Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0245(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0356/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0356/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 63k
Torstai 29. marraskuuta 2018 - Bryssel
Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen ***I
P8_TA(2018)0472A8-0356/2018

Euroopan parlamentin tarkistukset 29. marraskuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sisärajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavien sääntöjen osalta (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)
(-1)  Unionin tärkeimpiin saavutuksiin kuuluu sellaisen alueen luominen, jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus yli sisärajojen. Tällaisen luottamukseen ja solidaarisuuteen perustuvan alueen normaalin toiminnan ja vahvistamisen olisi oltava unionin ja niiden jäsenvaltioiden yhteinen tavoite, jotka ovat päättäneet osallistua siihen. Lisäksi tarvitaan yhteinen toimintatapa tilanteissa, jotka vaikuttavat vakavasti tämän alueen tai jonkin sen osan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen, mahdollistamaan sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen poikkeuksellisissa olosuhteissa ja viimeisenä keinona siten, että samalla tehostetaan asianomaisten jäsenvaltioiden yhteistyötä.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Rajavalvonnan palauttamisen sisärajoille olisi oltava henkilöiden vapaan liikkuvuuden alueella poikkeuksellinen toimenpide. Sisärajavalvonnan palauttamisesta olisi päätettävä ainoastaan viimeisenä keinona, määräajaksi ja siltä osin kuin rajavalvonta on välttämätöntä ja oikeassa suhteessa havaittuun yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaan vakavaan uhkaan.
(1)  Rajavalvonnan palauttamisen sisärajoille olisi oltava henkilöiden vapaan liikkuvuuden alueella poikkeuksellinen toimenpide. Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen vaikuttaa henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen, joten se olisi palautettava ainoastaan viimeisenä keinona, määräajaksi ja siltä osin kuin rajavalvonta on välttämätöntä ja oikeassa suhteessa havaittuun yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaan vakavaan uhkaan. Kaikki tällaiset toimenpiteet olisi peruutettava heti, kun niille ei enää ole perusteita.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Muuttoliikkeen ja sen, että suuri määrä kolmansien maiden kansalaisia ylittää unionin ulkorajan, ei sinänsä pitäisi katsoa muodostavan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Havaittuja vakavia uhkia voidaan torjua erilaisilla toimenpiteillä niiden luonteesta ja laajuudesta riippuen. Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/3998 23 artiklan mukaisesti jäsenvaltioilla on käytettävissään myös poliisivaltuudet, joita voidaan tietyin ehdoin käyttää raja-alueilla. Tästä annetaan jäsenvaltioille ohjeita komission suosituksessa oikeasuhteisista poliisitarkastuksista ja poliisiyhteistyöstä Schengen-alueella9.
(2)  Havaittuja vakavia uhkia voidaan torjua erilaisilla toimenpiteillä niiden luonteesta ja laajuudesta riippuen. Vaikka onkin selvää, että poliisivaltuudet poikkeavat luonteeltaan ja tarkoitukseltaan rajavalvonnasta, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/3998 23 artiklan mukaisesti jäsenvaltioilla on käytettävissään myös poliisivaltuudet, joita voidaan tietyin ehdoin käyttää raja-alueilla. Tästä annetaan jäsenvaltioille ohjeita komission suosituksessa oikeasuhteisista poliisitarkastuksista ja poliisiyhteistyöstä Schengen-alueella9.
__________________
__________________
8 EUVL L 77, 23.3.2016, s.1.
8 EUVL L 77, 23.3.2016, s.1.
9 C(2017)3349 final, 12.05.2017.
9 C(2017)3349 final, 12.05.2017.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Jäsenvaltioiden olisi turvauduttava ensisijaisesti vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin ennen sisärajavalvonnan palauttamista. Erityisesti asianomaisten jäsenvaltioiden olisi silloin, kun se on välttämätöntä ja perusteltua, harkittava poliisitarkastusten lisäämistä tai tehostamista alueellaan, myös raja-alueilla ja tärkeimmillä liikenneväylillä, riskinarvioinnin perusteella siten, että taataan, ettei näiden poliisitarkastusten tavoitteena ole rajavalvonta. Nykytekniikka on tärkeässä osassa yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin puuttumisessa. Jäsenvaltioiden olisi arvioitava, voitaisiinko tilanteeseen puuttua riittävällä tavalla lisäämällä rajat ylittävää operatiivista yhteistyötä sekä poliisin ja tiedustelupalvelujen välistä tiedonvaihtoa koskevaa yhteistyötä.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Kokemus on kuitenkin osoittanut, että tietyt yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat vakavat uhat, jotka ovat olleet perusteena rajavalvonnan palauttamiselle, kuten rajat ylittävä terrorismin uhka tai laittomien maahantulijoiden liikkuminen edelleen unionissa tietyissä tilanteissa, saattavat kestää hyvinkin edellä mainittuja ajanjaksoja pitempään. Tämän vuoksi on tarpeen ja perusteltua mukauttaa rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavia aikarajoja nykyisiin tarpeisiin mutta varmistaa samalla, että toimenpidettä ei käytetä väärin vaan se pysyy poikkeuksena, jota käytetään ainoastaan viimeisenä keinona. Tämän vuoksi Schengenin rajasäännöstön 25 artiklan nojalla sovellettava yleinen määräaika olisi pidennettävä vuoteen.
(4)  Kokemus on kuitenkin osoittanut, että sisärajavalvontaa tarvitsee harvoin palauttaa kahta kuukautta pidemmäksi ajaksi. Ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa tietyt yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat vakavat uhat saattavat kestää tällä hetkellä sisärajavalvonnan palauttamiselle sallittua kuuden kuukauden enimmäiskestoa pitempään. Tämän vuoksi on välttämätöntä mukauttaa rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavia aikarajoja nykyisiin tarpeisiin mutta varmistaa samalla, että toimenpidettä ei käytetä väärin vaan se pysyy poikkeuksena, jota käytetään ainoastaan viimeisenä keinona.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Poikkeusta henkilöiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta olisi tulkittava tiukasti, ja yleisen järjestyksen käsite edellyttää, että on olemassa todellinen, välitön ja riittävän vakava uhka, joka vaikuttaa johonkin yhteiskunnan olennaiseen etuun.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Sen varmistamiseksi, että sisärajatarkastukset pysyvät poikkeuksena, jäsenvaltioiden olisi toimitettava aiottua rajavalvonnan palauttamista tai jatkamista koskeva riskinarviointi. Riskinarvioinnissa olisi erityisesti arvioitava, miten kauan havaitun uhan odotetaan kestävän ja mihin sisärajojen osiin se vaikuttaa, osoitettava, että sisärajavalvonnan jatkaminen on ainoa jäljellä oleva keino, sekä selitettävä, miten sisärajavalvonta auttaa havaitun uhan torjumisessa. Jos sisärajavalvontaa suoritetaan yli kuusi kuukautta, riskinarvioinnissa olisi myös jälkikäteen osoitettava palautetun rajavalvonnan teho havaitun uhan torjumisessa sekä selostettava yksityiskohtaisesti, miten jokaisen naapurijäsenvaltion, johon rajavalvonnan jatkaminen on vaikuttanut, kanssa on neuvoteltu ja miten ne ovat voineet vaikuttaa vähiten rasitetta aiheuttavien operatiivisten järjestelyjen määrittämiseen.
(5)  Sen varmistamiseksi, että sisärajatarkastukset ovat viimeinen keino ja pysyvät poikkeuksena, jäsenvaltioiden olisi toimitettava riskinarviointi, jos rajavalvontaa aiotaan jatkaa kauemmin kuin kaksi kuukautta. Riskinarvioinnissa olisi erityisesti arvioitava, miten kauan havaitun uhan odotetaan kestävän ja mihin sisärajojen osiin se vaikuttaa, osoitettava, että sisärajavalvonnan jatkaminen on viimeinen keino, erityisesti osoittamalla, että vaihtoehtoiset toimenpiteet ovat osoittautuneet tai ne katsotaan riittämättömiksi, sekä selitettävä, miten sisärajavalvonta auttaa havaitun uhan torjumisessa. Riskinarvioinnissa olisi myös jälkikäteen osoitettava palautetun rajavalvonnan teho ja vaikuttavuus havaitun uhan torjumisessa sekä selostettava yksityiskohtaisesti, miten jokaisen naapurijäsenvaltion, johon rajavalvonnan jatkaminen on vaikuttanut, kanssa on neuvoteltu ja miten ne ovat voineet vaikuttaa vähiten rasitetta aiheuttavien operatiivisten järjestelyjen määrittämiseen. Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä mahdollisuus turvallisuusluokitella tarvittaessa kaikki toimitetut tiedot tai osa niistä.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)   Kun ehdotettu sisärajavalvonnan palauttaminen liittyy suunniteltuihin erityistapahtumiin, jotka ovat luonteeltaan ja kestoltaan poikkeuksellisia, kuten urheilutapahtumat, tällaisen valvonnan keston olisi oltava erittäin tarkka ja rajattu ja liityttävä tapahtumaan todelliseen kestoon.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Jäsenvaltion toimittaman riskinarvioinnin laatu on hyvin tärkeää arvioitaessa rajavalvonnan aiotun palauttamisen tai jatkamisen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta. Eurooppalaisen raja- ja merivartioston sekä Europolin olisi osallistuttava arviointiprosessiin.
(6)  Jäsenvaltion toimittaman riskinarvioinnin laatu on hyvin tärkeää arvioitaessa rajavalvonnan aiotun palauttamisen tai jatkamisen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta. Euroopan raja- ja merivartioviraston, Europolin, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston ja Euroopan unionin perusoikeusviraston olisi osallistuttava arviointiprosessiin.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Schengenin rajasäännöstön 27 artiklan 4 kohtaan perustuvaa komission toimivaltaa antaa lausunto olisi muutettava siten, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden uudet velvoitteet, jotka liittyvät riskinarviointiin ja yhteistyöhön asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa. Jos sisärajavalvontaa suoritetaan yli kuuden kuukauden ajan, komissio olisi velvoitettava antamaan lausunto. Schengenin rajasäännöstön 27 artiklan 5 kohdassa säädettyä neuvottelumenettelyä olisi muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon virastojen (Euroopan raja- ja merivartioviraston sekä Europolin) rooli ja painottaa jäsenvaltioiden välisen yhteistyön eri näkökohtien käytännön toteutusta, mukaan lukien tarvittaessa rajan molemmin puolin toteutettavien eri toimenpiteiden koordinointi.
(7)  Schengenin rajasäännöstön 27 artiklan 5 kohdassa säädettyä neuvottelumenettelyä olisi muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon unionin virastojen rooli ja painottaa jäsenvaltioiden välisen yhteistyön eri näkökohtien käytännön toteutusta.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Jotta tarkistetut säännöt sopisivat paremmin pitkäaikaisten yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien vakavien uhkien haasteisiin, olisi säädettävä erityisestä mahdollisuudesta jatkaa sisärajavalvontaa pitempään kuin vuoden ajan. Jatkamisen yhteydessä alueella olisi toteutettava uhan torjumiseksi vastaavantasoisia kansallisia poikkeustoimia, kuten julistettava hätätila. Tämä mahdollisuus ei saisi kuitenkaan missään tapauksessa johtaa väliaikaisen sisärajavalvonnan jatkamiseen kahta vuotta pitempään.
(8)  Jotta tarkistetut säännöt sopisivat paremmin pitkäaikaisten yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien vakavien uhkien haasteisiin, olisi säädettävä erityisestä mahdollisuudesta jatkaa sisärajavalvontaa poikkeuksellisesti pitempään kuin kuuden kuukauden ajan. Jatkamisen yhteydessä alueella olisi toteutettava uhan torjumiseksi vastaavantasoisia kansallisia poikkeustoimia, kuten julistettava hätätila. Tämä mahdollisuus ei saisi kuitenkaan missään tapauksessa johtaa väliaikaisen sisärajavalvonnan jatkamiseen yhtä vuotta pitempään.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)   Sisärajavalvonnan palauttamisen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta olisi punnittava suhteessa yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan, joka aiheuttaa tarpeen tällaiseen palauttamiseen, minkä lisäksi olisi harkittava vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joita voitaisiin toteuttaa kansallisesti tai unionin tasolla taikka molemmilla, sekä tällaisen toimenpiteen vaikutusta henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Jotta voitaisiin selventää Schengenin rajasäännöstön 29 ja 25 artiklan nojalla sovellettavien aikarajojen suhdetta, 25 artiklan 4 kohdassa olevaa viittausta 29 artiklaan olisi muutettava.
Poistetaan.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Mahdollisuuteen suorittaa väliaikaista sisärajavalvontaa tietyn yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen yli vuoden ajan kohdistuvan uhan vuoksi olisi sovellettava erityistä menettelyä.
(10)  Mahdollisuuteen suorittaa väliaikaista sisärajavalvontaa tietyn yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen yli kuuden kuukauden ajan kohdistuvan uhan vuoksi olisi sovellettava erityistä menettelyä, joka edellyttää neuvoston suositusta.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Komission olisi tämän vuoksi annettava lausunto valvonnan jatkamisen tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta sekä tarvittaessa yhteistyöstä naapurijäsenvaltioiden kanssa.
(11)  Komission olisi tämän vuoksi annettava lausunto valvonnan jatkamisen tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta. Euroopan parlamentille olisi viipymättä ilmoitettava ehdotetusta jatkamisesta. Jäsenvaltioilla, joihin valvonnan jatkaminen vaikuttaa, olisi oltava mahdollisuus esittää huomautuksia komissiolle ennen kuin tämä antaa lausuntonsa.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Neuvosto voi komission lausunnon huomioon ottaen suositella valvonnan poikkeuksellista jatkamista ja tarvittaessa määrittää ehdot asianomaisten jäsenvaltioiden yhteistyölle sen varmistamiseksi, että kyseessä on poikkeustoimenpide, jota sovelletaan ainoastaan niin kauan kuin välttämätöntä ja perusteltua, ja että toimenpide on linjassa saman havaitun yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan vuoksi alueella toteutettujen kansallisten toimenpiteiden kanssa. Neuvoston suosituksen olisi oltava ennakkoedellytys kaikissa tapauksissa, joissa soveltamista jatketaan yli vuoden ajan, joten suosituksen olisi oltava luonteeltaan samanlainen kuin 29 artiklassa jo säädetään.
(13)  Neuvosto voi komission lausunnon huomioon ottaen suositella valvonnan poikkeuksellista jatkamista ja tarvittaessa vahvistaa ehdot asianomaisten jäsenvaltioiden yhteistyölle sen varmistamiseksi, että kyseessä on poikkeustoimenpide, jota sovelletaan ainoastaan niin kauan kuin välttämätöntä ja perusteltua, ja että toimenpide on linjassa saman havaitun yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan vuoksi alueella toteutettujen kansallisten toimenpiteiden kanssa. Neuvoston suosituksen olisi oltava ennakkoedellytys kaikissa tapauksissa, joissa soveltamista jatketaan yli kuuden kuukauden ajan. Neuvoston suositus olisi toimitettava viipymättä Euroopan parlamentille.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Jos poikkeuksellisissa olosuhteissa sisärajavalvonnan puuttuminen vaarantaa koko alueen toiminnan ja tämän takia toteutetaan erityismenettelyn mukaisia toimenpiteitä, näitä toimenpiteitä ei saisi jatkaa asetuksessa (EU) 2016/399 säädettyjen sisärajavalvonnan palauttamiseen tai jatkamiseen liittyvien muiden menettelyjen mukaisilla toimenpiteillä tai yhdistää niihin.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)  Jos komissio katsoo, että jäsenvaltio ei ole täyttänyt perussopimusten mukaisia velvoitteitaan, sen olisi perussopimusten valvojana, joka valvoo unionin oikeuden soveltamista, toteutettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaisesti asianmukaisia toimenpiteitä muun muassa saattamalla asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/399
25 artikla – 1 kohta
”1. Jos alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu jäsenvaltiossa vakava uhka, jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti palauttaa rajavalvonnan kaikille sisärajoilleen tai niiden tiettyihin osiin rajoitetuksi, enintään 30 vuorokauden ajaksi tai, jos vakava uhka kestää pitempään kuin 30 vuorokautta mutta ei pitempään kuin kuusi kuukautta, sen arvioidun keston ajaksi. Sisärajoille väliaikaisesti palautetun rajavalvonnan laajuus ja kesto eivät saa ylittää sitä, mikä on uhan vakavuuden vuoksi ehdottoman välttämätöntä.
”1. Jos alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu jäsenvaltiossa vakava uhka, jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti palauttaa rajavalvonnan kaikille sisärajoilleen tai niiden tiettyihin osiin rajoitetuksi ajaksi viimeisenä keinona. Sisärajoille väliaikaisesti palautetun rajavalvonnan laajuus ja kesto eivät saa ylittää sitä, mikä on uhan vakavuuden vuoksi ehdottoman välttämätöntä.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/399
25 artikla – 2 kohta
2.  Rajavalvonta voidaan palauttaa sisärajoille ainoastaan viimeisenä keinona ja 27, 27 a, 28 ja 29 artiklan mukaisesti. Jäljempänä 26 ja 30 artiklassa tarkoitetut arviointiperusteet on otettava huomioon kussakin tapauksessa, jossa 27, 27 a, 28 tai 29 artiklan nojalla harkitaan päätöstä rajavalvonnan palauttamisesta sisärajoille.
Poistetaan.
Tarkistukset 22 ja 52
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/399
25 artikla – 3 kohta
3.  Jos yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva vakava uhka jatkuu asianomaisessa jäsenvaltiossa pitempään kuin tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn ajan, kyseinen jäsenvaltio voi pidentää rajavalvontaa sisärajoillaan 26 artiklassa säädetyt arviointiperusteet huomioon ottaen ja 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vakavan uhan ennakoitavaa kestoa vastaavilla, uusittavissa olevilla enintään kuuden kuukauden ajanjaksoilla tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen syiden perusteella ja ottaen huomioon mahdolliset uudet tekijät.
Poistetaan.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/399
25 artikla – 4 kohta
Kokonaisajanjakso, jonka aikana rajavalvonta on palautettuna sisärajoille, myös tämän artiklan 3 kohdan mukaisten jatkamisten perusteella, ei saa ylittää yhtä vuotta.
Poistetaan.
Kokonaisajanjaksoa voidaan jatkaa 27 a artiklassa tarkoitetuissa poikkeustapauksissa edelleen kahden vuoden enimmäiskestoon saakka mainitun artiklan mukaisesti.
Kokonaisajanjaksoa voidaan jatkaa 29 artiklassa tarkoitetuissa poikkeuksellisissa olosuhteissa enintään kahdella vuodella mainitun artiklan 1 kohdan mukaisesti.”
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/399
26 artikla
1 a)  Korvataan 26 artikla seuraavasti:
26 artikla
26 artikla
Perusteet rajavalvonnan väliaikaiselle palauttamiselle sisärajoille
Perusteet rajavalvonnan väliaikaiselle palauttamiselle sisärajoille
Kun jäsenvaltio päättää viimeisenä keinona palauttaa rajavalvonnan väliaikaisesti sen yhdelle tai useammalle sisärajalle tai sisärajan osalle taikka päättää jatkaa tällaista palauttamista 25 artiklan tai 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sen on arvioitava, missä määrin tällainen toimenpide todennäköisesti lieventää asianmukaisesti yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa, ja arvioitava toimenpiteen oikeasuhteisuutta suhteessa kyseiseen uhkaan. Tällaista arviointia suoritettaessa jäsenvaltion on otettava erityisesti huomioon seuraavat näkökohdat:
Ennen kuin jäsenvaltio päättää viimeisenä keinona palauttaa rajavalvonnan väliaikaisesti sen yhdelle tai useammalle sisärajalle tai sisärajan osalle taikka päättää jatkaa tällaista väliaikaista palauttamista, sen on arvioitava
a)  voidaanko pitää todennäköisenä, että rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille lieventää riittävästi yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa;
b)  voidaanko pitää todennäköisenä, että muut toimenpiteet kuin rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille, kuten tehostettu rajat ylittävä poliisiyhteistyö tai tehostetut poliisitarkastukset, lieventävät riittävästi yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa;
c)  onko rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille oikeassa suhteessa yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan, ottaen erityisesti huomioon seuraavat seikat:
a)   mahdollisten uhkien todennäköinen vaikutus yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen, myös terroritekojen tai -uhkien sekä järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamien uhkien seurauksena;
i)  mahdollisten uhkien todennäköinen vaikutus yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen, myös terroritekojen tai -uhkien sekä järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamien uhkien seurauksena; ja
b)   tällaisen toimenpiteen todennäköinen vaikutus henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa.
ii)  rajavalvonnan väliaikaisen palauttamisen sisärajoille todennäköinen vaikutus henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa.
Jos jäsenvaltio ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti arvioi, että rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille todennäköisesti ei lievennä riittävästi yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa, se ei palauta sisärajavalvontaa.
Jos jäsenvaltio ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti arvioi, että muut toimenpiteet kuin rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille todennäköisesti lieventävät riittävästi yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa, se ei palauta tai jatka sisärajavalvontaa vaan toteuttaa kyseiset muut toimenpiteet.
Jos jäsenvaltio ensimmäisen alakohdan c alakohdan mukaisesti arvioi, että ehdotettu sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen ei ole oikeassa suhteessa uhkaan, se ei palauta tai jatka sisärajavalvontaa.”
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – -i alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/399
27 artikla – otsikko
-i)  Korvataan otsikko seuraavasti:
Menettely rajavalvonnan väliaikaiseksi palauttamiseksi sisärajoille 25 artiklan nojalla
Menettely rajavalvonnan väliaikaiseksi palauttamiseksi sisärajoille, kun yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu ennakoitava vakava uhka”
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – -i a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/399
27 artikla – -1 kohta (uusi)
-i a)  Lisätään 27 artiklaan ennen 1 kohtaa uusi kohta seuraavasti:
”-1. Jos alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu jäsenvaltiossa vakava uhka, jäsenvaltio voi viimeisenä keinona ja 26 artiklassa säädettyjen arviointiperusteiden täyttyessä palauttaa rajavalvonnan kaikille sisärajoilleen tai niiden tiettyihin osiin rajoitetuksi, enintään 30 vuorokauden ajaksi tai, jos vakava uhka kestää pitempään kuin 30 vuorokautta, sen arvioidun keston ajaksi mutta ei missään tilanteessa kahta kuukautta pidemmäksi ajaksi.”
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – -i b alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/399
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale
-i b)  Korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:
1.  Kun jäsenvaltio suunnittelee rajavalvonnan palauttamista sisärajoille 25 artiklan nojalla, sen on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle viimeistään neljä viikkoa ennen suunniteltua palauttamista tai tätä lyhyemmän ajan kuluessa, jos rajavalvonnan sisärajoille palauttamisen tarpeen aiheuttavat olosuhteet ovat käyneet ilmi alle neljä viikkoa ennen suunniteltua palauttamista. Jäsenvaltion on annettava tässä yhteydessä seuraavat tiedot:
1. Sovellettaessa -1 kohtaa asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle viimeistään neljä viikkoa ennen suunniteltua palauttamista tai tätä lyhyemmän ajan kuluessa, jos rajavalvonnan sisärajoille palauttamisen tarpeen aiheuttavat olosuhteet ovat käyneet ilmi alle neljä viikkoa ennen suunniteltua palauttamista. Jäsenvaltion on annettava tässä yhteydessä seuraavat tiedot:
Tarkistukset 28 ja 57
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – i alakohta
Asetus (EU) 2016/399
27 artikla – 1 kohta – a a alakohta
i)  Lisätään 1 kohtaan aa alakohta seuraavasti:
Poistetaan.
”aa) riskinarviointi, jossa arvioidaan, miten kauan havaitun uhan odotetaan kestävän ja mihin sisärajojen osiin se vaikuttaa, osoitetaan, että rajavalvonnan jatkamista käytetään viimeisenä keinona, sekä selitetään, miten sisärajavalvonta auttaa havaitun uhan torjumisessa. Jos rajavalvonta on jo ollut palautettuna yli kuusi kuukautta, riskinarvioinnissa on myös selitettävä, miten aiempi rajavalvonnan palauttaminen on auttanut havaitun uhan lievittämisessä.
Riskinarvioinnin on myös sisällettävä yksityiskohtainen kertomus koordinoinnista asianomaisen jäsenvaltion sekä sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden välillä, jonka/joiden kanssa se jakaa sisärajan, jolla rajavalvontaa on suoritettu.
Komissio toimittaa riskinarvioinnin tarvittaessa Euroopan raja- ja merivartiovirastolle ja Europolille;”
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – i a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/399
27 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)
i a)  Lisätään 1 kohtaan ab alakohta seuraavasti:
”a b) jäsenvaltion yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan vuoksi toteuttamat tai suunnittelemat muut toimenpiteet kuin ehdotettu palauttaminen sekä näyttöön perustuva syy siihen, että vaihtoehtoiset toimenpiteet, kuten tehostettu rajat ylittävä poliisiyhteistyö tai tehostetut poliisitarkastukset, katsottiin riittämättömiksi;”
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – ii alakohta
Asetus (EU) 2016/399
27 artikla – 1 kohta – e alakohta
”e) tarvittaessa toimenpiteet, jotka muiden jäsenvaltioiden on määrä toteuttaa, kuten on sovittu ennen rajavalvonnan väliaikaista palauttamista kyseisille sisärajoille.”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iii alakohta
Asetus (EU) 2016/399
27 artikla – 1 kohta – viimeinen virke
”Komissio voi tarvittaessa pyytää asianomaiselta jäsenvaltiolta tai asianomaisilta jäsenvaltioilta lisätietoja, mukaan lukien yhteistyöstä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joihin suunniteltu rajavalvonnan jatkaminen sisärajoilla vaikuttaa, sekä lisätietoja sen arvioimiseksi, käytetäänkö toimenpidettä viimeisenä keinona.”
”Komissio voi tarvittaessa pyytää asianomaiselta jäsenvaltiolta tai asianomaisilta jäsenvaltioilta lisätietoja, mukaan lukien yhteistyöstä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joihin suunniteltu rajavalvonnan palauttaminen tai jatkaminen sisärajoilla vaikuttaa, sekä lisätietoja sen arvioimiseksi, käytetäänkö toimenpidettä viimeisenä keinona.”
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iii a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/399
27 artikla – 1 a kohta (uusi)
iii a)  Lisätään 1 a kohta seuraavasti:
”1 a. Jos yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva vakava uhka jatkuu asianomaisessa jäsenvaltiossa pitempään kuin kaksi kuukautta, kyseinen jäsenvaltio voi pidentää rajavalvontaa sisärajoillaan 26 artiklassa säädetyt arviointiperusteet huomioon ottaen vakavan uhan ennakoitavaa kestoa vastaavan ajan, joka ei missään tilanteessa saa ylittää neljää kuukautta, tämän artiklan -1 kohdassa tarkoitettujen syiden perusteella ja ottaen huomioon mahdolliset uudet tekijät. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa.”
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iii b alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/399
27 artikla – 1 b kohta (uusi)
iii b)  Lisätään 1 b kohta seuraavasti:
”1 b. Sovellettaessa 1 a kohtaa asianomaisen jäsenvaltion on 1 kohdassa säädettyjen tietojen lisäksi toimitettava riskinarviointi, jossa
i)  arvioidaan, miten kauan havaitun uhan odotetaan kestävän ja mihin sisärajojen osiin se vaikuttaa;
ii)  esitellään vaihtoehtoiset toimet tai toimenpiteet, joita on jo toteutettu havaitun uhan torjumiseksi;
iii)  selitetään, miksi ii alakohdassa tarkoitetuilla vaihtoehtoisilla toimilla tai toimenpiteillä ei lievennetty riittävästi havaittua uhkaa;
iv)  osoitetaan, että rajavalvonnan jatkaminen on viimeinen keino; ja
v)  selitetään, kuinka rajavalvonta auttaisi paremmin havaitun uhan torjumisessa.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun riskinarvioinnin on myös sisällettävä yksityiskohtainen kertomus asianomaisen jäsenvaltion yhteistyöstä sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden kanssa, johon/joihin rajavalvonnan palauttaminen suoraan vaikuttaa, mukaan lukien ne jäsenvaltiot, joiden kanssa kyseinen jäsenvaltio jakaa sisärajan, jolla rajavalvontaa suoritetaan.
Komissio toimittaa riskinarvioinnin virastolle ja Europolille ja voi tarvittaessa pyytää niiden näkemyksiä asiasta.
Siirretään komissiolle valta antaa 37 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla riskinarvioinnissa käytettävät menetelmät.”
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iii c alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/399
27 artikla – 2 kohta
iii c)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle samanaikaisesti, kun ne toimitetaan muille jäsenvaltioille ja komissiolle mainitun kohdan nojalla.
2. Edellä 1 ja 1 b kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle samanaikaisesti, kun ne toimitetaan muille jäsenvaltioille ja komissiolle mainittujen kohtien nojalla.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iii d alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/399
27 artikla – 3 kohta
iii d)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:
3.  Jäsenvaltio, joka tekee 1 kohdan mukaisen ilmoituksen, voi kansallista lainsäädäntöä noudattaen tarvittaessa päättää turvallisuusluokitella osia tiedoista. Tällainen turvallisuusluokittelu ei estä komissiota antamasta tietoja Euroopan parlamentin saataville. Tämän artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille toimitettujen tietojen ja asiakirjojen lähettämisessä ja käsittelyssä on noudatettava Euroopan parlamentin ja komission välillä sovellettavia sääntöjä luottamuksellisten tietojen toimittamisesta ja käsittelystä.
3. Jäsenvaltio, joka toimittaa ilmoituksen, voi kansallista lainsäädäntöä noudattaen tarvittaessa turvallisuusluokitella osia 1 ja 1 b kohdassa tarkoitetuista tiedoista. Tällainen turvallisuusluokittelu ei estä jäsenvaltioita, joihin rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoilla vaikuttaa, saamasta tietoja asianmukaisia ja suojattuja poliisiyhteistyön kanavia käyttäen, eikä se estä komissiota antamasta tietoja Euroopan parlamentin saataville. Tämän artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille toimitettujen tietojen ja asiakirjojen lähettämisessä ja käsittelyssä on noudatettava Euroopan parlamentin ja komission välillä sovellettavia sääntöjä luottamuksellisten tietojen toimittamisesta ja käsittelystä.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iv alakohta
Asetus (EU) 2016/399
27 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Asianomaisen jäsenvaltion tehtyä 1 kohdan mukaisen ilmoituksen komissio tai jokin muu jäsenvaltio voi antaa asiasta lausunnon 5 kohdan mukaisia neuvotteluja varten, tämän kuitenkaan rajoittamatta SEUT 72 artiklan soveltamista.
Asianomaisen jäsenvaltion tehtyä 1 ja 1 a kohdan mukaisen ilmoituksen komissio tai jokin muu jäsenvaltio voi antaa asiasta lausunnon 5 kohdan mukaisia neuvotteluja varten, tämän kuitenkaan rajoittamatta SEUT 72 artiklan soveltamista.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iv alakohta
Asetus (EU) 2016/399
27 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Jos komissio epäilee sisärajavalvonnan suunnitellun palauttamisen tarpeellisuutta tai oikeasuhteisuutta, tai jos se katsoo, että ilmoituksen jostakin näkökohdasta olisi asianmukaista neuvotella, se antaa asiasta lausunnon.
Jos komissio ilmoitukseen sisältyvien tietojen tai saamiensa lisätietojen perusteella epäilee sisärajavalvonnan suunnitellun palauttamisen tarpeellisuutta tai oikeasuhteisuutta, tai jos se katsoo, että ilmoituksen jostakin näkökohdasta olisi asianmukaista neuvotella, se antaa asiasta viipymättä lausunnon.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iv alakohta
Asetus (EU) 2016/399
27 artikla – 4 kohta – 3 alakohta
Jos rajavalvonta sisärajoilla on jo ollut palautettuna kuuden kuukauden ajan, komissio antaa asiasta lausunnon.”
Poistetaan.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – v alakohta
Asetus (EU) 2016/399
27 artikla – 5 kohta
”Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista ja 4 kohdassa tarkoitetusta komission tai jäsenvaltion lausunnosta on neuvoteltava komission johdolla. Neuvotteluihin kuuluu tarpeen mukaan yhteisiä kokouksia, joihin osallistuvat jäsenvaltio, joka suunnittelee rajavalvonnan palauttamista sisärajoille, muut jäsenvaltiot, etenkin jäsenvaltiot, joihin kyseiset toimenpiteet vaikuttavat suoraan, sekä asiaankuuluvat virastot. Neuvotteluissa tarkastellaan aiottujen toimenpiteiden oikeasuhteisuutta, havaittua yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa sekä tapoja varmistaa keskinäisen yhteistyön toteutuminen jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltion, joka suunnittelee rajavalvonnan palauttamista tai jatkamista sisärajoilla, on otettava rajatarkastuksia suorittaessaan kaikin tavoin huomioon neuvottelujen tulokset.”
”Edellä 1 ja 1 b kohdassa tarkoitetuista tiedoista ja 4 kohdassa tarkoitetusta komission tai jäsenvaltion lausunnosta on neuvoteltava. Neuvotteluihin kuuluu
i)  yhteisiä kokouksia rajavalvonnan palauttamista sisärajoille suunnittelevan jäsenvaltion, muiden jäsenvaltioiden, erityisesti niiden, joihin tällaiset toimenpiteet vaikuttavat suoraan, ja komission kesken, jotta tarvittaessa voidaan järjestää jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä ja arvioida toimenpiteiden oikeasuhteisuutta niihin tapahtumiin nähden, jotka antavat aihetta rajavalvonnan palauttamiseen, mahdolliset vaihtoehtoiset toimenpiteet mukaan lukien, sekä yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan nähden;
ii)  komission tarpeen mukaan tekemiä, ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä kyseessä oleville sisärajoille, tarvittaessa jäsenvaltioiden ja viraston, Europolin tai minkä tahansa muun asian kannalta merkityksellisen unionin elimen, toimiston tai viraston asiantuntijoiden tuella, jotta voidaan arvioida rajavalvonnan tehokkuutta kyseisillä sisärajoilla ja tämän asetuksen noudattamista; raportit tällaisista ennalta ilmoittamattomista tarkastuskäynneistä toimitetaan Euroopan parlamentille.”
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/399
27 aartikla – otsikko
Erityismenettely tilanteessa, jossa yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva vakava uhka kestää yli vuoden
Erityismenettely tilanteessa, jossa yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva vakava uhka kestää yli kuusi kuukautta
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/399
27 aartikla – 1 kohta
”1. Poikkeustapauksissa, joissa jäsenvaltiolla on vastassaan sama vakava yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva uhka pidempään kuin 25 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu ajanjakso, ja jos sen alueella on toteutettu tämän uhan torjumiseksi vastaavantasoisia kansallisia poikkeustoimia, tämän uhan vuoksi väliaikaisesti palautettua rajavalvontaa voidaan edelleen jatkaa tämän artiklan mukaisesti.
”1. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa jäsenvaltiolla on vastassaan sama vakava yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva uhka pidempään kuin 27 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettu ajanjakso, ja jos sen alueella on toteutettu tämän uhan torjumiseksi vastaavantasoisia kansallisia poikkeustoimia, tämän uhan vuoksi väliaikaisesti palautettua rajavalvontaa voidaan edelleen jatkaa tämän artiklan mukaisesti.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/399
27 aartikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle viimeistään kuusi viikkoa ennen 25 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun ajanjakson päättymistä suunnittelevansa uutta pidennystä tässä artiklassa säädetyn erityismenettelyn mukaisesti. Ilmoituksen on sisällettävä 27 artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa vaaditut tiedot. Edellä olevan 27 artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelletaan.
2.  Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle viimeistään kolme viikkoa ennen 27 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymistä suunnittelevansa uutta pidennystä tässä artiklassa säädetyn erityismenettelyn mukaisesti. Tämän ilmoituksen on sisällettävä kaikki 27 artiklan 1 ja 1 b kohdan nojalla vaaditut tiedot. Edellä olevan 27 artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelletaan.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/399
27 aartikla – 3 kohta
3.  Komissio antaa asiasta lausunnon.
3.  Komissio antaa lausunnon siitä, täyttääkö ehdotettu jatkaminen 1 ja 2 kohdassa säädetyt vaatimukset ja onko se tarpeellinen ja oikeasuhteinen. Jäsenvaltiot, joihin ehdotettu jatkaminen vaikuttaa, voivat esittää huomautuksia komissiolle ennen kuin tämä antaa kyseisen lausunnon.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/399
27 aartikla – 4 kohta
4.  Neuvosto voi komission lausunnon asianmukaisesti huomioon ottaen suositella, että asianomainen jäsenvaltio päättää edelleen jatkaa rajavalvontaa sisärajoilla enintään kuuden kuukauden ajan. Tätä ajanjaksoa voidaan jatkaa enintään kolme kertaa enintään kuuden kuukauden ajaksi. Neuvosto ilmoittaa suosituksessaan ainakin 27 artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitetut tiedot. Tarvittaessa se määrittelee ehdot kyseisten jäsenvaltioiden väliselle yhteistyölle.
4.  Kun neuvosto on ottanut huomioon komission lausunnon, se voi viimeisenä keinona suositella, että asianomainen jäsenvaltio edelleen jatkaa rajavalvontaa sisärajoillaan enintään kuuden kuukauden ajan. Neuvosto ilmoittaa suosituksessaan 27 artiklan 1 ja 1 b kohdassa tarkoitetut tiedot ja vahvistaa ehdot kyseisten jäsenvaltioiden väliselle yhteistyölle.
Tarkistukset 45 ja 66
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/399
28 artikla – 4 kohta
3 a)  Korvataan 28 artiklan 4 kohta seuraavasti:
4.  Kokonaisajanjakso, jonka aikana rajavalvonta on palautettuna sisärajoille tämän artiklan 1 kohdan mukaisen alkuperäisen ajanjakson ja tämän artiklan 3 kohdan mukaisten jatkamisten perusteella, ei saa ylittää kahta kuukautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan 4 kohdan soveltamista.
4. Kokonaisajanjakso, jonka aikana rajavalvonta on palautettuna sisärajoille tämän artiklan 1 kohdan mukaisen alkuperäisen ajanjakson ja tämän artiklan 3 kohdan mukaisten jatkamisten perusteella, ei saa ylittää kahta kuukautta.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/399
28 aartikla (uusi)
3 b)  Lisätään uusi 28 a artikla seuraavasti:
”28 a artikla
Sen ajanjakson laskeminen, jonka aikana rajavalvonta on palautettuna tai sitä jatketaan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan ennakoitavan uhan vuoksi, tilanteessa, jossa yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva vakava uhka kestää yli kuusi kuukautta, ja välittömiä toimia edellyttävissä tapauksissa
Kaikki tapaukset, joissa rajavalvonta palautetaan sisärajoille tai sitä jatketaan ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä], on otettava huomioon laskettaessa 27 artiklassa, 27 a artiklassa ja 28 artiklassa tarkoitettuja ajanjaksoja.”
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/399
29 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
3 c)  Lisätään 29 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Jäljempänä 30 artiklassa tarkoitetut arviointiperusteet on otettava huomioon kussakin tapauksessa, jossa tämän artiklan nojalla harkitaan päätöstä rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tai sen jatkamisesta.”
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 d alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/399
29 artikla – 5 kohta
3 d)  Korvataan 29 artiklan 5 kohta seuraavasti:
5.  Tämä artikla ei rajoita niitä toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa 25, 27 ja 28 artiklan nojalla, jos yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka.
5. Tämä artikla ei rajoita niitä toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa 27, 27 a ja 28 artiklan nojalla, jos yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka. Kokonaisajanjaksoa, jonka aikana rajavalvonta on palautettuna sisärajoille tai sitä jatketaan tämän artiklan nojalla, ei kuitenkaan saa jatkaa 27, 27 a tai 28 artiklan nojalla toteutetuilla toimienpiteillä tai yhdistää niihin.”
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
1 aartikla (uusi)
1 a artikla
Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden Schengenin rajasäännöstön 27 artiklan mukaisesti tekemiin ilmoituksiin ... päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä].
Sisärajavalvonnan palauttamista tai sen jatkamista koskevan ilmoituksen tekemisestä ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] kulunut aika on otettava huomioon laskettaessa 28 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa.

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0356/2018).

Päivitetty viimeksi: 30. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö