Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0245(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0356/2018

Внесени текстове :

A8-0356/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Приети текстове :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

Приети текстове
PDF 228kWORD 65k
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I
P8_TA(2018)0472A8-0356/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 29 ноември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)
(-1)  Създаването на пространство, в което е гарантирано свободното движение на хора през вътрешните граници, е едно от главните постижения на Съюза. Нормалното функциониране и укрепването на това пространство, което се основава на доверие и солидарност, следва да бъде обща цел на Съюза и държавите членки, които са изразили съгласие да участват в него. Същевременно е необходимо да се реагира съвместно на ситуации, които засягат сериозно обществения ред или вътрешната сигурност в това пространство или в части от него, чрез предоставяне на възможност за временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства и като крайна мярка, като същевременно се засилва сътрудничеството между засегнатите държави членки.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  В пространство, където лицата могат да се движат свободно, повторното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници следва да остане изключение. Решението за повторно въвеждане на контрол на вътрешните граници следва да бъде взето само като крайна мярка, за ограничен период от време и до степен, до която граничният контрол е необходим и пропорционален спрямо ясно установени сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност.
(1)  В пространство, където лицата могат да се движат свободно, повторното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници следва да остане изключение. Тъй като временното повторно въвеждане на контрол на вътрешните граници оказва въздействие върху свободното движение на хора, то следва да бъде предприемано само като крайна мярка, за ограничен период от време и до степен, до която граничният контрол е необходим и пропорционален спрямо ясно установени сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност. Всяка подобна мярка следва да бъде преустановена веднага щом основанията за нея престанат да съществуват.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1а)  Миграцията и пресичането на външните граници от голям брой граждани на трети държави не следва само по себе си да се счита за заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  За справяне с установените сериозни заплахи могат да се използват различни мерки, в зависимост от естеството и мащаба на тези заплахи. Държавите членки разполагат също така с полицейски правомощия, както е посочено в член 23 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)8, които, при спазване на някои условия, могат да се използват в граничните зони. В Препоръката на Комисията относно пропорционалните полицейски проверки и полицейското сътрудничество в Шенгенското пространство9 се предоставят насоки на държавите членки във връзка с това.
(2)  За справяне с установените сериозни заплахи могат да се използват различни мерки в зависимост от естеството и мащаба на тези заплахи. Макар да е ясно, че полицейските правомощия се различават по своето естество и цел от граничния контрол, държавите членки разполагат с такива полицейски правомощия, както е посочено в член 23 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)8, които, при спазване на някои условия, могат да се използват в граничните зони. В Препоръката на Комисията относно пропорционалните полицейски проверки и полицейското сътрудничество в Шенгенското пространство9 се предоставят насоки на държавите членки във връзка с това.
__________________
__________________
8 OВ L 77, 23.3.2016 г., стp. 1
8 OВ L 77, 23.3.2016 г., стp. 1
9 C(2017)3349, 12.05.2017.
9 C(2017)3349, 12.05.2017.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2a)  Преди да прибегнат до повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, държавите членки следва да дадат предимство на алтернативните мерки. По-специално съответната държава членка следва, при необходимост и когато това е обосновано, да обмисли по-ефективно използване или засилване на полицейските проверки на своя територия, включително в граничните райони и по основните транспортни маршрути, въз основа на оценка на риска, като гарантира, че тези полицейски проверки нямат за цел граничен контрол. Съвременните технологии са от решаващо значение за справянето със заплахите за обществения ред или вътрешната сигурност. Държавите членки следва да извършват оценка на това дали може да бъде намерено адекватно решение на дадената ситуация, както от оперативна гледна точка, така и по отношение на обмена на информация между полицията и разузнавателните служби.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Опитът обаче показа, че някои сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност могат да продължават да съществуват много след изтичането на посочените срокове, например трансграничните терористични заплахи или случаите на вторични движения на незаконни мигранти в рамките на Съюза, с които беше обосновано повторното въвеждане на граничен контрол. Ето защо е необходимо и обосновано сроковете, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол, да се адаптират към актуалните нужди, като същевременно се гарантира, че с тази мярка не се злоупотребява и тя остава изключение, което да се използва единствено като крайно средство. За тази цел общият срок, приложим съгласно член 25 от Кодекса на шенгенските граници, следва да се удължи на една година.
(4)  Опитът обаче показа, че рядко има нужда от повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници за периоди, по-дълги от два месеца. Само при изключителни обстоятелства някои сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност могат да продължат и след максималния срок от шест месеца, който понастоящем е разрешен за повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. Ето защо е необходимо сроковете, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол, да се адаптират, като същевременно се гарантира, че с тази мярка не се злоупотребява и тя остава изключение, което да се използва единствено като крайно средство.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4а)  Всяка дерогация от основния принцип на свободно движение на хора следва да се тълкува стриктно, а понятието за обществен ред предполага наличие на действителна, настояща и достатъчно сериозна заплаха, която засяга някой от основните интереси на обществото.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  С цел да се гарантира, че този контрол на вътрешните граници остава изключение, държавите членки следва да представят оценка на риска по отношение на планираното повторно въвеждане на граничен контрол или удължаване на срока му. Оценката на риска следва по-специално да включва преценка на срока, в който се очаква установената заплаха да продължи, и участъците от вътрешните граници, които са засегнати, да докаже, че удължаването на срока на граничния контрол е крайна мярка и да обясни как граничният контрол ще допринесе за справянето с установената заплаха. В случай че вътрешният граничен контрол продължи за срок, който надхвърля шест месеца, в оценката на риска следва да се докаже в ретроспектива ефективността на повторно въведения граничен контрол за справяне с установените заплахи и да се предоставят подробни обяснения за допитването до всяка съседна държава членка, засегната от това удължаване на срока, и нейното участие в определянето на най-малко утежняващите оперативни договорености.
(5)  С цел да се гарантира, че този контрол на вътрешните граници представлява крайна мярка и остава изключение, държавите членки следва да представят оценка на риска по отношение на планираното удължаване на срока на граничния контрол с повече от два месеца. Оценката на риска следва по-специално да включва преценка на периода, през който се очаква установената заплаха да продължи, и участъците от вътрешните граници, които са засегнати, да докаже, че удължаването на срока на граничния контрол е крайна мярка, по-специално като се обоснове, че алтернативните мерки са се оказали или се считат за недостатъчни, и да обясни как граничният контрол ще допринесе за справянето с установената заплаха. В оценката на риска следва да се докажат в ретроспектива ефективността и ефикасността на повторно въведения граничен контрол за справяне с установените заплахи и да се предоставят подробни обяснения за допитването до всяка съседна държава членка, засегната от това удължаване на срока, и нейното участие в определянето на най-малко утежняващите оперативни договорености. Държавите членки следва да запазят възможността при необходимост да класифицират цялата предоставена информация или част от нея.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5а)   Когато предлаганото повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници е свързано с конкретни планирани прояви, чието естество и продължителност са с извънреден характер, като например спортни прояви, срокът за прилагането му следва да бъде много точно определен, ограничен и свързан с реалната продължителност на проявата.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Качеството на оценката на риска, представена от държавата членка, ще бъде много важно при оценката на необходимостта и пропорционалността на планираното повторно въвеждане на граничен контрол или удължаването на неговия срок. Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол следва да участват в тази оценка.
(6)  Качеството на оценката на риска, представена от държавата членка, ще бъде много важно при оценката на необходимостта и пропорционалността на планираното повторно въвеждане на граничен контрол или удължаването на неговия срок. Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европол, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Агенцията на Европейския съюз за основните права следва да участват в тази оценка.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Правомощието на Комисията да издава становище съгласно член 27, параграф 4 от Кодекса на шенгенските граници следва да се измени, за да се отразят новите задължения на държавите членки във връзка с оценката на риска, включително сътрудничеството със засегнатите държави членки. Когато се извършва граничен контрол на вътрешните граници в продължение на над шест месеца, Комисията следва да бъде задължена да издаде становище. Процедурата за консултации, предвидена в член 27, параграф 5 от Кодекса на шенгенските граници, следва също да се измени, за да се отрази ролята на агенциите на ЕС (Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол), и да се съсредоточи върху практическото прилагане на различните аспекти на сътрудничеството между държавите членки, включително координацията, когато е целесъобразно, на различните мерки от двете страни на границата.
(7)  Процедурата за консултации, предвидена в член 27, параграф 5 от Кодекса на шенгенските граници, следва също да се измени, за да се отрази ролята на агенциите на Съюза, и да се съсредоточи върху практическото прилагане на различните аспекти на сътрудничеството между държавите членки.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  За да може преразгледаните правила да са по-добре адаптирани към предизвикателствата, свързани с продължаващи сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност, следва да се предвиди специална възможност за удължаване на граничния контрол на вътрешните граници за срок над една година. Такова удължаване следва да съпътства съизмеримите извънредни национални мерки, например извънредно положение, които също са предприети в рамките на територията за справяне със заплахата. Във всеки случай тази възможност не следва да води до допълнително удължаване на срока на временния граничен контрол на вътрешните граници над две години.
(8)  За да може преразгледаните правила да са по-добре адаптирани към предизвикателствата, свързани с продължаващи сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност, следва да се предвиди специална възможност за удължаване на граничния контрол на вътрешните граници за срок над шест месеца при изключителни обстоятелства. Такова удължаване следва да съпътства съизмеримите извънредни национални мерки, например извънредно положение, които също са предприети в рамките на територията за справяне със заплахата. Във всеки случай тази възможност не следва да води до допълнително удължаване на срока на временния граничен контрол на вътрешните граници над една година.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8а)   Необходимостта и пропорционалността на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници следва да бъдат съпоставени със заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, предизвикала необходимостта от това повторно въвеждане, като това се прави и за алтернативните мерки, които може да се предприемат на национално равнище или на равнището на Съюза, или и двете, а така също и за последиците от този контрол за свободното движение на хора в пространството без граничен контрол на вътрешните граници.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Препратката към член 29 в член 25, параграф 4 следва да се измени, за да се изясни връзката между сроковете, приложими съгласно член 29 и член 25 от Кодекса на шенгенските граници.
заличава се
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Възможността за извършване на временен граничен контрол по вътрешните граници в отговор на конкретна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, която продължава повече от една година, следва да бъде предмет на специфична процедура.
(10)  Възможността за извършване на временен граничен контрол по вътрешните граници в отговор на конкретна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, която продължава повече от шест месеца, следва да бъде предмет на специфична процедура, за която се изисква препоръка от страна на Съвета.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  За тази цел Комисията следва да издава становище относно необходимостта и пропорционалността на такова удължаване и, където е целесъобразно, относно сътрудничеството със съседните държави членки.
(11)  За тази цел Комисията следва да издава становище относно необходимостта и пропорционалността на такова удължаване. Европейският парламент следва да бъде информиран незабавно относно предлаганото удължаване. Засегнатите държави членки следва да имат възможност да представят забележки на Комисията, преди тя да представи своето становище.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Съветът, като взема предвид становището на Комисията, може да препоръча такова извънредно допълнително удължаване и, когато е целесъобразно, да определи условията за сътрудничество между съответните държави членки, с цел да се гарантира, че това е изключителна мярка, която е в сила само за толкова дълго, колкото е необходимо и обосновано, и е в съответствие с мерките, предприети на национално ниво в рамките на територията за преодоляване на същата конкретна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност. Препоръката на Съвета следва да бъде предварително условие за всяко допълнително удължаване над срока от една година и следователно да бъде от същото естество като вече предвиденото в член 29.
(13)  Съветът, като взема предвид становището на Комисията, може да препоръча такова извънредно допълнително удължаване и, когато е целесъобразно, да определи условията за сътрудничество между съответните държави членки, с цел да се гарантира, че това е изключителна мярка, която е в сила само за толкова дълго, колкото е необходимо и обосновано, и е в съответствие с мерките, предприети на национално ниво в рамките на територията за преодоляване на същата конкретна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност. Препоръката на Съвета следва да бъде предварително условие за всяко допълнително удължаване над срока от шест месеца. Препоръката на Съвета следва да бъде незабавно предадена на Европейския парламент.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13а)  Мерките, предприети съгласно специалната процедура при извънредни обстоятелства, когато цялостното функциониране на пространството без граничен контрол на вътрешните граници е изложено на риск, не следва да бъдат удължавани по силата на мерки, взети в рамките на друга процедура за повторно въвеждане или удължаване на граничния контрол по вътрешните граници, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/399, или да се комбинират с такива мерки.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Когато счита, че дадена държава членка не е изпълнила задълженията си съгласно Договорите, в качеството си на пазител на Договорите Комисията, който следи за прилагането на правото на Съюза, следва да предприеме подходящи мерки в съответствие с член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително като сезира Съда на Европейския съюз.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EС) 2016/399
Член 25 – параграф 1
1.  В случай че в пространството без граничен контрол на вътрешните граници съществува сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в държава членка, тази държава членка може по изключение да въведе повторно граничен контрол на всички или на отделни участъци от вътрешните си граници за ограничен срок, ненадвишаващ 30 дни, или за предполагаемия период на сериозната заплаха, ако неговата продължителност надхвърля 30 дни, но за не повече от шест месеца. Обхватът и продължителността на временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници не излизат извън рамките на строго необходимото в отговор на сериозната заплаха.
1.  В случай че в пространството без граничен контрол на вътрешните граници съществува сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в държава членка, тази държава членка може по изключение като крайна мярка да въведе повторно граничен контрол на всички или на отделни участъци от вътрешните си граници за ограничен срок. Обхватът и продължителността на временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници не излизат извън рамките на строго необходимото в отговор на сериозната заплаха.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EС) 2016/399
Член 25 – параграф 2
2.  Граничен контрол на вътрешните граници се въвежда повторно само като крайна мярка и в съответствие с членове 27, 27а, 28 и 29. Критериите, посочени съответно в членове 26 и 30, се вземат предвид във всеки случай, когато се предвижда вземане на решение за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници съгласно съответно член 27, 27а, 28 или 29.
заличава се
Изменения 22 и 52
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EС) 2016/399
Член 25 – параграф 3
3.  В случай че сериозната заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност в съответната държава членка продължава след изтичане на срока, предвиден в параграф 1 от настоящия член, тази държава членка може да удължи прилагането на граничен контрол на вътрешните си граници при спазване на критериите, посочени в член 26, и в съответствие с член 27, на същите основания като посочените в параграф 1 от настоящия член и като се вземат предвид всички нови елементи, за подновяеми срокове, които съответстват на предвижданата продължителност на сериозната заплаха и не надхвърлят шест месеца.
заличава се
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EС) 2016/399
Член 25 – параграф 4
Общата продължителност на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, включително всяко удължаване, предвидено в параграф 3 от настоящия член, не надхвърля една година.
заличава се
При извънредните случаи, посочени в член 27а, общата продължителност може да бъде допълнително удължена с максимален срок от две години, в съответствие с този член.
При извънредни обстоятелства, съгласно посоченото в член 29, общата продължителност може да бъде удължена с максимален срок от две години, в съответствие с параграф 1 от този член.“.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 26
(1а)  Член 26 се заменя със следното:
Член 26
„Член 26
Критерии за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници
Критерии за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници
Когато дадена държава членка взема като крайна мярка решение за временно повторно въвеждане на граничен контрол на една или повече от своите вътрешни граници или на участъци от тях или решение за удължаване на това повторно въвеждане в съответствие с член 25 или член 28, параграф 1, тази държава членка прави оценка на степента, в която с тази мярка има вероятност по адекватен начин да бъде отстранена заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, и прави оценка на пропорционалността на мярката спрямо тази заплаха. При извършването на тази оценка държавата членка взема предвид по-специално следното:
Преди дадена държава членка да вземе като крайна мярка решение за временно повторно въвеждане на граничен контрол на една или повече от своите вътрешни граници или на участъци от тях или решение за удължаване на това временно повторно въвеждане, тази държава членка прави оценка на следното:
a)  дали може да се счита, че временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници вероятно ще отстрани в достатъчна степен заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност;
б)  дали има вероятност мерки, различни от временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, като например засилено трансгранично полицейско сътрудничество или засилени полицейски проверки, да отстранят в достатъчна степен заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност;
в)  пропорционалността на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници спрямо заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, като взема предвид по-специално:
a)   вероятните последици от евентуалната заплаха за нейния обществен ред или вътрешна сигурност, включително след терористични инциденти или заплахи, включително от страна на организираната престъпност;
i)   вероятните последици от евентуалната заплаха за нейния обществен ред или вътрешна сигурност, включително след терористични инциденти или заплахи, включително от страна на организираната престъпност; и
б)   вероятните последици от тази мярка за свободното движение на хора в пространството без граничен контрол на вътрешните граници.
ii)   вероятните последици от повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници за свободното движение на хора в пространството без граничен контрол на вътрешните граници.
Когато според оценката на дадена държава членка съгласно буква а) от първа алинея временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници вероятно няма да отстрани в достатъчна степен заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, тя не въвежда отново граничен контрол на вътрешните граници.
Когато според оценката на дадена държава членка съгласно буква б) от първа алинея мерки, различни от временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, вероятно ще отстранят в достатъчна степен заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, тя не въвежда отново или не удължава срока на действие на граничния контрол на вътрешните граници и предприема тези мерки.
Когато според оценката на дадена държава членка съгласно буква в) от първа алинея предложеното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници не е пропорционално на заплахата, тя не въвежда отново или не удължава срока на действие на граничния контрол на вътрешните граници.“;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка -i (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – заглавие
-i)  заглавието се заменя със следното:
Процедура за временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници съгласно член 25
Процедура за временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници в случай на предвидена сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност“;
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка -i а (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф -1 (нов)
-iа)  В член 27 преди параграф 1 се вмъква следният нов параграф:
„-1. Когато в пространството без граничен контрол на вътрешните граници съществува сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в дадена държава членка, тази държава членка може, като крайна мярка и в съответствие с критериите, определени в член 26, да въведе повторно граничен контрол на всички или на отделни участъци от вътрешните си граници за ограничен период от не повече от 30 дни или, ако сериозната заплаха продължи над 30 дни, за предвижданата продължителност на сериозната заплаха, но при всички случаи за не повече от два месеца.“;
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка -i б (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 – уводна част
-iб)  В параграф 1 уводната част се заменя със следното:
1.  Когато дадена държава членка планира повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници съгласно член 25, тя нотифицира останалите държави членки и Комисията най-късно четири седмици преди планираното повторно въвеждане или в по-кратък срок, ако обстоятелствата, породили необходимостта от това повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, станат известни по-малко от четири седмици преди планираното повторно въвеждане. За тази цел тя предоставя следната информация:
„1. За целите на параграф -1 съответната държава членка нотифицира останалите държави членки и Комисията най-късно четири седмици преди планираното повторно въвеждане или в по-кратък срок, ако обстоятелствата, породили необходимостта от това повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, станат известни по-малко от четири седмици преди планираното повторно въвеждане. За тази цел тя предоставя следната информация:“;
Изменения 28 и 57
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка i
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 – буква аа
i)  В параграф 1 се добавя нова буква аа), както следва:
заличава се
aа)  оценка на риска, която включва преценка на срока, в който се очаква установената заплаха да продължи, и участъците от вътрешните граници, които са засегнати, доказателства, че удължаването на срока на граничния контрол е крайна мярка и обяснение как граничният контрол ще допринесе за преодоляването на установената заплаха. Когато вече е бил въведен повторно граничен контрол за повече от шест месеца, оценката на риска включва и обяснение как предишното повторно въвеждане на граничен контрол е допринесло за преодоляване на установената заплаха.
Оценката на риска съдържа също така подробен доклад относно координацията, която е била проведена между съответната държава членка и държавата членка или държавите членки, с които съответната държава членка има общи вътрешни граници, на които е въведен граничен контрол.
По целесъобразност Комисията споделя оценката на риска с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка i а (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 – буква а б (нова)
i а)  В параграф 1 се добавя следната буква аб):
„аб) мерки, различни от предложеното повторно въвеждане, предприети или предвидени от държавата членка за преодоляване на заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, както и обоснованата с факти причина алтернативните мерки, като например засиленото трансгранично полицейско сътрудничество и засилените полицейски проверки, да бъдат счетени за недостатъчни;“
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка ii
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 – буква д
д)  ако е целесъобразно, мерките, които ще се предприемат от останалите държави членки, както е договорено преди временното повторно въвеждане на граничен контрол на въпросните вътрешни граници.
д)  ако е целесъобразно, мерките, които ще се предприемат от останалите държави членки, както е договорено преди временното повторно въвеждане на граничен контрол на съответните вътрешни граници.“.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка iii
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 – последното изречение
При необходимост Комисията може да изиска допълнителна информация от съответната държава членка или държави членки, в това число информация относно сътрудничеството с държавите членки, които са засегнати от планираното удължаване на срока на граничния контрол на вътрешните граници, както и допълнителна информация, за да се прецени дали това е крайна мярка.
В случай че е необходимо, Комисията може да изиска допълнителна информация от съответната държава членка или държави членки, в това число информация относно сътрудничеството с държавите членки, които са засегнати от планираното повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол на вътрешните граници, както и по-подробна информация, за да се прецени дали това е крайна мярка.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка iii а (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 a (нов)
iii а)  Вмъква се следният параграф 1a:
„1а. В случай че сериозната заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност в съответната държава членка продължава повече от два месеца, тази държава членка може да удължи прилагането на граничен контрол на вътрешните си граници, като вземе предвид критериите, посочени в член 26, на същите основания като посочените в параграф -1 от настоящия член и като отчита всички нови елементи, за срок, който съответства на предвижданата продължителност на сериозната заплаха и който в никакъв случай не надхвърля шест месеца. Съответната държава членка нотифицира останалите държави членки и Комисията в срока, посочен в параграф 1.“
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка iii б (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 - параграф 1 б (нов)
iii б)  Вмъква се следният параграф 1б:
„1б. За целите на параграф 1а, в допълнение към информацията, посочена в параграф 1, съответната държава членка представя оценка на риска, която:
i)  оценява очакваната продължителност на установената заплаха и кой участък от нейните вътрешни граници е засегнат;
ii)  очертава алтернативните действия или мерки, въведени преди това за справяне с установените заплахи;
iii)  обяснява защо алтернативните действия или мерки, посочени в подточка ii), не са отстранили в достатъчна степен установената заплаха;
iv)  доказва, че удължаването на срока на граничния контрол е крайна мярка; и
v)  обяснява как граничният контрол ще спомогне в по-голяма степен за справяне с установената заплаха.
Оценката на риска, посочена в алинея първа, съдържа също така подробен доклад относно сътрудничеството, осъществено между съответната държава членка и държавата членка или държавите членки, пряко засегната/и от повторното въвеждане на граничен контрол, включително държавите членки, с които съответната държава членка има общи вътрешни граници, на които се осъществява граничен контрол.
Комисията споделя оценката на риска с Агенцията и Европол и може при необходимост да изиска техните становища по нея.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 37 за допълване на настоящия регламент чрез приемане на методология за оценка на риска;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка iii в (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 2
iii в)  Параграф 2 се заменя със следното:
2.  Посочената в параграф 1 информация се предоставя на Европейския парламент и Съвета едновременно с нотификацията ѝ на останалите държави членки и на Комисията съгласно същия параграф.
2.  Посочената в параграфи 1 и 1а информация се предоставя на Европейския парламент и Съвета едновременно с нотификацията ѝ на останалите държави членки и на Комисията съгласно тези параграфи.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка iii г (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 3
iii г)  Параграф 3 се заменя със следното:
3.  Държавите членки, извършващи нотификация по параграф 1, могат, при необходимост и в съответствие с националното си право, да решат да класифицират части от тази информация. Това класифициране не препятства предоставянето на информация от Комисията на Европейския парламент. Предаването и обработката на информацията и документите, предоставени на Европейския парламент съгласно настоящия член, се извършват при спазване на приложимите за Европейския парламент и Комисията правила относно изпращането и обработването на класифицирана информация.
„3. Нотифициращите държави членки могат да класифицират, при необходимост и в съответствие с националното си право, цялата информация, посочена в параграфи 1 и 1а или части от нея. Това класифициране не възпрепятства достъпа до информация, чрез подходящи и сигурни канали за полицейско сътрудничество, за останалите държави членки, засегнати от временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, и не възпрепятства предоставянето на информация от Комисията на Европейския парламент. Предаването и обработката на информацията и документите, предоставени на Европейския парламент съгласно настоящия член, се извършват при спазване на приложимите за Европейския парламент и Комисията правила относно изпращането и обработването на класифицирана информация.“;
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка iv
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 4 – алинея 1
След нотификацията от държава членка съгласно параграф 1 и с оглед на консултациите, предвидени в параграф 5, Комисията или която и да е друга държава членка може да приеме становище, без да се засяга член 72 от ДФЕС.
След нотификацията от държава членка съгласно параграфи 1 и 1а и с оглед на консултациите, предвидени в параграф 5, Комисията или която и да е друга държава членка може да приеме становище, без да се засяга член 72 от ДФЕС.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка iv
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 4 – алинея 2
Когато Комисията има опасения по отношение на необходимостта или пропорционалността на планираното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници или ако прецени, че е подходящо да се проведе консултация по някои аспекти на нотификацията, тя издава становище в този смисъл.
Ако въз основа на съдържащата се в нотификацията информация или на друга получена от нея допълнителна информация Комисията има опасения по отношение на необходимостта или пропорционалността на планираното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници или ако прецени, че е подходящо да се проведе консултация по определен аспект на нотификацията, тя незабавно издава становище в този смисъл.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка iv
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 4 – алинея 3
Когато вече повторно е въведен граничен контрол на вътрешните граници за период от шест месеца Комисията издава становище“.
заличава се
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка v
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 5
Информацията, посочена в параграф 1, както и всяко становище на Комисията или на държава членка по параграф 4 са предмет на консултации, водени от Комисията. Когато е целесъобразно, консултациите включват съвместни заседания между държавата членка, която планира да въведе повторно граничен контрол на вътрешните граници, останалите държави членки, особено пряко засегнатите от тези мерки, и съответните агенции. Разглеждат се пропорционалността на предвидените мерки, установената заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, както и начините да се гарантира прилагането на взаимно сътрудничество между държавите членки. Държавата членка, която планира повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол на вътрешните граници отчита в максимална степен резултатите от тези консултации при извършването на граничния контрол.“.
Информацията, посочена в параграфи 1 и 1а, както и всяко становище на Комисията или на държава членка по параграф 4 са предмет на консултации. Консултациите включват:
i)  съвместни заседания, между държавата членка, която планира да въведе повторно граничен контрол на вътрешните граници, останалите държави членки, особено пряко засегнатите от тези мерки, и Комисията, които се провеждат с оглед на организирането по целесъобразност на взаимно сътрудничество между държавите членки и разглеждането на пропорционалността на мерките спрямо събитията, водещи до повторното въвеждане на граничен контрол, включително всички възможни алтернативни мерки, и заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност;
ii)  когато е целесъобразно, внезапни посещения на място от страна на Комисията на съответните вътрешни граници, при необходимост с подкрепата на експерти от държавите членки и от Агенцията, Европол или от друг/а съответен(-на) орган, служба или агенция на Съюза за оценка на ефективността на граничния контрол по съответните вътрешни граници и в съответствие с настоящия регламент; докладите от тези внезапни посещения на място се изпращат на Европейския парламент.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 а – заглавие
Специална процедура в случаите, когато сериозната заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност продължава повече от една година.
Специална процедура в случаите, когато сериозната заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност продължава повече от шест месеца.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EС) 2016/399
Член 27a – параграф 1
1.  В изключителни случаи, когато държавата членка продължава да е изправена пред същата сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност и след срока, посочен в член 25, параграф 4, първо изречение, и когато са предприети съизмерими извънредни национални мерки на територията с цел справяне с тази заплаха, срокът на граничния контрол, който е бил временно повторно въведен в отговор на тази заплаха, може да бъде допълнително удължен в съответствие с настоящия член.
1.  При изключителни обстоятелства, когато държавата членка продължава да е изправена пред същата сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност и след срока, посочен в член 27, параграф  и когато са предприети съизмерими извънредни национални мерки на територията с цел справяне с тази заплаха, срокът на граничния контрол, който е бил временно повторно въведен в отговор на тази заплаха, може да бъде допълнително удължен в съответствие с настоящия член.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EС) 2016/399
Член 27a – параграф 2
2.  Най-късно шест седмици преди изтичането на срока, посочен в член 25, параграф 4, първо изречение съответната държава членка нотифицира останалите държави членки и Комисията, че желае допълнително да удължи срока на граничния контрол в съответствие със специалната процедура, предвидена в настоящия член. Нотификацията включва информацията, която се изисква съгласно член 27, параграф 1, букви а) – д). Прилага се член 27, параграфи 2 и 3.
2.  Най-късно три седмици преди изтичането на срока, посочен в член 27, параграф съответната държава членка нотифицира останалите държави членки и Комисията, че желае допълнително да удължи срока на граничния контрол в съответствие със специалната процедура, предвидена в настоящия член. Тази нотификация включва цялата информация, която се изисква съгласно член 27, параграфи 1 и 1б. Прилага се член 27, параграфи 2 и 3.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EС) 2016/399
Член 27a – параграф 3
3.  Комисията издава становище.
3.  Комисията издава становище относно това дали предложеното удължаване отговаря на изискванията, установени в параграфи 1 и 2, и относно необходимостта и пропорционалността на предлаганото удължаване. Засегнатите държави членки могат да представят забележки на Комисията, преди тя да представи своето становище.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EС) 2016/399
Член 27a – параграф 4
4.  Съветът, като взема надлежно предвид становището на Комисията, може да препоръча на държавата членка да вземе решение допълнително да удължи извършването на граничен контрол на вътрешните граници за срок от не повече от шест месеца. Този срок може да бъде удължен не повече от три пъти с допълнителен срок от не повече от шест месеца. В препоръката си Съветът посочва най-малкото информацията по член 27, параграф 1, букви а) – д). Когато е целесъобразно, той определя условията за сътрудничество между съответните държави членки.
4.  След като е взел предвид становището на Комисията, Съветът може, като крайна мярка, да препоръча съответната държава членка допълнително да удължи извършването на граничен контрол на своите вътрешни граници за срок от не повече от шест месеца. В препоръката си Съветът посочва информацията по член 27, параграфи 1 и 1а, и установява условията за сътрудничество между съответните държави членки.
Изменения 45 и 66
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 28 – параграф 4
(3а)  В член 28 параграф 4 се заменя със следното:
4.  Без да се засяга член 25, параграф 4, общата продължителност на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници въз основа на първоначалния срок съгласно параграф 1 от настоящия член и всяко удължаване съгласно параграф 3 от настоящия член не надхвърля два месеца.
„4. Общата продължителност на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници въз основа на първоначалния срок съгласно параграф 1 от настоящия член и всяко удължаване съгласно параграф 3 от настоящия член не надхвърля два месеца.“;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 28 а (нов)
(3б)  Вмъква се нов член 28a:
„Член 28a
Изчисляване на периода на повторно въвеждане на граничен контрол или на удължаване поради предвидена заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, когато сериозната заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност надхвърля шест месеца, или в случаи, които изискват незабавни действия
Всяко повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол на вътрешните граници, извършено преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], се взема предвид за целите на изчисляване на сроковете, посочени в членове 27, 27а и 28.“;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 в (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
(3в)  В член 29, параграф 1 се добавя следната алинея:
„Критериите, посочени в член 30, се вземат предвид при всеки случай, когато се разглежда решение за временно повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол на вътрешните граници съгласно настоящия член.“
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 г (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 29 – параграф 5
(3г)  В член 29 параграф 5 се заменя със следното:
5.  Настоящият член не засяга мерките, които могат да се приемат от държавите членки в случай на сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност съгласно членове 25, 27 и 28.
5. Настоящият член не засяга мерките, които могат да се приемат от държавите членки в случай на сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност съгласно членове 27, 27а и 28. Общият срок, за който граничният контрол на вътрешните граници се въвежда повторно или се продължава съгласно настоящия член, не може да бъде удължен по силата на мерки, взети съгласно членове 27, 27а или 28, или да се комбинира с такива мерки.“.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 1 а (нов)
Член 1a
Настоящият регламент се прилага за нотификации, направени от държавите членки съгласно член 27 от Кодекса на шенгенските граници, считано от... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
Всеки период на текуща нотификация за повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол по вътрешните граници, изтекъл преди... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], се взема предвид за целите на изчисляване на срока, посочен в член 28, параграф 4.“;

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0356/2018).

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност