Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0245(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0356/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0356/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

Pieņemtie teksti
PDF 214kWORD 66k
Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris - Brisele
Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām ***I
P8_TA(2018)0472A8-0356/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kuri piemērojami robežkontroles pagaidu atjaunošanai pie iekšējām robežām, groza Regulu (ES) 2016/399 (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
-1.apsvērums (jauns)
(-1)  Tādas telpas izveide, kurā tiek nodrošināta personu brīva pārvietošanās pāri iekšējām robežām, ir viens no galvenajiem Savienības sasniegumiem. Šādas telpas, kuras pamatā ir uzticība un solidaritāte, normālai darbībai un stiprināšanai būtu jākļūst par Savienības un to dalībvalstu kopīgo mērķi, kuras ir piekritušas tajā piedalīties. Vienlaikus ir nepieciešams kopīgi reaģēt uz situācijām, kas nopietni ietekmē šīs telpas vai tās daļu sabiedrisko kārtību un iekšējo drošību, kā galēja risinājuma pasākumu ļaujot ārkārtas apstākļos uz laiku atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, vienlaikus stiprinot attiecīgo dalībvalstu sadarbību.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Telpā, kur personas var brīvi pārvietoties, robežkontroles atjaunošanai pie iekšējām robežām būtu jānotiek vienīgi izņēmuma kārtā. Par iekšējo robežu kontroles atjaunošanu būtu jālemj tikai kā par galējā risinājuma pasākumu uz ierobežotu laikposmu un ciktāl kontrole ir nepieciešama un samērīga ar konstatēto nopietno apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai.
(1)  Telpā, kur personas var brīvi pārvietoties, robežkontroles atjaunošanai pie iekšējām robežām būtu jānotiek vienīgi izņēmuma kārtā. Tā kā iekšējo robežu kontroles atjaunošana uz laiku ietekmē personu brīvu kustību, tā būtu jāatjauno tikai kā galējā risinājuma pasākums un jāīsteno ierobežotu laikposmu, ciktāl kontrole ir nepieciešama un samērīga ar konstatēto nopietno apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai. Visi šādi pasākumi būtu jāatceļ, tiklīdz beidz pastāvēt tos izraisošie cēloņi.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
(1a)  Migrācija un tas, ka ārējo robežu šķērso liels skaits trešo valstu valstspiederīgo, per se nebūtu jāuzskata par apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Konstatēto nopietno apdraudējumu atkarībā no tā rakstura un mēroga var novērst ar dažādiem pasākumiem. Kā norādīts 23. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulā (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)8, dalībvalstu rīcībā ir arī policijas pilnvaras, kuras, ievērojot dažus nosacījumus, var tikt izmantotas pierobežas teritorijās. Komisijas Ieteikumā par samērīgām policijas pārbaudēm un policijas sadarbību Šengenas zonā9 dalībvalstīm ir sniegtas norādes šajā sakarībā.
(2)  Konstatēto nopietno apdraudējumu atkarībā no tā rakstura un mēroga var novērst ar dažādiem pasākumiem. Kaut arī ir skaidrs, ka policijas pilnvaras pēc sava rakstura un mērķa atšķiras no robežkontroles, kā norādīts 23. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulā (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), dalībvalstu rīcībā ir minētās policijas pilnvaras, kuras, ievērojot dažus nosacījumus, var tikt izmantotas pierobežas teritorijās. Komisijas Ieteikumā par samērīgām policijas pārbaudēm un policijas sadarbību Šengenas zonā9 dalībvalstīm ir sniegtas norādes šajā sakarībā.
__________________
__________________
8 OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.
8 OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.
9 C(2017)3349, 12.5.2017.
9 C(2017)3349, 12.5.2017.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
(2a)  Pirms sākt atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, dalībvalstīm būtu vispirms jāmēģina īstenot alternatīvus pasākumus. Jo īpaši attiecīgajai dalībvalstij gadījumos, kad tas ir nepieciešami un pamatoti, būtu jāapsver iespēja efektīvāk izmantot vai pastiprināt policijas pārbaudes savā teritorijā, tostarp pierobežas teritorijās un uz galvenajiem transporta ceļiem, pamatojoties uz riska novērtējumu, vienlaikus nodrošinot, ka minēto policijas pārbaužu ietvaros robežkontroles nav uzskatāmas par mērķi. Mūsdienu tehnoloģijām ir liela nozīme, lai novērstu apdraudējumus sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai. Dalībvalstīm būtu jānovērtē, vai situāciju varētu pienācīgi risināt, uzlabojot pārrobežu sadarbību — gan no operatīvā viedokļa, gan no policijas un izlūkdienestu informācijas apmaiņas viedokļa.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
4. apsvērums
(4)  Tomēr pieredze liecina, ka daži nopietni draudi sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, piemēram, pārrobežu terorisma draudi vai atsevišķi neatbilstīgu migrantu sekundāras kustības gadījumi Savienībā, kas pamatoja robežkontroles atjaunošanu, var turpināties krietni ilgāk nekā iepriekš minētie laikposmi. Tāpēc ir nepieciešams un ir pamatoti termiņus, kas piemērojami robežkontroles pagaidu atjaunošanā, pielāgot pašreizējām vajadzībām, vienlaikus nodrošinot, ka šis pasākums netiek ļaunprātīgi izmantots un ir tikai izņēmums, ko izmanto kā galēju risinājumu. Šajā nolūkā vispārējais termiņš, kas piemērojams saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 25. pantu, būtu jāpagarina līdz vienam gadam.
(4)  Tomēr pieredze liecina, ka ļoti reti ir gadījumi, kad robežkontroli pie iekšējām robežām ir nepieciešams atjaunot uz laiku, kas ir ilgāks par diviem mēnešiem. Tikai ārkārtas gadījumos daži nopietni draudi sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai varētu pārsniegt sešu mēnešu maksimālo laikposmu, kas patlaban ir atļauts, lai atjaunotu robežkontroli pie iekšējām robežām. Tāpēc ir nepieciešams pielāgot termiņus, kas ir piemērojami robežkontroles pagaidu atjaunošanā, vienlaikus nodrošinot, ka šis pasākums netiek ļaunprātīgi izmantots un arī turpmāk ir tikai izņēmums, ko izmanto kā galēju risinājumu.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
(4 a)  Jebkura atkāpe no pamatprincipa par personu pārvietošanās brīvību ir jāinterpretē sašaurināti, un sabiedriskās kārtības jēdziens prasa, lai attiecīgajā brīdī varētu konstatēt faktisku un pietiekami nopietnu apdraudējumu, kas ietekmē kādu no sabiedrības pamatinteresēm.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Lai garantētu to, ka minētā robežkontrole pie iekšējām robežām joprojām ir izņēmums, dalībvalstīm būtu jāiesniedz riska novērtējums par plānoto robežkontroles atjaunošanu vai pagarināšanu. Riska novērtējumā jo īpaši būtu jānovērtē, cik ilgi konstatētais apdraudējums varētu turpināties un kuras iekšējo robežu daļas ir skartas, kā arī jāpierāda, ka robežkontroles pagarināšana ir galējā risinājuma pasākums, un jāpaskaidro, kā robežkontrole varētu palīdzēt konstatētā apdraudējuma novēršanā. Ja iekšējo robežu kontrole turpinās ilgāk nekā sešus mēnešus, riska novērtējumā būtu arī retrospektīvi jāpierāda atjaunotās robežkontroles efektivitāte konstatētā apdraudējuma novēršanā un sīkāk jāpaskaidro, kā norisējusi konsultēšanās ar ikvienu kaimiņos esošo dalībvalsti, kuru skārusi šāda pagarināšana, un kā tās tika iesaistītas vismazāk apgrūtinošu operatīvo pasākumu noteikšanā.
(5)  Lai garantētu to, ka minētā robežkontrole pie iekšējām robežām ir uzskatāma par galējā risinājuma pasākumu un joprojām par izņēmumu, dalībvalstīm būtu jāiesniedz riska novērtējums par plānoto robežkontroles pagarināšanu, pārsniedzot divu mēnešu laikposmu. Riska novērtējumā jo īpaši būtu jānovērtē, cik ilgi konstatētais apdraudējums varētu turpināties un uz kurām iekšējo robežu daļām tas attiecas, kā arī būtu jāpierāda, ka robežkontroles pagarināšana ir galējā risinājuma pasākums, jo īpaši demonstrējot, ka visi alternatīvie pasākumi ir izrādījušies nepietiekami vai par tādiem tiek uzskatīti, un būtu jāpaskaidro, kā robežkontrole varētu palīdzēt konstatētā apdraudējuma novēršanā. Riska novērtējumā būtu arī retrospektīvi jāpierāda atjaunotās robežkontroles efektivitāte un lietderība konstatētā apdraudējuma novēršanā un sīkāk jāpaskaidro, kā ir norisējusi konsultēšanās ar ikvienu kaimiņos esošo dalībvalsti, kuru ir skārusi šāda pagarināšana, un kā tās tika iesaistītas vismazāk apgrūtinošu operatīvo pasākumu noteikšanā. Dalībvalstīm būtu jāpatur iespēja nepieciešamības gadījumā noteikt klasificētas informācijas statusu visai sniegtajai informācijai vai tās daļai.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
(5a)   Ja iekšējo robežu kontroles atjaunošana tiek ierosināta tādu īpašu plānotu pasākumu nolūkā, kuri pēc būtības un pēc ilguma ir izņēmuma gadījumi, piemēram, sporta pasākumi, kontroles ilgumam vajadzētu būt ļoti precīzam, ierobežotam un sasaistītam ar minētā pasākuma reālo ilgumu.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Dalībvalsts iesniegtā riska novērtējuma kvalitāte būs ļoti svarīga, lai novērtētu plānotās robežkontroles atjaunošanas vai pagarināšanas nepieciešamību un samērīgumu. Minētajā novērtēšanā būtu jāiesaista Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un Eiropols.
(6)  Dalībvalsts iesniegtā riska novērtējuma kvalitāte būs ļoti svarīga, lai novērtētu plānotās robežkontroles atjaunošanas vai pagarināšanas nepieciešamību un samērīgumu. Minētajā novērtēšanā būtu jāiesaista Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, Eiropols, Eiropas Patvēruma atbalsta birojs, Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Komisijas pilnvaras sniegt atzinumu saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 27. panta 4. punktu būtu jāgroza, lai atspoguļotu dalībvalstu jaunos pienākumus saistībā ar riska novērtējumu, tostarp sadarbību starp attiecīgajām dalībvalstīm. Ja robežkontroli pie iekšējām robežām veic ilgāk nekā sešus mēnešus, būtu jānosaka pienākums Komisijai sniegt atzinumu. Būtu jāmaina arī Šengenas Robežu kodeksa 27. panta 5. punktā paredzētā konsultēšanās procedūra, lai atspoguļotu aģentūru (Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras un Eiropola) lomu un uzmanības centrā izvirzītu dalībvalstu sadarbības dažādo aspektu īstenošanu praksē, tostarp vajadzības gadījumā dažādu pasākumu koordinēšanu abās robežas pusēs.
(7)  Būtu jāmaina arī Šengenas Robežu kodeksa 27. panta 5. punktā paredzētā konsultēšanās procedūra, lai atspoguļotu Savienības aģentūru lomu un uzmanības centrā izvirzītu dalībvalstu sadarbības dažādo aspektu īstenošanu praksē.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Lai pārskatītie noteikumi būtu labāk pielāgoti problēmām, kas saistītas ar pastāvošo nopietno apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, būtu jāparedz konkrēta iespēja pagarināt iekšējo robežu kontroli uz laikposmu, kas pārsniedz vienu gadu. Šāda pagarināšana būtu jāpapildina ar samērīgiem ārkārtas valsts pasākumiem, piemēram, ārkārtas stāvokli, ko arī veic konkrētajā teritorijā nolūkā novērst apdraudējumu. Nekādā gadījumā šādai iespējai nevajadzētu radīt situāciju, ka iekšējo robežu pagaidu kontroles pagarina uz laikposmu, kas pārsniedz divus gadus.
(8)  Lai pārskatītie noteikumi būtu labāk pielāgoti problēmām, kas ir saistītas ar pastāvošo nopietno apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, būtu jāparedz konkrēta iespēja izņēmuma kārtā pagarināt iekšējo robežu kontroli uz laikposmu, kas pārsniedz sešus mēnešus. Šāda pagarināšana būtu jāpapildina ar samērīgiem ārkārtas valsts pasākumiem, piemēram, ārkārtas stāvokli, ko arī veic konkrētajā teritorijā nolūkā novērst apdraudējumu. Nekādā gadījumā šādai iespējai nevajadzētu radīt situāciju, ka iekšējo robežu pagaidu kontroles pagarina uz laikposmu, kas pārsniedz vienu gadu.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
(8a)   Iekšējo robežu kontroles atjaunošanas nepieciešamība un samērīgums būtu jāizvērtē, salīdzinot ar apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, kasa minēto robežu kontroles atjaunošanu padara nepieciešamu, kā arī tas būtu jādara tādu alternatīvo pasākumu gadījumā, kurus varētu veikt valsts vai Savienības līmenī vai abos, kā arī jāizvērtē būtu šādas kontroles ietekme uz personu pārvietošanās brīvību telpā bez iekšējo robežu kontroles.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
9. apsvērums
(9)  Regulas 25. panta 4. punktā minētā atsauce uz 29. pantu būtu jāgroza, lai precizētu saistību starp diviem laikposmiem, kas piemērojami saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 29. un 25. pantu.
svītrots
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
(10)  Īpaša procedūra būtu jāattiecina uz iespēju veikt iekšējo robežu pagaidu kontroles, reaģējot uz konkrētu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, kas turpinās ilgāk nekā gadu.
(10)  Uz iespēju veikt iekšējo robežu pagaidu kontroles, reaģējot uz konkrētu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, kas pārsniedz sešus mēnešus, būtu jāattiecina īpaša procedūra, kuras īstenošanai ir nepieciešams Padomes ieteikums.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
(11)  Šajā nolūkā Komisijai būtu jāsniedz atzinums par šādas pagarināšanas nepieciešamību un samērīgumu, kā arī vajadzības gadījumā par sadarbību ar kaimiņos esošajām dalībvalstīm.
(11)  Šajā nolūkā Komisijai būtu jāsniedz atzinums par šādas pagarināšanas nepieciešamību un samērīgumu. Par šādas pagarināšanas pieprasījumiem būtu nekavējoties jāinformē Eiropas Parlaments. Dalībvalstīm, kuras robežu kontroles pagarināšana skar, būtu jādod iespēja izteikt komentārus Komisijai, pirms tā publisko savu atzinumu.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
13. apsvērums
(13)  Padome, ņemot vērā Komisijas atzinumu, var ieteikt šādu vēlreizēju ārkārtas pagarināšanu un vajadzības gadījumā noteikt nosacījumus sadarbībai starp attiecīgajām dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka tas ir ārkārtas pasākums, ko veic vienīgi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams un pamatots, un ka tas ir saderīgs ar pasākumiem, kas arī veikti valsts līmenī konkrētajā teritorijā, lai novērstu šo pašu konkrēto apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai. Padomes ieteikumam vajadzētu būtu priekšnosacījumam ikvienai vēlreizējai pagarināšanai uz laikposmu, kas ilgst vairāk nekā gadu, un līdz ar to ieteikuma raksturam vajadzētu būt tādam pašam, kāds jau paredzēts 29. pantā.
(13)  Padome, ņemot vērā Komisijas atzinumu, var ieteikt šādu vēlreizēju ārkārtas pagarināšanu un vajadzības gadījumā paredzēt nosacījumus sadarbībai starp attiecīgajām dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka tas ir ārkārtas pasākums, ko veic vienīgi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams un pamatots, un ka tas ir saderīgs ar pasākumiem, kas arī veikti valsts līmenī konkrētajā teritorijā, lai novērstu šo pašu konkrēto apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai. Padomes ieteikumam vajadzētu būt priekšnosacījumam ikvienai vēlreizējai pagarināšanai uz laikposmu, kas ilgst vairāk nekā sešus mēnešus. Padomes ieteikums būtu nekavējoties jānosūta Eiropas Parlamentam.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
(13a)  Pasākumi, kas ir veikti saskaņā ar īpašu procedūru ārkārtas apstākļos, kas apdraud tādas telpas vispārējo darbību, kurā nepastāv iekšējo robežu kontrole, nav jāpagarina vai jāapvieno ar pasākumiem, ko veic saskaņā ar citu procedūru par iekšējo robežu kontroles atjaunošanu vai pagarināšanu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)
(13b)  Ja Komisija uzskata, ka dalībvalsts nav spējusi veikt savus Līgumos noteiktos pienākumus, tai kā Savienības tiesību piemērošanas uzraudzītājiestādei būtu jāveic atbilstoši pasākumi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu, tostarp būtu Eiropas Savienības Tiesā jāiesniedz attiecīgs prasības pieteikums.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2016/399
25. pants – 1. punkts
1.  Ja telpā bez iekšējo robežu kontroles pastāv nopietns apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai dalībvalstī, minētā dalībvalsts izņēmuma kārtā var atjaunot robežkontroli pie visām tās iekšējām robežām vai to konkrētām daļām uz ierobežotu laikposmu līdz 30 dienām vai uz paredzamo nopietnā apdraudējuma laiku, ja tas ir ilgāks par 30 dienām, taču nepārsniedzot sešus mēnešus. Robežkontroles pagaidu atjaunošanas pie iekšējām robežām apjoms un ilgums nepārsniedz to, kas noteikti ir nepieciešams, lai reaģētu uz nopietno apdraudējumu.
1.  Ja telpā bez iekšējo robežu kontroles pastāv nopietns apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai dalībvalstī, minētā dalībvalsts izņēmuma kārtā var atjaunot robežkontroli pie visām tās iekšējām robežām vai to konkrētām daļām uz ierobežotu laikposmu, un to var darīt tikai galējās nepieciešamības gadījumā. Robežkontroles pagaidu atjaunošanas pie iekšējām robežām apjoms un ilgums nepārsniedz to, kas noteikti ir nepieciešams, lai reaģētu uz nopietno apdraudējumu.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2016/399
25. pants – 2. punkts
2.  Robežkontroli pie iekšējām robežām atjauno vienīgi kā galēju risinājumu un saskaņā ar 27., 27.a, 28. un 29. pantu. Katrā gadījumā, kad tiek apsvērts lēmums atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, ievērojot attiecīgi 27., 27.a, 28. vai 29. pantu, ņem vērā attiecīgi 26. un 30. pantā minētos kritērijus.
svītrots
Grozījums Nr. 22 un 52
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2016/399
25. pants – 3. punkts
3.  Ja nopietnais apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai attiecīgajā dalībvalstī turpinās ilgāk par šā panta 1. punktā paredzēto laikposmu, minētā dalībvalsts var pagarināt robežkontroli pie tās iekšējām robežām, ņemot vērā 26. pantā minētos kritērijus un saskaņā ar 27. pantu, to pamatojot ar tiem pašiem iemesliem, kas minēti šā panta 1. punktā, un ņemot vērā visus jaunos apstākļus, uz atjaunināmiem laikposmiem, kuri atbilst paredzamajam nopietnā apdraudējuma laikam un nepārsniedz sešus mēnešus.
svītrots
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2016/399
25. pants – 4. punkts
Kopējais laikposms, uz kādu atjauno robežkontroli pie iekšējām robežām, tostarp jebkādus šā panta 3. punktā paredzētos pagarinājumus, nepārsniedz vienu gadu.
svītrots
Izņēmuma gadījumos, kas minēti 27.a. pantā, kopējo laikposmu var vēlreiz pagarināt maksimums līdz diviem gadiem saskaņā ar minēto pantu.
Ārkārtas apstākļos, kas minēti 29. pantā, kopējo laikposmu var pagarināt maksimums līdz diviem gadiem saskaņā ar minētā panta 1. punktu.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2016/399
26. pants
(1 a)  Regulas 26. pantu aizstāj ar šādu:
26. pants
26. pants
Kritēriji robežkontroles pagaidu atjaunošanai pie iekšējām robežām
Kritēriji robežkontroles pagaidu atjaunošanai pie iekšējām robežām
Ja dalībvalsts saskaņā ar 25. pantu vai 28. panta 1. punktu galēju risinājumu nolemj par robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie vienas vai vairākām tās iekšējām robežām vai pie to daļām vai nolemj pagarināt šādu atjaunošanu, tā novērtē, cik lielā mērā ar šādu pasākumu paredzams pienācīgi novērst apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, un novērtē pasākuma samērīgumu attiecībā pret minēto apdraudējumu. Veicot šādu novērtējumu, dalībvalsts jo īpaši ņem vērā:
Pirms dalībvalsts kā galējā risinājuma pasākumu nolemj par robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie vienas vai vairākām tās iekšējām robežām vai pie to daļām vai nolemj pagarināt šādu pagaidu atjaunošanu, tā:
(a)   novērtē, vai robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām varētu uzskatīt par pietiekamu, lai novērstu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai;
(b)  novērtē, vai citi pasākumi, kas nav pagaidu robežkontroles atjaunošana pie iekšējām robežām, piemēram, policijas iestāžu pārrobežu sadarbības uzlabošana vai policijas pārbaužu pastiprināšana, varētu pienācīgi novērst apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai;
(c)  novērtē pagaidu robežkontroles atjaunošanas pie iekšējām robežām samērīgumu salīdzinājumā ar minēto apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, jo īpaši, ņemot vērā:
(a)  ietekmi, kas paredzama saistībā ar jebkādu apdraudējumu tās sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, tostarp saistībā ar teroristu izraisītiem incidentiem vai apdraudējumu un tostarp organizētās noziedzības radīto apdraudējumu;
(i)   ietekmi, kas paredzama saistībā ar jebkādu apdraudējumu tās sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, tostarp saistībā ar teroristu izraisītiem incidentiem vai apdraudējumu un tostarp organizētās noziedzības radīto apdraudējumu, un
(b)  šāda pasākuma paredzamo ietekmi uz personu pārvietošanās brīvību telpā bez iekšējo robežu kontroles.
(ii)   pagaidu robežkontroles atjaunošanas pie iekšējām robežām paredzamo ietekmi uz personu pārvietošanās brīvību telpā bez iekšējo robežu kontroles.
Ja dalībvalsts saskaņā ar šā punkta pirmās daļas a) apakšpunktu novērtē, ka ar iekšējo robežu kontroles pagaidu atjaunošanu nav iespējams pienācīgi novērst apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, tā kontroli pie iekšējām robežām neatjauno.
Ja dalībvalsts saskaņā ar šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktu novērtē, ka ar pasākumiem, kas nav iekšējo robežu kontroles pagaidu atjaunošana, var pienācīgi novērst apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, tā neatjauno un nepagarina iekšējo robežu kontroli un veic minētos citus pasākumus.
Ja dalībvalsts saskaņā ar šā punkta pirmās daļas c) apakšpunktu novērtē, ka ierosinātā iekšējo robežu kontroles atjaunošana nav samērīga ar apdraudējumu, tā robežkontroli pie iekšējām robežām neatjauno un nepagarina.”;
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – -i apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2016/399
27. pants – virsraksts
(-i)  panta virsrakstu aizstāj ar šādu:
Procedūra robežkontroles pagaidu atjaunošanai pie iekšējām robežām saskaņā ar 25. pantu
Procedūra robežkontroles pagaidu atjaunošanai pie iekšējām robežām gadījumā, kad ir paredzams nopietns apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai”;
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – -ia apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2016/399
27. pants – -1. punkts (jauns)
(-ia)  Regulas 27. pantā pēc 1. punkta iekļauj šādu jaunu punktu:
“-1. Ja telpā bez iekšējām robežām kādā dalībvalstī pastāv nopietns apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, šī dalībvalsts kā galējā risinājuma pasākumu saskaņā ar 26. pantā noteiktajiem kritērijiem var atjaunot robežkontroli pie visām savām iekšējām robežām vai to konkrētām daļām uz ierobežotu laikposmu līdz 30 dienām vai uz paredzamo nopietnā apdraudējuma laiku, ja tas ir ilgāks par 30 dienām, bet katrā gadījumā uz laiku ne ilgāku par diviem mēnešiem.”;
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – -ib apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2016/399
27. pants – 1. punkts – ievaddaļa
(-ib)  Regulas 22. panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:
1.  Ja dalībvalsts plāno atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām saskaņā ar 25. pantu, tā par to paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai vēlākais četras nedēļas pirms plānotās atjaunošanas vai īsākā laikposmā, ja apstākļi, kas pamato nepieciešamību atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, kļūst zināmi mazāk nekā četras nedēļas pirms plānotās atjaunošanas. Šajā nolūkā dalībvalsts sniedz šādu informāciju:
1. Šā panta -1. punkta nolūkā attiecīgā dalībvalsts par to paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai vēlākais četras nedēļas pirms plānotās atjaunošanas vai īsākā laikposmā, ja apstākļi, kas pamato nepieciešamību atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, kļūst zināmi mazāk nekā četras nedēļas pirms plānotās atjaunošanas. Šajā nolūkā dalībvalsts sniedz šādu informāciju:”;
Grozījums Nr. 28 un 57
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – i apakšpunkts
Regula (ES) 2016/399
27. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts
(i)  panta 1. punktā iekļauj jaunu aa) apakšpunktu:
svītrots
(aa)  riska novērtējumu, kurā novērtēts, cik ilgi konstatētais apdraudējums varētu turpināties un kuras iekšējo robežu daļas ir skartas, kā arī pierādīts, ka robežkontroles pagarināšana ir galējā risinājuma pasākums un paskaidrots, kā robežkontrole varētu palīdzēt konstatētā apdraudējuma novēršanā. Ja robežkontrole jau ir tikusi atjaunota uz laikposmu, kas pārsniedz sešus mēnešus, riska novērtējumā arī paskaidro, kā iepriekšējā robežkontroles atjaunošana ir palīdzējusi novērst konstatēto apdraudējumu.
Riska novērtējumā ietver arī detalizētu ziņojumu par koordināciju, kas norisinājusies starp attiecīgo dalībvalsti un to dalībvalsti vai tām dalībvalstīm, ar kuru(-ām) tai ir kopīga iekšējā robeža, pie kuras veikta robežkontrole.
Komisija attiecīgi iesniedz riska novērtējumu Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai un Eiropolam.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2016/399
27. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
(i a)  panta 1. punktā iekļauj šādu ab) apakšpunktu:
“(ab) jebkādus citus pasākumus, izņemot dalībvalsts ierosināto, īstenoto vai plānoto robežkontroles atjaunošanu, kuru mērķis ir novērst sabiedriskās kārtības vai iekšējā drošības apdraudējumu, kā arī uz pierādījumiem balstītus paskaidrojumus, kādēļ alternatīvie pasākumi, piemēram, pastiprināta policijas pārrobežu sadarbība vai policijas veiktas pārbaudes, ir atzīti par nepietiekamiem;"
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ii apakšpunkts
Regula (ES) 2016/399
27. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
(e)  attiecīgos gadījumos — pasākumus, kas jāveic pārējām dalībvalstīm saskaņā ar vienošanos, kas panākta pirms robežkontroles pagaidu atjaunošanas pie attiecīgajām iekšējām robežām.
(e)  attiecīgos gadījumos — pasākumus, kas ir jāveic pārējām dalībvalstīm saskaņā ar vienošanos, kas ir panākta pirms robežkontroles pagaidu atjaunošanas pie attiecīgajām iekšējām robežām.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – iii apakšpunkts
Regula (ES) 2016/399
27. pants – 1. punkts – pēdējais teikums
Vajadzības gadījumā Komisija var pieprasīt attiecīgajai(-ām) dalībvalstij(-īm) papildu informāciju, tostarp par sadarbību ar dalībvalstīm, kuras skar plānotā robežkontroles pagarināšana pie iekšējām robežām, kā arī papildu informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu, vai tas ir galējā risinājuma pasākums.
Vajadzības gadījumā Komisija var pieprasīt attiecīgajai(-ām) dalībvalstij(-īm) papildu informāciju, tostarp par sadarbību ar dalībvalstīm, kuras skar plānotā robežkontroles atjaunošana vai pagarināšana pie iekšējām robežām, kā arī papildu informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu, vai tas ir galējā risinājuma pasākums.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – iiia apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2016/399
27. pants – 1.a punkts (jauns)
(iii a)  pantā iekļauj šādu 1.a punktu:
“1a. Ja nopietnais apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai attiecīgajā dalībvalstī turpinās ilgāk par diviem mēnešiem, minētā dalībvalsts var pagarināt robežkontroli pie savām iekšējām robežām, ņemot vērā 26. pantā minētos kritērijus, pamatojoties uz tiem pašiem iemesliem, kas ir minēti šā panta -1. punktā, un ņemot vērā visus jaunos apstākļus, uz laikposmu, kurš atbilst paredzamajam nopietnā apdraudējuma laikposmam un nekādā gadījumā nepārsniedz četrus mēnešus. Attiecīgā dalībvalsts to paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai 1. punktā minētajā laikposmā.”
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – iiib apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2016/399
27. pants – 1.b punkts (jauns)
(iii b)  pantā iekļauj šādu 1.b punktu:
“1b. 1.a punkta īstenošanas nolūkā papildus informācijai, kas ir sniegta saskaņā ar 1. punktu, attiecīgā dalībvalsts sniedz riska novērtējumu, kurā:
(i)  tiek novērtēts, cik ilgi konstatētais apdraudējums varētu turpināties un uz kurām tās iekšējo robežu daļām tas attiecas;
(ii)  tiek izklāstītas alternatīvas darbības vai pasākumi, kas pirms tam ir ieviesti, lai risinātu konstatēto apdraudējumu;
(iii)  tiek paskaidroti iemesli, kāpēc alternatīvās darbības vai pasākumi, kas ir minēti ii) apakšpunktā, nav pietiekami, lai novērstu konstatēto apdraudējumu;
(iv)  tiek pierādīts, ka robežkontroles pagarināšana ir galējā risinājuma pasākums, un
(v)  tiek paskaidrots, kā robežkontrole varētu labāk palīdzēt minētā konstatētā apdraudējuma novēršanā.
Riska novērtējumā, kas ir minēts pirmajā apakšpunktā, ietver arī detalizētu ziņojumu par sadarbību, kas ir norisinājusies starp attiecīgo dalībvalsti un dalībvalsti vai dalībvalstīm, ko tieši skar robežkontroles atjaunošana, tostarp tām dalībvalstīm, ar kurām attiecīgajai dalībvalstij ir kopīga iekšējā robeža, pie kuras tiek veikta robežkontrole.
Komisija dalās riska novērtējumā ar Aģentūru vai Eiropolu un attiecīgā gadījumā var lūgt tiem šajā sakarā sniegt savu viedokli par to.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 37. pantu, lai papildinātu šo regulu, pieņemot riska novērtēšanas metodoloģiju.”;
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – iiic apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2016/399
27. pants – 2. punkts
(iii c)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Šā panta 1. punktā minēto informāciju iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vienlaikus ar tās paziņošanu pārējām dalībvalstīm un Komisijai, ievērojot minēto punktu.
2.  Šā panta 1. un 1.b punktā minēto informāciju iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vienlaikus ar tās paziņošanu pārējām dalībvalstīm un Komisijai saskaņā ar minētajiem punktiem.
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – iiid apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2016/399
27. pants – 3. punkts
(iii d)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
3.  Dalībvalstis, kas iesniedz paziņojumu saskaņā ar 1. punktu, vajadzības gadījumā un saskaņā ar valsts tiesību aktiem var nolemt, ka daļa no informācijas ir klasificēta. Šāda klasifikācijas noteikšana neliedz Komisijai darīt informāciju pieejamu Eiropas Parlamentam. Informācijas un dokumentu, ko nosūta Eiropas Parlamentam saskaņā ar šo pantu, nosūtīšana un apstrāde atbilst noteikumiem par klasificētas informācijas pārsūtīšanu un apstrādi, kas piemērojami starp Eiropas Parlamentu un Komisiju.
3. Dalībvalstis, kas iesniedz paziņojumu, vajadzības gadījumā un saskaņā ar valsts tiesību aktiem drīkst par klasificētu noteikt visu vai daļu no informācijas, kas ir minēta 1. un 1.b punktā. Šāda klasificēšana neliedz pārējām dalībvalstīm, kuras skar robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām, piekļūt informācijai, izmantojot attiecīgus un drošus policijas sadarbības kanālus, un neliedz Komisijai darīt informāciju pieejamu Eiropas Parlamentam. Informācijas un dokumentu, ko nosūta Eiropas Parlamentam saskaņā ar šo pantu, nosūtīšana un apstrāde atbilst noteikumiem par klasificētas informācijas pārsūtīšanu un apstrādi, kas piemērojami starp Eiropas Parlamentu un Komisiju.”;
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – iv apakšpunkts
Regula (ES) 2016/399
27. pants – 4. punkts – 1. daļa
Pēc dalībvalsts paziņojuma, ko tā sniedz saskaņā ar 1. punktu un ņemot vērā 5. punktā paredzēto konsultēšanos, Komisija vai jebkura cita dalībvalsts var sniegt atzinumu, neskarot LESD 72. pantu.
Pēc dalībvalsts paziņojuma, ko tā sniedz saskaņā ar 1. un 1.a punktu, un ņemot vērā 5. punktā paredzēto konsultēšanos, Komisija vai jebkura cita dalībvalsts var sniegt atzinumu, neskarot LESD 72. pantu.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – iv apakšpunkts
Regula (ES) 2016/399
27. pants – 4. punkts – 2. daļa
Ja Komisijai ir šaubas par plānotās robežkontroles atjaunošanas pie iekšējām robežām nepieciešamību vai samērīgumu vai tā uzskata, ka būtu piemēroti konsultēties par dažiem paziņojuma aspektiem, tā sniedz attiecīgu atzinumu.
Ja, pamatojoties uz paziņojumā iekļauto informāciju vai jebkādu papildinformāciju, ko Komisija ir saņēmusi, tai ir šaubas par plānotās robežkontroles atjaunošanas pie iekšējām robežām nepieciešamību vai samērīgumu vai tā uzskata, ka būtu piemēroti konsultēties par kādu no paziņojuma aspektiem, tā nekavējoties sniedz attiecīgu atzinumu.
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – iv apakšpunkts
Regula (ES) 2016/399
27. pants – 4. punkts – 3. daļa
Ja robežkontrole pie iekšējām robežām jau ir tikusi atjaunota uz sešiem mēnešiem, Komisija sniedz atzinumu.”;
svītrots
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – v apakšpunkts
Regula (ES) 2016/399
27. pants – 5. punkts
Par 1. punktā minēto informāciju un ikvienu Komisijas vai dalībvalsts atzinumu, kas minēts 4. pantā, notiek konsultēšanās, ko vada Komisija. Vajadzības gadījumā konsultēšanās ietver kopīgas sanāksmes starp dalībvalsti, kas plāno atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, pārējām dalībvalstīm, jo īpaši tām, kuras tieši skar šādi pasākumi, un attiecīgajām aģentūrām. Ir jāizskata plānoto pasākumu samērīgums, konstatētais apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, kā arī veidi, kā nodrošināt dalībvalstu savstarpējo sadarbību. Dalībvalsts, kas plāno atjaunot vai pagarināt robežkontroli pie iekšējām robežām, rūpīgi ņem vērā šādas konsultēšanās rezultātus, veicot robežkontroles.
Par 1. un 1.b punktā minēto informāciju un ikvienu Komisijas vai dalībvalsts atzinumu, kas minēts 4. pantā, notiek konsultēšanās, ko vada Komisija. Konsultēšanās ietver:
(i)  kopīgas sanāksmes starp dalībvalsti, kas plāno atjaunot robežkontroli pie iekšējām robežām, pārējām dalībvalstīm, jo īpaši tām, kuras tieši skar šādi pasākumi, un Komisiju, lai vajadzības gadījumā organizētu dalībvalstu savstarpēju sadarbību un izskatītu, vai pasākumi ir samērīgi ar notikumiem, kas liek atjaunot robežkontroli, tostarp jebkādi iespējamie alternatīvie pasākumi, un rada apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai;
(ii)  ja vajadzīgs, nepaziņotus Komisijas apmeklējumus uz vietas pie attiecīgajām iekšējām robežām, attiecīgos gadījumos tos atbalstot ekspertiem no dalībvalstīm un Aģentūras, Eiropola vai jebkādas citas attiecīgas Savienības struktūras, biroja vai aģentūras, lai novērtētu robežkontroles efektivitāti pie minētajām iekšējām robežām un atbilstību šai regulai; šādu nepaziņoto apmeklējumu ziņojumus nosūta Eiropas Parlamentam.
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) 2016/399
27.a pants – virsraksts
Īpašā procedūra, ja nopietns apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai turpinās ilgāk nekā vienu gadu
Īpašā procedūra, ja nopietns apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai turpinās ilgāk nekā sešiem mēnešiem.
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) 2016/399
27.a pants – 1. punkts
1.  Izņēmuma gadījumos, ja dalībvalsts saskaras ar to pašu nopietno apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai pēc laikposma, kas minēts 25. panta 4. punkta pirmajā teikumā, un ja konkrētajā teritorijā ir veikti arī samērīgi ārkārtas valsts pasākumi nolūkā novērst šo apdraudējumu, pagaidu robežkontroli, kas atjaunota nolūkā reaģēt uz minēto apdraudējumu, var vēlreiz pagarināt saskaņā ar šo pantu.
1.  Ārkārtas apstākļos, kuros dalībvalsts saskaras ar to pašu nopietno apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai pēc laikposma, kas ir minēts 27. panta 1.a punkta pirmajā teikumā, un ja konkrētajā teritorijā ir veikti arī samērīgi ārkārtas valsts pasākumi nolūkā novērst šo apdraudējumu, pagaidu robežkontroli, kas ir atjaunota nolūkā reaģēt uz minēto apdraudējumu, var vēlreiz pagarināt saskaņā ar šo pantu.
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) 2016/399
27.a pants – 2. punkts
2.  Vēlākais sešas nedēļas pirms 25. panta 4punkta pirmajā teikumā minētā laikposma beigām dalībvalsts paziņo pārējam dalībvalstīm un Komisijai ieceri vēlreiz pagarināt robežkontroli saskaņā ar šajā pantā noteikto īpašo procedūru. Paziņojumā iekļauj 27. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā paredzēto informāciju. Piemēro 27. panta 2. un 3. punktu.
2.  Vēlākais trīs nedēļas pirms 27. panta 1.a punktā minētā laikposma beigām dalībvalsts paziņo pārējam dalībvalstīm un Komisijai ieceri vēlreiz pagarināt robežkontroli saskaņā ar šajā pantā noteikto īpašo procedūru. Šajā paziņojumā iekļauj visu 27. panta 1. un 1.b punktā paredzēto informāciju. Piemēro 27. panta 2. un 3. punktu.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) 2016/399
27.a pants – 3. punkts
3.  Komisija sniedz atzinumu.
3.  Komisija sniedz atzinumu par to, vai ierosinātā pagarināšana atbilst prasībām, kas ir izklāstītas 1. un 2. punktā, un par ierosinātās pagarināšanas nepieciešamību un samērību. Dalībvalstīm, kuras robežu kontroles pagarināšana skar, ir tiesības izteikt komentārus Komisijai, pirms tā publisko savu atzinumu.
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) 2016/399
27.a pants – 4. punkts
4.  Padome, pienācīgi ņemot vērā Komisijas atzinumu, var ieteikt, ka dalībvalsts nolemj vēlreiz pagarināt robežkontroli pie iekšējām robežām uz laikposmu līdz sešiem mēnešiem. Minēto laikposmu var ne vairāk kā trīs reizes pagarināt, ikreiz uz laikposmu līdz sešiem mēnešiem. Ieteikumā Padome norāda vismaz informāciju, kas minēta 27. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā. Vajadzības gadījumānosaka nosacījumus sadarbībai starp attiecīgajām dalībvalstīm.
4.  Pēc tam, kad Padome būs ņēmusi vērā Komisijas atzinumu, tā kā galēju risinājumu var ieteikt attiecīgajai dalībvalstij pagarināt robežkontroli pie savām iekšējām robežām vēl uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus. Savā ieteikumā Padome norāda informāciju, kas minēta 27. panta 1. punktā un 1.b punktā, unparedz nosacījumus sadarbībai starp attiecīgajām dalībvalstīm.
Grozījums Nr. 45 un 66
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2016/399
28. pants – 4. punkts
(3a)  Regulas 28. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
4.  Neskarot 25. panta 4. punktu, kopējais laikposms, uz kādu atjauno robežkontroli pie iekšējām robežām, pamatojoties uz šā panta 1. punktā paredzēto sākotnējo laikposmu un jebkādiem pagarinājumiem saskaņā ar šā panta 3. punktu, nepārsniedz divus mēnešus.
4. Kopējais laikposms, uz kādu atjauno robežkontroli pie iekšējām robežām, pamatojoties uz šā panta 1. punktā paredzēto sākotnējo laikposmu un jebkādiem pagarinājumiem saskaņā ar šā panta 3. punktu, nepārsniedz divus mēnešus.”;
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2016/399
28.a pants (jauns)
(3b)  papildinājumā iekļauj jaunu 28.a pantu:
“28.a pants
Tā laikposma aprēķināšana, uz kādu atjauno vai pagarina robežkontroli, ņemot vērā paredzamu sabiedriskās kārtības vai iekšējās drošības apdraudējumu gadījumos, kad nopietnais apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai pārsniedz sešus mēnešus, un gadījumos, kad ir nepieciešama tūlītēja rīcība
Robežkontroles atjaunošanu pie iekšējām robežām vai tās pagarināšanu, ko veic pirms ... [šī regulas spēkā stāšanās dienas], ņem vērā, lai aprēķinātu laikposmus, kas ir minēti 27., 27.a un 28. punktā.”;
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3.c apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2016/399
29. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
(3c)  Regulas 29. panta 1. punktā pievieno šādu daļu:
“30. pantā minētos kritērijus ņem vērā katru reizi, kad saskaņā ar šo pantu apsver iespēju pieņemt lēmumu par robežkontroles pagaidu atjaunošanu vai pagarināšanu pie iekšējām robežām.”
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.d punkts (jauns)
Regula (ES) 2016/399
29. pants – 5. punkts
(3d)  Regulas 29. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
5.  Šis pants neskar pasākumus, ko dalībvalstis var pieņemt, ja ir nopietns apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai saskaņā ar 25., 27. un 28. pantu.
5. Šis pants neskar pasākumus, ko dalībvalstis var pieņemt, ja ir nopietns apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai saskaņā ar 27., 27.a un 28. pantu. Tomēr kopējais laikposms, uz kādu saskaņā ar šo pantu atjauno robežkontroli pie iekšējām robežām vai to pagarina, netiek pagarināts uz to pasākumu pamata vai apvienojumā ar tiem pasākumiem, ko veic saskaņā ar 27., 27.a vai 28. pantu.”.
Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)
1.a pants
Šo regulu piemēro paziņojumiem, kurus dalībvalstis izdara saskaņā ar Šengenas robežu kodeksa 27. pantu, sākot ar .. [šīs regulas spēkā stāšanās dienu].
Ņem vērā visus laikposmus, kuros tiek izdarīt paziņojumi par robežkontroles atjaunošanu vai pagarināšanu pie iekšējām robežām un kuri būs beigušies pirms .. [šī regulas spēkā stāšanās dienas], lai aprēķinātu laikposmu, kas ir minēts 25. panta 4. punktā un 28. panta 4. punktā.

(1) Jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai starpiestāžu sarunām saskaņā ar 59. panta 4. punkta ceturto daļu (A8-0356/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 6. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika