Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2929(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0548/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0548/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0474

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 165kWORD 59k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες
Χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του διχρωμικού νατρίου
P8_TA(2018)0474B8-0548/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του διχρωμικού νατρίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του διχρωμικού νατρίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(1) («κανονισμός REACH»), και ιδίως το άρθρο 64 παράγραφος 8,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) και της Επιτροπής Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC)(2), σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 64 παράγραφος 5 του κανονισμού REACH,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διχρωμικό νάτριο περιλαμβάνεται στο παράρτημα XIV του κανονισμού REACH λόγω τριών εγγενών ιδιοτήτων: καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα στο αναπαραγωγικό σύστημα (κατηγορία 1Β)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διχρωμικό νάτριο προστέθηκε στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών του κανονισμού REACH το 2008(4), λόγω της ταξινόμησής του ως καρκινογόνου, μεταλλαξιογόνου και τοξικού για το αναπαραγωγικό σύστημα (κατηγορία 1Β) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μοριακή οντότητα στην οποία οφείλεται η καρκινογενετικότητα του διχρωμικού νατρίου είναι το χρώμιο (VI) που περιέχει ιόν, το οποίο απελευθερώνεται κατά τη διαλυτοποίηση και διάσταση του διχρωμικού νατρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρώμιο (VI) προκαλεί καρκίνο των πνευμόνων στον άνθρωπο και στα ζώα όταν εισέρχεται στον οργανισμό μέσω της αναπνευστικής οδού και όγκους της γαστρεντερικής οδού στα ζώα όταν εισέρχεται στον οργανισμό μέσω της στοματικής οδού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη από το 1997, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου(6), το διχρωμικό νάτριο είχε προσδιοριστεί ως ουσία προτεραιότητας για αξιολόγηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 143/97 της Επιτροπής(7)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για τον περιορισμό του κινδύνου από την έκθεση στο διχρωμικό νάτριο(8)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ilario Ormezzano Sai S.R.L (ο αιτών) υπέβαλε αίτηση χορήγησης άδειας για τη χρήση διχρωμικού νατρίου στη βαφή μαλλιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή περιγράφεται στις γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC ως «ανάντη» εφαρμογή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών είναι προμηθευτής διχρωμικού νατρίου σε 11 μεταγενέστερους χρήστες, οι οποίοι είτε παρασκευάζουν βαφές είτε είναι οι ίδιοι βαφείς·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του κανονισμού REACH είναι να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης εναλλακτικών μεθόδων για την αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχουν οι ουσίες, και την ελεύθερη κυκλοφορία των ουσιών εντός της εσωτερικής αγοράς, με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος του κανονισμού REACH είναι ο πρώτος από τους τρεις αυτούς στόχους, υπό το πρίσμα της αιτιολογικής σκέψης 16 του προοιμίου του κανονισμού, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ(9)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός REACH δεν προβλέπει ειδικό καθεστώς αδειοδότησης για τις αποκαλούμενες «ανάντη εφαρμογές»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κάθε αιτών άδεια, ανεξαρτήτως ρόλου ή επιπέδου στην αλυσίδα εφοδιασμού, πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 62 του κανονισμού REACH·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC επιβεβαίωσε ότι δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ένα παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις για τις καρκινογόνες ιδιότητες του διχρωμικού νατρίου και, κατά συνέπεια, το διχρωμικό νάτριο θεωρείται «ουσία χωρίς κατώτατο όριο» για τους σκοπούς του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού REACH· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να καθοριστεί ένα θεωρητικό «ασφαλές επίπεδο έκθεσης» στην ουσία αυτή και να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον ελέγχεται επαρκώς ο κίνδυνος χρήσης της·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 70 του κανονισμού REACH ορίζει ότι «για κάθε άλλη ουσία για την οποία δεν είναι δυνατόν να καταρτισθεί ασφαλές επίπεδο έκθεσης, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται μέτρα για να ελαχιστοποιούνται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικώς και πρακτικώς εφικτό, η έκθεση και οι εκπομπές με σκοπό την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας δυσμενών επιπτώσεων»·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συνθήκες λειτουργίας και τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που περιγράφονται στην αίτηση δεν ήταν κατάλληλα και αποτελεσματικά για τον περιορισμό του κινδύνου(10)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 55 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι η υποκατάσταση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες αποτελεί κεντρικό στόχο του κεφαλαίου σχετικά με την αδειοδότηση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 64 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι η εντολή της SEAC είναι να αξιολογεί τη διαθεσιμότητα, την καταλληλότητα και την τεχνική σκοπιμότητα των εναλλακτικών λύσεων που συνδέονται με την ή τις χρήσεις της ουσίας, όπως περιγράφονται στην αίτηση [...] καθώς και τυχόν πληροφορίες που υποβάλλουν οι τρίτοι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού REACH απαιτεί από τον αιτούντα άδεια να παρέχει «ανάλυση εναλλακτικών δυνατοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους τους και την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της αντικατάστασης»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 60 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι άδεια για τη χρήση μιας ουσίας της οποίας οι κίνδυνοι δεν ελέγχονται επαρκώς μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC σημείωσε πολλές ελλείψεις στην αίτηση αδειοδότησης όσον αφορά την ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών, σύμφωνα με τη SEAC, παρέλειψε να εξετάσει βασικά ζητήματα σε βαθμό που αυτό δυσχέρανε την αξιολόγηση της τεχνικής σκοπιμότητας από την επιτροπή, και ότι ορισμένες πτυχές, εξίσου σημαντικές με την οικονομική σκοπιμότητα των εναλλακτικών λύσεων, παρουσιάστηκαν μόνο εν συντομία από τον αιτούντα(11)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύριο επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο αιτών για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις ήταν ότι οι πελάτες (δηλαδή οι κατασκευαστές/έμποροι λιανικής πώλησης ρούχων) δεν θα αποδέχονταν την ποιότητα του χρωματισμού του υφάσματος εάν για τη βαφή του χρησιμοποιούνταν κάποια εναλλακτική λύση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι υποτιθέμενες απαιτήσεις των πελατών δεν υποστηρίζονταν από κανένα αποδεικτικό στοιχείο, και ότι δεν είναι σαφές εάν η αναφορά στην «προτίμηση των πελατών» πραγματοποιήθηκε με πλήρη επίγνωση των κινδύνων που συνεπάγεται το διχρωμικό νάτριο(12)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, η SEAC σημείωσε ότι, ακόμη και μετά την υποβολή πρόσθετων ερωτημάτων στον αιτούντα, η απάντηση στο ερώτημα «κατά πόσο ένα εναλλακτικό προϊόν θα γίνει τελικά αποδεκτό από τους πελάτες των μεταγενέστερων χρηστών εξακολουθεί να είναι σχετικά υποκειμενική και αβέβαιη»(13), ενώ παράλληλα σημείωσε στο συμπέρασμά της ότι, «παρά τις ευπρόσδεκτες αποσαφηνίσεις εκ μέρους του αιτούντος, η επιτροπή διαπιστώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται διάφορες αβεβαιότητες στην ανάλυση»·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τα κενά και τις αβεβαιότητες που υπάρχουν στην αίτηση, η SEAC κατέληξε, ωστόσο, στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις, προβαίνοντας απλώς σε μια γενική δήλωση ότι οι εν λόγω αβεβαιότητες «είναι εγγενείς σε αυτό το είδος χρήσης (οι συζητήσεις σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από την υποκειμενικότητα των τάσεων της μόδας και των αισθητικών προτιμήσεων των καταναλωτών)»(14)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, η γνωμοδότηση της SEAC δείχνει ότι ο αιτών δεν έχει παράσχει ολοκληρωμένη ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων που διατίθενται στην αγορά για την υποκατάσταση της χρήσης του διχρωμικού νατρίου για τις χρήσεις για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση, αλλά δεν συνάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν συνάδει με το γεγονός ότι είναι γνωστό ότι διατίθενται εναλλακτικές λύσεις εδώ και πολλά χρόνια(15), ότι ηγετικές μάρκες μόδας συμμετέχουν στον οδικό χάρτη του ιδρύματος ZDHC για μηδενική χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών (ZDHC Roadmap to Zero Programme), ο οποίος δεν επιτρέπει τη χρήση χρωμίου (VI) στην κλωστοϋφαντουργία(16), και ότι μεμονωμένες εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας διαθέτουν ρητές πολιτικές που δεν επιτρέπουν τη χρήση χρωμίου (VI) (π.χ. H&M)(17), συμπεριλαμβανομένων εταιρειών σε αγορές υψηλής ποιότητας (Armani(18) και Lanificio Ermenegildo Zegna(19)

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Gruppo Colle και η Ormezzano είναι οι μόνοι αιτούντες άδεια δυνάμει του κανονισμού REACH για βαφές με χρώμιο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός REACH προβλέπει ότι εναπόκειται στον αιτούνται άδεια να αποδείξει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC έχει καθήκον να παρέχει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που βασίζονται στις αρχές της αριστείας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας, κάτι το οποίο συνιστά σημαντική διαδικαστική εγγύηση για τη διασφάλιση της επιστημονικής αντικειμενικότητας των μέτρων και προς αποφυγή της λήψης αυθαίρετων μέτρων(20)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο, παρά τις ελλείψεις ή τις αβεβαιότητες που εντοπίστηκαν όσον αφορά την ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων, η SEAC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες για την εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με την καταλληλότητα των εναλλακτικών λύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι επίσης σαφής ο λόγος για τον οποίο δεν απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί περί υποκειμενικών προτιμήσεων παρά την απουσία λεπτομερών αντικειμενικών και επαληθεύσιμων στοιχείων, και ο λόγος για τον οποίο οι εν λόγω ισχυρισμοί δεν αξιολογήθηκαν με βάση τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι αποδεκτό να γίνεται ανεκτή η ύπαρξη πολλών περιστατικών στειρότητας, καρκίνου και μεταλλαξιογόνων επιδράσεων, παρά τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων αντί του χρωμικού νατρίου, βάσει της υπόθεσης ότι οι κατασκευαστές ρούχων δεν θα δέχονταν εναλλακτικές λύσεις λόγω των υποκειμενικών αισθητικών προτιμήσεών τους·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια ερμηνεία της έννοιας των εναλλακτικών λύσεων και του επιπέδου των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται από τον αιτούντα δεν συνάδει ούτε με τον στόχο της αντικατάστασης ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με εναλλακτικές λύσεις, ούτε με τον πρωταρχικό στόχο του κανονισμού REACH να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επίγνωση της διαθεσιμότητας κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων, ιδίως χάρη στις πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης και του τριμερούς διαλόγου(21) που διοργανώθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων στο πλαίσιο της υπόθεσης Gruppo Colle(22)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η Επιτροπή να αγνοεί κρίσιμες πληροφορίες, από αυτή την παράλληλη υπόθεση, που καταδεικνύουν τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 61 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού REACH εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει μια άδεια ανά πάσα στιγμή εάν «υπάρξουν νέες πληροφορίες όσον αφορά ενδεχόμενα υποκατάστατα»·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση άδειας για τη χρήση μιας ουσίας χωρίς κατώτατο όριο για εφαρμογές για τις οποίες είναι σαφές ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, δεν είναι σύμφωνη με τους όρους που καθορίζονται στις διατάξεις του κανονισμού REACH, και θα επιβράβευε αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις που καθυστερούν να προβούν σε αλλαγές, ενώ θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο για μελλοντικές αποφάσεις αδειοδότησης δυνάμει του κανονισμού REACH·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, δεδομένου ότι δεν τηρεί τους όρους που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό για τη χορήγηση άδειας·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της και να υποβάλει νέο σχέδιο για την απόρριψη της αίτησης αδειοδότησης για ορισμένες χρήσεις του διχρωμικού νατρίου (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση του διχρωμικού νατρίου ως προστύμματος στη βαφή μαλλιού ως ίνας και/ή νήματος με σκούρα χρώματα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (αριθ. ΕΚ: 234-190-3)·Γνωμοδότηση σχετικά με την ανασυσκευασία του διχρωμικού νατρίου που πρόκειται να διατεθεί ως πρόστυμμα για τη βαφή μαλλιού ως ίνας και/ή νήματος με σκούρα χρώματα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (αριθ. ΕΚ: 234-190-3).
(3) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(4) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, Απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή, της 28ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την καταχώριση ορισμένων άκρως ανησυχητικών ουσιών στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών.
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
(6) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες (ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1).
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 143/97 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 1997, για τον τρίτο πίνακα ουσιών προτεραιότητας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 25 της 28.1.1997, σ. 13).
(8) Σύσταση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2008, για μέτρα περιορισμού των κινδύνων από τις ουσίες χρωμικό νάτριο, διχρωμικό νάτριο και 2,2′,6,6′-τετραβρωμο-4,4′-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (τετραβρωμοδιφαινόλη A) (ΕΕ L 158 της 18.6.2008, σ. 62).
(9) Υπόθεση C-558/07, S.P.C.M. SA και λοιποί κατά Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, σκέψη 45.
(10) Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση του διχρωμικού νατρίου ως προστύμματος στη βαφή μαλλιού ως ίνας και/ή νήματος με σκούρα χρώματα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (αριθ. ΕΚ: 234-190-3), σ. 19, ερώτηση 6.
(11) Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση του διχρωμικού νατρίου ως προστύμματος στη βαφή μαλλιού ως ίνας και/ή νήματος με σκούρα χρώματα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (αριθ. ΕΚ: 234-190-3), σ. 24-25·
(12) Η ανάλυση του αιτούντος σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις διατίθεται στην εξής διεύθυνση: https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400
(13) Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση του διχρωμικού νατρίου ως προστύμματος στη βαφή μαλλιού ως ίνας και/ή νήματος με σκούρα χρώματα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (αριθ. ΕΚ: 234-190-3), σ. 24.
(14) Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση του διχρωμικού νατρίου ως προστύμματος στη βαφή μαλλιού ως ίνας και/ή νήματος με σκούρα χρώματα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (αριθ. ΕΚ: 234-190-3), σ. 26.
(15) Βλ.: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44
(16) Βλ.: https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/
(17) Βλ. H&M Group Chemical Restrictions 2018 Manufacturing Restricted Substances List (MRSL).
(18) Βλ.: Armani’s Restricted Substances List Version 9 - Effective as of the Season SS 18.
(19) Βλ.: παρουσίαση της Huntsman με τίτλο «Turning risks into opportunities - How to dye wool sustainably» (σ. 18).
(20) Απόφαση του Πρωτοδικείου (τρίτο τμήμα) της 11ης Σεπτεμβρίου 2002, Pfizer Animal Health SA κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόθεση T-13/99, ECLI:EU:T:2002:209.
(21) Όπως εξηγείται στη γνωμοδότηση της RAC και της SEAC στην υπόθεση Gruppo Colle: Χρήση του διχρωμικού νατρίου ως προστύμματος στη βαφή μαλλιού (αριθ. ΕΚ: 234-190-3) (σ. 21 όπου αναφέρονται δύο εναλλακτικές λύσεις: Lanasol και Realan).
(22) ECHA, Εγκριθείσες γνωμοδοτήσεις και προηγούμενες διαβουλεύσεις σχετικά με τις αιτήσεις αδειοδότησης - Gruppo Colle.S.r.l. - Χρήση του διχρωμικού νατρίου ως προστύμματος στη βαφή μαλλιού (αριθ. ΕΚ: 234-190-3).

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου