Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0371(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0370/2018

Ingivna texter :

A8-0370/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

Antagna texter
PDF 152kWORD 49k
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel
Asyl-, migrations- och integrationsfonden: Förnyade åtaganden för återstående belopp ***I
P8_TA(2018)0468A8-0370/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 29 november 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Syftet med denna förordning är att möjliggöra förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601, vilka föreskrivs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/20148, eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom de nationella programmen i enlighet med unionens prioriteringar och medlemsstaternas behov på området migration och asyl.
(1)  Syftet med denna förordning är att möjliggöra förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601, vilka föreskrivs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/20148, eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom de nationella programmen i enlighet med unionens prioriteringar och medlemsstaternas behov på särskilda områden som rör migration och asyl. Den ska också säkerställa att ett sådant förnyat åtagande eller en sådan omfördelning sker på ett transparent sätt.
_____________
_____________
8.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 168).
8.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 168).
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Medlemsstaterna bör ha möjlighet att använda ovannämnda belopp till att fortsatt genomföra omplaceringar genom förnyade åtaganden av beloppen till samma åtgärd inom de nationella programmen. Dessutom bör det vara möjligt att, om vederbörligen motiverat i översynen av medlemsstaternas nationella program, använda dessa medel även för att hantera andra utmaningar inom området migration och asyl i enlighet med förordningen om asyl-, migrations- och integrationsfonden. Medlemsstaterna har fortfarande betydande behov på dessa områden. Förnyade åtaganden för ovannämnda belopp inom samma åtgärd, eller överföring av dem till andra åtgärder inom det nationella programmet bör vara möjligt endast en gång och med kommissionens godkännande.
(4)  Medlemsstaterna bör ha möjlighet att använda ovannämnda belopp till att fortsatt genomföra omplaceringar genom förnyade åtaganden av beloppen till samma åtgärd inom de nationella programmen. Medlemsstaterna bör som minst på nytt anslå 20 % av dessa belopp till åtgärder inom nationella program, för omplacering av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd, eller för vidarebosättning eller annan tillfällig humanitär inresa. När det gäller återstoden av de beloppen bör det vara möjligt att, om det är vederbörligen motiverat i översynen av medlemsstaternas nationella program, finansiera särskilda åtgärder som föreskrivs i kapitlen II och III inom området migration och asyl i enlighet med förordningen om asyl-, migrations- och integrationsfonden, särskilt när det gäller att utveckla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, i synnerhet familjeåterförening eller stöd till laglig migration till medlemsstaterna och främjande av en effektiv integration av tredjelandsmedborgare. Medlemsstaterna har fortfarande betydande behov på dessa områden. Förnyade åtaganden för ovannämnda belopp inom samma åtgärd, eller överföring av dem till andra åtgärder inom det nationella programmet bör vara möjligt endast en gång och med kommissionens godkännande. Medlemsstaterna bör säkerställa att omfördelningen av medel sker med full respekt för de principer som anges i budgetförordningen, särskilt i fråga om effektivitet och öppenhet.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Den målgrupp som är berättigad till omplacering bör utvidgas för att ge medlemsstaterna större handlingsutrymme vid fullgörandet av omplaceringar.
(5)  Den målgrupp som är berättigad till omplacering samt de länder från vilka omplacering sker bör utvidgas för att ge medlemsstaterna större handlingsutrymme vid fullgörandet av omplaceringar. Omplaceringen av ensamkommande barn, andra utsatta sökande och familjemedlemmar till personer som åtnjuter internationellt skydd bör prioriteras.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Medlemsstaterna bör också ha tillräckligt med tid på sig för att använda de belopp som anslagits på nytt till samma åtgärd eller överförts till andra åtgärder före tillbakadragandet av dessa belopp. När sådana förnyade åtaganden eller överföringar av belopp enligt det nationella programmet godkänns av kommissionen, bör de berörda beloppen anses ha anslagits samma år som översynen av det nationella programmet, varigenom det förnyade åtagandet för eller överföringen av dessa belopp godkänns.
(7)  Medlemsstaterna bör också ha tillräckligt med tid på sig för att använda de belopp som anslagits på nytt till samma åtgärd eller överförts till andra särskilda åtgärder före tillbakadragandet av dessa belopp. När sådana förnyade åtaganden eller överföringar av belopp enligt det nationella programmet godkänns av kommissionen, bör de berörda beloppen anses ha anslagits samma år som översynen av det nationella programmet, varigenom det förnyade åtagandet för eller överföringen av dessa belopp godkänns.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om användningen av resurser för överföringen av personer som ansöker om och åtnjuter internationellt skydd, särskilt när det gäller överföringar till andra åtgärder inom ramen för det nationella programmet och förnyade åtaganden.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Om någon ändring av förordning (EU) nr 516/2014 inte kommer till stånd före utgången av 2018 kommer den relevanta finansieringen inte längre att vara tillgänglig för användning inom medlemsstaternas nationella program som stöds av asyl-, migrations- och integrationsfonden. Med tanke på den brådskande ändringen av förordning (EU) nr 516/2014 är det lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) nr 516/2014
Artikel 18 – rubriken
(-1)  Rubriken ska ersättas med följande:
Resurser för överföring av personer som åtnjuter internationellt skydd
Resurser för överföring av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 516/2014
Artikel 18 – punkt 1
(1)  I punkt 1 ska orden ”person som åtnjuter internationellt skydd” ersättas med ”person som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd”.
utgår
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 516/2014
Artikel 18 – punkt 1
(1a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. I syfte att tillämpa principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning och mot bakgrund av unionspolitikens utveckling under fondens genomförandeperiod ska medlemsstaterna få, utöver sina anslag, som ska beräknas i enlighet med artikel 15.1 a, ett tilläggsbelopp enligt artikel 15.2 b, baserat på ett schablonbelopp på 6 000 EUR för varje person som åtnjuter internationellt skydd som överförs från en annan medlemsstat.
”1. I syfte att tillämpa principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning och mot bakgrund av unionspolitikens utveckling under fondens genomförandeperiod ska medlemsstaterna få, utöver sina anslag, som ska beräknas i enlighet med artikel 15.1 a, ett tilläggsbelopp enligt artikel 15.2 b, baserat på ett schablonbelopp på 10 000 EUR för varje person som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd som överförs från en annan medlemsstat.
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 516/2014
Artikel 18 – punkt 3
”3. De ytterligare belopp som avses i punkt 1 i den här artikeln ska tilldelas medlemsstaterna, första gången genom individuella finansieringsbeslut om godkännande av deras nationella program i enlighet med det förfarande som anges i artikel 14 i förordning (EU) nr 514/2014 och senare genom ett finansieringsbeslut som bifogas beslutet om godkännande av deras nationella program. Förnyade åtaganden för dessa belopp inom samma åtgärd inom ramen för det nationella programmet, eller överföringar av dem till andra åtgärder inom ramen för det nationella programmet, ska vara möjligt om detta vederbörligen motiveras i översynen av respektive nationella program. Ett förnyat åtagande eller en överföring av ett belopp får endast göras en gång. Kommissionen ska godkänna det förnyade åtagandet eller överföringen genom en översyn av det nationella programmet.
”3. De ytterligare belopp som avses i punkt 1 i den här artikeln ska tilldelas medlemsstaterna, första gången genom individuella finansieringsbeslut om godkännande av deras nationella program i enlighet med det förfarande som anges i artikel 14 i förordning (EU) nr 514/2014 och senare genom ett finansieringsbeslut som bifogas beslutet om godkännande av deras nationella program. Förnyade åtaganden för dessa belopp inom samma åtgärd inom ramen för det nationella programmet, eller överföringar av dem till andra särskilda åtgärder som föreskrivs enligt kapitel II och kapitel III i denna förordning inom ramen för det nationella programmet, ska vara möjligt om detta vederbörligen motiveras i översynen av respektive nationella program. Ett förnyat åtagande eller en överföring av ett belopp får endast göras en gång. Kommissionen ska godkänna det förnyade åtagandet eller överföringen genom en översyn av det nationella programmet. Medlen ska omfördelas på ett öppet och effektivt sätt i enlighet med målen för det nationella programmet.
När det gäller belopp från provisoriska åtgärder som införts genom besluten (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 ska minst 20 % av de belopp som anslås på nytt anslås för åtgärder inom de nationella programmen för omplacering av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd, eller för vidarebosättning och annan tillfällig humanitär inresa.”
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) nr 516/2014
Artikel 18 – punkt 3a
”3a. För att genomföra artikel 50.1 i förordning (EU) nr 514/2014, när belopp från provisoriska åtgärder som införs genom besluten (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 anslås på nytt för samma åtgärd inom ramen för det nationella programmet eller överförs till andra åtgärder inom ramen för det nationella programmet i enlighet med punkt 3, ska de berörda beloppen anses ha avsatts samma år som översynen av det nationella programmet, varigenom åtagandet eller överföringen i fråga godkänns.
”3a. För att genomföra artikel 50.1 i förordning (EU) nr 514/2014, när belopp från provisoriska åtgärder som införs genom besluten (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 anslås på nytt för samma åtgärd inom ramen för det nationella programmet eller överförs till andra särskilda åtgärder inom ramen för det nationella programmet i enlighet med punkt 3, ska de berörda beloppen anses ha avsatts samma år som översynen av det nationella programmet, varigenom åtagandet eller överföringen i fråga godkänns.
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) nr 516/2014
Artikel 18 – punkt 3c (ny)
3c.  Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna artikel, särskilt när det gäller överföringar av belopp till andra åtgärder inom ramen för nationella program och förnyade åtaganden.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) nr 516/2014
Artikel 18 – punkt 4
(4)   I punkt 4 ska ”personer som åtnjuter internationellt skydd” ersättas med orden ”person som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd”.
utgår
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 516/2014
Artikel 18 – punkt 4
(4a)  Punkt 4 ska ersättas med följande:
4.  För att effektivt uppnå målen för solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna som avses i artikel 80 i EUF-fördraget och inom ramen för tillgängliga resurser ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 i den här förordningen för att justera det schablonbelopp som avses i punkt 1 i den här artikeln och då särskilt beakta den rådande inflationen, relevant utveckling på området för överföring av personer som åtnjuter internationellt skydd från en medlemsstat till en annan samt faktorer som kan optimera användningen av det ekonomiska incitament som schablonbeloppen innebär.
4.  För att effektivt uppnå målen för solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna som avses i artikel 80 i EUF-fördraget och inom ramen för tillgängliga resurser ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 i den här förordningen för att justera det schablonbelopp som avses i punkt 1 i den här artikeln och då särskilt beakta den rådande inflationen, relevant utveckling på området för överföring av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd från en medlemsstat till en annan och för vidarebosättning och annan tillfällig humanitär inresa samt faktorer som kan optimera användningen av det ekonomiska incitament som schablonbeloppen innebär.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0370/2018).

Senaste uppdatering: 6 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy