Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2240(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0377/2018

Předložené texty :

A8-0377/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/11/2018 - 8.6

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0471

Přijaté texty
PDF 154kWORD 47k
Čtvrtek, 29. listopadu 2018 - Brusel
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/003 EL/Attica publishing
P8_TA(2018)0471A8-0377/2018
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0377/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Řecko předložilo žádost EGF/2018/003 EL/Attica publishing o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 550 pracovníků v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 58 (Vydavatelské činnosti) v regionu úrovně NUTS 2 Attika (EL30) v Řecku;

D.  vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na kritériích pro pomoc uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG, které vyžaduje, aby během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nejméně 500 v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví vymezeném na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech anebo ve více než dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 za podmínky, že ve dvou z těchto regionů v daném členském státě dosáhl dohromady počet propuštěných pracovníků více než 500;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG jsou splněny a že Řecko má podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 2 308 500 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 3 847 500 EUR;

2.  konstatuje, že řecké orgány podaly žádost dne 22. května 2018 a že poté, co Řecko poskytlo další informace, dokončila Komise své posouzení dne 4. října 2018 a tentýž den o tom informovala Parlament, přičemž tedy byla dodržena lhůta 12 týdnů;

3.  konstatuje, že Řecko uvádí, že propouštění souvisí s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, konkrétně s jejím dopadem na řecké hospodářství, který se projevuje například poklesem reálného HDP na obyvatele, narůstající nezaměstnaností, klesajícími mzdami a snižujícím se příjmem domácností, ve spojení s rychlým digitálním vývojem, který společně se škrty ve výdajích na reklamu ze strany významných inzerentů, transformuje vydavatelský sektor; konstatuje, že tento sektor zažívá pokles příjmů z reklamy i z prodeje;

4.  připomíná, že podle očekávání bude mít propouštění, k němuž došlo ve třech podnicích působících v řeckém vydavatelském sektoru, významné nepříznivé účinky na místní hospodářství a že dopad propouštění souvisí s obtížemi při hledání nového zaměstnání, které plynou z nedostatku pracovních příležitostí, nedostatku kurzů odborné přípravy, které by odpovídaly zjištěným potřebám pracovního trhu, a velkého počtu uchazečů o zaměstnání;

5.  se znepokojením konstatuje, že nezaměstnanost v regionu Attika se podílí velkou měrou na celkové nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti v Řecku, jehož míra nezaměstnanosti je stále vysoká;

6.  připomíná, že se jedná o druhou žádost Řecka o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním v odvětví vydavatelských činností v regionu Attika, navazující na žádost EGF/2014/018 z roku 2014, která byla posouzena kladně(4);

7.  poznamenává, že se žádost týká 550 propuštěných pracovníků, mezi nimiž je velký počet žen (41,82 %); dále konstatuje, že 14,73 % propuštěných pracovníků je starších 55 let a 1,6 % nedosáhlo věku 30 let; vzhledem k této skutečnosti uznává, že je důležité přijmout aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci uvedených zranitelných skupin na opětovné začlenění na trh práce;

8.  vítá skutečnost, že plánovaná nabídka odborné přípravy odráží doporučení z první žádosti EGF-2014–018 GR/Attica, která podle probíhajícího hodnocení dosáhla dobré úrovně integrace;

9.  konstatuje, že nejsou plánována žádná opatření pro mladé lidi, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“), a to i přesto, že počet těchto lidí je v Řecku stále vysoký;

10.  zdůrazňuje, že finanční příspěvky jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci a mohou ve specifickém hospodářském kontextu Řecka sloužit jako skutečná pobídka;

11.  konstatuje, že finanční příspěvky a pobídky, t.j. pobídky k zaměstnávání a příspěvky při hledání zaměstnání a na odbornou přípravu, se blíží maximu 35 % stanovenému v nařízení o EFG;

12.  konstatuje, že Řecko plánuje pět typů opatření pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká: i) profesní poradenství a asistence při hledání zaměstnání; ii) odborná příprava, rekvalifikace a odborné vzdělávání v souladu s potřebami pracovního trhu; iii) příspěvek na zahájení podnikání; iv) příspěvek při hledání zaměstnání a příspěvek na odbornou přípravu a v) pobídky k zaměstnávání;

13.  bere na vědomí, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován po poradě se zástupci unie novinářů aténských deníků (ΕΣΗΕΑ), sdružení pracovníků aténských deníků (ΕΠΗΕΑ) a ministerstvem práce;

14.  zdůrazňuje, že řecké orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a že bude zabráněno jakémukoli dvojímu financování;

15.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by se slučovat s posunem vstříc udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

16.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, nebo opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví, a vítá v tomto ohledu ujištění ze strany Řecka;

17.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly více údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovaly podložené údaje o dopadu financování z EFG, a to i na kvalitu pracovních míst a míru opětovného začleňování na trh práce díky EFG;

18.  znovu apeluje na Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

19.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

20.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/644 ze dne 15. dubna 2015 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(žádost EGF/2014/018 GR/Attica: vysílání předložená Řeckem)(Úř. věst. L 106, 24.4.2015, s. 29).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Řecka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2019/275.)

Poslední aktualizace: 19. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí