Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2929(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0548/2018

Předložené texty :

B8-0548/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0474

Přijaté texty
PDF 158kWORD 51k
Čtvrtek, 29. listopadu 2018 - Brusel
Oprávnění pro určité druhy využití dichromanu
P8_TA(2018)0474B8-0548/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se uděluje oprávnění pro určité druhy využití dichromanu sodného podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se uděluje oprávnění pro určité druhy využití dichromanu sodného podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(1) (nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), a zejména na čl. 64 odst. 8 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na stanoviska Výboru pro posuzování rizik (RAC) a Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC)(2) v souladu se třetím pododstavcem čl. 64 odst. 5 nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(3),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dichroman sodný je kvůli třem vnitřním vlastnostem zahrnut do přílohy XIV nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, a to kvůli karcinogenitě, mutagenitě a reprodukční toxicitě (kategorie 1B); vzhledem k tomu, že dichroman sodný byl na kandidátský seznam nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek přidán v roce 2008(4) kvůli své klasifikaci jako karcinogenní, mutagenní a reprodukčně toxický (kategorie 1B) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008(5);

B.  vzhledem k tomu, že molekula, která řídí karcinogenitu dichromanu sodného, je iont obsahující šestimocný chrom, jenž se uvolňuje, když se dichroman sodný rozpouští a štěpí; vzhledem k tomu, že šestimocný chrom způsobuje u lidí a zvířat při vdechnutí karcinom plic a u zvířat při požití karcinom zažívacího traktu;

C.  vzhledem k tomu, že již v roce 1997 v rámci nařízení Rady (EHS) č. 793/93(6) byl dichroman sodný označen za látku, jejíž posouzení je podle nařízení Komise (ES) č. 143/97(7) prioritou; vzhledem k tomu, že v roce 2008 vydala Komise doporučení s cílem snížit riziko související s expozicí dichromanu sodnému(8);

D.  vzhledem k tomu, že společnost Ilario Ormezzano Sai S.R.L (dále jen „žadatel“) předložila žádost o povolení používání dichromanu sodného při barvení vlny; vzhledem k tomu, že stanoviska RAC a SEAC označují žádost za „dodavatelskou“; vzhledem k tomu, že žadatel je dodavatelem dichromanu sodného 11 následným uživatelům, kteří buď barviva vyrábí, nebo sami barvení provádí;

E.  vzhledem k tomu, že účelem nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, včetně podpory alternativních metod hodnocení rizik souvisejících s látkami, a volný pohyb látek na vnitřním trhu za současného zvýšení konkurenceschopnosti a inovací; vzhledem k tomu, že podle výkladu Soudního dvora(9) a s ohledem na 16. bod odůvodnění preambule nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek je primárním cílem nařízení první z výše uvedených cílů;

F.  vzhledem k tomu, že nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek nezakládá zvláštní režim povolování pro tzv. „dodavatelské žádosti“; vzhledem k tomu, že každý žadatel o povolení bez ohledu na svou úlohu či úroveň v dodavatelském řetězci musí poskytnout informace uvedené v článku 62 nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek;

G.  vzhledem k tomu, že výbor RAC potvrdil, že pro karcinogenní vlastnosti dichromanu sodného není možné určit odvozenou úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům, a dichroman sodný je proto pro účely čl. 60 odst. 3 písm. a) nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek považován za látku bez stanovené prahové hodnoty; vzhledem k tomu, že to znamená, že u této látky nelze stanovit „bezpečnou hranici expozice“, která by sloužila jako měřítko pro posouzení, zda je riziko spojené s jejím používáním dostatečně kontrolováno;

H.  vzhledem k tomu, že 70. bod odůvodnění nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek stanoví, že „v případě jakékoli jiné látky, u níž nelze stanovit bezpečnou úroveň expozice, by vždy měla být přijata opatření, pokud je to technicky a prakticky možné, ke snížení expozice a emisí, aby se minimalizovala pravděpodobnost nepříznivých účinků“.

I.  vzhledem k tomu, že výbor RAC došel k závěru, že podmínky fungování opatření v oblasti řízení rizik, jež jsou popsány v žádosti, nejsou pro omezení rizika dostatečné a účinné(10);

J.  vzhledem k tomu, že článek 55 nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek stanoví, že nahrazení látek vzbuzujících mimořádné obavy bezpečnějšími alternativními látkami či technologiemi je ústředním cílem kapitoly o povolování;

K.  vzhledem k tomu, že čl. 64 odst. 4 nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek stanoví, že mandát výboru SEAC spočívá v posuzování „dostupnosti, vhodnosti a technické proveditelnosti alternativ, které jsou spojeny s použitím látky popsaným v žádosti […] a veškerých příspěvků třetích osob předložených podle odstavce 2 tohoto článku“;

L.  vzhledem k tomu, že čl. 62 odst. 4 písm. e) nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek požaduje, aby žadatel o povolení poskytl „analýzu alternativ s ohledem na jejich rizika a technickou a ekonomickou uskutečnitelnost náhrady“;

M.  vzhledem k tomu, že čl. 60 odst. 4 nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek stanoví, že povolení k použití látky, s níž spojená rizika nejsou dostatečně kontrolována, může být uděleno pouze v případě, pokud neexistují žádné vhodné alternativní látky či technologie;

N.  vzhledem k tomu, že výbor SEAC upozornil na mnoho nedostatků žádosti o povolení, pokud jde o analýzu alternativ; vzhledem k tomu, že žadatel se podle výboru SEAC nedokázal zabývat klíčovými otázkami do té míry, že to „výboru znemožnilo posoudit technickou proveditelnost“, a že žadatel některé důležité aspekty, jako je např. ekonomická uskutečnitelnost alternativ, pouze „krátce popsal“(11);

O.  vzhledem k tomu, že hlavní argument žadatele, proč neexistují žádné vhodné alternativy, byl, že zákazníci (tj. výrobci/prodejci oblečení) by kvalitu barvení textilu nepřijali, pokud by došlo k barvení alternativní látkou;

P.  vzhledem k tomu, že ovšem údajné požadavky zákazníků nebyly podpořeny žádnými důkazy a že není zřejmé, zda bylo na „upřednostnění ze strany zákazníků“ odkázáno s plným vědomím rizik spojených s dichromanem sodným(12);

Q.  vhledem k tomu, že kromě toho výbor SEAC konstatoval, že navzdory navazujícím dotazům směřovaným na žadatele to, „zda bude alternativní výrobek nakonec zákazníky žadatelových následných uživatelů přijat, stále zůstává poněkud subjektivní a nejisté“(13), a došel k tomuto závěru: „I přes vítaná upřesnění žadatelem výbor stále v analýze shledává řadu nejistot“;

R.  vzhledem k tomu, že navzdory těmto mezerám a nejistotám žádosti výbor SEAC došel k závěru, že nejsou dostupné žádné vhodné alternativy, a pouze všeobecně poznamenal, že tyto nejistoty „jsou s tímto druhem použití neoddělitelně spjaty (diskuse o kvalitě výrobků může být poznamenána subjektivitou módních trendů a estetickým vkusem spotřebitelů)“(14);

S.  vzhledem k tomu, že v této souvislosti stanovisko výboru SEAC ukazuje, že žadatel neposkytl komplexní analýzu alternativ dostupných na trhu pro nahrazení dichromanu sodného pro použití, pro něž bylo o povolení požádáno, výbor ve svém stanovisku ovšem nedokázal dojít k patřičným závěrům;

T.  vzhledem k tomu, že tento výsledek je neslučitelný se skutečností, že již mnoho let jsou známy alternativy(15), že nejdůležitější módní značky přispívají k plánu ZDHC na program nulového vypouštění rizikových chemických látek, který neumožňuje používání šestimocného chromu při výrobě textilu(16), a že jednotlivé textilní společnosti (např. H&M) mají výslovné strategie, které neumožňují používání šestimocného chromu(17), včetně společností obchodujících s luxusní módou (Armani(18) a Lanificio Ermenegildo Zegna(19));

U.  vzhledem k tomu, že společnosti Gruppo Colle a Ormezzano byly jedinými žadateli o povolení chromových barviv v rámci nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek;

V.  vzhledem k tomu, že podle nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek spočívá důkazní břemeno na žadateli o povolení, aby prokázal, že podmínky pro udělení povolení byly splněny; vzhledem k tomu, že výbor SEAC má povinnost poskytovat „vědecké poradenství založené na zásadách odbornosti, transparentnosti a nezávislosti“, což „je důležitou procedurální zárukou, jejímž účelem je zajištění vědecké nezaujatosti přijatých opatření a zabránění veškerým svévolným opatřením“(20);

W.  vzhledem k tomu, že není zřejmé, proč navzdory nedostatkům nebo nejistotám odhaleným v souvislosti s analýzou alternativ výbor SEAC došel k závěru, že byl k dispozici dostatek informací k tomu, aby byl učiněn závěr ohledně vhodnosti alternativ; vzhledem k tomu, že dále není zřejmé, proč tvrzení o subjektivních upřednostněních nebyla odmítnuta navzdory chybějícím podrobným objektivním a ověřitelným důkazům a proč tato tvrzení nebyla posouzena na základě osvědčených postupů na trhu;

X.  vzhledem k tomu, že není přijatelné tolerovat potenciálně vysoký počet případů neplodnosti, onkologických onemocnění a mutagenních účinků, když jsou dostupné alternativy dichromanu sodného, a to na základě předpokladu, že výrobci oděvů by alternativy kvůli svému subjektivnímu „vkusu“ nepřijali;

Y.  vzhledem k tomu, že takový výklad pojmu „alternativy“ a úroveň požadovaných důkazů ze strany žadatele je jednak v rozporu s cílem nahradit látky vzbuzující mimořádné obavy alternativními látkami, za druhé v rozporu s primárním cílem nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, totiž zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí;

Z.  vzhledem k tomu, že Komise si je vědoma dostupných vhodných alternativ, především díky informacím poskytnutým v průběhu veřejné konzultace a trialogu(21), jež ve světle případu společnosti Gruppo Colle(22) organizovala Evropská agentura pro chemické látky;

AA.  vzhledem k tomu, že není vhodné, aby Komise ignorovala zásadní informace z tohoto paralelního případu o dostupnosti vhodných alternativ;

AB.  vzhledem k tomu, že čl. 61 odst. 2 písm. b) nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek ukládá Komisi pravomoc kdykoli přezkoumat povolení, pokud „se objeví nové informace o možných náhradách“;

AC.  vzhledem k tomu, že udělení povolení pro použití látky bez stanovené prahové hodnoty pro použití, pro něž jsou jasně známé dostupné alternativy, je v rozporu s podmínkami stanovenými v ustanoveních nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a nevhodným způsobem by upřednostnilo zaostávající společnosti a stanovilo nebezpečný precedens pro budoucí rozhodování o povolení v rámci tohoto nařízení;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené nařízením (ES) č. 1907/2006, neboť nedodržuje podmínky stanovené tímto nařízením pro udělování povolení;

2.  vyzývá Komisi, aby stáhla návrh prováděcího rozhodnutí a předložila nový návrh, který žádost o povolení pro některá použití dichromanu sodného (společností Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) zamítne;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) Stanovisko k používání dichromanu sodného jako mořidla při barvení vlny v podobě pramenů či přízí tmavými barvami v průmyslovém prostředí (ES č. 234-190-3);Stanovisko k opětovnému balení dichromanu sodného dodávaného jako mořidla při barvení vlny v podobě pramenů či přízí tmavými barvami v průmyslovém prostředí (ES č. 234-190-3).
(3) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Rozhodnutí Evropské agentury pro chemické látky, které přijal výkonný ředitel dne 28. října 2008, o zahrnutí látek vzbuzujících mimořádné obavy na kandidátský seznam.
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
(6) Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1).
(7) Nařízení Komise (ES) č. 143/97 ze dne 27. ledna 1997, které se týká třetího seznamu prioritních látek ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 793/93 (Úř. věst. L 25, 28.1.1997, s. 13).
(8) Doporučení Komise ze dne 30. května 2008 o opatřeních na snižování rizik pro látky chroman sodný, dichroman sodný a 2,2′,6,6′-tetrabrom-4,4′-isopropylidendifenol (tetrabrombisfenol A) (Úř. věst. L 158, 18.6.2008, s. 62).
(9) Věc C-558/07, S.P.C.M. SA aj. v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, § 45.
(10) Stanovisko k používání dichromanu sodného jako mořidla při barvení vlny v podobě pramenů či přízí tmavými barvami v průmyslovém prostředí (ES č. 234-190-3), s. 19, otázka 6.
(11) Stanovisko k používání dichromanu sodného jako mořidla při barvení vlny v podobě pramenů či přízí tmavými barvami v průmyslovém prostředí (ES č. 234-190-3), s. 24–25.
(12) Analýza náhrady provedená žadatelem je dostupná na adrese: https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400
(13) Stanovisko k používání dichromanu sodného jako mořidla při barvení vlny v podobě pramenů či přízí tmavými barvami v průmyslovém prostředí (ES č. 234-190-3), s. 24.
(14) Stanovisko k používání dichromanu sodného jako mořidla při barvení vlny v podobě pramenů či přízí tmavými barvami v průmyslovém prostředí (ES č. 234-190-3), s. 26.
(15) Viz https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44
(16) Viz https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/
(17) Viz H&M Group Chemical Restrictions 2018 Manufacturing Restricted Substances List (MRSL).
(18) Viz Armani’s Restricted Substances List Version 9 - Effective as of the Season SS 18.
(19) Viz prezentace společnosti Huntsman nazvaná: „Turning risks into opportunities - How to dye wool sustainably“ (s. 18).
(20) Rozsudek prvoinstančního soudu (třetí komory) ze dne 11. září 2002, Pfizer Animal Health SA v. Rada Evropské unie, věc T-13/99, ECLI:EU:T:2002:209.
(21) Jak bylo vysvětleno ve stanovisku výborů RAC a SEAC k případu společnosti Gruppo Colle: Používání dichromanu sodného jako mořidla při barvení vlny (ES č. 234-190-3) (s. 21 uvádějící alternativy: Lanasol a Realan).
(22) Přijatá stanoviska a předcházející konzultace o žádostech o povolení agentury ECHA – Gruppo Colle.S.r.l. – Používání dichromanu sodného jako mořidla při barvení vlny (ES č. 234-190-3).

Poslední aktualizace: 30. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí