Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2929(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0548/2018

Predložena besedila :

B8-0548/2018

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0474

Sprejeta besedila
PDF 151kWORD 57k
Četrtek, 29. november 2018 - Bruselj
Avtorizacija za uporabo natrijevega dikromata
P8_TA(2018)0474B8-0548/2018

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dodelitvi avtorizacije za uporabo natrijevega dikromata v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o dodelitvi avtorizacije za nekatere uporabe natrijevega dikromata v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES(1) (uredba REACH) in zlasti njenega člena 64(8),

–  ob upoštevanju mnenj odbora za oceno tveganja (RAC) in odbora za socialno-ekonomsko analizo (SEAC)(2) v skladu s tretjim pododstavkom člena 64(5) uredbe REACH,

–  ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(3),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

A.  ker je natrijev dikromat vključen v Prilogo XIV k uredbi REACH, ker je rakotvoren, mutagen in strupen za razmnoževanje (skupina 1B); ker je bil natrijev dikromat dodan na seznam snovi v okviru uredbe REACH leta 2008(4), saj je bil v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(5) uvrščen med snovi, ki so rakotvorne, mutagene in strupene za razmnoževanje (skupina 1B);

B.  ker je molekula natrijevega dikromata rakotvorna zaradi kroma (VI), ki se sprosti, ko se natrijev dikromat raztopi in disocira; ker vdihavanje kroma (VI) povzroča pljučne tumorje pri ljudeh in živalih, po oralni poti pa tumorje prebavnega trakta pri živalih;

C.  ker je bil natrijev dikromat že leta 1997 v okviru Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93(6) opredeljen kot prednostna snov za oceno v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 143/97(7); ker je Komisija leta 2008 izdala priporočilo o zmanjšanju tveganja zaradi izpostavljenosti natrijevemu dikromatu(8);

D.  ker je podjetje Ilario Ormezzano Sai S.R.L (vlagatelj) oddalo vlogo za avtorizacijo za uporabo natrijevega dikromata pri barvanju volne; ker je vloga v mnenjih Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo opisana kot vloga nabavnega trga; ker vlagatelj dobavlja natrijev dikromat enajstim uporabnikom nižje v proizvodni verigi, ki bodisi proizvajajo barve ali jih uporabljajo;

E.  ker je namen uredbe REACH zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja, vključno s spodbujanjem alternativnih metod za oceno nevarnosti snovi, kot tudi prosti pretok snovi na notranjem trgu ob pospeševanju konkurenčnosti in inovacij; ker prvi od teh treh ciljev glavni cilj te uredbe v smislu uvodne izjave (16) v njeni preambuli, kot razlaga Sodišče(9);

F.  ker v uredbi REACH ni določena posebna ureditev za avtorizacijo v primeru tako imenovanih vlog nabavnega trga; ker mora vsak vlagatelj za pridobitev avtorizacije predložiti informacije, navedene v členu 62 uredbe REACH, ne glede na svojo vlogo ali raven v dobavni verigi;

G.  ker je Odbor za oceno tveganja potrdil, da ni mogoče določiti izpeljane ravni brez učinka (DNEL) za rakotvorne lastnosti natrijevega dikromata in se ta snov zato obravnava kot snov, za katero ni mogoče določiti praga, za namene člena 60(3)(a) uredbe REACH; ker to pomeni, da teoretične varne ravni izpostavljenosti tej snovi ni mogoče določiti in uporabiti kot merilo za oceno, ali je tveganje uporabe te snovi ustrezno nadzorovano;

H.  ker je v uvodni izjavi (70) uredbe REACH navedeno, da bi bilo treba za katero koli drugo snov, za katero ni mogoče določiti varne stopnje izpostavljenosti, vedno sprejeti ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti in emisij, kolikor je to tehnično in praktično izvedljivo, da se kar se da zmanjša verjetnost škodljivih učinkov;

I.  ker je Odbor za oceno tveganja ugotovil, da operativni pogoji in ukrepi za obvladovanje tveganja, opisani v vlogi, niso ustrezni in učinkoviti za omejevanje tveganja(10);

J.  ker člen 55 uredbe REACH določa, da je eden osrednjih ciljev poglavja o dodelitvi avtorizacije zamenjava snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, z varnejšimi alternativnimi snovmi ali tehnologijami;

K.  ker je v členu 64(4) uredbe REACH določeno, da je mandat Odbora za socialno-ekonomsko analizo oceniti razpoložljivost, primernost in tehnično izvedljivost drugih možnosti, povezanih z uporabo(-ami) snovi, kot je (so) opisana (-e) v vlogi [...], ali vseh prispevkov zainteresiranih tretjih strani iz odstavka 2 tega člena;

L.  ker je v členu 62(4)(e) uredbe REACH določeno, da mora vlagatelj predložiti analizo alternativ, ob upoštevanju z njimi povezanih tveganj ter tehnične in ekonomske izvedljivosti nadomestitve;

M.  ker člen 60(4) uredbe REACH določa, da se avtorizacija za uporabo snovi, katere tveganja niso ustrezno nadzorovana, lahko dodeli le, če ni na voljo ustreznih alternativnih snovi ali tehnologij;

N.  ker je Odbor za socialno-ekonomsko analizo v vlogi za avtorizacijo ugotovil veliko pomanjkljivosti glede analize alternativ; ker po mnenju tega odbora vlagatelj ni ustrezno obravnaval ključnih vprašanj, kar je odbor oviralo pri oceni glede tehnične izvedljivosti, nekatere vidike, ki so enako pomembni kot ekonomska izvedljivost alternativ, pa je le na kratko obravnaval(11);

O.  ker je vlagatelj ugotovitev, da ni ustreznih alternativ, podkrepil s trditvijo, da kakovost barvanja tekstila, če bi bil barvano z alternativno snovjo, ne bi bila sprejemljiva za stranke (tj. proizvajalci/prodajalci oblačil);

P.  ker teh domnevnih zahtev strank ni podprl z dokazi, pri sklicevanju na želje strank pa ni jasno, ali so bile stranke dodobra obveščene o vseh tveganjih natrijevega dikromata(12);

Q.  ker je poleg tega odbor sicer od prosilca zahteval dodatna pojasnila, a je kljub temu ugotovil, da je sprejemljivost alternativnega izdelka pri strankah nižje v proizvodni verigi subjektivna in negotova(13), in je na koncu zaključil, da so kljub dobrodošlim pojasnilom vlagatelja v analizi še številne negotovosti;

R.  ker je odbor kljub vrzelim in negotovostim v vlogi vseeno sklenil, da ni na voljo ustreznih alternativ, kar je pojasnil na splošno, da so te negotovosti neločljivo povezane s tovrstno uporabo (razprava o kakovosti proizvodov je lahko zaznamovana s subjektivnostjo modnih trendov in estetskih okusov potrošnikov)(14);

S.  ker je v tem kontekstu iz mnenja odbora razvidno, da vlagatelj ni predložil celovite analize alternativnih snovi, ki so na voljo na trgu za nadomestitev natrijevega dikromata pri uporabah, navedenih v vlogi, vseeno pa so sklepne ugotovitve odbora neustrezne;

T.  ker ta izid ni združljiv z dejstvom, da so druge možnosti vendarle že več let na voljo(15), da vodilne modne blagovne znamke sodelujejo v programu za prenehanje odlaganja nevarnih kemikalij, na podlagi katerega uporaba kroma (VI) pri proizvodnji tekstila ni dovoljena(16), in da imajo posamezna tekstilna podjetja izrecno politiko, ki ne dovoljuje uporabe kroma (VI) (npr. H&M)(17), vključno s podjetji na trgu luksuznih izdelkov (Armani(18) in Lanificio Ermenegildo Zegna(19));

U.  ker sta bili podjetji Gruppo Colle in Ormezzano edina vlagatelja za avtorizacijo za uporabo barvil s kromom v skladu z uredbo REACH;

V.  ker uredba REACH določa, da dokazno breme, da so pogoji za avtorizacijo izpolnjeni, nosi vlagatelj; ker je Odbor za socialno-ekonomsko analizo dolžen zagotavljati znanstveno svetovanje, ki temelji na načelih odličnosti, preglednosti in neodvisnosti, kar je pomembno postopkovno jamstvo, katerega namen je zagotavljati znanstveno objektivnost sprejetih ukrepov in preprečiti morebitne samovoljne ukrepe(20);

W.  ker ni jasno, zakaj je Odbor za socialno-ekonomsko analizo kljub ugotovljenim pomanjkljivostim oziroma negotovostim v zvezi z analizo alternativ sklenil, da je na voljo dovolj informacij za sprejetje odločitve o primernosti alternativ; ker tudi ni jasno, zakaj trditve o subjektivnih željah niso bile zavrnjene kljub temu, da niso bile podkrepljene z natančnimi objektivnimi in preverljivimi dokazi, in zakaj se te trditve niso presojale glede na najboljšo tržno prakso;

X.  ker ni sprejemljivo, da se kljub razpoložljivosti alternativ za natrijev kromat dopuščajo potencialno številni primeri neplodnosti, raka in mutagenih učinkov, in sicer na podlagi domneve, da proizvajalci oblačil ne bodo sprejeli alternativ zaradi svojega subjektivnega okusa;

Y.  ker taka razlaga pojma alternativ in raven dokazil, ki se zahtevajo od vlagatelja, nista v skladu s ciljem, da se snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, nadomestijo z alternativami, pa tudi ne z glavnim ciljem uredbe REACH, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja ljudi in okolja;

Z.  ker se Komisija zaveda, da so na voljo ustrezne alternative, zlasti zahvaljujoč informacijam, pridobljenim med javnim posvetovanjem in trialogom(21), ki ju je organizirala Evropska agencija za kemikalije v zvezi z zadevo Gruppo Colle(22);

AA.  ker ni primerno, da Komisija ne bi upoštevala ključnih informacij, iz katerih je razvidno, da so v tem podobnem primeru na voljo ustrezne alternative;

AB.  ker lahko Komisija v skladu s členom 61(2)(b) uredbe REACH kadar koli preveri avtorizacijo, če postanejo dostopne nove informacije glede morebitnih alternativ;

AC.  ker dodelitev avtorizacije za uporabo snovi, za katere ni določen prag in za katere nedvomno obstajajo alternative, ni v skladu s pogoji, določenimi v uredbi REACH, in bi neupravičeno nagrajevalo tiste, ki zaostajajo, ter ustvarilo nevaren precedens za prihodnje odločitve o avtorizaciji v skladu z uredbo REACH;

1.  meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije presega izvedbena pooblastila, določena v Uredbi (ES) št. 1907/2006;

2.  poziva Komisijo, naj osnutek izvedbenega sklepa umakne in predlaga novega, v katerem bo zavrnila vlogo za avtorizacijo za nekatere uporabe natrijevega dikromata (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.);

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
(2) Mnenje o uporabi natrijevega dikromata kot lužila pri barvanju volnenih trakov in/ali preje s temnimi barvami v industrijskih okoljih (Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings) (ES št. 234-190-3);Mnenje o prepakiranju natrijevega dikromata kot lužila pri barvanju volnenih trakov in/ali preje s temnimi barvami v industrijskih okoljih (Repackaging of sodium dichromate to be supplied as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings) (ES št. 234-190-3);
(3) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(4) Evropska agencija za kemikalije: Sklep izvršnega direktorja z dne 28. oktobra 2008 o uvrstitvi snovi, ki zbujajo veliko zaskrbljenost, na seznam snovi, ki bodo morda vključene v Prilogo XIV (Decision by the Executive Director of 28 October 2008 on the inclusion of substances of very high concern in the candidate list).
(5) Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).
(6) Uredba Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o ocenjevanju in nadzorovanju tveganja, ki ga povzročajo obstoječe snovi (UL L 84, 5.4.1993, str. 1).
(7) Uredba Komisije (ES) št. 143/97 z dne 27. januarja 1997 o tretjem seznamu prednostnih snovi v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 793/93 (UL L 25, 28.1.1997, str. 13).
(8) Priporočilo Komisije z dne 30. maja 2008 o ukrepih za zmanjšanje tveganja za natrijev kromat, natrijev dikromat in 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-izopropilidendifenol (tetrabromobisfenol A) (UL L 158, 18.6.2008, str. 62).
(9) Zadeva C-558/07 S.P.C.M.. SA in drugi proti ministru za okolje, prehrano in podeželje (ECLI:EU:C:2009:430, § 45).
(10) Mnenje o uporabi natrijevega dikromata kot lužila pri barvanju volnenih trakov in/ali preje s temnimi barvami v industrijskih okoljih (Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings) (ES št. 234-190-3), str. 19, vprašanje 6.
(11) Mnenje o uporabi natrijevega dikromata kot lužila pri barvanju volnenih trakov in/ali preje s temnimi barvami v industrijskih okoljih (Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings) (ES št. 234-190-3), str. 24-25.
(12) Vlagateljeva analiza alternativ je na voljo na: https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400
(13) Mnenje o uporabi natrijevega dikromata kot lužila pri barvanju volnenih trakov in/ali preje s temnimi barvami v industrijskih okoljih (Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings) (št. ES št. 234-190-3);
(14) Mnenje o uporabi natrijevega dikromata kot lužila pri barvanju volnenih trakov in/ali preje s temnimi barvami v industrijskih okoljih (Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings) (ES št. 234-190-3), str. 26;
(15) Glej: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44.
(16) Glej: https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/.
(17) Glej: H&M Group Chemical Restrictions 2018 Manufacturing Restricted Substances List (MRSL)) (Seznam prepovedanih snovi pri proizvodnji za leto 2018, skupina H&M).
(18) Glej: Armani’s Restricted Substances List Version 9 - Effective as of the Season SS 18(Seznam prepovedani snovi pri proizvodnji za leto 2018, različica 9, veljaven od sezone pomlad-poletje 2018, Armani).
(19) Glej predstavitev podjetja Huntsman ‘Turning risks into opportunities - How to dye wool sustainably‘ (Spremeniti tveganja v priložnosti – kako trajnostno barvati volno, str. 18).
(20) Sodba Sodišča prve stopnje (tretji senat) z dne 11. septembra 2002 v zadevi T-13/99, Pfizer Animal Health SA proti Svetu Evropske unije, ECLI:EU:T:2002:209.
(21) Kot je pojasnjeno v mnenju Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo v zadevi Gruppo Colle: Use of sodium dichromate as mordant in wool dyeing (Uporaba natrijevega dikromata kot lužila pri barvanju volne) (ES št. 234-190-3) (str. 21, ki se nanaša na dve alternativi: Lanasol in Realan).
(22) Sprejeta mnenja Evropske agencije za kemikalije in prejšnja posvetovanja o vlogah za avtorizacijo – Gruppo Colle.S.r.l. - Use of Sodium dichromate as mordant in wool dyeing (uporaba natrijevega dikromata kot lužila pri barvanju volne) (ES št. 234-190-3).

Zadnja posodobitev: 6. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov