Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2774(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0514/2018

Predkladané texty :

B8-0514/2018

Rozpravy :

PV 15/11/2018 - 3
CRE 15/11/2018 - 3

Hlasovanie :

PV 15/11/2018 - 5.8
CRE 15/11/2018 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0465

Prijaté texty
PDF 133kWORD 47k
Štvrtok, 15. novembra 2018 - Štrasburg
Lymská choroba (borelióza)
P8_TA(2018)0465B8-0514/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2018 o lymskej borelióze (2018/2774(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na otázku Komisii o lymskej borelióze (O-000088/2018 – B8-0417/2018),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na správu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktorá sa týka systematického prieskumu literatúry o diagnostickej presnosti sérologických testov na lymskú boreliózu,

–  so zreteľom na konzultačné stretnutie siete expertov pre dohľad nad lymskou boreliózou v Európskej únii, ktoré sa konalo v januári 2016 v Štokholme,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES z 24. septembra 1998, ktorým sa v Spoločenstve zriaďuje sieť na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných ochorení(1),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže právo na zdravie je základným právom zakotveným v európskych zmluvách, najmä v článku 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

B.  keďže lymská borelióza je bakteriálna choroba spôsobená baktériou Borrelia burgdorferi a je prenosná na človeka uhryznutím kliešťa kontaminovaného baktériou; keďže lymská borelióza je infekčné ochorenie u ľudí a u rôznych druhov domácich a voľne žijúcich zvierat;

C.  keďže lymská borelióza je najbežnejšou zoonotickou chorobou v Európe s odhadovaným počtom prípadov 650 – 850 000, pričom vyšší výskyt sa zaznamenal v strednej Európe; keďže k nakazeniu dochádza v jarnom a letnom období (od apríla do októbra) a v krajinách výskytu boreliózy sa považuje za chorobu z povolania pre poľnohospodárov, pracovníkov v lesníctve a výskumníkov v teréne;

D.  keďže infikované kliešte a ochorenie sa geograficky rozširujú, pričom sa ich výskyt zaznamenal už aj vo vyšších nadmorských výškach a zemepisných šírkach, ako aj v mestách; keďže medzi predpokladané príčiny patria okrem iného zmeny vo využívaní pôdy, okrem iného prostredníctvom zalesňovania pôdy nízkej kvality alebo rozširovaním invazívnych rastlín, zmena klímy, globálne otepľovanie, nadmerná vlhkosť a iné činnosti súvisiace s ľudským správaním;

E.  keďže neexistuje európsky konsenzus o liečbe, diagnostike a kontrole lymskej boreliózy a prax v jednotlivých štátoch sa líši;

F.  keďže uhryznutie infikovaným kliešťom a symptómy lymskej boreliózy môžu ostať bez povšimnutia alebo dokonca v niektorých prípadoch môže uhryznutie byť bez príznakov, čo niekedy vedie k vážnym komplikáciám a trvalému poškodeniu porovnateľnému s chronickými chorobami, najmä ak pacient nie je urýchlene diagnostikovaný;

G.  keďže spoľahlivejšia včasná diagnostika lymskej boreliózy výrazne zníži počet latentných prípadov, čím sa zlepší kvalita života pacientov; keďže sa tým takisto znížia finančné výdavky spojené s liečbou choroby, čo podľa výskumného projektu EÚ DualDur EÚ povedie k úsporám nákladov na zdravotnú starostlivosť vo výške približne 330 miliónov EUR už počas prvých piatich rokov;

H.  keďže mnohí pacienti nie sú ani okamžite diagnostikovaní, ani nemajú prístup k vhodnému ošetreniu; keďže majú pocit, že sa na nich zabudlo a verejné orgány ich ignorujú a niektorí z nich majú naďalej príznaky, ktoré môžu prepuknúť do chronickej choroby;

I.  keďže proti lymskej borelióze v súčasnosti neexistuje vakcína;

J.  keďže skutočný dosah, ktorý lymská borelióza má na EÚ, nie je známy z dôvodu nedostatočných štatistických údajov o tejto chorobe a veľkej rôznorodosti uplatňovaných definícií a systémov dohľadu;

K.  keďže v rámci systému Medzinárodnej klasifikácie chorôb (ďalej len „ICD“) nie sú zavedené samostatné kódy pre skoré a neskoré štádium lymskej boreliózy; keďže neexistujú žiadne samostatné ICD kódy pre rôzne neskoré štádiá príznakov lymskej boreliózy;

L.  keďže praktické liečebné usmernenia ILADS (Medzinárodná spoločnosť pre lymskú boreliózu a súvisiace ochorenia) a IDSA (Americká spoločnosť pre infekčné ochorenia) sa líšia a rozdiely medzi týmito dvoma prístupmi k chorobe majú vplyv aj na liečebné postupy v EÚ;

M.  keďže dôkladne nepoznáme mechanizmus, ktorým sa z lymskej boreliózy stáva chronické ochorenie;

N.  keďže zdravotnícki odborní pracovníci, ako aj združenia pacientov a informátori už takmer desať rokov na tento zdravotný problém upozorňujú;

O.  keďže lymská borelióza, hoci dobre známa v oblasti lekárskej vedy, je stále nedostatočne diagnostikovaná, najmä z dôvodu ťažkostí pri odhaľovaní príznakov a neexistencii vhodných diagnostických testov;

P.  keďže skríningové testy používané pre lymskú boreliózu nie sú vždy schopné poskytnúť presné výsledky, ako je tomu pri teste ELISA, ktorým sa v rámci jedného testu zisťuje len jedna infekcia;

Q.  keďže mnohí Európania sú kvôli svojej práci neustále vystavení lymskej borelióze (poľnohospodári, pracovníci v lesníctve, výskumní pracovníci a študenti vykonávajúci výskum v teréne, napr. biológovia, geológovia, zememerači alebo archeológovia);

R.  keďže lekári sa často riadia zastaranými odporúčaniami o lymskej borelióze, ktoré v dostatočnej miere nezohľadňujú pokrok vo výskume;

1.  vyjadruje znepokojenie nad šírením lymskej boreliózy medzi obyvateľmi Európy v alarmujúcom rozsahu, keď touto chorobou trpí podľa sčítania ľudu približne 1 milión občanov;

2.  pripomína, že všetky členské štáty v rôznej miere čelia významnému nárastu výskytu lymskej boreliózy, čím sa toto ochorenie stáva európskym zdravotným problémom;

3.  víta finančné prostriedky, ktoré Únia doteraz vyčlenila na výskum zameraný na včasné odhaľovanie a budúcu liečbu lymskej boreliózy (približne 16 miliónov EUR prostredníctvom projektov, ako je ANTIDotE, ID-LYME a LYMEDIADEX);

4.  požaduje navýšené financovanie metód diagnostikovania a liečby lymskej boreliózy; na tento účel vyzýva na podporu výskumu, a to tak z hľadiska navyšovania pridelených finančných prostriedkov, ako aj výmeny epidemiologických údajov vrátane údajov o rozšírení a výskyte patogénnych a nepatogénnych genomických skupín;

5.  požaduje ďalšiu medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu lymskej boreliózy;

6.  nabáda Komisiu, aby zhromaždila čo najviac informácií o skríningových metódach lymskej boreliózy alebo jej liečbe v členských štátoch;

7.  požaduje povinné podávanie správ vo všetkých členských štátoch zasiahnutých lymskou boreliózou;

8.  vyzýva Komisiu, aby uľahčovala spoluprácu a výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o monitorovanie, diagnostiku alebo liečbu lymskej boreliózy;

9.  víta skutočnosť, že niektoré členské štáty začlenili lymskú boreliózu do svojich vnútroštátnych systémov dohľadu na základe konkrétnej metodiky;

10.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla jednotné programy dohľadu a spolupracovala s členskými štátmi s cieľom uľahčiť štandardizáciu diagnostických testov a liečby; vyzýva Komisiu, aby uznala boreliózu ako chorobu z povolania v prípade pracovníkov v poľnohospodárstve a lesníctve, ako aj vedcov v teréne (ako sú biológovia, geológovia, zememerači alebo archeológovia);

11.  požaduje prijatie opatrení na prevenciu a kontrolu infekcie u jednotlivcov v členských štátoch, aby sa zabránilo šíreniu baktérie Borrelia;

12.  vyzýva na vypracovanie usmernení založených na dôkazoch o klinickej a laboratórnej diagnostike lymskej boreliózy; požaduje zavedenie samostatných kódov ICD pre skoré a neskoré štádium lymskej boreliózy; zároveň požaduje samostatné ICD kódy pre rôzne neskoré štádiá príznakov lymskej boreliózy;

13.  žiada Komisiu, aby zverejnila usmernenia vychádzajúce z najlepších postupov v rámci EÚ, pokiaľ ide o odbornú prípravu všeobecných lekárov na diagnostikovanie a skríning lymskej boreliózy;

14.  vyzýva členské štáty, aby rozšírili používanie klinického vyšetrenia, aby lekári mohli diagnostikovať lymskú boreliózu, aj keď sú sérologické testy negatívne, s cieľom pomôcť pacientom prelomiť terapeutickú patovú situáciu;

15.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala rozsah fenoménu pacientov dlhodobo hľadajúcich náležitú diagnostiku a liečbu, najmä cezhraničného pohybu pacientov hľadajúcich liečbu, a finančné dôsledky s tým spojené;

16.  požaduje plánovanie a vytváranie inovatívnych projektov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu zberu údajov a väčšej účinnosti aktivít zameraných na vzdelávanie a informovanosť;

17.  víta vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/945 z 22. júna 2018 o prenosných ochoreniach a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných problémoch, ktoré majú byť zahrnuté pod epidemiologický dohľad, ako aj o príslušných štandardných definíciách ochorení(2), ktoré zaradilo lymskú neuroboreliózu na zoznam prenosných ochorení;

18.  zdôrazňuje, že pridanie lymskej boreliózy do Európskej siete pre epidemiologický dohľad umožňuje pacientom využívať výhody silného a štruktúrovaného systému zdravotnej starostlivosti, ktorý umožňuje trvalú komunikáciu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, rýchlu a spoľahlivú identifikáciu prípadov lymskej boreliózy v Únii, vzájomnú pomoc v oblasti analýzy a interpretácie zozbieraných údajov z dohľadu a nasadenie zariadení potrebných na to, aby sa zastavilo šírenie choroby u ľudí;

19.  vyzýva členské štáty, ktoré sa budú môcť spoľahnúť na logistickú podporu Komisie, aby vytvorili informačnú kampaň na zvýšenie povedomia o chorobe, aby vzbudili pozornosť obyvateľov a všetkých, ktorých sa problém týka, a to prioritne v regiónoch, ktoré sú najviac postihnuté jej šírením;

20.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala európsky plán boja proti lymskej borelióze, ktorý by zodpovedal závažnosti tichej epidémie; podporuje vytvorenie európskej siete pre lymskú boreliózu, ktorá by zahŕňala príslušné zainteresované strany;

21.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uverejnili spoločné preventívne usmernenia pre tých, ktorí sú vystavení vysokému riziku nakazenia lymskou boreliózou, ako sú napríklad pracovníci v teréne, a štandardizované diagnostické a liečebné usmernenia;

22.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla preventívne testy a metódu na rýchlu liečbu a monitorovanie infekcie lymskej boreliózy u pracovníkov v odvetví agrolesníctva a vedeckých pracovníkov zapojených do zberu údajov v teréne;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii.

(1) Ú. v. ES L 268, 3.10.1998, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 170, 6.7.2018, s. 1.

Posledná úprava: 6. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia