Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0371(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0370/2018

Внесени текстове :

A8-0370/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

Приети текстове
PDF 168kWORD 54k
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: Повторно заделяне на оставащи суми ***I
P8_TA(2018)0468A8-0370/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 29 ноември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Целта на настоящия регламент е да бъде направено възможно повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета и предвидени съгласно Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета8, или тяхното разпределяне към други действия по националните програми в съответствие с приоритетите на Съюза и нуждите на държавите членки в областите на миграцията и предоставянето на убежище.
(1)  Целта на настоящия регламент е да бъде направено възможно повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета и предвидени съгласно Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета8, или тяхното разпределяне към други действия по националните програми в съответствие с приоритетите на Съюза и нуждите на държавите членки в специфичните области на миграцията и предоставянето на убежище. Следва също така да се гарантира, че такова повторно заделяне или разпределяне се извършва по прозрачен начин.
_____________
__________________
8.  Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).
8.  Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Държавите членки следва да имат възможността да използват горепосочените суми, за да продължат да изпълняват премествания, като заделят повторно тези суми за същото действие в националните програми. Освен това следва да е възможно при надлежна обосновка в преразгледаните национални програми на държавите членки това финансиране да се използва също за справяне с други предизвикателства в областта на миграцията и убежището в съответствие с Регламента за фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Нуждите на държавите членки в тези области продължават да са значителни. Повторното заделяне на горепосочените суми за същото действие или тяхното прехвърляне към други действия по националната програма следва да бъдат възможни само веднъж и с одобрението на Комисията.
(4)  Държавите членки следва да имат възможността да използват горепосочените суми, за да продължат да изпълняват премествания, като заделят повторно тези суми за същото действие в националните програми. Като минимум държавите членки следва да заделят повторно 20% от тези суми за действия в националните програми, за преместване на кандидати за международна закрила или за преместване на лица, на които е предоставена международна закрила, или за презаселване и друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения. За останалата част от тези суми следва да е възможно, когато съществува надлежна обосновка в преразгледаните национални програми на държавите членки, да се финансират специфични действия, предвидени в глава ІІ и глава ІІІ в областта на миграцията и убежището в съответствие с Регламента за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, по-специално при разработването на аспекти на общата европейска система за убежище, особено събирането на семейството или за подпомагане на законната миграция към държавите членки и насърчаване на ефективната интеграция на граждани на трети държави. Нуждите на държавите членки в тези области продължават да са значителни. Повторното заделяне на горепосочените суми за същото действие или тяхното прехвърляне към други действия по националната програма следва да бъдат възможни само веднъж и с одобрението на Комисията. Държавите членки следва да гарантират, че разпределението на средствата се извършва при пълно зачитане на принципите, определени във Финансовия регламент, по-специално по отношение на ефикасността и прозрачността.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Целевата група, отговаряща на условията за преместване, следва да бъде разширена, за да се предостави по-голяма гъвкавост на държавите членки при преместванията.
(5)  Целевата група, отговаряща на условията за преместване, както и държавите, от които се извършва преместването, следва да бъдат разширени, за да се предостави по-голяма гъвкавост на държавите членки при преместванията. Следва да се дава приоритет на преместването на непридружени ненавършили пълнолетие лица, други уязвими кандидати и членове на семействата на лица, ползващи се с международна закрила.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Държавите членки следва също така да разполагат с достатъчно време, за да използват сумите, заделени повторно за същото действие или прехвърлени към други действия, преди отмяната на тези суми. По тази причина, когато тези повторни заделяния или прехвърляния на суми по националните програми са одобрени от Комисията, съответните суми следва да се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобряват повторното заделяне или прехвърлянето.
(7)  Държавите членки следва също така да разполагат с достатъчно време, за да използват сумите, заделени повторно за същото действие или прехвърлени към други специфични действия, преди отмяната на тези суми. По тази причина, когато тези повторни заделяния или прехвърляния на суми по националните програми са одобрени от Комисията, съответните суми следва да се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобряват повторното заделяне или прехвърлянето.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
(7a)  Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на средствата за прехвърляне на кандидати за международна закрила и на лица, на които е предоставена международна закрила, по-специално по отношение на прехвърлянето към други действия по националната програма и по отношение на повторно заделяне.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)
(12а)  Ако не се измени Регламент (ЕС) № 516/2014 преди края на 2018 г. съответното финансиране вече няма да бъде на разположение за използване от държавите членки в рамките на националните програми, подпомагани от фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Предвид неотложната необходимост от изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014, е необходимо да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия.
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – заглавие
(-1)  Заглавието се заменя със следното:
Средства за прехвърляне на лица, на които е предоставена международна закрила
„Средства за прехвърляне на кандидати за международна закрила или на лица, на които е предоставена международна закрила“
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – параграф 1
(1)  В параграф 1 думите „лице, на което е предоставена международна закрила“ се заменят с думите „кандидат за международна закрила или лице, на което е предоставена международна закрила“.
заличава се
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – параграф 1
(1а)  параграф 1 се заменя със следното:
“1. С оглед прилагането на принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите и в светлината на развитието на политиката на Съюза в рамките на периода на използване на средства от фонда, в допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават допълнителна сума в съответствие с член 15, параграф 2, буква б), която се базира на еднократна сума в размер на 6 000 евро за всяко прехвърлено от друга държава членка лице, на което е предоставена международна закрила.
“1. С оглед прилагането на принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите и в светлината на развитието на политиката на Съюза в рамките на периода на използване на средства от фонда, в допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават допълнителна сума в съответствие с член 15, параграф 2, буква б), която се базира на еднократна сума в размер на 10 000 евро за всеки кандидат за международна закрила и всяко прехвърлено от друга държава членка лице, на което е предоставена международна закрила.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – параграф 3
3.  Допълнителните суми, посочени в параграф 1 от настоящия член, се отпускат на държавите членки, като първия път това се прави с индивидуалните решения за финансиране, с които се одобряват националните им програми, в съответствие с процедурата, предвидена в член 14 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г., а по-късно — с решение за финансиране, което се прилага към решението за одобряване на националната програма. Повторното заделяне на тези суми за същото действие по националната програма или тяхното прехвърляне към други действия по националната програма са възможни, когато това е надлежно обосновано при преразглеждането на съответната национална програма. Повторното заделяне или прехвърлянето на сума може да бъде извършено само веднъж. Комисията одобрява повторното заделяне или прехвърлянето посредством преразглеждането на националните програми.
3.  Допълнителните суми, посочени в параграф 1 от настоящия член, се отпускат на държавите членки, като първия път това се прави с индивидуалните решения за финансиране, с които се одобряват националните им програми, в съответствие с процедурата, предвидена в член 14 от Регламент (ЕС) № 514/2014, а по-късно — с решение за финансиране, което се прилага към решението за одобряване на националната програма. Повторното заделяне на тези суми за същото действие по националната програма или тяхното прехвърляне към други специфични действия, предвидени в глава ІІ и глава ІІІ от настоящия регламент по националната програма са възможни, когато това е надлежно обосновано при преразглеждането на съответната национална програма. Повторното заделяне или прехвърлянето на сума може да бъде извършено само веднъж. Комисията одобрява повторното заделяне или прехвърлянето посредством преразглеждането на националните програми. Финансирането се разпределя по прозрачен и ефикасен начин в съответствие с целите на националната програма.
По отношение на сумите, произтичащи от временните мерки, установени с решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601, най-малко 20% от сумите, които ще бъдат повторно заделени, се заделят повторно за същото действие по националната програма за преместване на кандидати за международна закрила или за преместване на лица, на които е предоставена международна закрила, или за презаселване и друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения.
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – параграф 3а
3а.  За целите на член 50, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514/2014, когато суми, произтичащи от временните мерки, установени с решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601, бъдат повторно заделени за същото действие по националната програма или прехвърлени към други действия по националната програма в съответствие с параграф 3, съответните суми се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобрява въпросното повторно заделяне или прехвърляне.
3а.  За целите на член 50, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514/2014, когато суми, произтичащи от временните мерки, установени с решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601, бъдат повторно заделени за същото действие по националната програма или прехвърлени към други специфични действия по националната програма в съответствие с параграф 3, съответните суми се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобрява въпросното повторно заделяне или прехвърляне.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – параграф 3 в (нов)
3в.  Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия член, по-специално по отношение на прехвърлянето на суми към други действия по националните програми и по отношение на повторно заделяне.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – параграф 4
(4)  В параграф 4 думите „лица, на които е предоставена международна закрила“ се заменят с думите „кандидати за международна закрила или лица, на които е предоставена международна закрила“.
заличава се
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – параграф 4
(4а)  Параграф 4 се заменя със следното:
4.  С оглед ефективно преследване на целите за солидарност и разпределение на отговорностите между държавите членки, посочени в член 80 от Договора за функционирането на ЕС, и в рамките на наличните средства, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 26 от настоящия регламент във връзка с коригирането на еднократната сума, посочена в параграф 1 от настоящия член, по-специално като взема предвид актуалното равнище на инфлацията, съответното развитие в областта на прехвърлянето на лица, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка в друга, както и факторите, които биха могли да оптимизират използването на финансовите стимули, произтичащи от еднократните суми.
4.  С оглед ефективно преследване на целите за солидарност и разпределение на отговорностите между държавите членки, посочени в член 80 от Договора за функционирането на ЕС, и в рамките на наличните средства, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 26 от настоящия регламент във връзка с коригирането на еднократната сума, посочена в параграф 1 от настоящия член, по-специално като взема предвид актуалното равнище на инфлацията, съответното развитие в областта на прехвърлянето на кандидати за международна закрила и лица, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка в друга и за презаселване и друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения, както и факторите, които биха могли да оптимизират използването на финансовите стимули, произтичащи от еднократните суми.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0370/2018).

Последно осъвременяване: 30 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност