Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0371(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0370/2018

Předložené texty :

A8-0370/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

Přijaté texty
PDF 171kWORD 50k
Čtvrtek, 29. listopadu 2018 - Brusel
Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek ***I
P8_TA(2018)0468A8-0370/2018

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 29. listopadu 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Účelem tohoto nařízení je umožnit změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů v souladu s prioritami Unie a potřebami členských států v oblasti migrace a azylu.
(1)  Účelem tohoto nařízení je umožnit změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů v souladu s prioritami Unie a potřebami členských států ve zvláštní oblasti migrace a azylu. Je také třeba zajistit, aby k takové změně přidělení došlo transparentním způsobem.
_____________
__________________
8.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 168).
8.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 168).
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Členské státy by měly mít možnost využít výše uvedené částky k tomu, aby mohly pokračovat v provádění relokace, tím, že se tyto částky v národních programech znovu přidělí na tutéž akci. Kromě toho by mělo být možné (po řádném zdůvodnění v revizi národních programů členských států) využít tyto finanční prostředky i k řešení jiných problémů v oblasti migrace a azylu v souladu s nařízením o Azylovém, migračním a integračním fondu. Potřeby členských států v těchto oblastech jsou i nadále značné. Nové přidělení výše uvedených částek na tutéž akci nebo jejich převod na jiné akce v rámci národního programu by měly být možné pouze jednou a se souhlasem Komise.
(4)  Členské státy by měly mít možnost využít výše uvedené částky k tomu, aby mohly pokračovat v provádění relokace, tím, že se tyto částky v národních programech znovu přidělí na tutéž akci. Členské státy by měly minimálně 20 % těchto částek znovu přidělit na akce v rámci národních programů, na relokaci žadatelů o mezinárodní ochranu nebo relokaci osob požívajících mezinárodní ochrany či na znovuusídlování a další humanitární přijímání ad hoc. Pokud jde o zbytek těchto částek, mělo by být možné, pokud je to řádně zdůvodněno v revizi národních programů členských států, financovat z nich zvláštní akce stanovené v kapitolách II a III v oblasti migrace a azylu v souladu s nařízením o Azylovém, migračním a integračním fondu, zejména pokud jde o rozvoj aspektů společného evropského azylového systému, tj. především slučování rodin, nebo na podporu oprávněné migrace do členských států a podporu účinné integrace státních příslušníků třetích zemí. Potřeby členských států v těchto oblastech jsou i nadále značné. Nové přidělení výše uvedených částek na tutéž akci nebo jejich převod na jiné akce v rámci národního programu by měly být možné pouze jednou a se souhlasem Komise. Členské státy by měly zajistit, aby přidělování prostředků probíhalo v plném souladu se zásadami stanovenými ve finančním nařízení, zejména se zásadou účinnosti a transparentnosti.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Cílová skupina způsobilá pro relokaci by měla být rozšířena, aby členské státy měly větší flexibilitu při provádění relokací.
(5)  Cílová skupina způsobilá pro relokaci, včetně zemí, odkud k relokaci dochází, by měla být rozšířena, aby členské státy měly větší flexibilitu při provádění relokací. Je třeba upřednostňovat relokaci nezletilých osob bez doprovodu, dalších zranitelných žadatelů a rodinných příslušníků osob požívajících mezinárodní ochrany.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Členské státy by měly mít rovněž dostatek času na to, aby použily částky, které byly znovu přiděleny na tutéž akci nebo převedeny na jiné akce, ještě před zrušením těchto částek. Proto v případě, že Komise taková nová přidělení nebo převody částek v rámci národního programu schválí, měly by se dotčené částky považovat za částky přidělené v roce, v němž došlo k revizi národního programu, kterou se schvaluje dotčené nové přidělení nebo převod.
(7)  Členské státy by měly mít rovněž dostatek času na to, aby použily částky, které byly znovu přiděleny na tutéž akci nebo převedeny na jiné zvláštní akce, ještě před zrušením těchto částek. Proto v případě, že Komise taková nová přidělení nebo převody částek v rámci národního programu schválí, měly by se dotčené částky považovat za částky přidělené v roce, v němž došlo k revizi národního programu, kterou se schvaluje dotčené nové přidělení nebo převod.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Komise by měla každoročně podávat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o využívání zdrojů na přesun žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany, zejména pokud jde o převody na jiné akce v rámci národních programů a změny přidělení částek.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Pokud do konce roku 2018 nedojde ke změně nařízení (EU) č. 516/2014, nebudou členským státům nadále k dispozici příslušné finanční prostředky v rámci národních programů podporovaných Azylovým, migračním a integračním fondem. Vzhledem k tomu, že změna nařízení (EU) č. 516/2014 je naléhavě nutná, je vhodné poskytnout výjimku z osmitýdenní lhůty uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 516/2014
Čl. 18 – název
-1)  Název se nahrazuje tímto:
Zdroje určené na přesun osob požívajících mezinárodní ochrany
„Zdroje určené na přesun žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany“;
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 516/2014
Čl. 18 – odst. 1
(1)  V odstavci 1 se slova „každou osobu požívající mezinárodní ochrany přesunutou“ nahrazují slovy „každého žadatele o mezinárodní ochranu nebo každou osobu požívající mezinárodní ochrany přesunuté“.
vypouští se
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 516/2014
Čl. 18 – odst. 1
1a)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. S ohledem na provádění zásady solidarity a spravedlivé sdílení odpovědnosti a s ohledem na vývoj politiky Unie v průběhu prováděcího období fondu členské státy kromě přídělu vypočteného podle čl. 15 odst. 1 písm. a) obdrží dodatečné finanční prostředky podle čl. 15 odst. 2 písm. b) na základě jednorázové částky ve výši 6 000 EUR připadající na každou osobu požívající mezinárodní ochrany přesunutou z jiného členského státu.“;
„1. S ohledem na provádění zásady solidarity a spravedlivé sdílení odpovědnosti a s ohledem na vývoj politiky Unie v průběhu prováděcího období fondu členské státy kromě přídělu vypočteného podle čl. 15 odst. 1 písm. a) obdrží dodatečné finanční prostředky podle čl. 15 odst. 2 písm. b) na základě jednorázové částky ve výši 10 000 EUR připadající na každého žadatele o mezinárodní ochranu a na každou osobu požívající mezinárodní ochrany přesunutou z jiného členského státu.“;
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 516/2014
Čl. 18 – odst. 3
3.  Dodatečné finanční prostředky uvedené v odstavci 1 tohoto článku se členským státům poprvé přidělí na základě samostatných rozhodnutí o financování, kterými se schvaluje jejich národní program v souladu s postupem stanoveným v článku 14 nařízení (EU) č. 514/2014, a následně na základě rozhodnutí o financování připojených k rozhodnutí, kterým se schvaluje jejich národní program. Nová přidělení těchto částek na tutéž akci v rámci národního programu nebo jejich převod na jiné akce v rámci národního programu musí být možné, pokud je to řádně odůvodněno v revizi příslušného národního programu. Částka smí být znovu přidělena nebo převedena pouze jednou. Toto nové přidělení nebo převod schválí Komise prostřednictvím revize národního programu.
3.  Dodatečné finanční prostředky uvedené v odstavci 1 tohoto článku se členským státům poprvé přidělí na základě samostatných rozhodnutí o financování, kterými se schvaluje jejich národní program v souladu s postupem stanoveným v článku 14 nařízení (EU) č. 514/2014, a následně na základě rozhodnutí o financování připojených k rozhodnutí, kterým se schvaluje jejich národní program. Nová přidělení těchto částek na tutéž akci v rámci národního programu nebo jejich převod na jiné zvláštní akce stanovené v kapitolách II a III tohoto nařízení v rámci národního programu musí být možné, pokud je to řádně odůvodněno v revizi příslušného národního programu. Částka smí být znovu přidělena nebo převedena pouze jednou. Toto nové přidělení nebo převod schválí Komise prostřednictvím revize národního programu. Finanční prostředky se přidělují transparentně a účinně v souladu s cíli národního programu.
Pokud jde o částky vyplývající z dočasných opatření stanovených v rozhodnutích (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601, nejméně 20 % finančních prostředků, které mají být znovu přiděleny, bude přiděleno na akce v rámci národních programů pro relokaci žadatelů o mezinárodní ochranu nebo relokaci osob požívajících mezinárodní ochrany či na znovuusídlování a další humanitární přijímání ad hoc.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 516/2014
Čl. 18 – odst. 3a
3a.  Pro účely čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) č. 514/2014 se v případech, kdy se částky vyplývající z dočasných opatření stanovených v rozhodnutích (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 v souladu s odstavcem 3 znovu přidělí na tutéž akci v rámci národního programu nebo převedou na jiné akce v rámci národního programu, dotčené částky považují za přidělené v roce, v němž došlo k revizi národního programu, kterou se schvaluje dané nové přidělení nebo převod.
3a.  Pro účely čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) č. 514/2014 se v případech, kdy se částky vyplývající z dočasných opatření stanovených v rozhodnutích (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 v souladu s odstavcem 3 znovu přidělí na tutéž akci v rámci národního programu nebo převedou na jiné zvláštní akce v rámci národního programu, dotčené částky považují za přidělené v roce, v němž došlo k revizi národního programu, kterou se schvaluje dané nové přidělení nebo převod.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 516/2014
Čl. 18 – odst. 3 c (nový)
3c.  Komise každoročně podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto článku, zejména pokud jde o převody na jiné akce v rámci národních programů a změny přidělení částek.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) č. 516/2014
Čl. 18 – odst. 4
4)  V odstavci 4 se slova „osob požívajících mezinárodní ochrany“ nahrazují slovy „žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany“.
vypouští se
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 516/2014
Čl. 18 – odst. 4
4a)  Odstavec 4 se nahrazuje tímto:
4.  Za účelem účinného plnění cílů solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy uvedených v článku 80 Smlouvy o fungování EU a v rámci dostupných zdrojů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 tohoto nařízení pro účely úpravy jednorázové částky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, zejména s ohledem na aktuální míru inflace, relevantní vývoj v oblasti přesunu osob požívajících mezinárodní ochrany z jednoho členského státu do druhého, jakož i s ohledem faktory, které mohou optimalizovat využití finančních pobídek obdržených ve formě jednorázových částek.
4.  Za účelem účinného plnění cílů solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy uvedených v článku 80 Smlouvy o fungování EU a v rámci dostupných zdrojů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 tohoto nařízení pro účely úpravy jednorázové částky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, zejména s ohledem na aktuální míru inflace, relevantní vývoj v oblasti přesunu žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany z jednoho členského státu do druhého a znovuusídlování a další humanitární přijímání ad hoc, jakož i s ohledem na faktory, které mohou optimalizovat využití finančních pobídek obdržených ve formě jednorázových částek

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0370/2018).

Poslední aktualizace: 6. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí