Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2240(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0377/2018

Ingivna texter :

A8-0377/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.6

Antagna texter :

P8_TA(2018)0471

Antagna texter
PDF 140kWORD 49k
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/003 EL/Attica publishing
P8_TA(2018)0471A8-0377/2018
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 29 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Grekland – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014‑2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1)(nedan kallad förordningen om fonden),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0377/2018), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt.

C.  Grekland har lämnat in ansökan EGF/2018/003 EL/Attica publishing om ekonomiskt stöd från fonden efter 550 uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 58 (förlagsverksamhet) i Nuts 2-regionen Attika (EL30) i Grekland.

D.  Ansökan lämnades in på grundval av insatskriteriet i artikel 4.1 b i förordningen om fonden, där det krävs att minst 500 arbetstagare blir uppsagda under en referensperiod på nio månader vid företag som alla verkar inom samma näringsgren som definieras som en huvudgrupp i Nace rev. 2 och som är belägna i en region eller i två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2‑nivå, eller i fler än två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2-nivå, förutsatt att mer än 500 arbetstagare berörs i två regioner i en medlemsstat.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att de villkor som fastställs i artikel 4.1 b i förordningen om fonden är uppfyllda och att Grekland är berättigat till ett ekonomiskt stöd på 2 308 500 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 3 847 500 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna lämnade in ansökan den 22 maj 2018 och att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Grekland lämnat, slutförde sin bedömning den 4 oktober 2018 och underrättade parlamentet samma dag, det vill säga tidsfristen på 12 veckor respekterades.

3.  Europaparlamentet noterar att Grekland hävdar att uppsägningarna är kopplade till den globala finansiella och ekonomiska krisen, särskilt dess effekter på den grekiska ekonomin, däribland en nedgång i BNP per capita, stigande arbetslöshet, sjunkande löner och minskad inkomst för hushållen i kombination med den snabba digitala utvecklingen som, tillsammans med stora annonsörers nedskärningar av sina marknadsföringsutgifter, håller på att förändra förlagsbranschen. Parlamentet noterar att branschen står inför en minskning av både reklam- och försäljningsintäkterna.

4.  Europaparlamentet påminner om att de uppsägningar som skett i tre företag inom den grekiska förlagsbranschen förväntas ha en betydande negativ inverkan på den lokala ekonomin, och att effekten av uppsägningarna är kopplad till svårigheterna att omplacera personal på grund av bristen på arbetstillfällen, brist på yrkesutbildningskurser som motsvarar de faktiska behoven på arbetsmarknaden och det stora antalet arbetssökande.

5.  Europaparlamentet betonar med oro att regionen Attika står för en stor del av arbetslösheten och långtidsarbetslösheten i Grekland, där arbetslösheten fortfarande är hög.

6.  Europaparlamentet påminner om att detta är den andra ansökan från Grekland om ekonomiskt stöd från fonden i samband med uppsägningar inom förlagsbranschen i Attika. Den första ansökan, EGF/2014/018, lämnades in 2014 och ledde till ett positivt beslut(4).

7.  Europaparlamentet noterar att ansökan avser 550 arbetstagare som sagts upp, varav ett stort antal är kvinnor (41,82 %). Parlamentet noterar dessutom att 14,73 % av de uppsagda är äldre än 55 år och att 1,6 % är under 30 år. Parlamentet erkänner därför vikten av aktiva arbetsmarknadsåtgärder som samfinansieras av fonden för att förbättra möjligheterna för återinträde på arbetsmarknaden för dessa utsatta grupper.

8.  Europaparlamentet välkomnar att det planerade utbildningsutbudet återspeglar erfarenheterna från den första ansökan EGF/2014/018 GR/Attica, som, enligt den pågående utvärderingen, har inneburit att goda integrationsnivåer har uppnåtts.

9.  Europaparlamentet noterar att inga åtgärder planeras för unga som varken arbetar eller studerar, trots att andelen unga som varken arbetar eller studerar fortfarande är hög i Grekland.

10.  Europaparlamentet understryker att ekonomiska bidrag förutsätter att de berörda stödmottagarna deltar aktivt och kan tjäna som ett verkligt incitament i den särskilda ekonomiska situationen i Grekland.

11.  Europaparlamentet noterar att ekonomiska bidrag och incitament, dvs. anställningsincitament, jobbsöknings- och utbildningsbidrag, ligger nära den högsta nivå på 35 % som fastställs i förordningen om fonden.

12.  Europaparlamentet noterar att Grekland planerar fem olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: i) yrkesvägledning och stöd till arbetssökande, ii) utbildning, omskolning och yrkesutbildning i enlighet med arbetsmarknadens behov, iii) starta eget-bidrag, iv) arbetssökar- och utbildningsbidrag, v) anställningsstöd.

13.  Europaparlamentet konstaterar att Grekland har uppgett att det samordnade paketet med individanpassade tjänster utarbetats i samråd med representanter för Journalistförbundet vid Atens dagstidningar (ΕΣΗΕΑ), organisationen för arbetstagare vid dagspressen i Aten (ΕΠΗΕΑ) och arbetsministeriet.

14.  Europaparlamentet betonar att de grekiska myndigheterna har bekräftat att de åtgärder som avses inte får stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras.

15.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

16.  Europaparlamentet upprepar att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer och välkomnar Greklands bekräftelse av detta.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vädja till nationella myndigheter om att i framtida förslag lämna mer information om de sektorer som har tillväxtpotential och därför kan förväntas anställa personer, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansieringen från fonden, inbegripet om kvaliteten på sysselsättningen och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

18.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen om att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

19.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/644 av den 15 april 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting från Grekland) (EUT L 106, 24.4.2015, s. 29).


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Grekland – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2019/275.)

Senaste uppdatering: 30 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy