Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2240(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0377/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0377/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 29/11/2018 - 8.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0471

Elfogadott szövegek
PDF 149kWORD 47k
2018. november 29., Csütörtök - Brüsszel
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2018/003 EL/Attica publishing
P8_TA(2018)0471A8-0377/2018
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. november 29-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország kérelme – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (a továbbiakban: a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztetés eredményére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0377/2018),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel Görögország EGF/2018/003 EL/Attica publishing referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 58. ágazatban (Kiadói tevékenységek) a görögországi Attika (EL30) NUTS 2 szintű régióban történt 550 elbocsátást követően.

D.  mivel a kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy kilenc hónapos referencia-időszak alatt egy tagállam egy, vagy két egymással határos régiójában, vagy több mint két egymással határos NUTS 2. szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. rendszer ágazati szintjén meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő vállalattól legalább 500 munkavállalót bocsássanak el;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Görögország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 308 500 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami a 3 847 500 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a görög hatóságok 2018. május 22-én nyújtották be a kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság – a kiegészítő információk Görögország általi benyújtását követően – 2018. október 4-én fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet, a 12 hetes határidő betartásával;

3.  megjegyzi, hogy Görögország érvelése szerint az elbocsátások a pénzügyi és gazdasági világválsághoz, különösen annak a görög gazdaságra gyakorolt hatásaihoz kapcsolódnak, többek között az egy főre eső reál GDP csökkenéséhez, a növekvő munkanélküliséghez, a bérek visszaeséséhez és a háztartások jövedelmének csökkenéséhez, amely a digitális fejlődés gyors ütemével párosul, ami a reklámozási kiadások fontos megbízók által végrehajtott csökkentésével együtt a kiadói ágazatot is átalakítja; megjegyzi, hogy az ágazatban a reklám- és az értékesítési bevételek csökkenése tapasztalható;

4.  emlékeztet arra, hogy a görög kiadói ágazatban tevékenykedő három vállalatnál bekövetkezett elbocsátások várhatóan jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolnak majd a helyi gazdaságra, és hogy az elbocsátások hatását az újbóli elhelyezkedés nehézségei súlyosbítják, amelyek a munkahelyek hiányából, a munkaerőpiac felismert szükségleteinek megfelelő szakképzési tanfolyamok hiányából és az álláskeresők nagy számából fakadnak;

5.  aggódva hangsúlyozza, hogy Attika régióban összpontosul a munkanélküliség és a tartós munkanélküliség jelentős hányada Görögországban, ahol továbbra is magas a munkanélküliség;

6.  emlékeztet arra, hogy ez Görögország második olyan kérelme, amely az Attikában a kiadói tevékenységek ágazatában történő elbocsátásokkal kapcsolatban az EGAA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra irányul, a 2014-es EGF/2014/018 referenciaszámú kérelmet és az arról hozott pozitív döntést követően(4);

7.  megjegyzi, hogy a kérelem 550 elbocsátott munkavállalóra vonatkozik, akik nagy része nő (41,82%); megjegyzi továbbá, hogy az elbocsátott munkavállalók 14,73%-a 55 évesnél idősebb és 1,6%-uk 30 évesnél fiatalabb; erre tekintettel elismeri az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések fontosságát, hogy javuljanak ezen kiszolgáltatott csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei;

8.  üdvözli, hogy a tervezett képzési kínálat tükrözi az EGF-2014–018 GR/Attica referenciaszámú első kérelem alapján levont tanulságokat, amely a folyamatban lévő értékelés szerint jó integrációs arányt ért el;

9.  megjegyzi, hogy nem terveznek intézkedéseket a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalok számára, annak ellenére, hogy arányuk Görögországban továbbra is magas;

10.  hangsúlyozza, hogy a pénzügyi támogatások a megcélzott kedvezményezettek aktív részvételétől függnek, és valódi ösztönzőként szolgálhatnak Görögország sajátos gazdasági környezete tekintetében;

11.  megjegyzi, hogy az anyagi juttatások és ösztönzők, köztük a munkaerő-felvétel ösztönzése, az álláskeresési és képzési támogatások közel vannak az EGAA-rendeletben rögzített, 35%-os felső határhoz;

12.  megjegyzi, hogy Görögország ötféle intézkedést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében: i. pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadás és álláskeresési segítség; ii. képzés, átképzés és szakképzés a munkaerőpiac szükségleteinek megfelelően; iii. vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás; iv. álláskereséshez és képzéshez nyújtott anyagi támogatás; v. a munkaerő-felvétel ösztönzése;

13.  elismeri, hogy a személyre szabott, összehangolt szolgáltatáscsomag az athéni napilapok újságírói szövetségének (ΕΣΗΕΑ), az athéni napilapok alkalmazotti szövetségének (ΕΠΗΕΑ) és a görög munkaügyi minisztériumnak a képviselőivel folytatott konzultációt követően került kidolgozásra;

14.  hangsúlyozza, hogy a görög hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást, és a kettős finanszírozás kizárásra kerül;

15.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

16.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket, és üdvözli a Görögország által e tekintetben nyújtott megerősítést;

17.  felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataikban jobban térjenek ki a részletekre, valamint hogy gyűjtsenek megalapozott adatokat az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol;

18.  emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az EGAA-kérelmekkel kapcsolatos összes dokumentumhoz;

19.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

20.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/644 határozata (2015. április 15.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Görögország „EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting” referenciaszámú kérelme) (HL L 106., 2015.4.24., 29. o.).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Görögország EGF/2018/003 EL/Attica publishing referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2019/275 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2020. február 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat