Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2240(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0377/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0377/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 29/11/2018 - 8.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0471

Pieņemtie teksti
PDF 153kWORD 54k
Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris - Brisele
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2018/003 EL/Attica publishing
P8_TA(2018)0471A8-0377/2018
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0377/2018),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi;

C.  tā kā Grieķija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2018/003 EL/Attica publishing, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar 550 darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kura klasificēta NACE 2. redakcijas 58. nodaļā (“Izdevējdarbība”), NUTS 2. līmeņa Atikas reģionā (EL30) Grieķijā;

D.  tā kā šis pieteikums pamatojas uz EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas nosaka vismaz 500 darba ņēmēju atlaišanu deviņu mēnešu pārskata perioda laikā uzņēmumos, kas darbojas vienā ekonomikas nozarē, kura definēta NACE 2. redakcijas nodaļas līmenī, un kas atrodas vienā reģionā vai divos kaimiņu reģionos, vai vairāk nekā divos kaimiņu reģionos, kuri definēti NUTS 2. līmenī, ja divos no šiem reģioniem kopā dalībvalstī skarti vairāk nekā 500 darba ņēmēji,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Grieķija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 2 308 500 EUR apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, 3 847 500 EUR;

2.  norāda, ka Grieķijas iestādes pieteikumu iesniedza 2018. gada 22. maijā un ka pēc Grieķijas sniegtās papildu informācijas saņemšanas Komisija 2018. gada 4. oktobrī pabeidza pieteikuma izvērtēšanu un tajā pašā dienā to darīja zināmu Parlamentam, ievērojot 12 nedēļu termiņu;

3.  norāda — Grieķija argumentē, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi, konkrētāk, ar tās ietekmi uz Grieķijas ekonomiku, tostarp reālā IKP uz vienu iedzīvotāju samazināšanos, bezdarba pieaugumu, algu samazināšanos un samazinātiem mājsaimniecību ienākumiem līdz ar straujo digitālo attīstību, kura apvienojumā ar to, ka nozīmīgi reklāmdevēji ir samazinājuši izdevumus par reklāmām, pārveido izdevējdarbības nozari; norāda, ka nozare piedzīvo gan reklāmas, gan pārdošanas ieņēmumu samazinājumu;

4.  atgādina, ka darbinieku atlaišana, kas notika trīs uzņēmumos, kuri darbojas Grieķijas izdevējdarbības nozarē, visticamāk, radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vietējo ekonomiku un ka darbinieku atlaišanas sekas ir saistītas ar grūtībām atrast jaunu darbu, jo trūkst darbvietu, trūkst arodmācību kursu, kuri atbilstu apzinātajām darba tirgus vajadzībām, un darbu meklē liels skaits darba ņēmēju;

5.  ar bažām uzsver, ka Atikas reģions veido ievērojamu daļu bezdarba un ilgtermiņa bezdarba Grieķijā, kur bezdarba līmenis joprojām ir augsts;

6.  atgādina, ka šis ir otrais Grieķijas pieteikums finansiālam ieguldījumam no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā Atikas izdevējdarbības nozarē — pirmais pieteikums EGF/2014/018 tika iesniegts 2014. gadā un tika apstiprināts(4);

7.  norāda, ka pieteikums attiecas uz 550 atlaistiem darbiniekiem, no kuriem liela daļa ir sievietes (41,82 %); turklāt norāda, ka 14,73 % no atlaistajiem darbiniekiem ir vecāki par 55 gadiem un 1,6 % ir jaunāki par 30 gadiem; ņemot to vērā, atzīst, ka EGF līdzfinansētiem aktīviem darba tirgus pasākumiem ir svarīga nozīme, lai uzlabotu šo neaizsargāto grupu izredzes atgriezties darba tirgū;

8.  atzinīgi vērtē to, ka plānotajā mācību piedāvājumā ir ņemta vērā pieredze, kas gūta saistībā ar pieteikumu EGF-2014-018 GR/Atika, ar kuru, kā liecina vēl notiekošs novērtējums, ir izdevies panākt labus integrācijas rādītājus;

9.  norāda, ka nav plānoti pasākumi jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), lai gan NEET īpatsvars Grieķijā joprojām ir augsts;

10.  norāda, ka finansiālo pabalstu priekšnoteikums ir attiecīgo saņēmēju aktīva līdzdalība un ka tie var darboties kā reāls stimuls Grieķijas īpašajā ekonomiskajā situācijā;

11.  norāda, ka finanšu pabalsti un stimuli, piemēram, darbā pieņemšanas stimuli, kā arī darba meklēšanas un mācību pabalsti, ir tuvu EGF regulā noteiktajam maksimumam, t. i., 35 %;

12.  norāda, ka Grieķija plāno īstenot piecu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, proti: i) profesionālā orientācija un palīdzība darba meklēšanā; ii) apmācība, pārkvalifikācija un arodmācības atbilstoši darba tirgus vajadzībām; iii) ieguldījums uzņēmuma izveidē; iv) darba meklēšanas pabalsts un mācību pabalsts; v) darbā pieņemšanas stimuli;

13.  pieņem zināšanai, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar Atēnu dienas laikrakstu žurnālistu savienības (ΕΣΗΕΑ), Atēnu dienas laikrakstu darbinieku asociācijas (ΕΠΗΕΑ) un Darba ministrijas pārstāvjiem;

14.  uzsver — Grieķijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un ka netiks pieļauta finansējuma dublēšanās;

15.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam vajadzētu būt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

16.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus, un atzinīgi vērtē Grieķijas sniegto apstiprinājumu šajā sakarībā;

17.  aicina Komisiju mudināt valstu iestādes turpmākajos priekšlikumos sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ, iespējams, tiks pieņemti jauni darbinieki, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, tostarp par darbvietu kvalitāti un reintegrācijas līmeni, kas sasniegts ar EGF intervenci;

18.  atgādina par savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

19.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

20.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

21.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 15. aprīļa Lēmums (ES) 2015/644 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting) (OV L 106, 24.4.2015, 29.–30. lpp.).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Grieķijas pieteikumu EGF/2018/003 EL/Attica publishing

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2019/275.)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 6. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika