Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0905(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0380/2018

Ingivna texter :

A8-0380/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0470

Antagna texter
PDF 111kWORD 42k
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel
Utnämning av ordföranden i tillsynsnämnden för Europeiska centralbanken
P8_TA(2018)0470A8-0380/2018

Europaparlamentets beslut av den 29 november 2018 om förslaget till utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska centralbankens förslag av den 7 november 2018 om utnämning av ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (C8‑0466/2018),

–  med beaktande av artikel 26.3 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanism(2),

–  med beaktande av artikel 122a i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0380/2018), och av följande skäl:

A.  I artikel 26.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs att Europeiska centralbanken ska förelägga Europaparlamentet sitt förslag till utnämning av ordförande för sin tillsynsnämnd, och att denna ordförande ska utses på grundval av ett öppet urvalsförfarande bland personer vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom banksektorn och den finansiella sektorn är allmänt erkända och som inte är ledamöter i ECB-rådet.

B.  I artikel 26.2 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs att utnämningarna till tillsynsnämnden i enlighet med den förordningen ska respektera principerna om jämn könsfördelning, erfarenhet och kvalifikationer.

C.  Genom en skrivelse av den 7 november 2018 överlämnade Europeiska centralbanken till Europaparlamentet ett förslag till utnämning av Andrea Enria som tillsynsnämndens ordförande.

D.  Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade därefter den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 26.2 och 26.3 i förordning (EU) nr 1024/2013. I samband med denna utvärdering mottog utskottet en meritförteckning från den nominerade kandidaten.

E.  Utskottet höll en utfrågning med den nominerade kandidaten den 20 november 2018. Under denna utfrågning höll kandidaten ett inledande anförande och besvarade därefter utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker Europeiska centralbankens förslag om utnämningen av Andrea Enria till ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska centralbanken, rådet och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.
(2) EUT L 320, 30.11.2013, s. 1.

Senaste uppdatering: 6 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy