Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2240(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0377/2018

Внесени текстове :

A8-0377/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.6

Приети текстове :

P8_TA(2018)0471

Приети текстове
PDF 160kWORD 54k
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция – EGF/2018/003 EL/Attica publishing
P8_TA(2018)0471A8-0377/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Гърция — EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0377/2018),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Гърция подаде заявление EGF/2018/003 EL/Attica publishing за финансово участие от ЕФПГ вследствие на извършени 550 съкращения в икономическия сектор от разделение 58 по NACE Rev. 2 („Издателска дейност“) в региона на ниво 2 по NUTS Атика (EL30) в Гърция;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, който изисква като условие да са съкратени най-малко 500 работници за референтен период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в същия икономически сектор, определен на равнището на разделението по NACE Rev. 2, и разположени в един регион или в два съседни региона или в повече от два съседни региона, определени на ниво 2 по NUTS, при условие че има над 500 засегнати работници в два от регионите взети заедно в дадена държава членка;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, установени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Гърция има право на финансово подпомагане в размер на 2 308 500 EUR съгласно посочения регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 3 847 500 EUR;

2.  отбелязва, че гръцките органи са подали заявлението на 22 май 2018 г., и че след като Гърция предостави допълнителна информация, Комисията приключи оценката на заявлението на 4 октомври 2018 г. и уведоми Парламента за това на същия ден, като е спазила срока от 12 седмици;

3.  отбелязва, че според Гърция съкращенията са свързани със световната финансова и икономическа криза, по-специално с последиците ѝ за гръцката икономика, включително намаляването на реалния БВП на глава от населението, увеличаващата се безработица, намаляващите заплати и спадането на доходите на домакинствата, съчетано с бързото развитие на цифровите технологии и същевременно с намаляването на разходите за реклама от страна на важни рекламодатели, като всички тези фактори променят издателския сектор; отбелязва, че секторът е изправен пред спад както в приходите от реклама, така и в приходите от продажби;

4.  припомня, че съкращенията, предприети в три предприятия, извършващи дейност в гръцкия издателски сектор, се очаква да окажат значително отрицателно въздействие върху местната икономика, и че ефектът от съкращенията е свързан с трудностите при пренасочването на работниците на друга работа, които се дължат на недостига на работни места, липсата на курсове за професионална квалификация, които да отговарят на установените потребности на пазара на труда, и големия брой на търсещите работа лица;

5.  подчертава със загриженост, че на региона Атика се пада голяма част от безработицата и от дългосрочната безработица в Гърция, където безработицата продължава да бъде висока;

6.  припомня, че това е второто заявление от Гърция за финансово участие от ЕФПГ във връзка със съкращения в издателския сектор в Атика, след заявление EGF/2014/018 от 2014 г. и положителното решение по него(4);

7.  отбелязва, че заявлението е във връзка със съкращаването на 550 работници, сред които голям брой жени (41,82%); отбелязва освен това, че 14,73% от съкратените работници са на възраст над 55 години, като 1,6% са на възраст под 30 години; с оглед на този факт признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тези уязвими групи;

8.  приветства факта, че планираната програма за обучение отразява поуките от първото заявление EGF-2014-018 GR/Attica, като съгласно текущата оценка са постигнали добри нива на интеграция;

9.  отбелязва, че не са планирани мерки за млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, въпреки че делът на тези лица остава висок в Гърция;

10.  подчертава, че паричните помощи са обвързани с условие за активно участие на бенефициерите от целевата група и могат да послужат като реален стимул в специфичния икономически контекст на Гърция;

11.  отбелязва, че финансовите помощи и стимули, т.е. стимулите за наемане на работа и паричните помощи за търсене на работа и за обучение, са близко по размер до максимума от 35%, определен в Регламента за ЕФПГ;

12.  отбелязва, че Гърция планира пет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: i) професионално ориентиране и помощ при търсене на работа; ii) обучение, преквалификация и професионално обучение съобразно потребностите на трудовия пазар; iii) помощ за започване на стопанска дейност; iv) парични помощи за търсене на работа и за обучение; v) стимули за наемане на работа;

13.  потвърждава, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен от представители на Съюза на журналистите от ежедневните издания в Атина (ΕΣΗΕΑ), професионалния съюз на работещите в ежедневни издания в Атина (ΕΠΗΕΑ) и Министерството на труда;

14.  подчертава, че гръцките органи са потвърдили, че за допустимите действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и че няма да бъде допуснато дублиране във финансирането;

15.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се отчетат бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, като пакетът следва да е съвместим с прехода към ресурсно ефикасна и устойчива икономика;

16.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори, и приветства потвърждението от страна на Гърция в това отношение;

17.  призовава Комисията да изисква настоятелно от националните органи да предоставят повече информация във връзка с бъдещите предложения, що се отнася до секторите с перспектива за растеж, за които съответно е вероятно да наемат работници, както и да събират подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително върху качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

18.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

19.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Решение (ЕС) 2015/644 на Европейския парламент и на Съвета от 15 април 2015 г. за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting from Greece) (ОВ L 106, 24.4.2015 г., стр. 29-30).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2019/275.)

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност