Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2929(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0548/2018

Внесени текстове :

B8-0548/2018

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2018)0474

Приети текстове
PDF 176kWORD 54k
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
Издаване на разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат
P8_TA(2018)0474B8-0548/2018

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията („Регламент REACH“)(1), и по-специално член 64, параграф 8 от него,

—  като взе предвид становищата на Комитета за оценка на риска (КОР) и на Комитета за социално-икономически анализ (КСИА)(2), съгласно член 64, параграф 5, трета алинея от Регламент REACH,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(3),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че натриевияг дихромат е включен в приложение XIV на Регламента REACH поради три съществени свойства: канцерогенност, мутагенност и токсичност за репродукцията (категория 1В); като има предвид, че натриевият дихромат беше добавен към списъка с кандидат-вещества по REACH през 2008 г.(4) поради класифицирането му като канцерогенен, мутагенен и токсичен за репродукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета(5);

Б.  като има предвид, че молекулното образувание, което задвижва канцерогенността на натриевия дихромат, е хромът (VI), съдържащ йон, който се отделя, когато натриевият дихромат се разтвори и отдели; като има предвид, че хромът (VI) причинява белодробни тумори при хората и животните по инхалационен път и тумори на стомашно-чревния тракт при животни по орален път;

В.  като има предвид, че още през 1997 г. в рамките на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета(6), натриевият дихромат беше определен като приоритетно вещество за оценка в съответствие с Регламент (ЕО) № 143/97 на Комисията(7); като има предвид, че през 2008 г. Комисията издаде препоръка за намаляване на риска от експозиция на натриев дихромат(8);

Г.  като има предвид, че Ilario Ormezzano Sai S.R.L (заявителят) е подал заявление за разрешение за използване на натриев дихромат при боядисването на вълна; като има предвид, че заявлението е описано в становищата на КОР и на КСИА като заявление „нагоре по веригата“; като има предвид, че заявителят е доставчик на натриев дихромат за 11 потребители надолу по веригата, които или произвеждат багрилата, или самите те правят боядисване;

Д.  като има предвид, че целта на Регламента REACH е да се гарантира високо равнище на защита на здравето на човека и околната среда, включително насърчаването на алтернативни методи за оценка на опасностите, създавани от вещества, и на свободното движение на вещества на вътрешния пазар, като същевременно се повишават конкурентоспособността и иновациите. като има предвид, че основната цел на Регламента REACH е първата от тези три цели, с оглед на съображение 16 от преамбюла на Регламента, така както се тълкува от Съда на ЕС(9);

Е.  като има предвид, че Регламентът REACH не предвижда специален разрешителен режим за така наречените „заявления „нагоре по веригата“; като има предвид, че всеки подал заявление за разрешение, независимо от ролята или нивото си във веригата на доставка, трябва да предостави информацията, посочена в член 62 от Регламента REACH;

Ж.  като има предвид, че КОР потвърди, че не е възможно да се определи получена недействаща доза/концентрация за канцерогенните свойства на натриевия дихромат, и следователно натриевият дихромат се счита за вещество, за което е невъзможно да се определи праг за целите на член 60, параграф 3, буква а) от Регламента REACH; като има предвид, че това означава, че теоретично „безопасно ниво на експозиция“ на това вещество не може да бъде определено и използвано като база за сравнение, за да се прецени дали рискът от използването му е адекватно контролиран;

З.  като има предвид, че съображение 70 от Регламента REACH гласи че „за всяко вещество, за което е невъзможно да се определи безопасно ниво на експозиция, винаги трябва да бъдат предприемани мерки за намаляване на експозицията и емисиите, доколкото е възможно технически и практически, с цел минимизирането на вероятността от възникване на неблагоприятни последствия“;

И.  като има предвид, че КОР стигна до заключението, че експлоатационните условия и мерките за управление на риска, описани в заявлението, не са подходящи и ефективни за ограничаване на риска(10);

Й.  като има предвид, че член 55 от Регламента REACH предвижда, че замяната на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, с по-безопасни алтернативни вещества или технологии е основна цел на главата за разрешаване;

К.  като има предвид, че член 64, параграф 4 от Регламента REACH предвижда, че мандатът на КСИА е да оценява доколко са „налични, подходящи и технически приложими алтернативите, свързани с употребата(-ите) на веществото, както е описано в заявлението […], и всяка информация, предоставена от трети страни съгласно параграф 2 от настоящия член“;

Л.  като има предвид, че член 62, параграф 4, буква д) от Регламента REACH изисква от заявителя да предостави „анализ на алтернативите, разглеждащ техните рискове и техническата и икономическата възможност за заместване“;

М.  като има предвид, че член 60, параграф 4 от Регламента REACH предвижда, че разрешение за употребата на вещество, рисковете от които не се контролират в достатъчна степен, може да се предостави само ако няма подходящи алтернативни вещества или технологии;

Н.  като има предвид, че КСИА е забелязал много недостатъци в заявлението за разрешение по отношение на анализа на алтернативите; като има предвид, че според КСИА заявителят не е разгледал ключови въпроси и по този начин е „възпрепятства[л] оценката на комитета на техническата осъществимост“, и някои аспекти, които са също толкова важни, колкото икономическата осъществимост на алтернативите, са само „накратко обсъдени“ от заявителя(11);

О.  като има предвид, че основният аргумент, използван от заявителя в заключение, че не съществуват подходящи алтернативи, е аргументът, че клиентите (т.е. производителите/търговците на дрехи) не биха приели качеството на оцветяването на текстилните продукти при боядисването им с алтернатива;

П.  като има предвид обаче, че предполагаемите изисквания на клиентите не са подкрепени с никакви доказателства и не е ясно дали позоваването на „предпочитанията на потребителите“ е направено при пълно познаване на рисковете от натриевия дихромат(12);

Р.  като има предвид освен това, че въпреки допълнителни допитвания до заявителя, КСИА отбелязва, че „това, дали един алтернативен продукт в крайна сметка ще бъде приет от клиентите на техните потребители надолу по веригата все още е до известна степен субективно и несигурно“(13), и КСИА отбелязва в своето заключение: „След получаването на необходимите разяснения, представени от заявителя, комитетът все още намира редица неясноти в анализа“;

С.  като има предвид, че въпреки тези пропуски и неясноти в заявлението, КСИА все пак стига до заключението, че не са налични подходящи алтернативи, като просто прави общо заявление, че тези неясноти „са присъщи на този вид употреба (дискусиите за качеството на продуктите могат да бъдат повлияни от субективността на модните тенденции и на потребителските естетически вкусове)“(14);

Т.  като има предвид, че в този контекст становището на КСИА показва, че заявителят не е предоставил всеобхватен анализ на наличните на пазара алтернативи за заместване на употребата на натриев дихромат за употребите, за които е подадено заявление, но не стига до подходящи заключения;

У.  като има предвид, че подобен резултат не може да се съвмести с факта, че от много години съществуват алтернативи(15), че водещите модни марки дават своя принос към програмата на Пътната карта за нулеви стойности (ZDHC Roadmap to Zero), която не позволява използването на хром (VI) в производството на текстил(16), и че отделните текстилни дружества имат изрични политики, които не позволяват използването на хром (VI) (напр. H&M)(17), включително дружества на луксозни модни пазари (Armani(18) и Lanficio Ermenegildo Zegna(19));

Ф.  като има предвид, че Gruppo Colle и Ormezzano са били единствените кандидати за разрешение съгласно Регламента REACH за хромови багрила;

Х.  като има предвид, че Регламентът REACH задължава заявителя да докаже, че условията за предоставяне на разрешение са изпълнени; като има предвид, че КСИА е длъжен да предоставя „научни становища, основани на принципите на високи постижения, на прозрачност и на независимост“, което е „важна процедурна гаранция за осигуряване на научната обективност на мерките и за недопускане на вземането на произволни мерки“(20);

Ц.  като има предвид, че не е ясно защо, въпреки установените пропуски или неясноти по отношение на анализа на алтернативите, КСИА стига до заключение, че е налице достатъчно информация, за да се направи заключение относно пригодността на алтернативите; като има предвид, че също така не е ясно защо твърденията за субективни предпочитания не са били отхвърлени, въпреки липсата на подробни обективни и проверими доказателства, и защо тези твърдения не са били оценени спрямо най-добрата пазарна практика;

Ч.  като има предвид, че не е приемливо да се толерират потенциално многобройни случаи на безплодие, рак и мутагенни ефекти, въпреки наличието на алтернативи на натриев хромат, въз основа на предположението, че производителите на дрехи няма да приемат алтернативи поради субективния си „вкус“;

Ш.  като има предвид, че такова тълкуване на понятието „алтернативи“ и равнището на доказване, изисквано от заявителя, не са в съответствие с целта за замяна на веществата, пораждащи сериозно безпокойство, с алтернативи, нито с основната цел на Регламента REACH за гарантиране на високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда;

Щ.  като има предвид, че Комисията е запозната с наличието на подходящи алтернативи, по-специално благодарение на информацията, предоставена по време на обществената консултация и триалога(21), организирани от Европейската агенция по химикали в контекста на делото „Gruppo Colle“(22);

АА.  като има предвид, че не е уместно Комисията да пренебрегва критична информация, която показва наличието на подходящи алтернативи от този паралелен случай;

АБ.  като има предвид, че член 61, параграф 2, буква б) от Регламента REACH дава право на Комисията да преразглежда разрешението по всяко време, ако „е налице нова информация за възможни заместители“;

АВ.  като има предвид, че предоставянето на разрешение за употребата на вещество без праг за употреба за заявления, за които са явно известни налични алтернативи, не е в съответствие с условията, определени в разпоредбите на Регламента REACH, и неоснователно би възнаградило изоставащи и би създало опасен прецедент за бъдещите решения за разрешаване съгласно Регламента REACH;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1907/2006, като не зачита условията, установени в този регламент, за предоставянето на разрешение;

2.  призовава Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение и да представи нов проект за отхвърляне на заявлението за разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) Становище относно „Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234-190-3);Становище относно „Преопаковане на натриев дихромат преди доставка като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234‑190‑3);
(3) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(4) Европейска агенция по химикалите Решение на изпълнителния директор от 28 октомври 2008 г. относно включването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в списъка на кандидат-веществата.
(5) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
(6) Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 г. относно оценка и контрол на рисковете от съществуващите вещества (ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1).
(7) Регламент (ЕО) № 143/97 на Комисията от 27 януари 1997 г. за третия списък на приоритетни вещества съгласно Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета (ОВ L 25, 28.1.1997 г., стр. 13).
(8) Препоръка на Комисията от 30 май 2008 г. относно мерки за намаляване на риска от веществата натриев хромат, натриев дихромат и 2,2 ′, 6,6 ′-тетрабромо-4,4 ′-изопропилидендифенол (тетрабромобисфенол А) (ОВ L 158, 18.6.2008 г., стр. 62).
(9) Дело C-558/07, S.P.C.M. SA and Others v Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, точка 45.
(10) Становище относно „Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234-190-3), стр. 19, Въпрос 6.
(11) Становище относно „Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234-190-3), стр. 24—25.
(12) Анализ от страна на заявителя на налични алтернативи може да се намери на адрес: https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400
(13) Становище относно „Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234-190-3), стр. 24.
(14) Становище относно „Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234-190-3), стр. 26.
(15) Вж. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44
(16) Вж. https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/
(17) Вж.Ограничения на химикалите, прилагани от H&M Group, 2018 г. — Списък на веществата с ограничена употреба в производството (MRSL).
(18) Вж.Списък на веществата с ограничена употреба на Armani, версия 9 — валидна от сезон SS 18.
(19) Вж. презентацията на Хънтсман, озаглавена „Превръщането на рисковете във възможности — как да се боядисва вълна устойчиво“‘ (стр. 18).
(20) Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 11 септември 2002 г., Pfizer Animal Health SA v Council of the European Union, Дело T-13/99, ECLI:EU:T:2002:209.
(21) Както е обяснено в становището на КОР и КСИА по случая Gruppo Colle: Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна (EC No 234-190-3) (стр. 21, с посочване на две алтернативи: Lanasol и Realan).
(22) ECHA — Приети становища и предишни консултации относно заявленията за разрешение — Gruppo Colle.S.r.l. - Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна (EC No 234-190-3).

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност