Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2240(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0377/2018

Teksty złożone :

A8-0377/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/11/2018 - 8.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0471

Teksty przyjęte
PDF 152kWORD 53k
Czwartek, 29 listopada 2018 r. - Bruksela
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2018/003 EL/Attica publishing
P8_TA(2018)0471A8-0377/2018
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Grecję – EGF/2018/003 EL/Attica publishing (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.)(3), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0377/2018),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub skutkami światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej;

C.  mając na uwadze, że w Grecja złożyła wniosek EGF/2018/003 EL/Attica publishing o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniem 550 osób w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 58 według NACE Rev. 2 (działalność wydawnicza) w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Attyka (EL30) w Grecji;

D.  mając na uwadze, że omawiany wniosek jest oparty na kryterium interwencji przewidzianym w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w dziewięciomiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwach działających w tym samym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach lub w więcej niż dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS 2, pod warunkiem że w dwóch regionach w państwie członkowskim łączna liczba pracowników zwolnionych przekracza 500;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Grecja ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 2 308 500 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60% łącznych kosztów wynoszących 3 847 500 EUR;

2.  odnotowuje, że władze Grecji złożyły wniosek w dniu 22 maja 2018 r. oraz że po przekazaniu przez Grecję dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę tego wniosku w dniu 4 października 2018 r. i przekazała ją Parlamentowi tego samego dnia, przestrzegając terminu 12 tygodni;

3.  zwraca uwagę, że Grecja argumentuje, iż zwolnienia te są wynikiem globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, a w szczególności jego wpływu na gospodarkę Grecji, czego przejawem jest m.in. spadek realnego PKB na mieszkańca, wzrost bezrobocia, spadek płac oraz niższe dochody gospodarstw domowych w połączeniu z szybko zachodzącymi zmianami w sferze cyfrowej, co wraz z obniżeniem wydatków ogłoszeniodawców na reklamę prowadzi do transformacji w sektorze wydawniczym; zauważa, że sektor ten doświadcza spadku zarówno przychodów z reklam, jak i sprzedaży;

4.  przypomina, że należy spodziewać się, iż zwolnienia, do których doszło w trzech przedsiębiorstwach działających w greckim sektorze wydawniczym, będą stanowiły ogromne obciążenie dla lokalnej gospodarki oraz że następstwa zwolnień wiążą się z trudnościami w przekwalifikowaniu z powodu niewystarczającej liczby miejsc pracy, braku szkoleń zawodowych, które odpowiadają stwierdzonym potrzebom rynku pracy, i z dużą liczbą osób poszukujących pracy;

5.  z niepokojem podkreśla, że na region Attyki przypada znaczna część bezrobocia i długotrwałego bezrobocia w Grecji, w której utrzymuje się ono nadal na wysokim poziomie;

6.  przypomina, że jest to już drugi wniosek złożony przez Grecję w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze wydawniczym w Attyce, a poprzedni wniosek EGF/2014/018 z 2014 r. został rozpatrzony pozytywnie(4);

7.  odnotowuje, że wniosek dotyczy 550 zwolnionych pracowników, z których duża część (41,82%) to kobiety; ponadto zauważa, że 14,73% zwolnionych pracowników ma ponad 55 lat, a 1,6% ma mniej niż 30 lat; w związku z tym uznaje znaczenie aktywnych instrumentów rynku pracy współfinansowanych z EFG w celu zwiększenia szans powrotu tych szczególnie wrażliwych grup na rynek pracy;

8.  wyraża zadowolenie, że planowana oferta szkoleniowa odzwierciedla doświadczenia wyniesione z wniosku EGF-2014-018 GR/Attica, który według bieżącej oceny osiągnął dobry wskaźnik integracji;

9.  zauważa, że nie planuje się żadnych środków na rzecz młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się, mimo że liczba takich osób utrzymuje się w Grecji na wysokim poziomie;

10.  podkreśla, że dodatki finansowe są uzależnione od aktywnego udziału docelowych beneficjentów i mogą służyć jako rzeczywista zachęta w szczególnej sytuacji gospodarczej Grecji;

11.  zauważa, że dodatki i zachęty finansowe, np. środki motywujące do zatrudnienia, dodatki na poszukiwanie pracy i dodatki na szkolenia zbliżają się do maksymalnego pułapu 35 % ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie EFG;

12.  (i) poradnictwo zawodowe i pomoc w poszukiwaniu pracy; (ii) szkolenia, nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych i szkolenie zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy; (iii) pomoc na założenie działalności gospodarczej; (iv) dodatek z tytułu poszukiwania pracy i dodatek na szkolenia oraz (v) środki motywujące do zatrudnienia;

13.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono po konsultacjach z przedstawicielami związku zawodowego dziennikarzy ateńskiej prasy codziennej (ΕΣΗΕΑ), związkiem zawodowym pracowników ateńskiego sektora publikacji prasy codziennej (ΕΠΗΕΑ) i z Ministerstwem Pracy;

14.  podkreśla, że władze greckie potwierdziły, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz że będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

15.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

16.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów, i z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie ze strony Grecji w tym względzie;

17.  zwraca się do Komisji, by w przyszłych wnioskach wzywała organy krajowe do podawania dalszych informacji o sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz do gromadzenia potwierdzonych danych dotyczących wpływu finansowania z EFG, w tym w odniesieniu do współczynnika reintegracji i jakości miejsc pracy uzyskanych dzięki EFG;

18.  ponownie apeluje do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

19.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/644 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting z Grecji) (Dz.U. L 106 z 24.4.2015, s. 29–30).


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Grecję – EGF/2018/003 EL/Attica działalność wydawnicza

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2019/275.)

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności