Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2774(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0514/2018

Předložené texty :

B8-0514/2018

Rozpravy :

PV 15/11/2018 - 3
CRE 15/11/2018 - 3

Hlasování :

PV 15/11/2018 - 5.8
CRE 15/11/2018 - 5.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0465

Přijaté texty
PDF 137kWORD 47k
Čtvrtek, 15. listopadu 2018 - Štrasburk
Lymská borelióza
P8_TA(2018)0465B8-0514/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2018 o lymské borelióze (2018/2774(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na otázku o lymské borelióze položenou Komisi (O-000088/2018 – B8-0417/2018),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na zprávu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, která se týká systematické rešerše, pokud jde o diagnostickou přesnost sérologických testů na lymskou boreliózu,

–  s ohledem na konzultační setkání sítě odborníků na téma dohledu nad lymskou boreliózou v Evropské unii, které se konalo v lednu 2016 ve Stockholmu,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství(1),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že právo na zdraví je základním právem, které je zakotveno v evropských smlouvách, zejména v článku 168 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU);

B.  vzhledem k tomu, že lymská borelióza je bakteriální onemocnění způsobené bakterií Borrelia burgdorferi, které se na člověka přenáší kousnutím infikovaného klíštěte; vzhledem k tomu, že lymská borelióza je infekční choroba přenášená klíšťaty, která postihuje lidi a různé druhy domácích a volně žijících zvířat;

C.  vzhledem k tomu, že lymská borelióza je nejběžnější zoonózou v Evropě, jejíž rozšíření se odhaduje na 650 až 850 tisíc případů a jejíž výskyt je vyšší ve střední Evropě; vzhledem k tomu, že k nakažení touto chorobou dochází na jaře a v létě (od dubna do října) a že v zemích, v nichž se borelióza vyskytuje, je uznána jako nemoc z povolání u zemědělců, pracovníků v lesnictví a výzkumníků pracujících v terénu;

D.  vzhledem k tomu, že podle všeho dochází k šíření infikovaných klíšťat a tohoto onemocnění do dalších oblastí, neboť výskyt boreliózy už byl zaznamenán i ve vyšších polohách a zeměpisných šířkách a ve městech; vzhledem k tomu, že k pravděpodobným příčinám patří mimo jiné změny ve využívání půdy, kromě jiného změny ve formě zalesňování půdy nízké kvality, nebo rychlé šíření invazivních druhů rostlin, změny klimatu, globální oteplování, nadměrná vlhkost a další jevy související s chováním člověka;

E.  vzhledem k tomu, že v Evropě neexistuje jednotný názor na to, jak lymskou boreliózu léčit, diagnostikovat a jak provádět její screening, přičemž praxe se v jednotlivých státech liší;

F.  vzhledem k tomu, že ke kousnutí infikovaným klíštětem a k vývoji symptomů může dojít nepozorovaně a že průběh může být v některých případech asymptomatický, což může někdy vést k závažným komplikacím a trvalému poškození zdraví, jež se může blížit chronickému onemocnění, zejména pokud není nemoc u pacienta urychleně diagnostikována;

G.  vzhledem k tomu, že spolehlivější včasná diagnostika lymské boreliózy povede k podstatnému snížení případů rozvinutého onemocnění a k zlepšení kvality života pacientů; vzhledem k tomu, že podle vedoucích výzkumného projektu EU DualDur se tak omezí finanční náklady na léčbu tohoto onemocnění, čímž se ušetří náklady na zdravotní péči ve výši přibližně 330 milionů eur už za prvních pět let;

H.  vzhledem k tomu, že u řady pacientů není řádně stanovena diagnóza a mnozí nemají ani přístup k vhodné léčbě; vzhledem k tomu, že pacienti mají pocit, že veřejné orgány je znevýhodňují a nevěnují jim pozornost a že u některých pacientů i nadále přetrvávají příznaky, které mohou vést k chronickému onemocnění;

I.  vzhledem k tomu, že proti lymské borelióze v současnosti neexistuje očkovací látka;

J.  vzhledem k tomu, že v důsledku nedostatku statistických údajů o lymské boreliózy a různorodosti používaných definic případů, laboratorních metod a systémů dohledu není známo, jakou zátěž toto onemocnění pro EU ve skutečnosti představuje;

K.  vzhledem k tomu, že v mezinárodní klasifikaci nemocí (ICD) neexistují oddělené kódy pro rané a pozdní stadium lymské boreliózy; vzhledem k tomu, že v této klasifikaci nejsou zavedeny zvláštní kódy pro různé symptomy pozdního stadia tohoto onemocnění;

L.  vzhledem k tomu, že pokyny Mezinárodní společnosti pro lymskou boreliózu a příbuzné nemoci (International Lyme and Associated Diseases Society, ILADS) a Americké společnosti pro infekční choroby (Infectious Diseases Society of America, IDSA) týkající se léčby tohoto onemocnění se od sebe liší a že rozdíly v těchto dvou přístupech mají vliv také na léčebné postupy v EU;

M.  vzhledem k tomu, že mechanismus přeměny lymské boreliózy v chronické onemocnění nebyl zcela objasněn;

N.  vzhledem k tomu, že zdravotníci, stejně jako sdružení pacientů a informátoři na tento zdravotní problém upozorňují už téměř deset let;

O.  vzhledem k tomu, že ačkoliv medicína lymskou boreliózu dobře zná, je stále nedostatečně diagnostikována, zejména proto, že její symptomy se obtížně zjišťují a chybí vhodné diagnostické testy;

P.  vzhledem k tomu, že screeningové testy používané pro lymskou boreliózu – např. test ELISA, který je schopen zjistit vždy pouze jednu infekci, – neposkytují vždy přesné výsledky;

Q.  vzhledem k tomu, že mnoho Evropanů je kvůli své profesi trvale ohroženo stykem s lymskou boreliózou (zemědělci, lesníci, výzkumní pracovníci a studenti, kteří provádějí terénní výzkum, např. biologové, geologové, geodeti, archeologové atd.);

R.  vzhledem k tomu, že zdravotníci se často řídí zastaralými doporučení ohledně lymské boreliózy, která nepřihlížejí dostatečně k pokrokům ve výzkumu;

1.  vyjadřuje své znepokojení nad alarmujícím šíření lymské boreliózy mezi evropskou populací, jelikož v závislosti na metodách, které jsou používány při sčítání, trpí lymskou boreliózou přibližně jeden milion občanů;

2.  připomíná, že k náhlému nárůstu výskytu lymské boreliózy dochází v různé míře ve všech členských státech, čímž se toto onemocnění stává celoevropským zdravotním problémem;

3.  vítá finanční prostředky, které Unie dosud poskytla na výzkum zabývající se včasnou detekcí a další léčbou lymské boreliózy (v rámci projektů, jako je ANTIDotE, ID-LYME a LYMEDIADEX, se jedná až o 16 milionů eur);

4.  vyzývá k přidělení dalších finančních prostředků na výzkum metod pro diagnostiku a léčbu lymské boreliózy; za tímto účelem vybízí k podpoře výzkumu, a to jednak přidělením vyšších finančních prostředků a jednak výměnou epidemiologických údajů, včetně údajů o rozšíření a prevalenci patogenních a nepatogenních kmenů;

5.  vyzývá k další mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu lymské boreliózy;

6.  vybízí Komisi, aby shromáždila co nejvíce informací o metodách screeningu či léčby lymské boreliózy používaných v členských státech;

7.  vyzývá k zavedení povinnosti podávat zprávy pro všechny členské státy, v nichž byly zjištěny případy lymské boreliózy;

8.  vyzývá Komisi, aby usnadnila spolupráci a výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy, pokud jde o monitorování, diagnostiku a léčbu lymské boreliózy;

9.  vítá skutečnost, že některé členské státy zahrnuly lymskou boreliózu na základě specifické metodiky do svých systémů dohledu;

10.  vyzývá Komisi, aby zavedla jednotné programy dohledu a aby s členskými státy spolupracovala na standardizaci diagnostických testů a léčby; vyzývá Komisi, aby uznala lymskou boreliózu jako nemoc z povolání pro pracovníky v zemědělství a lesnictví a pro výzkumníky pracující v terénu (např. pro biology, geology, geodety či archeology);

11.  vyzývá členské státy, aby zavedly opatření individuální prevence před kousnutím klíštětem a kontrol populace klíšťat, aby se zabránilo šíření bakterie Borrelia;

12.  vyzývá k vypracování pokynů ke klinické a laboratorní diagnostice lymské boreliózy, které by byly založeny na vědeckých poznatcích; vyzývá k zavedení zvláštních kódů pro rané a pozdní stadium lymské boreliózy v mezinárodní klasifikaci nemocí (ICD); vyzývá také k zavedení kódů ICD pro různé symptomy pozdního stadia tohoto onemocnění;

13.  požaduje, aby Komise zveřejnila pokyny založené na osvědčených postupech používaných v EU, pokud jde o odbornou průpravu praktických lékařů v oblasti diagnostiky a screeningu lymské boreliózy;

14.  žádá členské státy, aby rozšířily používání klinického vyšetření, aby lékaři mohli diagnostikovat lymskou boreliózu i v případě negativních sérologických testů, a pacienti se tak mohli dostat z bezvýchodné situace, pokud jde o jejich léčbu;

15.  vyzývá Komisi, aby posoudila rozsah situace, kdy se někteří pacienti dlouho snaží zjistit správnou diagnózu a absolvovat léčbu lymské boreliózy, a aby zejména posoudila přeshraniční pohyb pacientů usilujících o léčbu a finanční dopad této situace;

16.  naléhavě vyzývá k naplánování a vytvoření inovativních projektů, které by přispěly k lepšímu sběru údajů a větší účinnosti opatření na zvyšování povědomí a informování veřejnosti o dané problematice;

17.  vítá prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/945 ze dne 22. června 2018 týkající se přenosných nemocí a souvisejících zvláštních zdravotních problémů, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a opříslušných definicích případů(2), podle něhož je lymská neuroborelióza zahrnuta na seznam přenosných nemocí;

18.  zdůrazňuje, že začlenění lymské boreliózy do evropské sítě pro epidemiologický dohled umožňuje pacientům využívat výhod spolehlivého a strukturovaného systému zdravotnictví, díky němuž neustále probíhá komunikace mezi příslušnými orgány členských států, v Unii jsou rychle a spolehlivě odhalovány případy lymské boreliózy, funguje vzájemná pomoc v oblasti analýzy a interpretace údajů získaných v rámci epidemiologického dohledu a jsou využívány prostředky nutné k zastavení šíření tohoto onemocnění u lidí;

19.  vyzývá členské státy, které budou moci využít logistickou podporu Komise, aby vytvořily informační kampaně a kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti a všech zúčastněných stran o existenci lymské boreliózy, zejména v regionech, kde je toto onemocnění rozšířeno nejvíce;

20.  vyzývá Komisi, aby vypracovala evropský plán boje proti lymské borelióze, který by odpovídal závažnosti této tiché epidemie; vyzývá k vytvoření evropské sítě pro lymskou boreliózu, která by zahrnovala příslušné zainteresované strany;

21.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zveřejnily společné pokyny pro prevenci v případě osob, u nichž existuje vysoké riziko, že onemocní lymskou boreliózou, jako jsou pracovníci pracující venku, a aby současně zveřejnily standardizované pokyny týkající se diagnostiky a léčby tohoto onemocnění;

22.  vyzývá Komisi, aby zavedla preventivní testy a metody pro včasnou léčbu a sledování průběhu infekce lymské boreliózy u osob pracujících v zemědělství a v lesnictví a u výzkumných pracovníků shromažďujících údaje v terénu;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi.

(1) Úř. věst. L 268, 3.10.1998, s. 1.
(2) Úř. věst. L 170, 6.7.2018, s. 1.

Poslední aktualizace: 6. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí