Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0371(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0370/2018

Esitatud tekstid :

A8-0370/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

Vastuvõetud tekstid
PDF 149kWORD 52k
Neljapäev, 29. november 2018 - Brüssel
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond: ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega ***I
P8_TA(2018)0468A8-0370/2018

Euroopa Parlamendi 29. novembril 2018. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 seoses nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks määratud ülejäänud summade uuesti sidumisega kulukohustustega või nende summade eraldamisega muude meetmete jaoks riiklike programmide raames (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
(1)  Käesoleva määruse eesmärk on võimaldada uuesti siduda kulukohustustega nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks määratud ülejäänud summad, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 516/20148, või kõnealuste summade eraldamine riikliku programmi raames võetavate muude meetmete jaoks vastavalt liidu prioriteetidele ja liikmesriigi vajadustele rände- ja varjupaigavaldkonnas.
(1)  Käesoleva määruse eesmärk on võimaldada uuesti siduda kulukohustustega nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks määratud ülejäänud summad, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 516/20148, või kõnealuste summade eraldamine riikliku programmi raames võetavate muude meetmete jaoks vastavalt liidu prioriteetidele ja liikmesriigi vajadustele konkreetses rände- ja varjupaigavaldkonnas. Samuti tuleb tagada, et selline uuesti sidumine või eraldamine toimuks läbipaistval viisil.
_____________
__________________
8.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 516/2014, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond, muudetakse nõukogu otsust 2008/381/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsused nr 573/2007/EÜ ja nr 575/2007/EÜ ja nõukogu otsus 2007/435/EÜ (ELT L 150, 20.5.2014, lk 168).
8.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 516/2014, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond, muudetakse nõukogu otsust 2008/381/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsused nr 573/2007/EÜ ja nr 575/2007/EÜ ja nõukogu otsus 2007/435/EÜ (ELT L 150, 20.5.2014, lk 168).
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
(4)  Liikmesriikidel peaks olema võimalik kasutada eespool nimetatud summasid selleks, et jätkata isikute ümberpaigutamist, sidudes kõnealused summad uuesti kulukohustustega riikliku programmi raames võetavate samade meetmete jaoks. Lisaks sellele peaks olema võimalik juhul, kui see on liikmesriigi riikliku programmi läbivaatamise käigus nõuetekohaselt põhjendatud, kasutada kõnealuseid vahendeid selleks, et lahendada muid rände- ja varjupaigavaldkonna probleeme kooskõlas Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi määrusega. Liikmesriikide vajadused kõnealustes valdkondades on endiselt suured. Eespool osutatud summade uuesti sidumine kulukohustustega samade meetmete jaoks või nende ülekandmine riikliku programmi raames võetavate muude meetmete jaoks peaks olema võimalik ainult üks kord ja juhul, kui komisjon on selle heaks kiitnud.
(4)  Liikmesriikidel peaks olema võimalik kasutada eespool nimetatud summasid selleks, et jätkata isikute ümberpaigutamist, sidudes kõnealused summad uuesti kulukohustustega riikliku programmi raames võetavate samade meetmete jaoks. Liikmesriigid peaksid vähemalt 20 % nendest summadest siduma uuesti kulukohustustega riikliku programmi raames võetavate meetmete jaoks, mille eesmärk on rahvusvahelise kaitse taotlejate ümberpaigutamine või rahvusvahelise kaitse saajate ümberpaigutamine või ümberasumine ja muu ad hoc humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmine. Ülejäänud summade puhul peaks olema võimalik juhul, kui see on liikmesriigi riikliku programmi läbivaatamise käigus nõuetekohaselt põhjendatud, rahastada peatükkides II ja III ette nähtud erimeetmeid rände- ja varjupaigavaldkonnas kooskõlas Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi määrusega, eelkõige arendades Euroopa ühise varjupaigasüsteemi aspekte, eriti seoses perekonna taasühinemisega või selleks, et toetada seaduslikku rännet liikmesriikidesse, ning edendades kolmandate riikide kodanike tegelikku integratsiooni. Liikmesriikide vajadused kõnealustes valdkondades on endiselt suured. Eespool osutatud summade uuesti sidumine kulukohustustega samade meetmete jaoks või nende ülekandmine riikliku programmi raames võetavate muude meetmete jaoks peaks olema võimalik ainult üks kord ja juhul, kui komisjon on selle heaks kiitnud. Liikmesriigid peaksid tagama, et vahendite eraldamisel järgitakse täielikult finantsmääruses sätestatud põhimõtteid, eelkõige tõhusust ja läbipaistvust.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)  Ümberpaigutatavate isikute sihtrühma tuleks laiendada, et anda liikmesriikidele suurem paindlikkus isikuid ümber paigutada.
(5)  Ümberpaigutatavate isikute sihtrühma ning nende riikide ringi, kust ümberpaigutamine toimub, tuleks laiendada, et anda liikmesriikidele suurem paindlikkus isikuid ümber paigutada. Esmatähtsaks tuleks pidada saatjata alaealiste, muude kaitsetute taotlejate ja rahvusvahelise kaitse saajate pereliikmete ümberpaigutamist.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)  Liikmesriikidel peaks samuti olema piisavalt aega, et kasutada kulukohustustega uuesti seotud summasid sama meetme jaoks või ülekantud summasid muude meetmete jaoks enne kõnealuste summade kulukohustustest vabastamist. Seetõttu juhul, kui komisjon kiidab heaks summade uuesti sidumise kulukohustustega või ülekandmise riiklike programmide raames, tuleks asjaomased summad lugeda kohustustega seotuks sellel aastal, kui toimus riikliku programmi läbivaatamine, millega kõnealune uuesti sidumine kulukohustustega või ülekandmine heaks kiidetakse.
(7)  Liikmesriikidel peaks samuti olema piisavalt aega, et kasutada kulukohustustega uuesti seotud summasid sama meetme jaoks või ülekantud summasid muude erimeetmete jaoks enne kõnealuste summade kulukohustustest vabastamist. Seetõttu juhul, kui komisjon kiidab heaks summade uuesti sidumise kulukohustustega või ülekandmise riiklike programmide raames, tuleks asjaomased summad lugeda kohustustega seotuks sellel aastal, kui toimus riikliku programmi läbivaatamine, millega kõnealune uuesti sidumine kulukohustustega või ülekandmine heaks kiidetakse.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)
(7a)  Komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal aruande vahendite kasutamise kohta rahvusvahelise kaitse taotlejate ja rahvusvahelise kaitse saajate üleviimiseks, eriti mis puudutab ülekandmist riikliku programmi raames võetavate muude meetmete jaoks ja uuesti sidumist kulukohustustega.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)
(12a)  Kui määrust (EL) nr 516/2014 enne 2018. aasta lõppu ei muudeta, ei saa liikmesriigid enam kasutada asjaomaseid rahalisi vahendeid Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist toetust saavate riiklike programmide raames. Kuna määruse (EL) nr 516/2014 muutmisega on kiire, on asjakohane teha erand kaheksa nädala pikkusest ajavahemikust, millele viidatakse Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EL) nr 516/2014
Artikkel 18 – pealkiri
-1)  pealkiri asendatakse järgmisega:
Vahendid rahvusvahelist kaitset saavate isikute üleviimiseks
Vahendid rahvusvahelise kaitse taotlejate või rahvusvahelist kaitset saavate isikute üleviimiseks“;
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 516/2014
Artikkel 18 – lõige 1
(1)  Lõikes 1 asendatakse sõnad „rahvusvahelist kaitset saava isiku“ sõnadega „rahvusvahelise kaitse taotleja või rahvusvahelist kaitset saava isiku“;
välja jäetud
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 516/2014
Artikkel 18 – lõige 1
1a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Pidades silmas solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise põhimõtete rakendamist ning liidu poliitika arengusuundi fondi rakendamisperioodi jooksul, saavad liikmesriigid lisaks artikli 15 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldisele artikli 15 lõike 2 punktiga b ette nähtud täiendava summa, mille aluseks on ühekordne makse 6 000 eurot iga teisest liikmesriigist üle viidud rahvusvahelist kaitset saava isiku kohta.“
„1. Pidades silmas solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise põhimõtete rakendamist ning liidu poliitika arengusuundi fondi rakendamisperioodi jooksul, saavad liikmesriigid lisaks artikli 15 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldisele artikli 15 lõike 2 punktiga b ette nähtud täiendava summa, mille aluseks on ühekordne makse 10 000 eurot iga teisest liikmesriigist üle viidud rahvusvahelise kaitse taotleja või rahvusvahelist kaitset saava isiku kohta.“
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 516/2014
Artikkel 18 – lõige 3
3.  Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud lisasummad eraldatakse liikmesriikidele esimest korda individuaalsete rahastamisotsustega, millega määruse (EL) nr 514/2014 artiklis 14 sätestatud menetluses kiidetakse heaks nende riiklik programm ja hiljem nende riikliku programmi heakskiitmise otsusele lisatava rahastamisotsusega. Kõnealuste summade uuesti sidumine kulukohustustega riikliku programmi raames võetavate samade meetmete jaoks või nende ülekandmine riikliku programmi raames võetavate muude meetmete jaoks peab olema võimalik, kui see on asjaomase riikliku programmi läbivaatamise käigus nõuetekohaselt põhjendatud. Summa võib kulukohustustega uuesti siduda või üle kanda ainult ühe korra. Komisjon peab kulukohustustega uuesti sidumise või ülekandmise heaks kiitma riikliku programmi läbivaatamise kaudu.
3.  Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud lisasummad eraldatakse liikmesriikidele esimest korda individuaalsete rahastamisotsustega, millega määruse (EL) nr 514/2014 artiklis 14 sätestatud menetluses kiidetakse heaks nende riiklik programm ja hiljem nende riikliku programmi heakskiitmise otsusele lisatava rahastamisotsusega. Kõnealuste summade uuesti sidumine kulukohustustega riikliku programmi raames võetavate samade meetmete jaoks või nende ülekandmine riikliku programmi raames võetavate muude erimeetmete jaoks, mis on ette nähtud käesoleva määruse II ja III peatükis, peab olema võimalik, kui see on asjaomase riikliku programmi läbivaatamise käigus nõuetekohaselt põhjendatud. Summa võib kulukohustustega uuesti siduda või üle kanda ainult ühe korra. Komisjon peab kulukohustustega uuesti sidumise või ülekandmise heaks kiitma riikliku programmi läbivaatamise kaudu. Rahastamine toimub läbipaistvalt ja tõhusalt kooskõlas riikliku programmi eesmärkidega.
Summade puhul, mis tulenevad otsustega (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 ette nähtud ajutistest meetmetest, seotakse vähemalt 20 % uuesti kulukohustustega seotavatest summadest kulukohustustega riikliku programmi raames võetavate meetmete jaoks, mille eesmärk on rahvusvahelise kaitse taotlejate ümberpaigutamine või rahvusvahelise kaitse saajate ümberpaigutamine või ümberasumine ja muu ad hoc humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmine.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 516/2014
Artikkel 18 – lõige 3a
3a.  Kui otsustega (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 ette nähtud ajutistest meetmetest tulenevad summad seotakse uuesti kulukohustustega riikliku programmi raames võetavate samade meetmete jaoks või kantakse üle riikliku programmi raames võetavate muude meetmete jaoks kooskõlas lõikega 3, siis määruse (EL) nr 514/2014 artikli 50 lõike 1 kohaldamisel loetakse asjaomased summad kohustustega seotuks sellel aastal, kui toimus riikliku programmi läbivaatamine, millega kõnealune kulukohustustega uuesti sidumine või ülekandmine heaks kiidetakse.
3a.  Kui otsustega (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 ette nähtud ajutistest meetmetest tulenevad summad seotakse uuesti kulukohustustega riikliku programmi raames võetavate samade meetmete jaoks või kantakse üle riikliku programmi raames võetavate muude erimeetmete jaoks kooskõlas lõikega 3, siis määruse (EL) nr 514/2014 artikli 50 lõike 1 kohaldamisel loetakse asjaomased summad kohustustega seotuks sellel aastal, kui toimus riikliku programmi läbivaatamine, millega kõnealune kulukohustustega uuesti sidumine või ülekandmine heaks kiidetakse.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 516/2014
Artikkel 18 – lõige 3c (uus)
3c.  Komisjon esitab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva artikli kohaldamise kohta, eelkõige mis puudutab summade ülekandmist riiklike programmide raames võetavate muude meetmete jaoks ja uuesti sidumist kulukohustustega.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 516/2014
Artikkel 18 – lõige 4
(4)  lõikes 4 asendatakse sõnad „rahvusvahelist kaitset saavate isikute“ sõnadega „rahvusvahelise kaitse taotlejate või rahvusvahelist kaitset saavate isikute“.
välja jäetud
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 516/2014
Artikkel 18 – lõige 4
4a)  lõige 4 asendatakse järgmisega:
4.  ELi toimimise lepingu artiklis 80 osutatud liikmesriikidevahelise solidaarsuse ja vastutuse jagamise eesmärkide tõhusaks saavutamiseks on komisjonil õigus võtta kooskõlas käesoleva määruse artikliga 26 vastu delegeeritud õigusakte, et korrigeerida käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühekordseid makseid kasutatavate vahendite piires, võttes eelkõige arvesse kehtivat inflatsioonimäära, rahvusvahelist kaitset saavate isikute ühest liikmesriigist teise viimise valdkonnas toimunud asjakohaseid muutusi ning tegureid, mille abil saab optimeerida ühekordse maksega antud rahalise stiimuli kasutamist.
4.  „ELi toimimise lepingu artiklis 80 osutatud liikmesriikidevahelise solidaarsuse ja vastutuse jagamise eesmärkide tõhusaks saavutamiseks on komisjonil õigus võtta kooskõlas käesoleva määruse artikliga 26 vastu delegeeritud õigusakte, et korrigeerida käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühekordseid makseid kasutatavate vahendite piires, võttes eelkõige arvesse kehtivat inflatsioonimäära, rahvusvahelise kaitse taotlejate ja rahvusvahelist kaitset saavate isikute ühest liikmesriigist teise viimise või ümberasumise ja muu ad hoc humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise valdkonnas toimunud asjakohaseid muutusi ning tegureid, mille abil saab optimeerida ühekordse maksega antud rahalise stiimuli kasutamist.“

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks (A8‑0370/2018).

Viimane päevakajastamine: 6. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika