Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2929(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0548/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0548/2018

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0474

Elfogadott szövegek
PDF 151kWORD 52k
2018. november 29., Csütörtök - Brüsszel
A nátrium-dikromát egyes felhasználási módjaira vonatkozó engedély
P8_TA(2018)0474B8-0548/2018

Az Európai Parlament 2018. november 29-i állásfoglalása az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a nátrium-dikromát egyes felhasználási módjaira vonatkozó engedély megadásáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a nátrium-dikromát egyes felhasználási módjaira vonatkozó engedély megadásáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetére (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01),

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (a továbbiakban: a REACH-rendelet) és különösen annak 64. cikke (8) bekezdésére,

–  tekintettel a kockázatértékelési bizottságnak (RAC) és a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottságnak (SEAC) a REACH-rendelet 64. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti véleményeire(2),

–  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) 11. és 13. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalási indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A.  mivel a nátrium-dikromát három belső tulajdonsága – karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás (1B. kategória) – miatt szerepel a REACH rendelet XIV. mellékletében; mivel a nátrium-dikromátot 2008-ban felvették a REACH-rendelet jelöltlistájára(4), mivel az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító anyagként (1B. kategória) van besorolva(5);

B.  mivel a nátrium-dikromát rákkeltő hatását eredményező molekula a króm (VI) tartalmú ion, amelyet a nátrium-dikromát oldódása és disszociációja során szabadul fel; mivel a króm (VI) belégzés esetén az emberekben és az állatokban tüdődaganatot, szájon át való bejutás esetén pedig az állatokban gyomor- és bélrendszeri daganatokat okoz;

C.  mivel az 793/93/EGK tanácsi rendelettel(6) összhangban már 1997-ben olyan kiemelt anyagként azonosították a nátrium-dikromátot, amelynek értékelése a 143/97/EK bizottsági rendeletnek(7) megfelelően szükséges; mivel 2008-ban a Bizottság ajánlást(8) adott ki a nátrium-dikromátnak való kitettség kockázatának csökkentésére;

D.  mivel az Ilario Ormelzano Sai S.R.L. (a kérelmező) kérelmet nyújtott be a nátrium-dikromát gyapjú festéséhez való felhasználásának engedélyezésére; mivel a kérelem a kockázatértékelési bizottság és a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság leírása szerint beszállítói oldali „upstream” kérelem; mivel a kérelmező 11 továbbfelhasználó számára szállít nátrium-dikromátot, akik vagy festékeket állítanak elő, vagy maguk is festéssel foglalkoznak;

E.  mivel a REACH-rendelet célja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása – beleértve az anyagokkal kapcsolatos veszélyek felmérésénél az alternatív vizsgálati módszerek elősegítését is –, valamint az anyagok belső piaci szabad forgalmának biztosítása, a versenyképesség és az innováció erősítésével egyidejűleg; mivel a Bíróság értelmezése szerint a rendelet (16) preambulumbekezdésének tükrében e három célkitűzés közül a REACH-rendelet elsődleges célkitűzése a legfontosabb(9);

F.  mivel a REACH-rendelet nem ír elő külön engedélyezési rendszert az úgynevezett „upstream kérelmek” tekintetében; mivel az engedély iránti kérelmek előterjesztőinek – az ellátási láncban betöltött szerepüktől vagy szintjüktől függetlenül – be kell nyújtaniuk a REACH-rendelet 62. cikkében felsorolt információkat;

G.  mivel a kockázatértékelési bizottság megerősítette, hogy a nátrium-dikromát rákkeltő tulajdonságai tekintetében nem lehet meghatározni a származtatott hatásmentes szintet, és ezért a nátrium-dikromát a REACH-rendelet 60. cikke (3) bekezdésének a) pontja szempontjából küszöbérték nélküli anyagnak minősül; mivel ez azt jelenti, hogy erre az anyagra vonatkozóan nem határozható meg a biztonságos szintű kitettség, és nem alkalmazható referenciaértékként ilyen küszöbérték annak megállapítására, hogy megfelelően ellenőrzik-e az anyag használatának kockázatát;

H.  mivel a REACH-rendelet (70) preambulumbekezdése rögzíti, hogy „minden engedélyezett anyag esetében és minden olyan anyag esetében, amelynél az expozíció biztonságos szintje nem állapítható meg, a káros hatások valószínűségének minimálisra csökkentése érdekében mindig a műszakilag és gyakorlatilag lehetséges legnagyobb mértékig intézkedéseket kell hozni az expozíció és a kibocsátás minimalizálására”;

I.  mivel a kockázatértékelési bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelemben ismertetett működési feltételek és kockázatkezelési intézkedések nem megfelelőek és nem hatékonyak a kockázat korlátozása szempontjából(10);

J.  mivel a REACH-rendelet 55. cikke úgy rendelkezik, hogy a különös aggodalomra okot adó anyagoknak a biztonságosabb alternatív anyagokkal vagy technológiákkal való helyettesítése az engedélyezésről szóló fejezet egyik központi célja;

K.  mivel a REACH-rendelet 64. cikkének (4) bekezdése szerint a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság feladata „az anyag kérelemben leírt felhasználásával/felhasználásaival kapcsolatos társadalmi-gazdasági tényezőknek, valamint a helyettesítő alternatívák hozzáférhetőségének, alkalmasságának és műszaki kivitelezhetőségének értékelése (...) és valamely harmadik félnek az e cikk (2) bekezdése alapján benyújtott beadványának értékelése”;

L.  mivel a REACH-rendelet 62. cikke (4) bekezdésének e) pontja előírja az engedélyezési kérelmet benyújtó számára a helyettesítő alternatívák kockázatának és a helyettesítés műszaki-gazdasági megvalósíthatóságának elemzését;

M.  mivel a REACH-rendelet 60. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy olyan anyagok használatára, amelynek kockázatai nem ellenőrizhetők megfelelően, engedély csak akkor adható ki, ha nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok és technológiák;

N.  mivel a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság számos hiányosságot állapított meg az engedély iránti kérelemben az alternatívák elemzésével kapcsolatban; mivel a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság szerint a kérelmező olyan mértékben nem foglalkozott kulcsfontosságú kérdésekkel, hogy ez „akadályozta a technikai megvalósíthatóságnak a bizottság általi értékelését”, és mivel a kérelmező csupán „röviden tárgyalt” olyan fontos szempontokat, mint az alternatívák gazdasági megvalósíthatóságának kérdése(11);

O.  mivel a kérelmező azt a következtetést, hogy nincs megfelelő alternatíva ,főként azon érv alapján vonta le, hogy a vevők (azaz ruhagyártók/kiskereskedők) nem fogadnák el a textil festésének minőségét, ha az alternatív festékkel lenne megfestve;

P.  mivel azonban az ügyfelek állítólagos igényeit semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá, és nem világos, hogy a „fogyasztók preferenciájára” való hivatkozás a nátrium-dikromát kockázatainak teljes ismeretében történt-e(12);

Q.  mivel emellett a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság megjegyezte, hogy a kérelmezőnek feltett további kérdések ellenére „szubjektív és bizonytalan annak megítélése, hogy a kérelmező továbbfelhasználóinak ügyfelei végeredményben elfogadnának-e egy alternatív terméket”(13), és következtetésében kifejtette, hogy „üdvözli a kérelmező magyarázatait, azonban a bizottság ennek ellenére több bizonytalanságot talált az elemzésben”;

R.  mivel a kérelemmel kapcsolatos e hiányosságok és bizonytalanságok ellenére a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság mégis arra a következtetésre jutott, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő alternatíva, pusztán általánosságban kijelentve, hogy ezek a bizonytalanságok „az ilyen jellegű felhasználás velejárói” (a termék minőségére vonatkozó megfontolásokat befolyásolhatja a divatirányzatok és a fogyasztók esztétikai ízlésének szubjektivitása)”(14);

S.  mivel ebben az összefüggésben a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság véleménye azt mutatja, hogy a kérelmező nem nyújtotta be a nátrium-dikromát helyettesítésére a piacon rendelkezésre álló alternatívák átfogó elemzését a kérelmezett felhasználásokra, de a vélemény nem vonja le ebből a megfelelő következtetéseket;

T.  mivel egy ilyen eredmény nem egyeztethető össze azzal a ténnyel, hogy az alternatívák már évek óta ismerten rendelkezésre állnak(15), hogy vezető divatmárkák járulnak hozzá a veszélyes anyagok nullára csökkentésére irányuló (Zero Discharge of Hazardous Chemicals, ZDHC) ütemtervhez, amely nem engedi meg a króm (VI) felhasználását a textilgyártásban(16), valamint hogy egyes textilvállalatok (pl. H & M) kifejezett politikával rendelkeznek a króm (VI) használatának tiltására(17), amelyek között a felső kategóriás divatpiachoz tartozó vállalatok (Armani(18) és Lanificio Ermenegildo Zegna(19)) is találhatók;

U.  mivel egyedül a Gruppo Colle és az Ormelezzano kérték a REACH-rendelet alapján krómtartalmú festék használatának engedélyezését;

V.  mivel a REACH-rendelet a kérelmezőre hárítja annak bizonyítása terhét, hogy fennállnak az engedély megadásának feltételei; mivel a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság kötelessége, hogy „a kiválóság, az átláthatóság és a függetlenség elve alapján tudományos tanácsot adjon”, amely „fontos eljárási garancia, amelynek célja, hogy biztosítsa az elfogadott intézkedések tudományos objektivitását és kizárja az önkényes intézkedéseket”(20);

W.  mivel nem világos, hogy az alternatívák elemzésével kapcsolatban feltárt hiányosságok vagy bizonytalanságok ellenére a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság miért jutott arra, hogy elegendő információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy következtetést vonhasson le az alternatívák megfelelőségéről; mivel az sem egyértelmű, hogy a szubjektív preferenciákra való hivatkozást miért nem utasították el a részletes objektív és ellenőrizhető bizonyítékok hiánya és annak ellenére, hogy ezeket az állításokat nem vetették össze a bevált piaci gyakorlatokkal;

X.  mivel nem fogadható el a meddőség, a rák és a mutagén hatások számos esetének eltűrése a nátrium-kromát alternatíváinak rendelkezésre állása ellenére azon feltételezés alapján, hogy a ruházati gyártók szubjektív „ízlésük” miatt nem fogadnák el az alternatívákat;

Y.  mivel az alternatívák fogalmának ilyen értelmezése és a kérelmezőtől megkövetelt bizonyítékok szintje nem áll összhangban sem a különös aggodalomra okot adó anyagok alternatívákkal való helyettesítésére vonatkozó célkitűzéssel, sem a REACH-rendelet elsődleges céljával, az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosításával;

Z.  mivel a Bizottság tudatában van annak, hogy megfelelő alternatívák állnak rendelkezésre, különösen az Európai Vegyianyag-ügynökség által a Gruppo Colle üggyel összefüggésben szervezett nyilvános konzultáció és háromoldalú egyeztetés(21) során szolgáltatott információknak köszönhetően(22);

AA.  mivel nem helyénvaló, hogy a Bizottság figyelmen kívül hagy olyan kritikus fontosságú információkat, amelyek e párhuzamos ügyben a megfelelő alternatívák rendelkezésre állására utalnak;

AB.  mivel a REACH-rendelet 61. cikke (2) bekezdésének b) pontja felhatalmazza a Bizottságot az engedély bármikor történő felülvizsgálatára, ha lehetséges alternatívákra vonatkozó új információ áll rendelkezésre;

AC.  mivel a küszöbértékkel nem rendelkező anyagok használatának engedélyezése olyan alkalmazási módokra, amelyeknél egyértelműen ismert alternatívák állnak rendelkezésre, nem felel meg a REACH-rendelet rendelkezéseiben meghatározott feltételeknek, továbbá indokolatlanul jutalmazná a késlekedőket, és veszélyes precedenst teremtene a REACH-rendelet szerinti jövőbeli engedélyezési határozatok tekintetében;

1.  úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1907/2006/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket, mivel nem tartja tiszteletben az engedély megadásának az említett rendeletben meghatározott feltételeit;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozattervezetét, és nyújtson be új tervezetet, amelyben elutasítja a nátrium-dikromát egyes felhasználásainak engedélyezése iránti kérelmet (Ilario Ormelezzano Sai S.R.L.);

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
(2) Vélemény a nátrium-dikromát pácfestékként történő felhasználásáról gyapjúszálak és/vagy -fonalak sötét színekre festéséhez ipari környezetben (EK-szám: 234–190–3);Vélemény a gyapjúszálak és/vagy -fonalak sötét színekre festéséhez ipari környezetben használt pácfestékként szállítandó nátrium-dikromát újracsomagolásáról (EK-szám: 234–190–3).
(3) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(4) Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatójának 2008. október 28-i határozata a különös aggodalomra okot adó anyagoknak a jelöltlistára való felvételéről.
(5) Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
(6) A létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 84., 1993.4.5., 1. o.).
(7) A Bizottság 143/97/EK rendelete (1997. január 27.) az elsőbbségi anyagok 793/93/EGK tanácsi rendeletben előírt harmadik listájáról (EGT vonatkozású szöveg) (HL L 25., 1997.1.28., 13. o.).
(8) A Bizottság 2008. május 30-i ajánlása a nátrium-kromátra, a nátrium-dikromátra és a 2,2′,6,6′-tetrabróm-4,4′-izopropilidén-difenolra (tetrabróm-biszfenol-A) vonatkozó kockázatcsökkentő intézkedésekről (HL L 158., 2008.6.18., 62. o.).
(9) S.P.C.M. SA és társai kontra Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs ítélet, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, 45. pont.
(10) Vélemény a nátrium-dikromát pácfestékként történő felhasználásáról gyapjúszálak és/vagy fonalak sötét színekre festéséhez ipari környezetben (EK-szám: 234–190–3), 6. kérdés.
(11) Vélemény a nátrium-dikromát pácfestékként történő felhasználásáról gyapjúszálak és/vagy fonalak sötét színekre festéséhez ipari környezetben (EK-szám: 234–190–3), 24–25. o.
(12) A kérelmező alternatívákra vonatkozó elemzése a következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400
(13) Vélemény a nátrium-dikromát pácfestékként történő felhasználásáról gyapjúszálak és/vagy fonalak sötét színekre festéséhez ipari környezetben (EK-szám: 234–190–3), 24. o.
(14) Vélemény a nátrium-dikromát pácfestékként történő felhasználásáról gyapjúszálak és/vagy fonalak sötét színekre festéséhez ipari környezetben (EK-szám: 234–190–3), 26. o.
(15) Lásd: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44
(16) Lásd: https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/
(17) Lásd: A H&M csoport vegyi anyagokra vonatkozó korlátozásai, a gyártás során tiltott anyagok listája, 2018.
(18) Lásd: Az Armani vegyi anyagokra vonatkozó korlátozásai, 9. változat – a 2018-as tavaszi-nyári szezontól alkalmazandó.
(19) Lásd a Huntsman alábbi prezentációját: „Kockázatokból lehetőségek – A gyapjúfestés fenntartható módja” (18. o.).
(20) Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) 2002. szeptember 11-i ítélete. Pfizer Animal Health SA kontra az Európai Unió Tanácsa. T-13/99. sz. ügy, ECLI:EU:T:2002:209.
(21) A RAC és a SEA Gruppo Colle ügyben adott véleményében kifejtettek szerint: A nátrium-dikromát pácfestékként történő használata a gyapjúfestés során (EK-szám: 234–190–3), (21. o., utal két alternatívára, ezek a Lanasol és a Realan).
(22) Az ECHA elfogadott véleményei és az engedély iránti kérelmekről folytatott korábbi konzultációk – Gruppo Collet.S.r.l. – A nátrium-dikromát pácfestékként történő használata a gyapjúfestés során (EK-szám: 234–190–3).

Utolsó frissítés: 2020. február 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat