Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2240(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0377/2018

Predkladané texty :

A8-0377/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.6

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0471

Prijaté texty
PDF 152kWORD 47k
Štvrtok, 29. novembra 2018 - Brusel
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/003 EL/Attica publishing
P8_TA(2018)0471A8-0377/2018
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Grécka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (ďalej len „nariadenie o EGF“),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (ďalej lej „MID z 2. decembra 2013“), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0377/2018),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná dynamicky a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie;

C.  keďže Grécko podalo žiadosť EGF/2018/003 EL/Attica publishing o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 550 pracovníkov v odvetví ekonomickej činnosti zaradenom do divízie 58 klasifikácie NACE Revision 2 (nakladateľské činnosti) v gréckom regióne Atika (EL30) úrovne NUTS 2;

D.  keďže žiadosť vychádza z kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF, podľa ktorého musí byť v referenčnom období deviatich mesiacov prepustených najmenej 500 pracovníkov v podnikoch, ktoré pôsobia v rovnakom hospodárskom odvetví vymedzenom ako úroveň divízie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom alebo dvoch susediacich regiónoch, alebo vo viac ako dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2 za predpokladu, že v dvoch z týchto regiónov spolu v rámci jedného členského štátu je dotknutých viac ako 500 pracovníkov;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF sú splnené, a že Grécko má preto podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok vo výške 2 308 500 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 3 847 500 EUR;

2.  poznamenáva, že grécke orgány podali žiadosť 22. mája 2018 a že na základe dodatočných informácií, ktoré Grécko poskytlo, Komisia 4. októbra 2018 dokončila svoje hodnotenie a v ten istý deň o tom informovala Európsky parlament, pričom dodržala lehotu 12 týždňov;

3.  poznamenáva, že Grécko tvrdí, že prepúšťanie je spojené s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou, konkrétnejšie s jej účinkami na grécke hospodárstvo vrátane poklesu reálneho HDP na obyvateľa, rastúcej nezamestnanosti, zníženia platov a zníženého príjmu domácností spolu s rýchlym digitálnym vývojom, ktorý spoločne so škrtmi vo výdavkoch na reklamu zo strany dôležitých inzerentov mení nakladateľský sektor; konštatuje, že toto odvetvie čelí poklesu príjmov z reklamy aj z predaja;

4.  pripomína, že sa očakáva, že prepúšťanie, ku ktorému došlo v troch podnikoch v gréckom nakladateľskom sektore, bude mať veľmi nepriaznivý vplyv na miestne hospodárstvo, a že dôsledkom prepúšťania je aj to, že je veľmi ťažké pracovníkov opätovne zamestnať vzhľadom na nedostatok pracovných miest, nedostatok kurzov odbornej prípravy, ktoré zodpovedajú uznaným potrebám na pracovnom trhu, a vysoký počet uchádzačov o zamestnanie;

5.  so znepokojením zdôrazňuje, že región Atika predstavuje veľký podiel nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti v Grécku, kde je nezamestnanosť stále vysoká;

6.  pripomína, že toto je už druhá žiadosť Grécka o finančný príspevok z EGF v súvislosti s prepúšťaním v odvetví nakladateľských činností v regióne Atika, pričom prvá žiadosť EGF/2014/018 bola predložená v roku 2014 a bolo o nej rozhodnuté kladne(4);

7.  poznamenáva, že žiadosť sa týka 550 prepustených pracovníkov, ktorých veľký podiel tvoria ženy (41,82 %); dodáva, že 14,73 % prepustených pracovníkov má viac ako 55 rokov a 1,6 % má menej ako 30 rokov; vzhľadom na túto skutočnosť uznáva dôležitosť aktívnych opatrení na trhu práce spolufinancovaných z EGF vzhľadom na zvyšovanie šancí týchto rizikových skupín opätovne sa začleniť do trhu práce;

8.  víta skutočnosť, že plánovaná ponuka odbornej prípravy zohľadňuje ponaučenia zo žiadosti EGF/2014/018 GR/Attica, v prípade ktorej sa podľa prebiehajúceho hodnotenia dosiahla dobrá miera integrácie;

9.  konštatuje, že pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), sa neplánujú žiadne opatrenia napriek tomu, že podiel týchto ľudí v Grécku zostáva na vysokej úrovni;

10.  zdôrazňuje, že finančné príspevky sú podmienené aktívnou účasťou cieľových príjemcov a môžu byť skutočným stimulom v konkrétnom hospodárskom kontexte Grécka;

11.  konštatuje, že finančné príspevky a stimuly, t. j. náborové stimuly a príspevky na hľadanie zamestnania a odbornú prípravu, sa približujú maximálnemu podielu 35 % stanovenému v nariadení o EGF;

12.  poznamenáva, že Grécko plánuje päť typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) profesijné poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania, ii) odborná príprava, rekvalifikácia a odborné vzdelávanie v súlade s potrebami trhu práce, iii) príspevok na založenie podniku, iv) príspevok na hľadanie zamestnania a odbornú prípravu, v) náborové stimuly;

13.  berie na vedomie, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii so zástupcami Únie novinárov aténskych denníkov (ΕΣΗΕΑ), Združenia pracovníkov aténskych denných publikácií (ΕΠΗΕΑ) a ministerstva práce;

14.  zdôrazňuje, že grécke orgány potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu;

15.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

16.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví, a v tejto súvislosti víta potvrdenie Grécka;

17.  vyzýva Komisiu, aby vnútroštátne orgány nabádala, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú vyhliadky na rast, a mohli by preto poskytnúť ľuďom prácu, a aby zbierali potvrdené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest a o miere opätovného začlenenia do trhu práce dosiahnutej vďaka EGF;

18.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

19.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

20.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/644 z 15. apríla 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting z Grécka) (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2015, s. 29).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Grécka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2019/275.)

Posledná úprava: 6. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia