Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0245(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0356/2018

Pateikti tekstai :

A8-0356/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

Priimti tekstai
PDF 205kWORD 57k
Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d. - Briuselis
Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas ***I
P8_TA(2018)0472A8-0356/2018

2018 m. lapkričio 29 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)
(-1)  erdvės, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas per vidaus sienas, sukūrimas yra vienas didžiausių Sąjungos pasiekimų. Tokios pasitikėjimu ir solidarumu pagrįstos erdvės įprastas veikimas ir stiprinimas turėtų būti Sąjungos ir šioje erdvėje susitarusių dalyvauti valstybių narių bendras tikslas. Tuo pačiu būtina būti pasirengus bendrai reaguoti į padėtį, dėl kurios kyla rimta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui toje erdvėje, jos dalyse, sudarant sąlygas išimtinėmis aplinkybėmis kaip kraštutinę priemonę laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę, tuo pačiu sutvirtinant susijusių valstybių narių bendradarbiavimą;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  teritorijoje, kurioje asmenys gali laisvai judėti, vidaus sienų kontrolės atnaujinimas turėtų likti išimtimi. Vidaus sienų kontrolės atnaujinimas turėtų būti kraštutinė priemonė, taikoma ribotą laiką ir tik tiek, kiek būtina ir proporcinga nustatytai rimtai grėsmei viešajai tvarkai ar vidaus saugumui;
(1)  teritorijoje, kurioje asmenys gali laisvai judėti, vidaus sienų kontrolės atnaujinimas turėtų likti išimtimi. Kadangi laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas turi įtakos laisvam asmenų judėjimui, jis turėtų būti nustatomas tik kaip kraštutinė priemonė, taikoma ribotą laiką ir tik tiek, kiek būtina ir proporcinga nustatytai rimtai grėsmei viešajai tvarkai ar vidaus saugumui. Bet kokia tokia priemonė turėtų būti atšaukta, kai tik nebelieka pagrindinių jos priežasčių;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  tai, kad migruoja ir išorės sienas kerta daug trečiosios šalies piliečių, savaime neturėtų būti laikoma grėsme viešajai tvarkai ar vidaus saugumui;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  nustatytą rimtą grėsmę galima šalinti įvairiomis priemonėmis, priklausomai nuo pobūdžio ir masto. Valstybės narės taip pat gali naudotis policijos įgaliojimais, kaip nurodyta 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas)8 23 straipsnyje, kuriais tam tikromis sąlygomis galima naudotis pasienio ruožuose. Komisijos rekomendacijoje dėl proporcingų policijos patikrinimų ir policijos bendradarbiavimo Šengeno erdvėje9 valstybėms narėms teikiamos šios srities gairės;
(2)  nustatytą rimtą grėsmę galima šalinti įvairiomis priemonėmis, priklausomai nuo jos pobūdžio ir masto. Nors ir toliau aišku, kad policijos įgaliojimai savo pobūdžiu ir tikslu skiriasi nuo sienų kontrolės įgaliojimų, valstybės narės taip pat gali naudotis šiais policijos įgaliojimais, kaip nurodyta 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas)8 23 straipsnyje, kuriais tam tikromis sąlygomis galima naudotis pasienio ruožuose. Komisijos rekomendacijoje dėl proporcingų policijos patikrinimų ir policijos bendradarbiavimo Šengeno erdvėje9 valstybėms narėms teikiamos šios srities gairės;
__________________
__________________
8 OL L 77, 2016 3 23, p. 1.
8 OL L 77, 2016 3 23, p. 1.
9 C(2017)3349, 2017 5 12.
9 C(2017)3349, 2017 5 12.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  prieš atnaujindamos laikiną vidaus sienų kontrolę valstybės narės turėtų teikti pirmenybę alternatyvioms priemonėms. Visų pirma atitinkama valstybė narė turėtų, prireikus ir pagrįstai, apsvarstyti galimybę veiksmingiau arba intensyviau vykdyti policijos patikrinimus savo teritorijoje, įskaitant pasienio teritorijas ir pagrindinių transporto maršrutų kelius, remdamasi rizikos vertinimu, tuo pat metu užtikrindama kad tų policijos patikrinimų tikslas nebūtų vien sienų kontrolė; Šiuolaikinės technologijos yra itin svarbios kovojant su grėsmėmis viešajai tvarkai ar vidaus saugumui. Valstybės narės turėtų įvertinti, ar galima tinkamai reaguoti į padėtį glaudesniu tarpvalstybiniu bendradarbiavimu tiek veiklos, tiek policijos ir žvalgybos tarnybų keitimosi informacija srityje;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  tačiau iš patirties matyti, kad tam tikros rimtos grėsmės viešajai tvarkai ir vidaus saugumui, kaip antai tarpvalstybinės teroristinės grėsmės arba konkretūs neteisėtų migrantų antrinio judėjimo Sąjungoje atvejai, dėl kurių sienų kontrolės atnaujinimas laikomas pateisinamu, gali išlikti gerokai ilgiau nei numatyti laikotarpiai. Todėl būtina ir pateisinama pritaikyti terminus, taikytinus laikinam sienų kontrolės atnaujinimui, prie dabartinių poreikių kartu užtikrinant, kad šia priemone nebūtų piktnaudžiaujama ir ji ir toliau būtų taikoma išimties tvarka ir naudojama tik kaip kraštutinė priemonė. Šiuo tikslu bendrasis terminas, taikytinas pagal Šengeno sienų kodekso 25 straipsnį, turėtų būti pratęstas iki vienų metų;
(4)  tačiau iš patirties matyti, kad retai prireikia atnaujinti vidaus sienų kontrolę ilgiau kaip dviejų mėnesių laikotarpiams. Tik išskirtinėmis aplinkybėmis, tam tikros rimtos grėsmės viešajai tvarkai ir vidaus saugumui gali išlikti ilgiau nei šešių mėnesių laikotarpius, kuriems šiuo metu leidžiama atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Todėl reikia pritaikyti terminus, taikytinus laikinam sienų kontrolės atnaujinimui, kartu užtikrinant, kad šia priemone nebūtų piktnaudžiaujama ir ji ir toliau būtų taikoma išimties tvarka ir naudojama tik kaip kraštutinė priemonė;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  nuostata, leidžianti nukrypti nuo pagrindinio laisvo asmenų judėjimo principo, turėtų būti aiškinama glaustai, o atsižvelgiant į viešosios tvarkos koncepciją daroma prielaida, kad kilo tikra, tuo metu vykstanti ir pakankamai rimta grėsmė vienam iš pagrindinių visuomenės interesų;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  siekiant užtikrinti, kad ši vidaus sienų kontrolė liktų išimtine priemone, valstybės narės turėtų pateikti rizikos vertinimą dėl planuojamo sienų kontrolės atnaujinimo arba jo pratęsimo. Rizikos vertinime visų pirma turėtų būti vertinama, kaip ilgai gali išlikti nustatyta grėsmė ir kuriems vidaus sienų ruožams daromas poveikis, įrodyta, kad sienų kontrolės pratęsimas yra kraštutinė priemonė ir paaiškinta, kaip sienų kontrolė padėtų pašalinti nustatytą grėsmę. Jeigu vidaus sienų kontrolė tęsiasi ilgiau nei šešis mėnesius, rizikos vertinime taip pat vėliau turėtų būti įrodytas atnaujintos sienų kontrolės veiksmingumas šalinant nustatytą grėsmę ir išsamiai paaiškinta, kaip buvo konsultuotasi su kiekviena kaimynine valstybe nare, kuriai toks pratęsimas padarė poveikį, ir kaip jos buvo įtrauktos priimant sprendimus dėl mažiausią naštą užkraunančios veiklos tvarkos;
(5)  siekiant užtikrinti, kad ši vidaus sienų kontrolė liktų kraštutiniais atvejais taikoma ir išimtine priemone, valstybės narės turėtų pateikti rizikos vertinimą dėl planuojamo sienų kontrolės pratęsimo ilgesniam nei dviejų mėnesių laikotarpiui. Rizikos vertinime visų pirma turėtų būti vertinama, kaip ilgai gali išlikti nustatyta grėsmė ir kuriems vidaus sienų ruožams daromas poveikis, įrodyta, kad sienų kontrolės pratęsimas yra kraštutinė priemonė, visų pirma įrodant, kad įrodyta arba manoma, jog jokių alternatyvių priemonių neužtektų, ir paaiškinta, kaip sienų kontrolė padėtų pašalinti nustatytą grėsmę. Rizikos vertinime taip pat vėliau turėtų būti įrodytas atnaujintos sienų kontrolės veiksmingumas ir efektyvumas šalinant nustatytą grėsmę ir išsamiai paaiškinta, kaip buvo konsultuotasi su kiekviena kaimynine valstybe nare, kuriai toks pratęsimas padarė poveikį, ir kaip jos buvo įtrauktos priimant sprendimus dėl mažiausią naštą užkraunančios veiklos tvarkos. Valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė prireikus visą šią informaciją ar jos dalis įslaptinti;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)   kai vidaus sienų kontrolės atnaujinimas susijęs su konkrečiais įvykiais, kurių pobūdis ir trukmė yra išskirtiniai (pvz., sporto veikla), šios kontrolės trukmė turėtų būti labai tiksli, ribota ir susijusi su faktine renginio trukme;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  valstybės narės pateikto rizikos vertinimo kokybė bus labai svarbi vertinant planuojamo sienų kontrolės atnaujinimo arba pratęsimo būtinumą ir proporcingumą. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra turėtų dalyvauti atliekant tą vertinimą;
(6)  valstybės narės pateikto rizikos vertinimo kokybė bus labai svarbi vertinant planuojamo sienų kontrolės atnaujinimo arba pratęsimo būtinumą ir proporcingumą. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, Europolas, Europos prieglobsčio paramos biuras, Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra ir Pagrindinių teisių agentūra turėtų dalyvauti atliekant tą vertinimą;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  reikėtų pakeisti Komisijos įgaliojimus pateikti nuomonę pagal Šengeno sienų kodekso 27 straipsnio 4 dalį, kad būtų įtrauktos naujos valstybių narių pareigos, susijusios su rizikos vertinimu, įskaitant bendradarbiavimą su susijusiomis valstybėmis narėmis. Kai vidaus sienų kontrolė vykdoma ilgiau nei šešis mėnesius, Komisijai turėtų būti privaloma pateikti nuomonę. Taip pat turėtų būti pakeista Šengeno sienų kodekso 27 straipsnio 5 dalyje nustatyta konsultavimosi procedūra, siekiant įtraukti agentūrų (Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros ir Europolo) vaidmenį ir sutelkti dėmesį į praktinį valstybių narių bendradarbiavimo įvairių aspektų įgyvendinimą, įskaitant, jei tinkama, įvairių priemonių koordinavimą abiejose sienos pusėse;
(7)  Taip pat turėtų būti pakeista Šengeno sienų kodekso 27 straipsnio 5 dalyje nustatyta konsultavimosi procedūra, siekiant įtraukti Sąjungos agentūrų vaidmenį ir sutelkti dėmesį į praktinį valstybių narių bendradarbiavimo įvairių aspektų įgyvendinimą;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  siekiant geriau priderinti peržiūrėtas taisykles prie uždavinių, susijusių su ilgalaikėmis rimtomis grėsmėmis viešajai tvarkai arba vidaus saugumui, reikėtų nustatyti konkrečią galimybę pratęsti vidaus sienų kontrolę ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui. Toks pratęsimas turėtų lydėti proporcingas išskirtines nacionalines priemones, pavyzdžiui, paskelbta nepaprastoji padėtis. Bet kokiu atveju dėl tokios galimybės laikinas vidaus sienų kontrolės pratęsimas neturėtų viršyti dvejų metų;
(8)  siekiant geriau priderinti peržiūrėtas taisykles prie uždavinių, susijusių su ilgalaikėmis rimtomis grėsmėmis viešajai tvarkai arba vidaus saugumui, reikėtų nustatyti konkrečią galimybę išskirtiniais atvejais pratęsti vidaus sienų kontrolę ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Toks pratęsimas turėtų lydėti proporcingas išskirtines nacionalines priemones, pavyzdžiui, paskelbta nepaprastoji padėtis. Bet kokiu atveju dėl tokios galimybės laikinas vidaus sienų kontrolės pratęsimas neturėtų viršyti vienerių metų;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)   reikėtų vertinti vidaus sienų kontrolės atnaujinimo priemonės būtinybę ir proporcingumą, atsižvelgiant į grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, dėl kurios reikia atnaujinti minėtą kontrolę; taip pat turėtų būti vertinamos alternatyvios priemonės, kurių galėtų būti imamasi nacionaliniu ar Sąjungos lygmeniu, ar abiem lygmenimis, ir tokios kontrolės poveikis laisvam asmenų judėjimui erdvėje be vidaus sienų kontrolės;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  siekiant paaiškinti pagal Šengeno sienų kodekso 29 straipsnį ir 25 straipsnį taikytinų laikotarpių ryšį, turėtų būti pakeista 25 straipsnio 4 dalies nuoroda į 29 straipsnį;
Išbraukta.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  galimybei vykdyti laikiną vidaus sienų kontrolę reaguojant į konkrečią grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, kuri išlieka ilgiau nei vienus metus, turėtų būti taikoma speciali procedūra;
(10)  galimybei vykdyti laikiną vidaus sienų kontrolę reaguojant į konkrečią grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, kuri išlieka ilgiau nei šešis mėnesius, turėtų būti taikoma speciali procedūra, kuriai būtina Tarybos rekomendacija;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  šiuo tikslu Komisija turėtų pateikti nuomonę dėl tokio pratęsimo būtinumo ir proporcingumo ir tinkamais atvejais dėl bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis narėmis;
(11)  šiuo tikslu Komisija turėtų pateikti nuomonę dėl tokio pratęsimo būtinumo ir proporcingumo. Europos Parlamentas turėtų būti nedelsiant informuojamas apie siūlomą pratęsimą. Valstybės narės, kurioms daromas poveikis, turėtų turėti galimybę prieš Komisijai priimant nuomonę pateikti pastabas;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  Taryba, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, gali rekomenduoti taikyti tolesnį ypatingą pratęsimą ir prireikus nustatyti susijusių valstybių narių bendradarbiavimo sąlygas, siekdama užtikrinti, kad tai būtų išskirtinė priemonė, taikoma tik kiek būtina ir pagrįsta, kuri atitinka priemones, kurių taip pat imtasi teritorijoje nacionaliniu lygiu, siekiant pašalinti tą pačią konkrečią grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui. Tarybos rekomendacija turėtų būti bet kokio tolesnio pratęsimo, viršijančio vienų metų laikotarpį, išankstinė sąlyga ir todėl turėtų būti tokio paties pobūdžio, kaip ir 29 straipsnyje nustatyta rekomendacija;
(13)  Taryba, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, gali rekomenduoti taikyti tolesnį pratęsimą ir prireikus išdėstyti susijusių valstybių narių bendradarbiavimo sąlygas, siekdama užtikrinti, kad tai būtų išskirtinė priemonė, taikoma tik būtiną ir pagrįstą laikotarpį ir atitinkanti priemones, kurių taip pat imtasi valstybės narės teritorijoje nacionaliniu lygiu, siekiant pašalinti tą pačią konkrečią grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui. Tarybos rekomendacija turėtų būti bet kokio tolesnio pratęsimo, viršijančio šešių mėnesių laikotarpį, išankstinė sąlyga. Tarybos rekomendacija turėtų būti nedelsiant perduodama Europos Parlamentui;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  priemonės, kurių imamasi pagal specialią procedūrą, kai dėl išskirtinų aplinkybių teritorijos be vidaus sienų kontrolės veikimui kyla grėsmė, neturėtų būti pratęsiamos ar derinamos su priemonėmis, kurių imamasi pagal kitą procedūrą vidaus sienų kontrolei atnaujinti ar pratęsti pagal Reglamentą (ES) 2016/399;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(13b)  Jeigu Komisija, kaip Sutarčių, pagal kurias užtikrinamas Sąjungos teisės taikymas, sergėtoja, mano, kad kuri nors valstybė narė neįvykdė pareigos pagal Sutartis, ji pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį imasi atitinkamų priemonių, be kita ko gali perduoti klausimą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
25 straipsnio 1 dalis
1.  Erdvėje be vidaus sienų kontrolės iškilus rimtai grėsmei viešajai tvarkai arba vidaus saugumui valstybėje narėje, ta valstybė narė išimties tvarka gali atnaujinti sienų kontrolę prie visų savo vidaus sienų arba konkrečiuose jų ruožuose ribotam, ne ilgesniam nei 30 dienų, laikotarpiui arba numatomam rimtos grėsmės trukmės laikotarpiui, jei jis viršija 30 dienų, bet neviršija šešių mėnesių. Laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo mastas ir trukmė neviršija to, kas tikrai būtina siekiant reaguoti į rimtą grėsmę.
1.  Erdvėje be vidaus sienų kontrolės iškilus rimtai grėsmei viešajai tvarkai arba vidaus saugumui valstybėje narėje, ta valstybė narė išimties tvarka gali atnaujinti sienų kontrolę prie visų savo vidaus sienų arba konkrečiuose jų ruožuose ribotam laikotarpiui kaip kraštutinę priemonę. Laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo mastas ir trukmė neviršija to, kas tikrai būtina siekiant reaguoti į rimtą grėsmę.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
25 straipsnio 2 dalis
2.  Vidaus sienų kontrolė atnaujinama tik kaip kraštutinė priemonė ir laikantis 27, 27a, 28 ir 29 straipsnių. Kiekvienu atveju svarstant galimybę pagal atitinkamai 27, 27a, 28 arba 29 straipsnius priimti sprendimą atnaujinti vidaus sienų kontrolę, atsižvelgiama į atitinkamai 26 ir 30 straipsniuose nurodytus kriterijus.
Išbraukta.
Pakeitimai 22 ir 52
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
25 straipsnio 3 dalis
3.  Jeigu rimta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui valstybėje narėje išlieka ilgiau nei numatyta šio straipsnio 1 dalyje, ta valstybė narė gali pratęsti savo vidaus sienų kontrolę, atsižvelgdama į 26 straipsnyje nurodytus kriterijus ir pagal 27 straipsnį, tais pačiais pagrindais, kaip nustatytieji šio straipsnio 1 dalyje, ir atsižvelgdama į visus naujus elementus, taikytinus atnaujinamiems laikotarpiams, atitinkantiems numatomą rimtos grėsmės trukmę ir neviršijantiems šešių mėnesių.
Išbraukta.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
25 straipsnio 4 dalis
Visas laikotarpis, kurį atnaujinama vidaus sienų kontrolė, įskaitant bet kurį pratęsimą, numatytą pagal šio straipsnio 3 dalį, neturi viršyti vienų metų.
Išbraukta.
27a straipsnyje nurodytais išskirtiniais atvejais bendras laikotarpis gali būti dar pratęsiamas daugiausiai dvejiems metams pagal tą straipsnį.
Jei esama išskirtinių aplinkybių, kaip nurodyta 29 straipsnyje, visas laikotarpis gali būti tęsiamas daugiausia iki dvejų metų pagal to straipsnio 1 dalį.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/399
26 straipsnis
1a)  26 straipsnis pakeičiamas taip:
26 straipsnis
26 straipsnis
Laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo kriterijai
Laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo kriterijai
Jei valstybė narė nusprendžia kraštutinės priemonės atveju laikinai atnaujinti savo vidaus sienos, sienų ar jų ruožų kontrolę arba nusprendžia pratęsti tokio atnaujinimo laikotarpį pagal 25 straipsnį ir 28 straipsnio 1 dalį, ji įvertina, kokiu mastu, taikant tokią priemonę, gali būti tinkamai pašalinta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, taip pat įvertina priemonės proporcingumą tai grėsmei. Atlikdama tokį įvertinimą valstybė narė visų pirma atsižvelgia į:
„Prieš tai, kai valstybė narė nusprendžia kaip kraštutinę priemonę laikinai atnaujinti savo vidaus sienos, sienų ar jų ruožų kontrolę arba nusprendžia pratęsti tokio laikino atnaujinimo laikotarpį ji įvertina:
a)  ar laikinai atnaujinus vidaus sienų kontrolę gali būti tinkamai pašalinta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui;
b)  ar taikant kitokias nei laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas priemones, pavyzdžiui, glaudesnį pasienio policijos bendradarbiavimą arba sustiprintus policijos patikrinimus, gali būti tinkamai pašalinta grėsmė viešajai politikai ar vidaus saugumui;
c)  taip pat įvertina laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo proporcingumą tai grėsmei viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, visų pirma atsižvelgiant į:
a)   tikėtiną grėsmių jos viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, įskaitant grėsmes po teroro aktų ar terorizmo ir įskaitant organizuoto nusikalstamumo keliamas grėsmes, poveikį;
i)   tikėtiną grėsmių jos viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, įskaitant grėsmes po teroro aktų ar terorizmo ir įskaitant organizuoto nusikalstamumo keliamas grėsmes, poveikį ir
b)   tikėtiną tokios priemonės poveikį laisvam asmenų judėjimui erdvėje be vidaus sienų kontrolės.
ii)   tikėtiną laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo poveikį laisvam asmenų judėjimui erdvėje be vidaus sienų kontrolės.
Jeigu valstybė narė pagal pirmosios pastraipos a punktą įvertina, kad laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo gali nepakakti grėsmei viešajai politikai ar vidaus saugumui pašalinti, ji neatnaujina vidaus sienų kontrolės.
Jeigu valstybė narė pagal pirmosios pastraipos b punktą įvertina, kad taikant kitokias nei laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimas priemones galima pakankamai pašalinti grėsmę viešajai politikai ar vidaus saugumui, ji neatnaujina ir nepratęsia vidaus sienų kontrolės ir taiko tas kitas priemones.
Jei valstybė narė pagal pirmosios pastraipos c punktą įvertina, kad siūlomas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas neproporcingas grėsmei, ji neatnaujina ir nepratęsia vidaus sienų kontrolės;“.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto i papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio antraštinė dalis
-i)  pavadinimas pakeičiamas taip:
Laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo procedūra pagal 25 straipsnį
Laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo procedūra numatomos rimtos grėsmės viešajai politikai ar vidaus saugumui atveju.“.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto -i a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio -1 dalis (nauja)
-ia)  27 straipsnyje prieš 1 dalį įterpiama ši dalis:
„-1. Jeigu erdvėje be vidaus sienų kontrolės viešajai politikai ar vidaus saugumui valstybėje narėje kyla rimta grėsmė, ta valstybė narė kaip kraštutinę priemonę ir pagal 26 straipsnyje nurodytus kriterijus, gali atnaujinti sienų kontrolę prie visų savo vidaus sienų arba konkrečiuose jų ruožuose ribotam laikotarpiui iki 30 dienų arba, jei rimta grėsmė tęsiasi ilgiau nei 30 dienų, numatomam rimtos grėsmės trukmės laikotarpiui, tačiau bet kuriuo atveju, ne ilgiau kaip dviem mėnesiams.“.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto -i b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
-ib)  1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:
1.  Kai valstybė narė planuoja atnaujinti vidaus sienų kontrolę pagal 25 straipsnį, likus vėliausiai keturioms savaitėms iki planuojamo atnaujinimo arba likus trumpesniam laikotarpiui, kai aplinkybės, dėl kurių reikia atnaujinti vidaus sienų kontrolę, paaiškėja likus mažiau kaip keturioms savaitėms iki planuojamo atnaujinimo, ji apie tai atitinkamai praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Tuo tikslu valstybė narė pateikia šią informaciją:
„1. Siekdama -1 dalyje išdėstytų tikslų, susijusi valstybė, likus vėliausiai keturioms savaitėms iki planuojamo atnaujinimo arba likus trumpesniam laikotarpiui, kai aplinkybės, dėl kurių reikia atnaujinti vidaus sienų kontrolę, paaiškėja likus mažiau kaip keturioms savaitėms iki planuojamo atnaujinimo, apie tai atitinkamai praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Tuo tikslu valstybė narė pateikia šią informaciją:“;
Pakeitimai 28 ir 57
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto i papunktis
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 1 dalies aa punktas
i)  1 dalis papildoma nauju aa punktu:
Išbraukta.
aa)  rizikos vertinimą, kuriame vertinama, kaip ilgai gali išlikti nustatyta grėsmė ir kuriems vidaus sienų ruožams daromas poveikis, įrodoma, kad sienų kontrolės pratęsimas yra kraštutinė priemonė, ir paaiškinama, kaip sienų kontrolė padėtų pašalinti nustatytą grėsmę. Jeigu sienų kontrolė atnaujinta jau ilgiau kaip šešis mėnesius, rizikos vertinime taip pat paaiškinama, kaip ankstesnis sienų kontrolės atnaujinimas padėjo pašalinti nustatytą grėsmę.
Rizikos vertinime taip pat turi būti išsami ataskaita, kaip susijusi valstybė narė koordinavo veiksmus su valstybe nare arba valstybėmis narėmis, su kuria (-iomis) ji turi bendrų vidaus sienų, prie kurių buvo vykdoma sienų kontrolė.
Komisija rizikos vertinimą atitinkamai pateiks Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai ir Europolui.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto i a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)
ia)  1 dalyje įterpiamas šis ab punktas:
„ab) visas valstybės narės numatytas arba priimtas priemones, išskyrus siūlomą laikiną vidaus sienų kontrolės atnaujinimą, skirtas reaguoti į grėsmę viešajai politikai ar vidaus saugumui, ir pagrįstas priežastis, kodėl manoma, kad alternatyvių priemonių pavyzdžiui, glaudesnio pasienio policijos bendradarbiavimo arba sustiprintų policijos patikrinimų, neužtenka;“
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto ii papunktis
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  atitinkamais atvejais priemones, kurių turi imtis kitos valstybės narės, kaip susitarta prieš laikinai atnaujinant susijusių vidaus sienų kontrolę.
e)  atitinkamais atvejais priemones, kurių turi imtis kitos valstybės narės, kaip susitarta prieš laikinai atnaujinant atitinkamų vidaus sienų kontrolę.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iii papunktis
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys
Jeigu būtina, Komisija gali atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) paprašyti pateikti papildomos informacijos, įskaitant informaciją apie bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, kurioms planuojamas vidaus sienų kontrolės pratęsimas daro poveikį, ir papildomą informaciją, reikalingą siekiant įvertinti, ar tai kraštutinė priemonė.
Jeigu būtina, Komisija gali atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) paprašyti pateikti papildomos informacijos, įskaitant informaciją apie bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, kurioms planuojamas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas ar pratęsimas daro poveikį, ir papildomą informaciją, reikalingą siekiant įvertinti, ar tai kraštutinė priemonė.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iii a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)
iiia)  įterpiama 1a dalis:
„1a. Jeigu rimta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui valstybėje narėje išlieka ilgiau nei du mėnesius, ta valstybė narė gali pratęsti savo vidaus sienų kontrolę, atsižvelgdama į 26 straipsnyje išdėstytus kriterijus, tais pačiais pagrindais, kaip nustatytieji šio straipsnio -1 dalyje, ir atsižvelgdama į visus naujus elementus, taikytinus laikotarpiu, atitinkančiu numatomą rimtos grėsmės trukmę ir jokiu būdu neviršijančiu keturių mėnesių. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai per 1 dalyje nurodytą laikotarpį.“
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iii b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 1 b dalis (nauja)
iiib)  įterpiama 1b dalis:
„1b. 1a dalyje nurodytu tikslu kartu su 1 dalyje nurodyta informacija atitinkama valstybė narė atlieka rizikos vertinimą, kuriame:
i)  įvertinama, kaip ilgai gali išlikti nustatyta grėsmė ir kuriems vidaus sienų ruožams daromas poveikis;
ii)  išdėstomi anksčiau nustatyti alternatyvūs veiksmai ar priemonės, kuriais siekiama pašalinti nustatytą grėsmę;
iii)  paaiškinama, kodėl ii punkte nurodytais alternatyviais veiksmais ar priemonėmis nebuvo visiškai pašalinta grėsmė;
iv)  įrodoma, kad sienų kontrolės pratęsimas yra kraštutinė priemonė ir
v)  paaiškinama, kaip nustačius sienų kontrolę būtų labiau prisidedama prie nustatytos grėsmės šalinimo.
Rizikos vertinime, kaip nurodyta pirmojoje pastraipoje, taip pat turi būti išsami ataskaita, kaip susijusi valstybė narė bendradarbiavo su valstybe nare arba valstybėmis narėmis, kurias tiesiogiai paveikė sienų kontrolės atnaujinimas, įskaitant tas valstybes nares, su kuriomis ji turi bendrų vidaus sienų, prie kurių buvo vykdoma sienų kontrolė.
Komisija rizikos vertinimą pateiks Agentūrai ir Europolui ir prireikus gali paprašyti jų pozicijos šiuo klausimu.
Komisijai pagal 37 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rizikos vertinimo metodus.“;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iii c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 2 dalis
iiic)  2 dalis pakeičiama taip:
2.  1 dalyje nurodyta informacija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiama tuo pačiu metu, kai ji pranešama kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pagal tą dalį.
2.  1 ir 1b dalyse nurodyta informacija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiama tuo pačiu metu, kai ji pranešama kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pagal tas dalis.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iii d papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 3 dalis
iiid)  3 dalis pakeičiama taip:
3.  Valstybės narės, teikdamos pranešimą pagal 1 dalį, prireikus ir laikydamosi nacionalinės teisės, gali nuspręsti įslaptinti šios informacijos dalis. Toks įslaptinimas nedaro poveikio Komisijos turimai galimybei pateikti šią informaciją Europos Parlamentui. Pagal šį straipsnį Europos Parlamentui perduodamos informacijos ir dokumentų perdavimas ir tvarkymas turi atitikti įslaptintos informacijos perdavimo ir tvarkymo taisykles, kurios taikomos Europos Parlamentui ir Komisijai keičiantis tokio pobūdžio informacija.
„3. Valstybės narės, teikdamos pranešimą, prireikus ir laikydamosi nacionalinės teisės, gali įslaptinti visą informaciją arba jos dalis, kaip nurodyta 1 ir 1b dalyse. Toks įslaptinimas neužkerta kelio kitų valstybių narių, kurioms laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas daro poveikį, prieigai prie tokios informacijos tinkamais ir saugiais policijos bendradarbiavimo kanalais, ir netrukdo Komisijai informaciją perduoti Europos Parlamentui. Pagal šį straipsnį Europos Parlamentui perduodamos informacijos ir dokumentų perdavimas ir tvarkymas turi atitikti įslaptintos informacijos perdavimo ir tvarkymo taisykles, kurios taikomos Europos Parlamentui ir Komisijai keičiantis tokio pobūdžio informacija.“;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iv papunktis
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Gavusi valstybės narės pranešimą pagal 1 dalį ir atsižvelgdama į 5 dalyje numatytas konsultacijas, Komisija ar bet kuri kita valstybė narė gali pateikti nuomonę, nedarydama poveikio SESV 72 straipsniui.
Gavusi valstybės narės pranešimą pagal 1 ir 1a dalis ir atsižvelgdama į 5 dalyje numatytas konsultacijas, Komisija ar bet kuri kita valstybė narė gali pateikti nuomonę, nedarydama poveikio SESV 72 straipsniui.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iv papunktis
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Jeigu planuojamo vidaus sienų kontrolės atnaujinimo būtinumas arba proporcingumas Komisijai kelia susirūpinimą arba jeigu ji mano, kad būtų tinkama pasikonsultuoti dėl tam tikrų pranešimo aspektų, ji tuo tikslu pateikia nuomonę.
Jeigu remiantis pranešime pateikta informacija ar bet kuria papildoma jos gauta informacija, planuojamo vidaus sienų kontrolės atnaujinimo būtinumas arba proporcingumas Komisijai kelia susirūpinimą arba jeigu ji mano, kad būtų tinkama pasikonsultuoti dėl kurio nors pranešimo aspekto, ji nedelsdama tuo tikslu pateikia nuomonę.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iv papunktis
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa
Jeigu vidaus sienų kontrolė jau buvo atnaujinta šešis mėnesius, Komisija pateikia nuomonę.
Išbraukta.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto v papunktis
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 5 dalis
Dėl 1 dalyje nurodytos informacijos ir dėl bet kurios Komisijos ar valstybės narės nuomonės pagal 4 dalį vyksta konsultacijos, kurioms vadovauja Komisija. Prireikus konsultacijų metu rengiami valstybės narės, planuojančios atnaujinti vidaus sienų kontrolę, kitų valstybių narių, ypač tų, kurioms tokios priemonės darys tiesioginį poveikį, ir atitinkamų agentūrų bendri posėdžiai. Nagrinėjami planuojamų priemonių proporcingumas, nustatyta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui ir būdai užtikrinti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Vidaus sienų kontrolę atnaujinti arba pratęsti planuojanti valstybė narė vykdydama sienų kontrolę kuo labiau atsižvelgia į tokių konsultacijų rezultatus.
Dėl 1 ir 1b dalyse nurodytos informacijos ir dėl bet kurios Komisijos ar valstybės narės nuomonės pagal 4 dalį vyksta konsultacijos, kurioms vadovauja Komisija. Konsultacijų metu:
i)  rengiami valstybės narės, planuojančios atnaujinti vidaus sienų kontrolę, kitų valstybių narių, ypač tų, kurioms tokios priemonės darys tiesioginį poveikį, ir Komisijos bendri posėdžiai, siekiant kai tikslinga organizuoti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir išnagrinėti, ar priemonės proporcingos įvykiams, dėl kurių atnaujinama sienų kontrolė, taip pat atsižvelgiant į visas galimas alternatyvias priemones, ir grėsmei viešajai tvarkai ir vidaus saugumui;
ii)  kai tikslinga, nepaskelbtus Komisijos patikrinimus vietoje prie atitinkamų vidaus sienų, kai tikslinga, padedant valstybių narių ir Agentūros, Europolo arba kitų atitinkamų Sąjungos įstaigų, organų ar agentūrų ekspertams, siekiant įvertinti šių patikrinimų prie minėtų sienų veiksmingumą ir šio reglamento nuostatų laikymąsi; tokių nepaskelbtų patikrinimų vietoje ataskaitos perduodamos Europos Parlamentui;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
27a straipsnio antraštinė dalis
Speciali procedūra, kai rimta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui išlieka ilgiau nei vienus metus
Speciali procedūra, kai rimta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui išlieka ilgiau nei šešis mėnesius
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
27a straipsnio 1 dalis
1.  Išskirtiniais atvejais, kai valstybė narė susiduria su ta pačia rimta grėsme viešajai tvarkai ar vidaus saugumui ilgesnį laiką nei nurodyta 25 straipsnio 4 dalies pirmame sakinyje, ir jeigu teritorijoje taip pat imtasi proporcingų išskirtinių nacionalinių priemonių, kuriomis siekiama pašalinti šią grėsmę, sienų kontrolė, laikinai atnaujinta reaguojant į tą grėsmę, gali būti dar pratęsta pagal šį straipsnį.
1.  Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai valstybė narė susiduria su ta pačia rimta grėsme viešajai tvarkai ar vidaus saugumui ilgesnį laiką nei nurodyta 27 straipsnio 1a dalyje, ir jeigu teritorijoje taip pat imtasi proporcingų išskirtinių nacionalinių priemonių, kuriomis siekiama pašalinti šią grėsmę, sienų kontrolė, laikinai atnaujinta reaguojant į tą grėsmę, gali būti dar pratęsta pagal šį straipsnį.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
27a straipsnio 2 dalis
2.  Vėliausiai šešios savaitės prieš pasibaigiant 25 straipsnio 4 dalies pirmame sakinyje nurodytam laikotarpiui, valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai, kad ji siekia tolesnio pratęsimo pagal šiame straipsnyje nustatytą specialią procedūrą. Pranešime pateikiama informacija, kurios reikalaujama pagal 27 straipsnio 1 dalies a–e punktus. Taikomos 27 straipsnio 2 ir 3 dalys.
2.  Vėliausiai trys savaitės prieš pasibaigiant 27 straipsnio 1a dalyje nurodytam laikotarpiui, valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai, kad ji siekia tolesnio pratęsimo pagal šiame straipsnyje nustatytą specialią procedūrą. Šiame pranešime pateikiama visa informacija, kurios reikalaujama pagal 27 straipsnio 1 dalį ir 1b dalį. Taikomos 27 straipsnio 2 ir 3 dalys.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
27a straipsnio 3 dalis
3.  Komisija pateikia nuomonę.
3.  Komisija pateikia nuomonę dėl to, ar siūlomas pratęsimas atitinka 1 ir 2 dalyse išdėstytus reikalavimus ir dėl siūlomo pratęsimo būtinumo bei proporcingumo. Valstybės narės, kurioms daromas poveikis, gali prieš Komisijai priimant nuomonę pateikti pastabas.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
27a straipsnio 4 dalis
4.  Taryba, tinkamai atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, gali rekomenduoti, kad valstybė narė priimtų sprendimą dar pratęsti vidaus sienų kontrolę ne ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Šis laikotarpis ne daugiau nei tris kartus gali būti pratęstas tolesniam šešių mėnesių laikotarpiui. Savo rekomendacijoje Taryba nurodo bent tą informaciją, kuri yra nurodyta 27 straipsnio 1 dalies a–e punktuose. Prireikus ji nustato susijusių valstybių narių bendradarbiavimo sąlygas.
4.  Taryba, atsižvelgusi į Komisijos nuomonę, kaip kraštutinę priemonę gali rekomenduoti, kad susijusi valstybė narė savo vidaus sienų kontrolę pratęstų dar šešių mėnesių laikotarpiui. Savo rekomendacijoje Taryba pateikia informaciją, nurodytą 27 straipsnio 1 dalyje ir 1b dalyje ir išdėsto susijusių valstybių narių bendradarbiavimo sąlygas.
Pakeitimai 45 ir 66
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/399
28 straipsnio 4 dalis
3a)  28 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
4.  Nedarant poveikio 25 straipsnio 4 daliai, visas laikotarpis, kurį atnaujinama vidaus sienų kontrolė, apskaičiuojamas remiantis šio straipsnio 1 dalyje nustatytu pirminiu laikotarpiu ir galimybe jį pratęsti pagal šio straipsnio 3 dalį, neturi viršyti dviejų mėnesių.
4. Visas laikotarpis, kurį atnaujinama vidaus sienų kontrolė, apskaičiuojamas remiantis šio straipsnio 1 dalyje nustatytu pirminiu laikotarpiu ir galimybe jį pratęsti pagal šio straipsnio 3 dalį, neturi viršyti dviejų mėnesių.“;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/399
28a straipsnis (naujas)
3b)  Įterpiamas naujas 28a straipsnis:
„28a straipsnis
Laikotarpio, kurį dėl numatomos rimtos grėsmės viešajai politikai ar vidaus saugumui atnaujinama arba pratęsiama vidaus sienų kontrolė, kai rimta grėsmė viešajai politikai ar vidaus saugumui gali trukti ilgiau nei šešis mėnesius ir atvejais, kai būtina imtis skubių veiksmų, apskaičiavimas.
Skaičiuojant 27, 27a ir 28 straipsniuose nurodytus laikotarpius, reikia atsižvelgti į bet kokį vidaus sienų kontrolės atnaujinimą arba pratęsimą, vykstantį iki [šio Reglamento įsigaliojimo datos].“;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/399
29 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
3c)  29 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:
„Kiekvienu atveju svarstant galimybę pagal šį straipsnį priimti sprendimą laikinai atnaujinti arba pratęsti vidaus sienų kontrolę, atsižvelgiama į 30 straipsnyje nurodytus kriterijus.“
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/399
29 straipsnio 5 dalis
3d)  29 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
5.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis priemonėms, kurias valstybės narės pagal 25, 27 ir 28 straipsnius gali priimti iškilus rimtai grėsmei viešajai tvarkai ar vidaus saugumui.
„5. Šiuo straipsniu nedaromas poveikis priemonėms, kurias valstybės narės pagal 27, 27a ir 28 straipsnius gali priimti iškilus rimtai grėsmei viešajai tvarkai ar vidaus saugumui. Tačiau bendras laikotarpis, per kurį pagal šį straipsnį vidaus sienų kontrolė atnaujinama ar pratęsiama, negali būti pratęsiamas remiantis 27, 27a ar 28 straipsniuose išdėstytomis priemonėmis arba kartu su jomis.“.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
1a straipsnis (naujas)
1 a straipsnis
Šis reglamentas valstybių narių pagal Šengeno sienų kodekso 27 straipsnį teikiamiems pranešimams taikomas nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data].
Apskaičiuojant 28 straipsnio 4 dalyje nurodytą laikotarpį, reikia atsižvelgti į bet kokį pranešimo dėl vidaus sienų kontrolės atnaujinimo arba pratęsimo pateikimo laikotarpį, kuris bus pasibaigęs iki ... [šio reglamento įsigaliojimo data].

(1) Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0356/2018).

Atnaujinta: 2020 m. vasario 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika