Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0371(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0370/2018

Pateikti tekstai :

A8-0370/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

Priimti tekstai
PDF 165kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d. - Briuselis
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas: pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas ***I
P8_TA(2018)0468A8-0370/2018

2018 m. lapkričio 29 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakartotinio įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  šio reglamento tikslas – suteikti galimybę pakartotinai įsipareigoti skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, kaip numatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 516/20148, arba jas skirti kitiems veiksmas pagal nacionalines programas atsižvelgiant į Sąjungos prioritetus ir valstybių narių poreikius migracijos ir prieglobsčio srityse;
(1)  šio reglamento tikslas – suteikti galimybę pakartotinai įsipareigoti skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, kaip numatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 516/20148, arba jas skirti kitiems veiksmas pagal nacionalines programas atsižvelgiant į Sąjungos prioritetus ir valstybių narių poreikius konkrečiose migracijos ir prieglobsčio srityse. Taip pat reikia užtikrinti, kad pakartotinai įsipareigojama skirti lėšas arba lėšos būtų skiriamos skaidriai;
_____________
__________________
8.  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168).
8.  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pirmiau nurodytas sumas toliau naudoti asmenų perkėlimui Europos Sąjungoje vykdyti, jas pakartotinai įsipareigojant skirti tam pačiam veiksmui pagal nacionalines programas. Be to, pagal patikslintas valstybių narių nacionalines programas turėtų būti įmanoma tinkamai pagrįstais atvejais šį finansavimą naudoti ir sprendžiant kitus migracijos ir prieglobsčio srities uždavinius, kaip numatyta Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reglamente. Valstybių narių poreikiai šiose srityse tebėra dideli. Pakartotai įsipareigoti skirti minėtas sumas tam pačiam veiksmui arba jas perkelti kitiems veiksmams pagal nacionalinę programą turėtų būti galima tik vieną kartą ir gavus Komisijos patvirtinimą;
(4)  valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pirmiau nurodytas sumas toliau naudoti asmenų perkėlimui Europos Sąjungoje vykdyti, pakartotinai įsipareigojant jas skirti tam pačiam veiksmui pagal nacionalines programas. Valstybės narės turėtų pakartotinai įsipareigoti skirti bent 20 proc. sumos veiksmams pagal nacionalines programas, lėšas skiriant tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui Europos Sąjungoje arba perkėlimui į Europos Sąjungą, arba kitokiam ad hoc priėmimui dėl humanitarinių priežasčių finansuoti. Turėtų būti įmanoma tais atvejais, kai tai tinkamai pagrįsta pagal patikslintas valstybių narių nacionalines programas, skirti likusią šių sumų dalį specialiesiems veiksmams, numatytiems pagal II ir III skyrius migracijos ir prieglobsčio srityje, kaip numatyta Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reglamente, t. y. tam tikrų bendros Europos prieglobsčio sistemos aspektų plėtojimui, visų pirma šeimos susijungimui arba teisėtos migracijos į valstybes nares paramai ir veiksmingos trečiųjų šalių piliečių integracijos skatinimui. Valstybių narių poreikiai tose srityse tebėra dideli. Pakartotai įsipareigoti skirti minėtas sumas tam pačiam veiksmui arba jas perkelti kitiems veiksmams pagal nacionalinę programą turėtų būti galima tik vieną kartą ir gavus Komisijos patvirtinimą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad lėšos skiriamos laikantis visų Finansiniame reglamente nustatytų principų, ypač susijusių su veiksmingumu ir skaidrumu;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  tikslinė asmenų, kuriuos galima perkelti Europos Sąjungoje, grupė, turėtų būti išplėsta, kad valstybės narės galėtų lanksčiau vykdyti perkėlimą;
(5)  tikslinė asmenų, kuriuos galima perkelti Europos Sąjungoje ir iš šalių, iš kurių perkeliama, grupė, turėtų būti išplėsta, kad valstybės narės galėtų lanksčiau vykdyti perkėlimą. Pirmenybę reikėtų teikti nelydimų nepilnamečių, kitų pažeidžiamų prašytojų ir tarptautinės apsaugos gavėjų šeimos narių perkėlimui;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  valstybės narės taip pat turėtų turėti pakankamai laiko panaudoti sumas, pakartotinai įsipareigotas skirti tam pačiam veiksmui arba perkeltas kitiems veiksmams, prieš įsipareigojimų dėl šių sumų panaikinimą. Todėl, kai Komisija patvirtina tokius pakartotinius įsipareigojimus arba sumų perkėlimą pagal nacionalines programas, atitinkamos sumos turėtų būti laikomos įsipareigotomis skirti tais metais, kuriais patikslinama nacionalinė programa, kuria patvirtinamas atitinkamas pakartotinis įsipareigojimas ar perkėlimas;
(7)  valstybės narės taip pat turėtų turėti pakankamai laiko panaudoti sumas, pakartotinai įsipareigotas skirti tam pačiam veiksmui arba perkeltas kitiems specialiems veiksmams, prieš įsipareigojimų dėl šių sumų panaikinimą. Todėl, kai Komisija patvirtina tokius pakartotinius įsipareigojimus arba sumų perkėlimą pagal nacionalines programas, atitinkamos sumos turėtų būti laikomos įsipareigotomis skirti tais metais, kuriais patikslinama nacionalinė programa, kuria patvirtinamas atitinkamas pakartotinis įsipareigojimas ar perkėlimas;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  Komisija turėtų kasmet Europos Parlamentui ir Tarybai teikti ataskaitą, susijusią su išteklių panaudojimu tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui, ypač kai lėšos perkeliamos kitiems veiksmams pagal nacionalinę programą ir pakartotinai įsipareigojama jas skirti;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  nepakeitus Reglamento (ES) Nr. 516/2014 iki 2018 m. pabaigos, valstybės narės nebegalės pasinaudoti esamomis lėšomis pagal nacionalines programas, remiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad reikia skubiai iš dalies keisti Reglamentą (ES) Nr. 516/2014, tikslinga taikyti išimtį dėl aštuonių savaičių termino, nurodyto prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 516/2014
18 straipsnio pavadinimas
-1)  Pavadinimas pakeičiamas taip:
Ištekliai asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui į Europos Sąjungą
„Ištekliai tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui į Europos Sąjungą“;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 516/2014
18 straipsnio 1 dalis
1)  1 dalyje žodžiai „asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga“ pakeičiami žodžiais „tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga“.
Išbraukta.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 516/2014
18 straipsnio 1 dalis
1a)  1 dalis pakeičiama taip:
„1. Siekiant įgyvendinti solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principą ir atsižvelgiant į Sąjungos politikos pokyčius fondo įgyvendinimo laikotarpiu, be asignavimų, apskaičiuotų pagal 15 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybės narės gauna papildomą sumą, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 dalies b punkte, pagrįstą vienkartine 6 000 EUR išmoka už kiekvieną asmenį, kuriam suteikta tarptautinė apsauga, perkeltą į Europos Sąjungą iš kitos valstybės narės.“.
„1. Siekiant įgyvendinti solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principą ir atsižvelgiant į Sąjungos politikos pokyčius fondo įgyvendinimo laikotarpiu, be asignavimų, apskaičiuotų pagal 15 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybės narės gauna papildomą sumą, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 dalies b punkte, pagrįstą vienkartine 10 000 EUR išmoka už kiekvieną tarptautinės apsaugos prašytoją arba asmenį, kuriam suteikta tarptautinė apsauga, perkeltą į Europos Sąjungą iš kitos valstybės narės.“.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 516/2014
18 straipsnio 3 dalis
3.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos papildomos sumos pirmą kartą skiriamos valstybėms narėms atskirais finansavimo sprendimais, kuriais Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtinamos jų nacionalinės programos, o vėliau finansavimo sprendimu, kuris turi būti pridėtas prie sprendimų, kuriais patvirtinamos jų nacionalinės programos. Pakartotiniai įsipareigoti skirti tas sumas tam pačiam veiksmui pagal nacionalinę programą arba tas sumas perkelti kitiems veiksmams pagal nacionalinę programą galima tik tinkamai pagrįstais atvejais, nustatytais patikslinant atitinkamą nacionalinę programą. Suma gali būti pakartotinai įsipareigota skirti arba perkelta tik vieną kartą. Komisija patvirtina pakartotinį įsipareigojimą skirti lėšas arba jų perkėlimą pagal patikslintą nacionalinę programą.
3.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos papildomos sumos pirmą kartą skiriamos valstybėms narėms atskirais finansavimo sprendimais, kuriais Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtinamos jų nacionalinės programos, o vėliau finansavimo sprendimu, kuris turi būti pridėtas prie sprendimų, kuriais patvirtinamos jų nacionalinės programos. Pakartotiniai įsipareigoti skirti tas sumas tam pačiam veiksmui pagal nacionalinę programą arba tas sumas perkelti kitiems specialiems veiksmams, numatytiems pagal šio reglamento II skyrių arba III skyrių, pagal nacionalinę programą galima tik tinkamai pagrįstais atvejais, nustatytais patikslinant atitinkamą nacionalinę programą. Suma gali būti pakartotinai įsipareigota skirti arba perkelta tik vieną kartą. Komisija patvirtina pakartotinį įsipareigojimą skirti lėšas arba jų perkėlimą pagal patikslintą nacionalinę programą. Lėšos skiriamos skaidriai ir veiksmingai, laikantis nacionalinės programos tikslų.
Kai sumos susidaro pagal sprendimuose (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 nustatytas laikinąsias priemones, bent 20 proc. sumų, kurias pakartotinai įsipareigojama skirti, skiriama veiksmams pagal nacionalines programas tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui Europos Sąjungos viduje arba perkėlimui į Europos Sąjungą, arba kitokiam ad hoc priėmimui dėl humanitarinių priežasčių finansuoti.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 516/2014
18 straipsnio 3a dalis
3a.  Taikant Reglamento (ES) Nr. 514/2014 50 straipsnio 1 dalį, kai sumos, susijusios su laikinosiomis priemonėmis, nustatytomis sprendimais (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601, pakartotinai įsipareigojamos skirti tam pačiam veiksmui pagal nacionalinę programą arba perkeliamos kitiems veiksmams pagal nacionalinę programą, kaip nurodyta 3 dalyje, atitinkamos sumos laikomos įsipareigotomis skirti tais metais, kai patikslinama nacionalinė programa, kuria patvirtinamas atitinkamas pakartotinis įsipareigojimas arba perkėlimas.
3a.  Taikant Reglamento (ES) Nr. 514/2014 50 straipsnio 1 dalį, kai sumos, susijusios su laikinosiomis priemonėmis, nustatytomis sprendimais (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601, pakartotinai įsipareigojamos skirti tam pačiam veiksmui pagal nacionalinę programą arba perkeliamos kitiems specialiems veiksmams pagal nacionalinę programą, kaip nurodyta 3 dalyje, atitinkamos sumos laikomos įsipareigotomis skirti tais metais, kai patikslinama nacionalinė programa, kuria patvirtinamas atitinkamas pakartotinis įsipareigojimas arba perkėlimas.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 516/2014
18 straipsnio 3 c dalis (nauja)
3c.  Komisija kasmet Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio straipsnio taikymo ataskaitą, visų pirma dėl sumų perkėlimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas ir pakartotinių įsipareigojimų jas skirti.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 516/2014
18 straipsnio 4 dalis
4)  4 dalyje žodžiai „asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga“ pakeičiami žodžiais „tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga“.
Išbraukta.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 516/2014
18 straipsnio 4 dalis
4a)  4 dalis pakeičiama taip:
4.  Siekiant veiksmingai įgyvendinti solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių tikslus, nurodytus SESV 80 straipsnyje, neviršijant turimų išteklių, Komisijai pagal šio reglamento 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų tikslinama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta vienkartinės išmokos suma, visų pirma atsižvelgiant į esamus infliacijos lygius, atitinkamus pokyčius asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą srityje ir veiksnius, kuriais gali būti optimizuotas finansinės paskatos, kurią suteikia vienkartinių išmokų, naudojimas.
4.  Siekiant veiksmingai įgyvendinti solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių tikslus, nurodytus SESV 80 straipsnyje, neviršijant turimų išteklių, Komisijai pagal šio reglamento 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų tikslinama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta vienkartinės išmokos suma, visų pirma atsižvelgiant į esamus infliacijos lygius, atitinkamus pokyčius tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą, perkėlimui į Europos Sąjungą, arba kitokiam ad hoc priėmimui dėl humanitarinių priežasčių srityje ir veiksnius, kuriais gali būti optimizuotas finansinės paskatos, kurią suteikia vienkartinių išmokų, naudojimas.

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0370/2018).

Atnaujinta: 2020 m. vasario 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika