като има предвид, че няма европейски консенсус относно лечението, диагностицирането и скрининга на лаймска болест, както и че националните практики се различават;

Е.  като има предвид, че ухапването от заразен кърлеж и симптомите на лаймската болест могат да останат незабелязани или дори в някои случаи може да няма симптоми, което понякога може да доведе до тежки усложнения и трайни увреждания, подобни на хронични заболявания, по-специално когато пациентът не е незабавно диагностициран;

Ж.  като има предвид, че по-надеждното ранно диагностициране на лаймската болест значително ще намали броя на късно диагностицираните случаи, като по този начин ще се подобри качеството на живот на пациентите; като има предвид, че това също така ще намали финансовата тежест на болестта, като ще доведе до икономии от приблизително 330 милиона евро разходи за здравеопазване още през първите 5 години, според ръководителите на изследователския проект „DualDur“;

З.  като има предвид, че много пациенти не са нито бързо диагностицирани, нито имат достъп до подходящо лечение; като има предвид, че те се чувстват лишени и пренебрегнати от публичните органи, както и че някои от тях продължават да имат устойчиви симптоми, които могат да доведат до хронични заболявания;

И.  като има предвид, че понастоящем не съществува ваксина срещу лаймската болест;

Й.  като има предвид, че реалната тежест на лаймската борелиоза в ЕС не е известна поради липсата на статистически данни за тази болест и много голямото разнообразие на използваните определения на случаите, употребяваните лабораторни методи и системите за наблюдение;

К.  като има предвид, че не съществува код в Международната класификация на болестите (ICD), който да прави разлика между лаймска болест в начален и в късен стадий; като има предвид, че не съществуват отделни кодове в ICD за различните симптоми на лаймската болест в късен стадий;

Л.  като има предвид, че насоките за лечебните практики на ILADS (Международно общество по лаймската болест и свързани с нея болести) се различават от тези на IDSA (Американско общество по инфекциозни болести) и разликите между двата подхода към болестта също оказват влияние върху лечебните практики в ЕС;

М.  като има предвид, че липсва задълбочено разбиране на механизма, който прави лаймската болест хронично заболяване;

Н.  като има предвид, че здравните специалисти изразяват остро безпокойство вече почти десет години, както и сдружения на пациентите и лица, подаващи сигнали за нередности;

О.  като има предвид, че макар и добре позната в медицинската наука, лаймската болест все още не се диагностицира достатъчно добре, по-специално поради съществуващите трудности при откриването на симптомите и липсата на подходящи диагностични тестове;

П.  като има предвид, че тестовете за скрининг на лаймската болест не винаги са в състояние да осигурят точни резултати, като един пример за това е тестът „Elisa“, който открива само една инфекция в даден момент;

Р.  като има предвид, че много европейци са постоянно изложени на борелиоза чрез професионалните си дейности (земеделски стопани, горски работници, изследователи и студенти, извършващи полеви изследвания — например биолози, геолози, землемери или археолози);

С.  като има предвид, че медицинската професия често следва остарели препоръки относно лаймската болест, които не отчитат в достатъчна степен развитието при научните изследвания;

1.  изразява своята загриженост във връзка с тревожните мащаби на разпространението на лаймската болест сред европейското население, тъй като около 1 милион граждани страдат от болестта според използваните методи на преброяване;

2.  припомня, че всички държави членки, в различна степен, са изправени пред голям ръст на лаймската болест, което я превръща в европейски здравен проблем;

3.  приветства финансовите средства, предоставени до момента от Съюза за научни изследвания в областта на ранното откриване и бъдещото лечение на лаймската борелиоза (близо 16 милиона евро чрез проекти като например ANTIDotE, ID-LYME и LYMEDIADEX);

4.  призовава за допълнително финансиране в областта на методите за диагностициране и лечение на лаймската болест; за тази цел насърчава да бъдат засилени усилията в областта на научните изследвания, както чрез увеличаване на отпуснатите средства, така и чрез обмен на епидемиологични данни, включително данни относно разпространението и заболеваемостта от патогенни или непатогенни разновидности;

5.  призовава за допълнително международно сътрудничество в изследванията относно лаймската болест;

6.  насърчава Комисията да събере възможно най-много информация относно методите за скрининг на лаймската болест или за лечението в държавите членки;

7.  призовава за задължително докладване във всички държави членки, засегнати от лаймска болест;

8.  призовава Комисията да улесни сътрудничеството и обмена на добри практики между държавите членки по отношение на наблюдението, диагностиката и лечението на болестта;

9.  приветства включването на лаймската болест от някои държави членки в тяхната националните системи за наблюдение въз основа на специфична методология;

10.  призовава Комисията да създаде единни програми за наблюдение и да работи съвместно с държавите членки, за да се улесни стандартизирането на диагностичните тестове и леченията; призовава Комисията да признае борелиозата за професионално заболяване за земеделските и горските работници, както и за полевите учени (например биолози, геолози, землемери или археолози);

11.  призовава за индивидуално предпазване от кърлежи и мерки за контрол в държавите членки с цел да се ограничи разпространението на бактерията Borrelia;

12.  призовава за разработването на основани на факти насоки за клинично и лабораторно диагностициране на лаймската борелиоза; призовава за код в ICD, който да прави разлика между лаймска болест в начален и в късен стадий; призовава за въвеждане на отделни кодове в ICD за различните симптоми на лаймската болест в късен стадий;

13.  изисква от Комисията да публикува насоки, основани на най-добрите практики в рамките на ЕС, по отношение на обучението на общопрактикуващите лекари, за да се улеснят диагностицирането и скринингът за лаймската болест;

14.  призовава държавите членки да разширят използването на клинични прегледи, така че лекарите да могат да диагностицират лаймската болест, дори ако серологичните тестове са отрицателни, с цел да се помогне на пациентите да излязат извън „терапевтичния застой“;

15.  призовава Комисията да направи оценка на мащаба на случаите с пациенти, които търсят правилно диагностициране и лечение на лаймската болест в продължение на много време, и по-специално на трансграничното движение на пациентите, които търсят лечение, и финансовите последици от него;

16.  призовава за планирането и създаването на новаторски проекти, които могат да допринесат за подобряването на събирането на данни и повишаването на ефикасността на дейностите за повишаване на информираността и осведомеността;

17.  приветства Решение за изпълнение (ЕС) 2018/945 на Комисията от 22 юни 2018 г. относно заразните болести и свързаните с тях специфични здравни проблеми, които да бъдат включени в обхвата на епидемиологичния надзор, както и съответните определения(2) на случаите, което включва лаймската невроборелиоза в списъка със заразни болести;

18.  изтъква, че добавянето на лаймската болест към европейската мрежа за епидемиологично наблюдение дава възможност на пациентите да се възползват от предимствата на солидна и структурирана система на здравеопазване, която позволява постоянна комуникация между компетентните национални органи, бързо и надеждно идентифициране на случаите на лаймска борелиоза в Съюза, взаимна помощ в областта на анализа и тълкуването на събраните данни от наблюдението и използване на изделия, необходими за спирането на разпространението на болестта сред хората;

19.  приканва държавите членки, които ще могат да разчитат на логистична подкрепа от страна на Комисията, да създадат кампания за информираност и повишаване на осведомеността с цел предупреждаване на населението и всички засегнати за съществуването на лаймска болест, на първо място и най-вече в регионите, най-силно засегнати от нейното разпространение;

20.  призовава Комисията да изготви европейски план за борба с лаймската болест, съизмерим със сериозността на тази тиха епидемия; насърчава създаването на европейска мрежа по въпросите на лаймската болест, която да включва съответните заинтересовани страни;

21.  призовава Комисията и държавите членки да публикуват общи насоки за профилактика за онези, които са с голям риск от заразяване с лаймска болест, като например работниците на открито, както и стандартизирани насоки за диагностициране и лечение;

22.  призовава Комисията да въведе превантивни тестове и метод за бързо третиране и наблюдение на хода на инфекциите с лаймска болест сред специалистите в сектора на агролесовъдството и учените, които участват в събирането на полеви данни;

23.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

(1) ОВ L 268, 3.10.1998 г., стр. 1.
(2) ОВ L 170, 6.7.2018 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност