Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0371(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0370/2018

Predkladané texty :

A8-0370/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

Prijaté texty
PDF 172kWORD 48k
Štvrtok, 29. novembra 2018 - Brusel
Fond pre azyl, migráciu a integráciu: Opätovné viazanie zostávajúcich súm ***I
P8_TA(2018)0468A8-0370/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 29. novembra 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Cieľom tohto nariadenia je umožniť opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/20148 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov v súlade s prioritami Únie a potrebami členských štátov v oblasti migrácie a azylu.
(1)  Cieľom tohto nariadenia je umožniť opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/20148 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov v súlade s prioritami Únie a potrebami členských štátov v osobitných oblastiach migrácie a azylu. Takisto treba zabezpečiť, aby takéto opätovné viazanie alebo pridelenie prebehlo transparentným spôsobom.
_____________
__________________
8.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).
8.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Členské štáty by mali mať možnosť využiť uvedené sumy na pokračovanie vo vykonávaní premiestnenia prostredníctvom ich opätovného viazania na tie isté opatrenia v rámci národných programov. Okrem toho by malo byť možné, pod podmienkou riadneho odôvodnenia v revízii národných programov členských štátov, použiť tieto finančné prostriedky aj na riešenie iných výziev v oblasti migrácie a azylu v súlade s nariadením o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu. Potreby členských štátov v týchto oblastiach sú naďalej značné. Opätovné viazanie uvedených súm na rovnaké opatrenia alebo ich presun na iné opatrenia v rámci národných programov by mali byť možné iba raz a so súhlasom Komisie.
(4)  Členské štáty by mali mať možnosť využiť uvedené sumy na pokračovanie vo vykonávaní premiestnenia prostredníctvom ich opätovného viazania na tie isté opatrenia v rámci národných programov. Členské štáty by mali minimálne opätovne viazať 20 % z týchto súm na opatrenia v rámci národných programov, na premiestnenie žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo premiestnenie osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, alebo na presídlenie a iné ad hoc humanitárne prijatie. Pokiaľ ide o zostatok týchto súm, mala by existovať možnosť, za predpokladu riadneho odôvodnenia v revízii národných programov členských štátov, financovať osobitné opatrenia stanovené v kapitolách II a III v oblasti migrácie a azylu, v súlade s nariadením o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu, najmä pri rozvoji aspektov spoločného európskeho azylového systému, predovšetkým zlúčenia rodiny, alebo na podporu legálnej migrácie do členských štátov a presadzovanie účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Potreby členských štátov v uvedených oblastiach sú naďalej značné. Opätovné viazanie uvedených súm na rovnaké opatrenia alebo ich presun na iné opatrenia v rámci národných programov by mali byť možné iba raz a so súhlasom Komisie. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby prideľovanie finančných prostriedkov prebiehalo plne v súlade so zásadami stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách, najmä pokiaľ ide o účinnosť a transparentnosť.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Cieľová skupina oprávnená na premiestnenie by sa mala rozšíriť s cieľom poskytnúť členským štátom väčšiu flexibilitu pri vykonávaní premiestnení.
(5)  Cieľová skupina oprávnená na premiestnenie, ako aj krajiny, z ktorých k premiestneniu dochádza, by sa mala rozšíriť s cieľom poskytnúť členským štátom väčšiu flexibilitu pri vykonávaní premiestnení. Prioritou by malo byť premiestnenie maloletých osôb bez sprievodu, iných zraniteľných žiadateľov a rodinných príslušníkov osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Členské štáty by mali mať tiež dostatok času na použitie opätovne viazaných súm na tie isté opatrenia alebo presunutie súm na iné opatrenia pred zrušením ich viazanosti. Preto ak Komisia schváli takéto opätovné viazanie alebo presuny súm v rámci národného programu, príslušné sumy by sa mali považovať za viazané v roku revízie národného programu, ktorou sa schvaľuje príslušné opätovné viazanie alebo presun.
(7)  Členské štáty by mali mať tiež dostatok času na použitie opätovne viazaných súm na tie isté opatrenia alebo presunutie súm na iné osobitné opatrenia pred zrušením ich viazanosti. Preto ak Komisia schváli takéto opätovné viazanie alebo presuny súm v rámci národného programu, príslušné sumy by sa mali považovať za viazané v roku revízie národného programu, ktorou sa schvaľuje príslušné opätovné viazanie alebo presun.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade podávať každoročne správy o využívaní zdrojov na presun žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, najmä pokiaľ ide o presuny na iné opatrenia v rámci národného programu a opätovné viazanie.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Pokiaľ do konca roka 2018 nedôjde k zmene nariadenia (EÚ) č. 516/2014, členské štáty už nebudú mať k dispozícii príslušné finančné prostriedky na použitie v rámci národných programov podporovaných z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Vzhľadom na naliehavú potrebu zmeniť nariadenie (EÚ) č. 516/2014 je vhodné stanoviť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 516/2014
Článok 18 – názov
-1.  Názov sa nahrádza takto:
Zdroje na presun osôb s postavením medzinárodnej ochrany
„Zdroje na presun žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb s postavením medzinárodnej ochrany“
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 516/2014
Článok 18 – odsek 1
1.  V odseku 1 sa slová „každú osobu s postavením medzinárodnej ochrany“ nahrádzajú slovami „každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu alebo každú osobu s postavením medzinárodnej ochrany“;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 516/2014
Článok 18 – odsek 1
1a.  Odsek 1 sa nahrádza takto:
1.  Na účely vykonávania zásady solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a so zreteľom na vývoj politík Únie počas obdobia čerpania z fondu členské štáty okrem pridelenej sumy vypočítanej v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. a) dostanú dodatočnú sumu, ako sa uvádza v článku 15 ods. 2 písm. b), a to ako jednorazovú platbu 6 000 EUR za každú osobu s postavením medzinárodnej ochrany presunutú z iného členského štátu.
„1. Na účely vykonávania zásady solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a so zreteľom na vývoj politík Únie počas obdobia čerpania z fondu členské štáty okrem pridelenej sumy vypočítanej v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. a) dostanú dodatočnú sumu, ako sa uvádza v článku 15 ods. 2 písm. b), a to ako jednorazovú platbu 10 000 EUR za každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu a osobu s postavením medzinárodnej ochrany presunutú z iného členského štátu.“
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 516/2014
Článok 18 – odsek 3
3.  Dodatočné sumy uvedené v odseku 1 tohto článku sa členským štátom prvýkrát pridelia na základe individuálnych rozhodnutí o financovaní, ktorými sa schvaľuje ich národný program v súlade s postupom stanoveným v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a neskôr na základe rozhodnutia o financovaní, ktoré tvorí prílohu rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje ich národný program. Opätovné viazanie týchto súm na tie isté opatrenia v rámci národného programu alebo ich presun na iné opatrenia v rámci národného programu možno zrealizovať za predpokladu, že je to riadne odôvodnené v revízii príslušného národného programu. Sumu možno opätovne viazať alebo presunúť len raz. Komisia schváli opätovné viazanie alebo presun prostredníctvom revízie národného programu.;
3.  Dodatočné sumy uvedené v odseku 1 tohto článku sa členským štátom prvýkrát pridelia na základe individuálnych rozhodnutí o financovaní, ktorými sa schvaľuje ich národný program v súlade s postupom stanoveným v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a neskôr na základe rozhodnutia o financovaní, ktoré tvorí prílohu rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje ich národný program. Opätovné viazanie týchto súm na tie isté opatrenia v rámci národného programu alebo ich presun na iné osobitné opatrenia stanovené v kapitolách II a III tohto nariadenia v rámci národného programu možno zrealizovať za predpokladu, že je to riadne odôvodnené v revízii príslušného národného programu. Sumu možno opätovne viazať alebo presunúť len raz. Komisia schváli opätovné viazanie alebo presun prostredníctvom revízie národného programu. Finančné prostriedky sa prideľujú transparentne a efektívne v súlade s cieľmi národného programu.
Pokiaľ ide o sumy vyplývajúce z dočasných opatrení stanovených v rozhodnutiach (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601, najmenej 20 % zo súm, ktoré sa majú opätovne viazať, sa opätovne viažu na opatrenia v rámci národných programov na premiestnenie žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo premiestnenie osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, alebo na presídlenie a iné ad hoc humanitárne prijatie.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 516/2014
Článok 18 – odsek 3a
3a.  Ak sú sumy vyplývajúce z dočasných opatrení stanovených v rozhodnutiach (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 opätovne viazané na tie isté opatrenia v rámci národného programu alebo presunuté na iné opatrenia v rámci národného programu v súlade s odsekom 3, na účely článku 50 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 sa príslušné sumy považujú za viazané v roku revízie národného programu, ktorou sa schvaľuje dotknuté opätovné viazanie alebo presun.
3a.  Ak sú sumy vyplývajúce z dočasných opatrení stanovených v rozhodnutiach (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 opätovne viazané na tie isté opatrenia v rámci národného programu alebo presunuté na iné osobitné opatrenia v rámci národného programu v súlade s odsekom 3, na účely článku 50 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 sa príslušné sumy považujú za viazané v roku revízie národného programu, ktorou sa schvaľuje dotknuté opätovné viazanie alebo presun.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 516/2014
Článok 18 – odsek 3 c (nový)
3c.  Komisia každoročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto článku, najmä pokiaľ ide o presuny súm na iné opatrenia v rámci národných programov a opätovné viazanie.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 516/2014
Článok 18 – odsek 4
4.  V odseku 4 sa slová „osôb s postavením medzinárodnej ochrany“ nahrádzajú slovami „žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb s postavením medzinárodnej ochrany“.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 516/2014
Článok 18 – odsek 4
4a.  Odsek 4 sa nahrádza takto:
4.  Aby Komisia mohla účinne sledovať ciele, ktorými sú solidarita a rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty, ako sa uvádza v článku 80 ZFEÚ, má právomoc prijať v závislosti od dostupných zdrojov delegované akty v súlade s článkom 26 tohto nariadenia s cieľom upraviť jednorazové platby uvedené v odseku 1 tohto článku, a to najmä pri zohľadnení aktuálnej miery inflácie, relevantného vývoja v oblasti presunu osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého, ako aj faktorov, ktoré môžu optimalizovať používanie finančného stimulu, ktorým sú jednorazové platby.
„4. Aby Komisia mohla účinne sledovať ciele, ktorými sú solidarita a rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty, ako sa uvádza v článku 80 ZFEÚ, má právomoc prijať v závislosti od dostupných zdrojov delegované akty v súlade s článkom 26 tohto nariadenia s cieľom upraviť jednorazové platby uvedené v odseku 1 tohto článku, a to najmä pri zohľadnení aktuálnej miery inflácie, relevantného vývoja v oblasti presunu žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého a na presídlenie a iné ad hoc humanitárne prijatie, ako aj faktorov, ktoré môžu optimalizovať používanie finančného stimulu, ktorým sú jednorazové platby.“

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0370/2018).

Posledná úprava: 6. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia