Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2240(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0377/2018

Predložena besedila :

A8-0377/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0471

Sprejeta besedila
PDF 141kWORD 53k
Četrtek, 29. november 2018 - Bruselj
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/003 EL/Attica publishing
P8_TA(2018)0471A8-0377/2018
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2018 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Grčije – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, zlasti člena 12(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljnjem besedilu: Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0377/2018),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

C.  ker je Grčija vložila vlogo EGF/2018/003 EL/Attica publishing za finančni prispevek iz ESPG po odpustitvi 550 presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 58 NACE Revizija 2 (Založništvo), v grški regiji na ravni NUTS 2 Atika (EL30);

D.  ker je vloga utemeljena na merilih za pomoč iz člena 4(1)(b) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je najmanj 500 delavcev postalo presežnih v referenčnem obdobju devetih mesecev v podjetjih, ki delujejo v isti gospodarski panogi na ravni oddelka NACE Revizija 2 in se nahajajo v eni regiji ali dveh sosednjih regijah ali v več kot dveh sosednjih regijah na ravni NUTS 2, če je prizadetih več kot 500 delavcev v dveh regijah skupaj v državi članici;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(b) Uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Grčija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 2 308 500 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 3 847 500 EUR;

2.  ugotavlja, da so grški organi vlogo predložili 22. maja 2018, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Grčija, oceno te vloge dokončala 4. oktobra 2018 in jo še istega dne posredovala Parlamentu, kar pomeni, da je upoštevala rok 12 tednov;

3.  je seznanjen s trditvami Grčije, da so odpuščanja presežnih delavcev povezana s svetovno finančno in gospodarsko krizo, zlasti z njenimi učinki na grško gospodarstvo, ki vključujejo zmanjšanje realnega BDP na prebivalca, čedalje večjo brezposelnost, vedno nižje plače in manjše dohodke gospodinjstev, v povezavi s hitrim digitalnim razvojem, ki skupaj z manjšimi odhodki za oglaševanje pomembnih oglaševalcev spreminja založniški sektor; ugotavlja, da se sektor sooča z zmanjšanjem prihodkov iz oglaševanja in prodaje;

4.  želi spomniti, da bodo odpuščanja, do katerih je prišlo v treh podjetjih, ki delujejo v grškem sektorju založništva, po pričakovanjih močno škodila lokalnemu gospodarstvu, njihov učinek pa je povezan s težavami pri prezaposlovanju zaradi pomanjkanja delovnih mest, odsotnosti poklicnega usposabljanja, ki bi ustrezalo preverjenim potrebam na trgu dela, in velikega števila iskalcev zaposlitve;

5.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da brezposelnost in dolgoročna brezposelnost v Atiki prispevata velik delež k brezposelnosti v Grčiji, kjer je ta še vedno visoka;

6.  želi spomniti, da je to druga vloga Grčije za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja v sektorju založništva v Atiki, saj je bila leta 2014 vložena vloga EGF/2014/018, ki je bila rešena pozitivno(4);

7.  ugotavlja, da se vloga nanaša na 550 delavcev, ki so postali presežni, od tega je veliko žensk (41,82 %); ugotavlja tudi, da je 14,73 % presežnih delavcev starejših od 55 let, 1,6 % pa je mlajših od 30 let; glede na navedeno priznava pomen aktivnih ukrepov na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, za izboljšanje možnosti ponovnega vključevanja teh ranljivih skupin na trg dela;

8.  pozdravlja, da se pri načrtovani ponudbi usposabljanja upoštevajo izkušnje, pridobljene v sklopu vloge EGF-2014-018 GR/Attica, ki je po podatkih iz ocenjevanja, ki poteka, dosegla dobre rezultate na področju vključevanja;

9.  ugotavlja, da ni načrtovanih ukrepov za mlade, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne usposabljajo, čeprav je njihov delež v Grčiji še vedno visok;

10.  poudarja, da so finančna nadomestila pogojena z dejavnim sodelovanjem ciljnih upravičencev in lahko v posebnem ekonomskem kontekstu Grčije služijo kot dejanska spodbuda;

11.  ugotavlja, da so se finančna nadomestila in spodbude, tj. spodbude za zaposlovanje ter nadomestila za iskanje zaposlitve in usposabljanje, približale največjemu deležu 35 %, ki je določen v uredbi o ESPG;

12.  je seznanjen, da Grčija načrtuje pet vrst ukrepov za odpuščene delavce, na katere se nanaša ta vloga, in sicer: (i) poklicno usmerjanje in pomoč pri iskanju zaposlitve; (ii) usposabljanje, prekvalifikacija in poklicno usposabljanje v skladu s potrebami trga dela; (iii) prispevek za ustanovitev podjetja; (iv) nadomestilo za iskanje zaposlitve in usposabljanje; (v) spodbude za zaposlovanje;

13.  priznava, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen ob posvetovanju s predstavniki združenja novinarjev atenskega dnevnega časopisja (ΕΣΗΕΑ), sindikata zaposlenih v atenskem dnevnem časopisju (ΕΠΗΕΑ) in ministrstva za delo;

14.  poudarja, da grški organi potrjujejo, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in da se bo preprečilo vsakršno dvojno financiranje;

15.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

16.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev, in pozdravlja zagotovilo Grčije v zvezi s tem;

17.  poziva Komisijo, naj nacionalnim organom naroči, naj v prihodnjih predlogih posredujejo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, tudi o kakovosti delovnih mest in stopnji ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo iz ESPG;

18.  želi spomniti na svoj poziv Komisiji, naj javnosti omogoči dostop do vseh dokumentov, povezanih z vlogami za sredstva ESPG;

19.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Sklep (EU) 2015/644 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. aprila 2015 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting iz Grčije) (UL L 106, 24.4.2015, str. 29).


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Grčije – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2019/275.)

Zadnja posodobitev: 30. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov