Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0245(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0356/2018

Texte depuse :

A8-0356/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

Texte adoptate
PDF 205kWORD 68k
Joi, 29 noiembrie 2018 - Bruxelles
Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne ***I
P8_TA(2018)0472A8-0356/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 29 noiembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul -1 (nou)
(-1)  Crearea unui spațiu în care este asigurată libertatea de circulație a persoanelor în interiorul frontierelor interne reprezintă una dintre principalele realizări ale Uniunii. Funcționarea normală și consolidarea unui astfel de spațiu, care se bazează pe încredere și solidaritate, ar trebui să fie un obiectiv comun al Uniunii și al statelor membre care au convenit să facă parte din acesta. În același timp, este necesară o reacție comună la situațiile care afectează grav ordinea publică sau securitatea internă a zonei respective sau a unor părți ale acesteia, prin permiterea reintroducerii temporare a controlului la frontierele interne în circumstanțe excepționale și ca măsură de ultimă instanță, consolidând totodată cooperarea dintre statele membre în cauză.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Într-un spațiu de liberă circulație a persoanelor, reintroducerea controalelor la frontierele interne ar trebui să rămână o măsură excepțională. Decizia de reintroducere a controalelor la frontierele interne ar trebui luată numai în ultimă instanță, pentru o perioadă limitată de timp și în măsura în care controalele sunt necesare și proporționale în raport cu amenințările grave la adresa ordinii publice sau a securității interne care au fost identificate.
(1)  Într-un spațiu de liberă circulație a persoanelor, reintroducerea controalelor la frontierele interne ar trebui să rămână o măsură excepțională. Întrucât libera circulație a persoanelor este afectată de reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne, această măsură ar trebui reintrodusă numai în ultimă instanță, pentru o perioadă limitată de timp și în măsura în care controalele sunt necesare și proporționale în raport cu amenințările grave la adresa ordinii publice sau a securității interne care au fost identificate. Orice astfel de măsură ar trebui abandonată de îndată ce motivele pe care se întemeiază încetează să mai existe.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Migrația și trecerea frontierelor externe de către un număr mare de resortisanți ai unor țări terțe nu ar trebui considerată în sine o amenințare la adresa ordinii publice sau a securității interne.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Amenințările grave identificate pot fi abordate prin măsuri diferite, în funcție de natura și amploarea lor. Statele membre au, de asemenea, la dispoziție competențe polițienești, astfel cum se prevede la articolul 23 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)8, care pot fi utilizate, cu respectarea anumitor condiții, în zonele de frontieră. Recomandarea Comisiei privind efectuarea de verificări proporționale de către poliție și cooperarea polițienească în spațiul Schengen9 oferă statelor membre orientări în acest sens.
(2)  Amenințările grave identificate pot fi abordate prin măsuri diferite, în funcție de natura și amploarea lor. Deși este clar că atribuțiile poliției sunt diferite în natură și scop de controlul la frontieră, statele membre au la dispoziție competențele polițienești respective, astfel cum se prevede la articolul 23 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)8, care pot fi utilizate, cu respectarea anumitor condiții, în zonele de frontieră. Recomandarea Comisiei privind efectuarea de verificări proporționale de către poliție și cooperarea polițienească în spațiul Schengen9 oferă statelor membre orientări în acest sens.
__________________
__________________
8 JO L 77, 23.3.2016, p.1.
8 JO L 77, 23.3.2016, p. 1.
9 C(2017)3349 din 12.5.2017.
9 C(2017)3349 din 12.5.2017.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
(2a)  Înainte de a recurge la reintroducerea controlului la frontierele interne, statele membre ar trebui să acorde prioritate măsurilor alternative. În special, statul membru în cauză ar trebui, dacă este necesar și justificat, să analizeze posibilitatea de a utiliza mai eficient sau de a intensifica controalele de poliție pe teritoriul său, inclusiv în zonele de frontieră și pe rutele principale de transport, pe baza unei evaluări a riscurilor, având grijă totodată ca aceste controale de poliție să nu aibă ca obiectiv controlul la frontiere. Tehnologiile moderne sunt esențiale în abordarea amenințărilor la adresa ordinii publice sau a securității interne. Statele membre ar trebui să evalueze dacă situația poate fi gestionată în mod adecvat printr-o cooperare transfrontalieră consolidată, atât din punct de vedere operațional, cât și din cel al schimbului de informații între poliție și serviciile de informații.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Cu toate acestea, experiența a demonstrat că anumite amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne, cum ar fi amenințările teroriste transfrontaliere sau anumite cazuri de deplasări secundare ale migranților în situație neregulamentară pe teritoriul Uniunii, care justifică reintroducerea controalelor la frontieră, pot depăși cu mult perioadele sus-menționate. Prin urmare, este necesar și justificat să se ajusteze la nevoile actuale perioadele maxime aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontieră, asigurându-se în același timp că nu se recurge abuziv la o astfel de măsură și că aceasta rămâne o excepție destinată utilizării numai în ultimă instanță. În acest scop, perioada generală aplicabilă în temeiul articolului 25 din Codul frontierelor Schengen ar trebui majorată la un an.
(4)  Cu toate acestea, experiența a demonstrat că este rareori necesară reintroducerea controlului de frontieră la frontierele interne pentru o perioadă de peste două luni. Doar în circumstanțe excepționale, anumite amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne ar putea persista dincolo de perioadele maxime de șase luni autorizate în prezent pentru reintroducerea controlului la frontierele interne. Prin urmare, este necesar să se ajusteze perioadele maxime aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontieră, asigurându-se în același timp că nu se recurge abuziv la o astfel de măsură și că aceasta rămâne o excepție destinată utilizării numai în ultimă instanță.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Orice derogare de la principiul fundamental al libertății de circulație a persoanelor ar trebui interpretată în mod strict, iar conceptul de ordine publică presupune existența unei amenințări reale, prezente și suficient de grave, care afectează unul dintre interesele fundamentale ale societății.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Pentru a garanta că aceste controale la frontierele interne rămân o excepție, statele membre ar trebui să prezinte o evaluare a riscurilor referitoare la reintroducerea sau prelungirea preconizată a controalelor la frontieră. Evaluarea riscurilor ar trebui să analizeze, în particular, cât timp se preconizează să dureze amenințarea identificată și care secțiuni ale frontierelor interne sunt afectate, să demonstreze că prelungirea controalelor la frontieră este o măsură de ultimă instanță și să explice modul în care controalele la frontieră ar contribui la gestionarea amenințării identificate. În cazul controalelor la frontierele interne care depășesc șase luni, evaluarea riscurilor ar trebui să demonstreze, de asemenea, retroactiv eficiența reintroducerii controalelor la frontieră în ceea ce privește gestionarea amenințării identificate și să explice în detaliu modul în care fiecare stat membru învecinat afectat de o astfel de prelungire a fost consultat și implicat în stabilirea măsurilor operaționale cel mai puțin împovărătoare.
(5)  Pentru a garanta că aceste controale la frontierele interne sunt o măsură de ultimă instanță și rămân o excepție, statele membre ar trebui să prezinte o evaluare a riscurilor referitoare la prelungirea preconizată a controalelor la frontieră dincolo de limita de două luni. Evaluarea riscurilor ar trebui să analizeze, în particular, cât timp se preconizează să dureze amenințarea identificată și care secțiuni ale frontierelor interne sunt afectate, să demonstreze că prelungirea controalelor la frontieră este o măsură de ultimă instanță, în special demonstrând că orice măsură alternativă s-a dovedit sau este considerată insuficientă, și să explice modul în care controalele la frontieră ar contribui la gestionarea amenințării identificate. Evaluarea riscurilor ar trebui să demonstreze, de asemenea, retroactiv eficiența și eficacitatea reintroducerii controalelor la frontieră în ceea ce privește gestionarea amenințării identificate și să explice în detaliu modul în care fiecare stat membru învecinat afectat de o astfel de prelungire a fost consultat și implicat în stabilirea măsurilor operaționale cel mai puțin împovărătoare. Statele membre ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a clasifica, dacă este necesar, toate sau o parte din informațiile furnizate.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   În cazul în care reintroducerea controlului la frontierele interne este legată de anumite evenimente planificate, a căror natură și durată sunt excepționale (de exemplu, activitățile sportive), durata controlului ar trebui să fie foarte precisă, limitată și legată de durata efectivă a evenimentului.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Calitatea evaluării riscurilor prezentate de statul membru în cauză va fi foarte importantă pentru evaluarea necesității și a proporționalității reintroducerii sau prelungirii preconizate a controalelor la frontieră. Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și Europol ar trebui implicate în respectiva evaluare.
(6)  Calitatea evaluării riscurilor prezentate de statul membru în cauză va fi foarte importantă pentru evaluarea necesității și a proporționalității reintroducerii sau prelungirii preconizate a controalelor la frontieră. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Europol, Biroul European de Sprijin pentru Azil, Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene ar trebui să fie implicate în evaluarea respectivă.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Competența Comisiei de a emite un aviz în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Codul frontierelor Schengen ar trebui modificată pentru a reflecta noile obligații referitoare la evaluarea riscurilor care le revin statelor membre, inclusiv cooperarea cu statele membre afectate. Atunci când se efectuează controale la frontieră pe o perioadă mai mare de șase luni, Comisia ar trebui să fie obligată să emită un aviz. De asemenea, procedura de consultare prevăzută la articolul 27 alineatul (5) din Codul frontierelor Schengen ar trebui modificată pentru a reflecta rolul agențiilor (Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și Europol) și pentru a se axa pe aspectele practice ale punerii în aplicare a diferitelor aspecte ale cooperării dintre statele membre, inclusiv coordonarea, atunci când este cazul, a diferitelor măsuri adoptate de ambele părți ale frontierei în cauză.
(7)  Procedura de consultare prevăzută la articolul 27 alineatul (5) din Codul frontierelor Schengen ar trebui modificată pentru a reflecta rolul agențiilor Uniunii și pentru a se axa pe aspectele practice ale punerii în aplicare a diferitelor aspecte ale cooperării dintre statele membre.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Pentru a asigura o mai bună adaptare a normelor revizuite la provocările legate de amenințări grave și persistente la adresa ordinii publice sau a securității interne, este necesar să se prevadă posibilitatea prelungirii controalelor la frontierele interne de așa natură încât perioada totală să depășească un an. Această prelungire ar trebui să însoțească măsuri naționale corespunzătoare comparabile ca nivel, cum ar fi declararea stării de urgență, întreprinse pe teritoriile în cauză pentru gestionarea amenințării. În orice caz, utilizarea unei astfel de posibilități nu poate duce la o prelungire a perioadei de efectuare a controalelor temporare la frontierele interne cu mai mult de doi ani.
(8)  Pentru a asigura o mai bună adaptare a normelor revizuite la provocările legate de amenințări grave și persistente la adresa ordinii publice sau a securității interne, este necesar să se prevadă posibilitatea prelungirii controalelor la frontierele interne de așa natură încât perioada totală să depășească șase luni, în mod excepțional. Această prelungire ar trebui să însoțească măsuri naționale corespunzătoare comparabile ca nivel, cum ar fi declararea stării de urgență, întreprinse pe teritoriile în cauză pentru gestionarea amenințării. În orice caz, utilizarea unei astfel de posibilități nu poate duce la o prelungire a perioadei de efectuare a controalelor temporare la frontierele interne cu mai mult de un an.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)
(8a)   Necesitatea și proporționalitatea măsurii de reintroducere a controlului la frontierele interne, măsurile alternative care ar putea fi luate la nivel național sau la nivelul Uniunii, sau la ambele niveluri, precum și impactul unui astfel de control asupra libertății de circulație a persoanelor în spațiul fără control la frontierele interne ar trebui evaluate în raport cu amenințarea la adresa ordinii publice sau a securității interne care a determinat necesitatea acestei reintroduceri.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Trimiterea făcută în articolul 25 alineatul (4) la articolul 29 ar trebui modificată în vederea clarificării relației dintre perioadele aplicabile în temeiul articolelor 29 și 25 din Codul frontierelor Schengen.
eliminat
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Posibilitatea de a efectua controale temporare la frontierele interne ca răspuns la o amenințare specifică la adresa ordinii publice sau a securității interne care durează mai mult de un an ar trebui să facă obiectul unei proceduri specifice.
(10)  Posibilitatea de a efectua controale temporare la frontierele interne ca răspuns la o amenințare specifică la adresa ordinii publice sau a securității interne care durează mai mult de șase luni ar trebui să facă obiectul unei proceduri specifice care să necesite o recomandare a Consiliului.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  În acest sens, Comisia ar trebui să emită un aviz cu privire la necesitatea și proporționalitatea unei astfel de prelungiri și, atunci când este cazul, cu privire la cooperarea cu statele membre învecinate.
(11)  În acest sens, Comisia ar trebui să emită un aviz cu privire la necesitatea și proporționalitatea unei astfel de prelungiri. Parlamentul European ar trebui imediat informat cu privire la prelungirea propusă. Statele membre afectate ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta observații Comisiei înainte ca aceasta să emită un aviz.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Ținând seama de avizul Comisiei, Consiliul poate recomanda o astfel de prelungire suplimentară extraordinară și, atunci când este cazul, poate stabili condițiile aplicabile cooperării între statele membre în cauză, pentru a se asigura că este vorba de o măsură excepțională, aplicată numai atât timp cât este necesară și justificată și coerentă cu măsurile luate la nivel național pe teritoriul respectiv pentru a gestiona aceeași amenințare la adresa ordinii publice sau a securității interne. Recomandarea Consiliului ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru orice prelungire suplimentară prin care se depășește perioada de un an, având deci aceeași natură ca cea prevăzută deja la articolul 29.
(13)  Ținând seama de avizul Comisiei, Consiliul poate recomanda o astfel de prelungire suplimentară extraordinară și, atunci când este cazul, poate stabili condițiile aplicabile cooperării între statele membre în cauză, pentru a se asigura că este vorba de o măsură excepțională, aplicată numai atât timp cât este necesară și justificată și coerentă cu măsurile luate la nivel național pe teritoriul respectiv pentru a gestiona aceeași amenințare la adresa ordinii publice sau a securității interne. Recomandarea Consiliului ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru orice prelungire suplimentară prin care se depășește perioada de șase luni. Recomandarea Consiliului ar trebui transmisă imediat Parlamentului European.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  Măsurile luate în conformitate cu procedura specifică, atunci când circumstanțe excepționale periclitează funcționarea generală a zonei fără control la frontierele interne, nu ar trebui prelungite sau combinate cu măsuri luate în cadrul unei alte proceduri pentru reintroducerea sau prelungirea controlului la frontierele interne, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2016/399.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)
(13b)  În cazul în care consideră că un stat membru nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor, Comisia ar trebui, în calitate de gardian al tratatelor care supraveghează aplicarea dreptului Uniunii, să ia măsurile corespunzătoare în conformitate cu articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv prin sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 25 – alineatul 1
1.  Atunci când în spațiul fără controale la frontierele interne există o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne dintr-un stat membru, statul membru respectiv poate reintroduce în mod excepțional controalele la toate frontierele interne sau în anumite părți ale frontierelor sale interne, pentru o perioadă limitată de maximum 30 de zile sau pe durata previzibilă a amenințării grave, dacă aceasta depășește 30 de zile, dar fără a se depăși șase luni. Domeniul de aplicare și durata reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru a răspunde amenințării grave.
1.  Atunci când în spațiul fără controale la frontierele interne există o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne dintr-un stat membru, statul membru respectiv poate reintroduce în mod excepțional controalele la toate frontierele interne sau în anumite părți ale frontierelor sale interne, ca măsură de ultimă instanță. Domeniul de aplicare și durata reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru a răspunde amenințării grave.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 25 – alineatul 2
2.  Controalele la frontierele interne se reintroduc numai ca măsură de ultimă instanță și în conformitate cu articolele 27, 27a, 28 și 29. Criteriile prevăzute la articolul 26 și, respectiv, articolul 30 se iau în considerare în fiecare caz în care se are în vedere adoptarea unei decizii de reintroducere a controalelor la frontierele interne în temeiul articolului 27, 27a, 28 sau 29.
eliminat
Amendamentele 22 și 52
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 25 – alineatul 3
3.  Dacă amenințarea gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne din statul membru afectat continuă după expirarea perioadei prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, statul membru respectiv poate prelungi controalele la frontierele sale interne, ținând cont de criteriile prevăzute la articolul 26 și în conformitate cu articolul 27, din aceleași motive ca cele specificate la alineatul (1) din prezentul articol și, ținând cont de eventualele elemente noi, cu perioade reînnoibile corespunzătoare duratei previzibile a amenințării grave, fiecare astfel de perioadă fiind de maximum șase luni.
eliminat
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 25 – alineatul 4
Perioada totală pe durata căreia sunt reintroduse controalele la frontierele interne, incluzând prelungirile prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol, nu poate depăși un an.
eliminat
În cazurile excepționale prevăzute la articolul 27a, perioada totală poate fi prelungită în continuare cu maximum doi ani, în conformitate cu articolul respectiv.
În cazul unor circumstanțe excepționale, astfel cum sunt menționate la articolul 29, perioada totală poate fi prelungită cu maximum doi ani, în conformitate cu alineatul (1) din articolul respectiv.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 26
(1a)  Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 26
„Articolul 26
Criterii pentru reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne
Criterii pentru reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne
Atunci când un stat membru decide, ca măsură de ultimă instanță, să reintroducă temporar controlul la una sau mai multe frontiere interne sau în anumite părți ale acestora sau decide să prelungească o astfel de reintroducere, în conformitate cu articolul 25 sau cu articolul 28 alineatul (1), statul membru respectiv evaluează probabilitatea ca o astfel de măsură să remedieze în mod corespunzător amenințarea la adresa ordinii publice sau a securității interne și evaluează proporționalitatea măsurii cu amenințarea respectivă. În efectuarea unei astfel de evaluări, statul membru ia în considerare în special următoarele aspecte:
Înainte de a decide, ca măsură de ultimă instanță, reintroducerea temporară a controlului la una sau mai multe frontiere interne sau în anumite părți ale acestora, sau de a decide să prelungească o astfel de reintroducere temporară, statul membru în cauză evaluează:
(a)  gradul de probabilitate ca reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne să contracareze într-o măsură suficientă amenințarea la adresa politicii publice sau a securității interne;
(b)  gradul de probabilitate ca alte măsuri, în afara reintroducerii temporare a controlului la frontierele interne, cum ar fi intensificarea cooperării polițienești transfrontaliere sau a controalelor de poliție, să contracareze într-o măsură suficientă amenințarea la adresa politicii publice sau a securității interne;
(c)  proporționalitatea reintroducerii temporare a controlului la frontierele interne în raport cu amenințarea respectivă la adresa politicii publice sau a securității interne, luând în considerare în special:
(a)   impactul probabil al oricăror amenințări la adresa ordinii publice sau a securității sale interne, inclusiv în urma unor incidente sau amenințări teroriste, precum și al amenințării reprezentate de criminalitatea organizată;
(i)   impactul probabil al oricăror amenințări la adresa ordinii publice sau a securității sale interne, inclusiv în urma unor incidente sau amenințări teroriste, precum și al amenințării reprezentate de criminalitatea organizată; și
(b)   impactul probabil al unei astfel de măsuri asupra libertății de circulație în spațiul fără controale la frontierele interne.
(ii)   impactul probabil al reintroducerii temporare a controlului la frontierele interne asupra libertății de circulație a persoanelor în spațiul fără controale la frontierele interne.
În cazul în care un stat membru, în urma evaluării în conformitate cu litera (a) de la primul paragraf, consideră că nu este probabil ca reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne să contracareze suficient amenințarea la adresa ordinii publice sau a securității interne, acesta nu reintroduce controlul la frontierele interne.
În cazul în care un stat membru, în urma evaluării în conformitate cu litera (b) de la primul paragraf, consideră că este probabil ca alte măsuri în afara reintroducerii temporare a controlului la frontierele interne să contracareze suficient amenințarea la adresa ordinii publice sau a siguranței interne, acesta nu reintroduce sau nu prelungește controlul la frontierele interne și adoptă celelalte măsuri.
În cazul în care un stat membru, în urma evaluării în conformitate cu litera (c) de la primul paragraf, consideră că reintroducerea propusă a controlului la frontierele interne nu este proporțională cu amenințarea, acesta nu reintroduce și nu prelungește controlul la frontierele interne.”
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul -i (nou)
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27 – titlu
(-i)  titlul se înlocuiește cu următorul text:
Procedura pentru reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în temeiul articolului 25
„Procedura pentru reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în cazul unei amenințări previzibile grave la adresa ordinii publice sau a securității interne”;
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul -i a (nou)
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27 – alineatul -1 (nou)
(-ia)  la articolul 27, înainte de alineatul (1) se introduce următorul alineat:
„-1. În cazul în care în zona fără control la frontierele interne există o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne a unui stat membru, acesta poate, ca măsură de ultimă instanță și în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 26, să reintroducă controlul la toate frontierele sale interne sau în anumite părți ale acestora, pentru o perioadă limitată de maximum 30 de zile sau, dacă amenințarea gravă persistă mai mult de 30 de zile, pe durata previzibilă a amenințării grave, dar, în orice caz, nu mai mult de două luni.”;
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul -i b (nou)
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă
(-ib)  la alineatul (1), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:
1.  Atunci când un stat membru intenționează să reintroducă controlul la frontierele interne în temeiul articolului 25, acesta notifică celelalte state membre și Comisia cel târziu cu patru săptămâni înainte de reintroducerea preconizată sau într-un termen mai scurt, dacă circumstanțele care determină necesitatea de a reintroduce controlul la frontierele interne devin cunoscute cu mai puțin de patru săptămâni înainte de reintroducerea preconizată. În acest scop, statul membru furnizează următoarele informații:
„1. În sensul alineatului (-1), statul membru în cauză notifică celelalte state membre și Comisia cel târziu cu patru săptămâni înainte de reintroducerea preconizată sau într-un termen mai scurt, dacă circumstanțele care determină necesitatea de a reintroduce controlul la frontierele interne devin cunoscute cu mai puțin de patru săptămâni înainte de reintroducerea preconizată. În acest scop, statul membru furnizează următoarele informații:
Amendamentele 28 și 57
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul i
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27 – alineatul 1 – litera aa
(i)  La alineatul (1) se adaugă o nouă literă (aa), după cum urmează:
eliminat
(aa)  o evaluare a riscurilor prin care se evaluează cât timp se preconizează să dureze amenințarea identificată și ce secțiuni ale frontierelor interne sunt afectate și prin care se demonstrează că prelungirea controalelor la frontieră este o măsură de ultimă instanță și se explică modul în care controalele la frontieră ar contribui la gestionarea amenințării identificate. În cazul în care controalele la frontieră au fost deja reintroduse pe o perioadă mai mare de șase luni, evaluarea riscurilor explică, de asemenea, modul în care reintroducerea anterioară a controalelor la frontieră a contribuit la remedierea amenințării identificate.
Evaluarea riscurilor conține, de asemenea, un raport detaliat privind coordonarea care a avut loc între statul membru în cauză și statul membru sau statele membre cu care are frontiere interne la care au fost efectuate controale.
Comisia va comunica evaluarea riscurilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Europol, după caz;
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul i a (nou)
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27 – alineatul 1 – litera a b (nouă)
(ia)  la alineatul (1), se introduce următoarea literă (ab):
„(ab) orice altă măsură în afara reintroducerii propuse, adoptată sau preconizată de statul membru pentru a face față amenințării la adresa ordinii publice sau a securității interne, precum și motivul, bazat pe dovezi, pentru care măsurile alternative, cum ar fi intensificarea cooperării polițienești transfrontaliere sau controalele de poliție, au fost considerate insuficiente;”
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul ii
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27 – alineatul 1 – litera e
(e)  atunci când este cazul, măsurile care trebuie să fie luate de celelalte state membre, astfel cum au fost convenite înaintea reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne în cauză.”
(e)  atunci când este cazul, măsurile care trebuie să fie luate de celelalte state membre, astfel cum au fost convenite înaintea reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne relevante.”
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iii
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27 – alineatul 1 – ultima teză
Atunci când este necesar, Comisia poate solicita informații suplimentare statului membru sau statelor membre în cauză, inclusiv în ceea ce privește cooperarea cu statele membre afectate de prelungirea preconizată a controalelor la frontierele interne, inclusiv informațiile suplimentare necesare pentru a evalua dacă este vorba într-adevăr de o măsură de ultimă instanță.
Dacă este necesar, Comisia poate solicita informații suplimentare statului membru sau statelor membre în cauză, inclusiv în ceea ce privește cooperarea cu statele membre afectate de reintroducerea sau prelungirea preconizată a controalelor la frontierele interne, inclusiv informațiile suplimentare necesare pentru a evalua dacă este vorba într-adevăr de o măsură de ultimă instanță.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iii a (nou)
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)
(iiia)  se introduce următorul alineat (1a):
„1a. Dacă amenințarea gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne din statul membru afectat durează mai mult de două luni, statul membru respectiv poate prelungi controalele la frontierele sale interne, ținând cont de criteriile prevăzute la articolul 26 și din aceleași motive ca cele specificate la alineatul (-1) din prezentul articol, luând în considerare toate noile elemente, cu o perioadă care să corespundă duratei previzibile a amenințării grave și care să nu depășească, în niciun caz, patru luni. Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la perioada menționată la alineatul (1).”
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iii b (nou)
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27 – alineatul 1 b (nou)
(iiib)  se introduce următorul alineat (1b):
„1b. În sensul alineatului (1a), pe lângă informațiile prevăzute la alineatul (1), statul membru în cauză prezintă o evaluare a riscurilor, în care:
(i)  precizează cât timp se preconizează că va dura amenințarea identificată și care parte a frontierelor sale interne este afectată;
(ii)  evidențiază acțiunile sau măsurile alternative întreprinse anterior pentru a contracara amenințarea identificată;
(iii)  explică de ce măsurile alternative sau măsurile menționate la punctul (ii) nu au remediat în mod suficient amenințarea identificată;
(iv)  demonstrează că prelungirea controalelor la frontiere este o măsură de ultimă instanță; și
(v)  explică modul în care controlul la frontieră ar contracara mai eficient amenințarea identificată.
Evaluarea riscurilor menționată la primul paragraf conține, de asemenea, un raport detaliat privind cooperarea statului membru în cauză cu statul sau statele membre direct afectate de reintroducerea controlului la frontiere, inclusiv cu cele la ale căror frontiere comune cu statul membru în cauză se desfășoară controalele.
Comisia transmite evaluarea riscurilor Agenției sau Europolului și poate solicita, dacă este cazul, opinia lor cu privire la aceasta.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 37, acte delegate de completare a prezentului regulament prin adoptarea metodologiei pentru evaluarea riscului.”;
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iii c (nou)
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27 – alineatul 2
(iiic)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Informațiile menționate la alineatul (1) se transmit Parlamentului European și Consiliului în același timp cu notificarea lor către celelalte state membre și către Comisie în temeiul alineatului respectiv.
2.  Informațiile menționate la alineatele (1) și (1b) se transmit Parlamentului European și Consiliului în același timp cu notificarea lor către celelalte state membre și către Comisie în temeiul alineatelor respective.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iii d (nou)
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27 – alineatul 3
(iiid)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.  Un stat membru care face o notificare în temeiul alineatului (1) poate decide, atunci când este necesar și în conformitate cu dreptul intern, să clasifice o parte din informații. O astfel de clasificare nu împiedică punerea informațiilor de către Comisie la dispoziția Parlamentului European. Transmiterea și prelucrarea informațiilor și documentelor transmise către Parlamentul European în temeiul prezentului articol respectă normele privind transmiterea și prelucrarea informațiilor clasificate aplicabile între Parlamentul European și Comisie.
„3. Un stat membru care transmite o notificare poate, atunci când este necesar și în conformitate cu dreptul intern, să clasifice toate sau o parte din informațiile menționate la alineatele (1) și (1b). Această clasificare nu împiedică accesul la informații, prin intermediul unor canale adecvate și sigure de cooperare polițienească, al celorlalte state membre afectate de reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne și nu împiedică punerea informațiilor de către Comisie la dispoziția Parlamentului European. Transmiterea și prelucrarea informațiilor și documentelor transmise către Parlamentul European în temeiul prezentului articol respectă normele privind transmiterea și prelucrarea informațiilor clasificate aplicabile între Parlamentul European și Comisie.”;
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iv
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 1
În urma notificării efectuate de un stat membru în temeiul alineatului (1) și în vederea consultării prevăzute la alineatul (5), Comisia sau oricare dintre celelalte state membre poate emite un aviz, fără a aduce atingere articolului 72 din TFUE.
În urma notificării efectuate de un stat membru în temeiul alineatelor (1) și (1a) și în vederea consultării prevăzute la alineatul (5), Comisia sau oricare dintre celelalte state membre poate emite un aviz, fără a aduce atingere articolului 72 din TFUE.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iv
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 2
Atunci când are îndoieli în ceea ce privește necesitatea sau proporționalitatea reintroducerii preconizate a controalelor la frontierele interne sau atunci când consideră că ar fi adecvată o consultare asupra unor aspecte ale notificării, Comisia emite un aviz în acest sens.
În cazul în care, pe baza informațiilor conținute în notificare sau a oricăror informații suplimentare primite, Comisia are îndoieli în ceea ce privește necesitatea sau proporționalitatea reintroducerii preconizate a controalelor la frontierele interne sau atunci când consideră că ar fi adecvată o consultare asupra unui aspect al notificării, emite un aviz în acest sens fără întârziere.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iv
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 3
Dacă un control la frontierele interne a fost deja reintrodus de șase luni, Comisia emite un aviz.”
eliminat
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul v
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27 – alineatul 5
Informațiile menționate la alineatul (1), precum și orice aviz al Comisiei sau al unui stat membru prevăzut la alineatul (4) fac obiectul unor consultări desfășurate sub conducerea Comisiei. Atunci când este cazul, consultarea include reuniuni comune între statul membru care preconizează reintroducerea controalelor la frontierele interne, celelalte state membre, în special cele afectate în mod direct de aceste măsuri, și agențiile relevante. Sunt examinate proporționalitatea măsurilor preconizate, amenințarea la adresa ordinii publice sau a securității interne care a fost identificată și modalitățile de asigurare a cooperării dintre statele membre. Statul membru care preconizează reintroducerea sau prelungirea controalelor la frontierele interne ține cont în cea mai mare măsură posibilă de rezultatele acestei consultări atunci când efectuează controale la frontieră.”
Informațiile menționate la alineatele (1) și (1b), precum și orice aviz al Comisiei sau al unui stat membru prevăzut la alineatul (4) fac obiectul unor consultări. Consultarea include:
(i)  reuniuni comune între statul membru care preconizează reintroducerea controalelor la frontierele interne, celelalte state membre, în special cele afectate în mod direct de aceste măsuri, și Comisia, care vor fi desfășurate cu scopul de a organiza, după caz, cooperarea reciprocă dintre statele membre și de a analiza proporționalitatea măsurilor față de evenimentele care au dus la reintroducerea controlului la frontieră, inclusiv orice măsuri alternative, precum și amenințarea la adresa ordinii publice sau a siguranței interne;
(ii)  după caz, vizite neanunțate la fața locului ale Comisiei la frontierele interne în cauză și, dacă este necesar, cu sprijinul unor experți din statele membre și din partea Agenției, ai Europol sau ai oricărui alt organism, oficiu sau agenție competentă a Uniunii, pentru a evalua eficacitatea controalelor la frontierele interne respective și conformitatea cu prezentul regulament; rapoartele cu privire la aceste vizite neanunțate la fața locului sunt transmise Parlamentului European.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27a – titlu
Procedura specifică pentru cazurile în care amenințarea gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne depășește un an
Procedura specifică pentru cazurile în care amenințarea gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne depășește șase luni
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27a – alineatul 1
1.  În cazuri excepționale, dacă statul membru se confruntă cu aceeași amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne după expirarea perioadei menționate la articolul 25 alineatul (4) prima teză și dacă au fost adoptate pe teritoriul respectiv măsuri naționale excepționale comparabile ca nivel destinate gestionării acestei amenințări, controalele la frontieră reintroduse temporar ca răspuns la amenințarea respectivă pot fi prelungite din nou, în conformitate cu prezentul articol.
1.  În circumstanțe excepționale, dacă statul membru se confruntă cu aceeași amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne după expirarea perioadei menționate la articolul 27 alineatul (1a) și dacă au fost adoptate pe teritoriul respectiv măsuri naționale excepționale comparabile ca nivel destinate gestionării acestei amenințări, controalele la frontieră reintroduse temporar ca răspuns la amenințarea respectivă pot fi prelungite din nou, în conformitate cu prezentul articol.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27a – alineatul 2
2.  Cu cel mult șase săptămâni înainte de expirarea perioadei prevăzute la articolul 25 alineatul (4) prima teză, statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și Comisiei faptul că solicită o prelungire suplimentară, în conformitate cu procedura specifică prevăzută la prezentul articol. Notificarea conține informațiile prevăzute la articolul 27 alineatul (1) literele (a)-(e). Se aplică articolul 27 alineatele (2) și (3).
2.  Cu cel mult trei săptămâni înainte de expirarea perioadei prevăzute la articolul 27 alineatul (1a), statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și Comisiei faptul că solicită o prelungire suplimentară, în conformitate cu procedura specifică prevăzută la prezentul articol. Această notificarea conține toate informațiile prevăzute la articolul 27 alineatele (1) și (1b). Se aplică articolul 27 alineatele (2) și (3).
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27a – alineatul 3
3.  Comisia emite un aviz.
3.  Comisia emite un aviz în care precizează dacă prelungirea propusă îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2) și dacă prelungirea propusă este necesară și proporțională. Statele membre afectate pot prezenta observații Comisiei înainte ca aceasta să emită avizul respectiv.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 27a – alineatul 4
4.  Consiliul, ținând cont în mod corespunzător de avizul Comisiei, poate recomanda ca statul membru să decidă prelungirea în continuare a controalelor la frontierele sale interne cu o perioadă de până la șase luni. Această perioadă poate fi prelungită de maximum trei ori, pentru câte o perioadă suplimentară de până la șase luni. În recomandarea sa, Consiliul indică cel puțin informațiile menționate la articolul 27 alineatul (1) literele (a)-(e). Atunci când este cazul, Consiliul stabilește condițiile aplicabile cooperării dintre statele membre în cauză.
4.  După ce a luat în considerare avizul Comisiei, Consiliul poate recomanda statului membru în cauză, ca măsură de ultimă instanță, să efectueze încă o prelungire a controalelor la frontierele sale interne, cu o perioadă de până la șase luni. În recomandarea sa, Consiliul indică informațiile menționate la articolul 27 alineatele (1) și (1b) și stabilește condițiile de cooperare între statele membre în cauză.
Amendamentele 45 și 66
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 28 – alineatul 4
(3a)  La articolul 28, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
4.  Fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (4), perioada totală pe durata căreia este reintrodus controlul la frontierele interne, pe baza perioadei inițiale prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol și a oricărei prelungiri prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol, nu depășește două luni.
4. Perioada totală pe durata căreia este reintrodus controlul la frontierele interne, pe baza perioadei inițiale prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol și a oricărei prelungiri prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol, nu depășește două luni.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 28a (nou)
(3b)  Se introduce următorul articol 28a:
„Articolul 28a
Calcularea perioadei în care este reintrodus sau prelungit controlul la frontiere din cauza unei amenințări previzibile la adresa ordinii publice sau a securității interne, în cazul în care aceasta este gravă și depășește șase luni sau impune o acțiune imediată
Orice reintroducere sau prelungire a controalelor la frontierele interne efectuată înainte de... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] este luată în considerare pentru a calcula perioadele menționate la articolele 27, 27a și 28.”;
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou)
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
(3c)  La articolul 29 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:
„Criteriile menționate la articolul 30 se iau în considerare în fiecare caz când se are în vedere o decizie privind reintroducerea temporară sau prelungirea controlului la frontierele interne, în temeiul prezentului articol.”
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 d (nou)
Regulamentul (UE) 2016/399
Articolul 29 – alineatul 5
(3d)  La articolul 29, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
5.  Prezentul articol nu aduce atingere măsurilor care pot fi adoptate de statele membre în cazul unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne în temeiul articolelor 25, 27 și 28.
„5. Prezentul articol nu aduce atingere măsurilor care pot fi adoptate de statele membre în cazul unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne în temeiul articolelor 27, 27a și 28. Cu toate acestea, perioada totală în care controlul la frontierele interne este reintrodus sau prelungit în temeiul prezentului articol nu poate fi extinsă prin măsurile luate în temeiul articolelor 27, 27a sau 28 ori combinată cu acestea.”
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)
Articolul 1a
Prezentul regulament se aplică notificărilor efectuate de statele membre în temeiul articolul 27 din Codul frontierelor Schengen de la... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].
Orice perioadă de notificare în curs privind reintroducerea sau prelungirea controlului la frontierele interne care a trecut înainte de... [intrarea în vigoare a prezentului regulament] este luată în considerare la calcularea perioadei menționate la articolul 28 alineatul (4)”;

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0356/2018).

Ultima actualizare: 6 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate