Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0371(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0370/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0370/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

Elfogadott szövegek
PDF 163kWORD 47k
2018. november 29., Csütörtök - Brüsszel
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap: a fennmaradó összegek újbóli lekötése ***I
P8_TA(2018)0468A8-0370/2018

Az Európai Parlament 2018. november 29-én elfogadott módosításai az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozatok végrehajtásának támogatására lekötött fennmaradó összegek újbóli lekötése vagy a nemzeti programok keretében megvalósuló egyéb intézkedésekhez történő hozzárendelése tekintetében az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  E rendelet célja, hogy lehetővé tegye az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásai8 alapján az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozatok végrehajtásának támogatására lekötött fennmaradó összegek újbóli lekötését vagy a nemzeti programok keretében megvalósuló egyéb intézkedésekhez történő hozzárendelését, a migráció és a menekültügy terén meglévő uniós prioritásokkal és tagállami szükségletekkel összhangban.
(1)  E rendelet célja, hogy lehetővé tegye az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet8 előírásai alapján az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozatok végrehajtásának támogatására lekötött fennmaradó összegek újbóli lekötését vagy a nemzeti programok keretében megvalósuló egyéb intézkedésekhez történő hozzárendelését, a migráció és a menekültügy konkrét területein meglévő uniós prioritásokkal és tagállami szükségletekkel összhangban. Másik célja annak biztosítása, hogy az ilyen újbóli lekötések vagy kiosztások átlátható módon történjenek.
_____________
__________________
8.  Az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 168. o.).
8.  Az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 168. o.).
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a fent említett összegeket felhasználják az áthelyezések végrehajtásának folytatására azáltal, hogy azonos intézkedésekre újból lekötik az összegeket nemzeti programjaikban. Ezen túlmenően a tagállamok nemzeti programjainak felülvizsgálatában megfelelően megindokolt esetekben lehetővé kell tenni e finanszírozás felhasználását a migráció és a menekültügy terén jelentkező egyéb kihívások kezelésére, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapról szóló rendeletnek megfelelően. E területeken a tagállamok szükségletei továbbra is jelentősek. A fent említett összegeknek azonos intézkedésre történő újbóli lekötését vagy más intézkedésekhez történő átcsoportosítását csak egyszer, és a Bizottság jóváhagyásával szabad lehetővé tenni.
(4)  Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a fent említett összegeket felhasználják az áthelyezések végrehajtásának folytatására azáltal, hogy az összegeket újból lekötik a nemzeti programjaik keretében megvalósuló azonos intézkedésekre. A tagállamoknak ezen összegek legalább 20%-át a nemzeti programok keretében megvalósuló intézkedésekre kell újból lekötniük, a nemzetközi védelmet kérelmezők vagy a nemzetközi védelemben részesülők áthelyezése vagy áttelepítés és más ad hoc humanitárius befogadás céljaira. Ami a fennmaradó összegeket illeti, a tagállamok nemzeti programjainak felülvizsgálatában megfelelően megindokolt esetekben lehetővé kell tenni a II. és III. fejezetben foglalt konkrét, a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos intézkedések finanszírozását, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapról szóló rendeletnek megfelelően, különös tekintettel a közös európai menekültügyi rendszer egyes vonatkozásainak fejlesztésére, különösen a családegyesítésre, vagy a tagállamokba irányuló legális migráció támogatására és a harmadik országbeli állampolgárok hatékony integrációjának előmozdítására. E területeken a tagállamok szükségletei továbbra is jelentősek. A fent említett összegeknek azonos intézkedésre történő újbóli lekötését vagy más intézkedésekhez történő átcsoportosítását csak egyszer, és a Bizottság jóváhagyásával szabad lehetővé tenni. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a források elosztása a költségvetési rendeletben meghatározott elvek – különösen a hatékonyság és az átláthatóság elveinek – teljes körű tiszteletben tartásával történjék.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Bővíteni kell az áthelyezésre jogosult célcsoportot, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítsunk a tagállamoknak az áthelyezések végrehajtása során.
(5)  Bővíteni kell az áthelyezésre jogosult célcsoportot, valamint azon országok körét, ahonnan az áthelyezések történnek, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítsunk a tagállamoknak az áthelyezések végrehajtása során. Elsőbbségben kell részesíteni a kísérő nélküli kiskorúak, az egyéb, kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezők és a nemzetközi védelemben részesülők áthelyezését.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  Elegendő időt kell biztosítani a tagállamoknak arra, hogy azonos fellépés céljára újra lekötve vagy más intézkedésekhez átcsoportosítva felhasználják az összegeket, mielőtt sor kerülne az említett összegekre vonatkozó kötelezettségvállalás visszavonására. Ezért amennyiben a Bizottság jóváhagyja a nemzeti program keretén belüli összegek ilyen újbóli lekötését vagy átcsoportosítást, az érintett összegeket a nemzeti program azon felülvizsgálatának évében lekötöttnek kell tekinteni, amely jóváhagyja az érintett újbóli lekötést vagy átcsoportosítást.
(7)  Elegendő időt kell biztosítani a tagállamoknak arra, hogy azonos fellépés céljára újra lekötve vagy más konkrét intézkedésekhez átcsoportosítva felhasználják az összegeket, mielőtt sor kerülne az említett összegekre vonatkozó kötelezettségvállalás visszavonására. Ezért amennyiben a Bizottság jóváhagyja a nemzeti program keretén belüli összegek ilyen újbóli lekötését vagy átcsoportosítást, az érintett összegeket a nemzeti program azon felülvizsgálatának évében lekötöttnek kell tekinteni, amely jóváhagyja az érintett újbóli lekötést vagy átcsoportosítást.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  A Bizottságnak évente be kell számolnia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a nemzetközi védelmet kérelmező és a nemzetközi védelemben részesülő személyek áthelyezésére szolgáló források alkalmazásáról, különösen a nemzeti programok szerinti egyéb tevékenységekre történő átcsoportosítások és az újbóli lekötések tekintetében.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)  Az 516/2014/EU rendelet 2018 vége előtti módosítása nélkül a vonatkozó finanszírozás nem áll majd többé a tagállamok rendelkezésére a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból támogatott nemzeti programok keretében történő felhasználásra. Tekintettel az 516/2014/EU rendelet módosításának sürgősségére, helyénvaló mentességet biztosítani az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
516/2014/EU rendelet
18 cikk – cím
-1.  A cím helyébe a következő szöveg lép:
A nemzetközi védelemben részesülő személyek átszállításának forrásai
A nemzetközi védelmet kérelmező vagy a nemzetközi védelemben részesülő személyek átszállításának forrásaiˮ
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
516/2014/EU rendelet
18 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az (1) bekezdésben a „nemzetközi védelemben részesülő személy” kifejezés helyébe a „nemzetközi védelmet kérelmező vagy nemzetközi védelemben részesülő személy” kifejezés lép;
törölve
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
516/2014/EU rendelet
18 cikk – 1 bekezdés
1a.  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(1)  A szolidaritás és az igazságos felelősségmegosztás elvének érvényesítése céljából, valamint az Alap végrehajtási időszakában bekövetkező uniós szakpolitikai fejlemények fényében a tagállamok a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított összeg mellett kiegészítő összeget kapnak a 15. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint, amelynek átalányösszege más tagállamból átszállított, nemzetközi védelemben részesülő személyenként 6 000 EUR.
(1) A szolidaritás és az igazságos felelősségmegosztás elvének érvényesítése céljából, valamint az Alap végrehajtási időszakában bekövetkező uniós szakpolitikai fejlemények fényében a tagállamok a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított összeg mellett kiegészítő összeget kapnak a 15. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint, amelynek átalányösszege más tagállamból átszállított, nemzetközi védelmet kérelmező vagy nemzetközi védelemben részesülő személyenként 10 000 EUR.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
516/2014/EU rendelet
18 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az e cikk (1) bekezdése szerinti kiegészítő összegeket az érintett tagállamok részére első alkalommal a nemzeti programjukat az 514/2014/EU rendelet 14. cikkében meghatározott eljárással összhangban jóváhagyó egyedi finanszírozási határozat, később pedig a nemzeti programjukat jóváhagyó határozathoz csatolandó finanszírozási határozat keretében kell kiutalni. Ezen összegeknek a nemzeti program szerinti azonos intézkedésekre történő újbóli lekötését vagy a nemzeti program szerinti egyéb intézkedésekhez történő átcsoportosítását az érintett nemzeti program felülvizsgálatában megfelelően megindokolt esetekben kell lehetővé tenni. Egy összeget csak egyszer lehet újra lekötni vagy átcsoportosítani. A Bizottság a nemzeti program felülvizsgálata révén jóváhagyja az újbóli lekötést vagy átcsoportosítást.
(3)  Az e cikk (1) bekezdése szerinti kiegészítő összegeket az érintett tagállamok részére első alkalommal a nemzeti programjukat az 514/2014/EU rendelet 14. cikkében meghatározott eljárással összhangban jóváhagyó egyedi finanszírozási határozat, később pedig a nemzeti programjukat jóváhagyó határozathoz csatolandó finanszírozási határozat keretében kell kiutalni. Ezen összegeknek a nemzeti program szerinti azonos intézkedésekre történő újbóli lekötését vagy a nemzeti program szerinti egyéb, az e rendelet II. és III. fejezetében meghatározott konkrét intézkedésekhez történő átcsoportosítását az érintett nemzeti program felülvizsgálatában megfelelően megindokolt esetekben kell lehetővé tenni. Egy összeget csak egyszer lehet újra lekötni vagy átcsoportosítani. A Bizottság a nemzeti program felülvizsgálata révén jóváhagyja az újbóli lekötést vagy átcsoportosítást. A finanszírozást átláthatóan és hatékonyan, a nemzeti program célkitűzéseivel összhangban kell elosztani.
Ami az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 határozatokban meghatározott ideiglenes intézkedésekből származó összegeket illeti, az újbóli lekötésre szánt összegek legalább 20%-át a nemzeti programok keretében megvalósuló intézkedésekre kell újból lekötniük, a nemzetközi védelmet kérelmezők vagy a nemzetközi védelemben részesülők áthelyezése vagy áttelepítés és más ad hoc humanitárius befogadás céljaira.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
516/2014/EU rendelet
18 cikk – 3a bekezdés
(3a)  Az 514/2014/EU rendelet 50. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában, amennyiben az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 határozatban megállapított ideiglenes intézkedésekből származó összegeket a (3) bekezdéssel összhangban a nemzeti program szerinti azonos intézkedésekre újból lekötnek vagy a nemzeti program szerinti egyéb intézkedésekhez csoportosítanak át, az érintett összegeket a nemzeti program azon felülvizsgálatának évében lekötöttnek kell tekinteni, amely jóváhagyja a szóban forgó újbóli lekötést vagy átcsoportosítást.
(3a)  Az 514/2014/EU rendelet 50. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában, amennyiben az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 határozatban megállapított ideiglenes intézkedésekből származó összegeket a (3) bekezdéssel összhangban a nemzeti program szerinti azonos intézkedésekre újból lekötnek vagy a nemzeti program szerinti egyéb konkrét intézkedésekhez csoportosítanak át, az érintett összegeket a nemzeti program azon felülvizsgálatának évében lekötöttnek kell tekinteni, amely jóváhagyja a szóban forgó újbóli lekötést vagy átcsoportosítást.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
516/2014/EU rendelet
18 cikk – 3 c bekezdés (új)
(3c)  A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e cikk alkalmazásáról, különös tekintettel az összegeknek a nemzeti programok szerinti egyéb tevékenységekre történő átcsoportosításáról és az újbóli lekötésekről.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
516/2014/EU rendelet
18 cikk – 4 bekezdés
(4)  A (4) bekezdésben a „nemzetközi védelemben részesülő személy” kifejezés helyébe a „nemzetközi védelmet kérelmező vagy nemzetközi védelemben részesülő személy” kifejezés lép;
törölve
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
516/2014/EU rendelet
18 cikk – 4 bekezdés
4a.  A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(4)  A tagállamok közötti szolidaritással és felelősségmegosztással kapcsolatos, az EUMSZ 80. cikkében említett célkitűzések hatékony megvalósítása érdekében és a rendelkezésre álló források keretein belül a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az e rendelet 26. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett átalányösszegeket kiigazítsa, figyelembe véve különösen az infláció aktuális mértékét, a nemzetközi védelemben részesülő személyek egyik tagállamból egy másikba való átszállítása terén bekövetkező releváns fejleményeket, valamint azokat a tényezőket, amelyek optimálissá tehetik az átalányösszeg formájában kínált pénzügyi ösztönző alkalmazását.
(4)  A tagállamok közötti szolidaritással és felelősségmegosztással kapcsolatos, az EUMSZ 80. cikkében említett célkitűzések hatékony megvalósítása érdekében és a rendelkezésre álló források keretein belül a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az e rendelet 26. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett átalányösszegeket kiigazítsa, figyelembe véve különösen az infláció aktuális mértékét, a nemzetközi védelmet kérelmező és a nemzetközi védelemben részesülő személyek egyik tagállamból egy másikba való átszállítása, az áttelepítés és más ad hoc humanitárius befogadás terén bekövetkező releváns fejleményeket, valamint azokat a tényezőket, amelyek optimálissá tehetik az átalányösszeg formájában kínált pénzügyi ösztönző alkalmazását.

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0370/2018).

Utolsó frissítés: 2020. február 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat