Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0371(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0370/2018

Texte depuse :

A8-0370/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

Texte adoptate
PDF 159kWORD 55k
Joi, 29 noiembrie 2018 - Bruxelles
Fondul pentru azil, migrație și integrare: Reangajarea sumelor rămase ***I
P8_TA(2018)0468A8-0370/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 29 noiembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Scopul prezentului regulament este de a permite fie reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului8, fie alocarea acestora către alte acțiuni din cadrul programelor naționale, în conformitate cu prioritățile Uniunii și cu nevoile statelor membre în domeniul migrației și azilului.
(1)  Scopul prezentului regulament este de a permite fie reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului8, fie alocarea acestora către alte acțiuni din cadrul programelor naționale, în conformitate cu prioritățile Uniunii și cu nevoile statelor membre în domenii specifice ale migrației și azilului. Totodată, prezentul regulament asigură că un astfel de reangajament sau de alocare are loc într-un mod transparent.
_____________
__________________
8.  Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, p. 168).
8.  Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, p. 168).
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza sumele menționate anterior pentru a continua să realizeze transferuri prin reangajarea sumelor respective pentru aceeași acțiune din programele naționale. În plus, ar trebui să fie posibil, dacă acest lucru este justificat în mod corespunzător cu ocazia revizuirii programelor naționale ale statelor membre, să se utilizeze aceste fonduri pentru a aborda și alte provocări din domeniul migrației și azilului, în conformitate cu Regulamentul privind Fondul pentru azil, migrație și integrare. Nevoile statelor membre în aceste domenii sunt în continuare importante. Reangajarea sumelor menționate mai sus pentru aceeași acțiune sau transferul lor către alte acțiuni din cadrul programului național nu ar trebui să fie posibil decât o singură dată și cu aprobarea Comisiei.
(4)  Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza sumele menționate anterior pentru a continua să realizeze transferuri prin reangajarea sumelor respective pentru aceeași acțiune din programele naționale. Ca o condiție minimă, statele membre ar trebui să reangajeze 20 % din aceste sume pentru acțiuni în cadrul programelor naționale, pentru transferul solicitanților și beneficiarilor de protecție internațională sau pentru relocare și alte tipuri de admisie umanitară ad-hoc. Pentru restul sumelor, ar trebui să fie posibil, dacă acest lucru este justificat în mod corespunzător cu ocazia revizuirii programelor naționale ale statelor membre, să finanțeze acțiuni specifice prevăzute în capitolele II și III din domeniul migrației și azilului, în conformitate cu Regulamentul privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea aspectelor legate de sistemul european comun de azil, în special la reîntregirea familiei sau pentru sprijinirea migrației legale către statele membre și promovarea integrării efective a resortisanților țărilor terțe. Nevoile statelor membre în aceste domenii sunt în continuare importante. Reangajarea sumelor menționate mai sus pentru aceeași acțiune sau transferul lor către alte acțiuni din cadrul programului național nu ar trebui să fie posibil decât o singură dată și cu aprobarea Comisiei. Statele membre ar trebui să se asigure că alocarea fondurilor are loc cu respectarea deplină a principiilor prevăzute în Regulamentul financiar, în special eficiența și transparența.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Grupul-țintă eligibil pentru transfer ar trebui să fie extins pentru a oferi mai multă flexibilitate statelor membre în efectuarea transferurilor.
(5)  Grupul-țintă eligibil pentru transfer, precum și lista țărilor din care se face transferul ar trebui să fie extinse pentru a oferi mai multă flexibilitate statelor membre în efectuarea transferurilor. Ar trebui să se acorde prioritate transferului minorilor neînsoțiți, al altor solicitanți vulnerabili și al membrilor de familie ai beneficiarilor de protecție internațională.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  De asemenea, statele membre ar trebui să dispună de suficient timp pentru a utiliza sumele reangajate pentru aceeași acțiune sau transferate către alte acțiuni înainte de dezangajarea acestor sume. Astfel, după ce Comisia aprobă aceste reangajări sau transferuri de sume în cadrul programului național, sumele în cauză ar trebui considerate ca fiind angajate în cursul exercițiului aferent anului revizuirii programului național care aprobă reangajarea sau transferul în cauză.
(7)  De asemenea, statele membre ar trebui să dispună de suficient timp pentru a utiliza sumele reangajate pentru aceeași acțiune sau transferate către alte acțiuni specifice înainte de dezangajarea acestor sume. Astfel, după ce Comisia aprobă aceste reangajări sau transferuri de sume în cadrul programului național, sumele în cauză ar trebui considerate ca fiind angajate în cursul exercițiului aferent anului revizuirii programului național care aprobă reangajarea sau transferul în cauză.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Comisia ar trebui să prezinte un raport anual Parlamentului European și Consiliului în ceea ce privește executarea resurselor pentru transferul solicitanților de protecție internațională sau al beneficiarilor de protecție internațională, în special în ceea ce privește transferurile către alte acțiuni din cadrul programului național și reangajamente de credite.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Fără modificarea Regulamentului (UE) nr. 516/2014 înainte de sfârșitul anului 2018, finanțarea relevantă nu va mai fi disponibilă pentru utilizarea de către statele membre în cadrul programelor naționale sprijinite de Fondul pentru azil, migrație și integrare. Având în vedere caracterul urgent al modificării Regulamentului (UE) nr. 516/2014, este oportun să se aplice o derogare de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (UE) nr. 516/2014
Articolul 18 – titlu
(-1)  Titlul se înlocuiește cu următorul text:
Resurse pentru transferul beneficiarilor de protecție internațională
Resurse pentru transferul solicitanților de protecție internațională și al beneficiarilor de protecție internațională
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 516/2014
Articolul 18 – alineatul 1
(1)  La alineatul (1), cuvintele „beneficiar de protecție internațională” se înlocuiesc cu cuvintele „solicitant de protecție internațională sau beneficiar de protecție internațională”;
eliminat
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 516/2014
Articolul 18 – alineatul 1
(1a)  Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„1. Pentru punerea în aplicare a principiului solidarității și al împărțirii echitabile a responsabilității și din perspectiva evoluțiilor în politica Uniunii în decursul perioadei de punere în aplicare a fondului, statele membre primesc suplimentar alocării calculate în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (a), o sumă suplimentară, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (2) litera (b), pe baza unei sume forfetare de 000 EUR pentru fiecare beneficiar de protecție internațională transferat dintr-un alt stat membru.”
„1. Pentru punerea în aplicare a principiului solidarității și al împărțirii echitabile a responsabilității și din perspectiva evoluțiilor în politica Uniunii în decursul perioadei de punere în aplicare a fondului, statele membre primesc suplimentar alocării calculate în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (a), o sumă suplimentară, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (2) litera (b), pe baza unei sume forfetare de 10 000 EUR pentru fiecare solicitant de protecție internațională și fiecare beneficiar de protecție internațională transferat dintr-un alt stat membru.”;
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 516/2014
Articolul 18 – alineatul 3
3.  Sumele suplimentare menționate la alineatul (1) din prezentul articol se alocă statelor membre prima dată prin deciziile de finanțare individuale de aprobare a programelor lor naționale, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și, ulterior, printr-o decizie de finanțare care va fi anexată la decizia de aprobare a programelor lor naționale. Reangajarea acestor sume pentru aceeași acțiune din cadrul programului național sau transferul acestora către alte acțiuni din cadrul programului național este posibil în cazul în care este justificat în mod corespunzător cu ocazia revizuirii programului național respectiv. O sumă nu poate fi reangajată sau transferată decât o singură dată. Comisia aprobă reangajarea sau transferul prin revizuirea programului național.
3.  Sumele suplimentare menționate la alineatul (1) din prezentul articol se alocă statelor membre prima dată prin deciziile de finanțare individuale de aprobare a programelor lor naționale, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și, ulterior, printr-o decizie de finanțare care va fi anexată la decizia de aprobare a programelor lor naționale. Reangajarea acestor sume pentru aceeași acțiune din cadrul programului național sau transferul acestora către alte acțiuni specifice prevăzute la capitolele II și III din prezentul regulament în cadrul programului național este posibil în cazul în care este justificat în mod corespunzător cu ocazia revizuirii programului național respectiv. O sumă nu poate fi reangajată sau transferată decât o singură dată. Comisia aprobă reangajarea sau transferul prin revizuirea programului național. Finanțarea se alocă în mod transparent și eficient, în conformitate cu obiectivele programului național.
În ceea ce privește sumele rezultate din măsurile provizorii instituite prin Deciziile (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601, cel puțin 20 % din sumele care urmează a fi reangajate sunt reangajate pentru acțiuni în cadrul programelor naționale de transfer al solicitanților de protecție internațională sau de transfer al beneficiarilor de protecție internațională sau pentru relocare și alte tipuri de admisie umanitară ad-hoc.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 516/2014
Articolul 18 – alineatul 3a
3a.  În sensul articolului 50 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, în cazul în care sumele provenite din măsurile provizorii instituite prin Deciziile (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 sunt reangajate pentru aceeași acțiune din cadrul programului național sau sunt transferate către alte acțiuni din cadrul programului național în conformitate cu alineatul (3), se consideră că sumele în cauză au fost angajate în cursul exercițiului aferent anului revizuirii programului național care aprobă reangajarea sau transferul în cauză.
3a.  În sensul articolului 50 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, în cazul în care sumele provenite din măsurile provizorii instituite prin Deciziile (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 sunt reangajate pentru aceeași acțiune din cadrul programului național sau sunt transferate către alte acțiuni specifice din cadrul programului național în conformitate cu alineatul (3), se consideră că sumele în cauză au fost angajate în cursul exercițiului aferent anului revizuirii programului național care aprobă reangajarea sau transferul în cauză.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 516/2014
Articolul 18 – alineatul 3 c (nou)
3c.  Comisia raportează anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului articol, în special în ceea ce privește transferurile de sume către alte acțiuni din cadrul programelor naționale și reangajamente.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 516/2014
Articolul 18 – alineatul 4
(4)  La alineatul (4), cuvintele „beneficiarilor de protecție internațională” se înlocuiesc cu cuvintele „solicitanților de protecție internațională sau beneficiarilor de protecție internațională”;
eliminat
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 516/2014
Articolul 18 – alineatul 4
(4a)  Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
4.  Pentru a urmări cu eficacitate obiectivele privind solidaritatea și împărțirea responsabilității între statele membre menționate la articolul 80 din TFUE și în limitele resurselor disponibile, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 26 din prezentul regulament, pentru a ajusta suma forfetară menționată la alineatul (1) din prezentul articol ținând cont, mai ales, de ratele actuale ale inflației, de evoluțiile relevante în domeniul transferării beneficiarilor de protecție internațională de la un stat membru la altul, precum și de factori care pot optimiza utilizarea stimulentului financiar adus de sumele forfetare.
4.  Pentru a urmări cu eficacitate obiectivele privind solidaritatea și împărțirea responsabilității între statele membre menționate la articolul 80 din TFUE și în limitele resurselor disponibile, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 26 din prezentul regulament, pentru a ajusta suma forfetară menționată la alineatul (1) din prezentul articol ținând cont, mai ales, de ratele actuale ale inflației, de evoluțiile relevante în domeniul transferării solicitanților de protecție internațională și beneficiarilor de protecție internațională de la un stat membru la altul, pentru relocare și alte tipuri de admisie umanitară ad-hoc, precum și de factori care pot optimiza utilizarea stimulentului financiar adus de sumele forfetare.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0370/2018).

Ultima actualizare: 6 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate