Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2900(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0551/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/11/2018 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0475

Vedtagne tekster
PDF 132kWORD 46k
Torsdag den 29. november 2018 - Bruxelles
Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning
P8_TA(2018)0475RC-B8-0551/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2018 om Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (2018/2900(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Cum-Ex-afsløringerne den 18. oktober 2018, der er foretaget af en sammenslutning af undersøgende journalister ledet af den tyske nonprofit-medieorganisation CORRECTIV,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF(1) ("ESMA-forordningen"),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF(2) ("EBA-forordningen"),

–  der henviser til Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (DAC2)(3),

–  der henviser til Rådets direktiv (EU) 2018/822 af 25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger (DAC6)(4),

–  der henviser til det fjerde undersøgelsesudvalg i den tyske Forbundsdag om skandalen, som kulminerede i en rapport(5) i juni 2017,

–  der henviser til sine beslutninger af 25. november 2015(6) og af 6. juli 2016(7) om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning,

–  der henviser til sin beslutning af 16. december 2015 med henstillinger til Kommissionen om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik(8),

–  der henviser til sin henstilling af 13. december 2017 til Rådet og Kommissionen på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse(9),

–  der henviser til sin afgørelse af 1. marts 2018 om nedsættelse af et særligt udvalg om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse og fastsættelse af dets ansvarsområder, medlemstal og funktionsperiode (TAX3)(10),

–  der henviser til sin forhandling på plenarmødet den 23. oktober 2018 om Cum-Ex-skandalen;

–  der henviser til konklusionerne fra det fælles udvalgsmøde ECON/TAX3 den 26. november 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at "Cum-Ex" og "Cum-Cum" eller udbyttearbitragehandelsordninger henviser til handel med aktier på en måde, som skjuler den faktiske ejers identitet og giver begge involverede parter mulighed for at gøre krav på skatterefusioner i forbindelse med kapitalvindingsskat, som kun er blevet betalt én gang;

B.  der henviser til, at Cum-Ex-skandalen blev afsløret for offentligheden af 19 europæiske nyhedsmedier ved et samarbejde, som involverede 12 lande og 38 journalister;

C.  der henviser til, at 11 medlemsstater har mistet op til 55,2 mia. EUR i skatteindtægter som følge af Cum-Ex- og Cum-Cum-ordningerne;

D.  der henviser til, at det er vanskeligt at beregne den maksimale størrelse af den lidte skade, da mange handler startede i 1990'erne og har været forældet længe;

E.  der henviser til, at den undersøgelse, der er foretaget af konsortiet af europæiske journalister, identificerer Tyskland, Danmark, Spanien, Italien og Frankrig som angiveligt de vigtigste målmarkeder for Cum-Ex-handel efterfulgt af Norge, Finland, Polen, Danmark, Nederlandene, Østrig og Den Tjekkiske Republik, og at denne praksis potentielt omfatter et ukendt antal EU-medlemsstater samt lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (f.eks. Schweiz);

F.  der henviser til, at undersøgelserne i de hårdest ramte EU-medlemsstater er i gang;

G.  der henviser til, at Cum-Ex- og Cum-Cum-ordninger har nogle af de kendetegn, som er karakteristiske for skattesvig, men at det skal vurderes, hvorvidt der er sket en overtrædelse af national lovgivning eller EU-lovgivningen;

H.  der henviser til, at det er blevet rapporteret, at denne praksis omfatter EU-medlemsstaters finansielle institutioner, herunder adskillige store velkendte forretningsbanker;

I.  der henviser til, at i nogle tilfælde foretog de relevante myndigheder ikke dybdegående undersøgelser om de oplysninger, der blev delt med andre medlemsstater vedrørende Cum-Ex-afsløringerne;

J.  der henviser til, at det forhold, at udenlandske investorer har ret til at kræve tilbagebetaling af skat af udbytte, spiller en central rolle i afsløringerne;

K.  der henviser til, at det andet direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (DAC2) siden september 2017 har fastlagt, at EU-medlemsstaterne skal indhente oplysninger fra deres finansielle institutioner og udveksle disse oplysninger med skatteydernes bopælsmedlemsstat på årsbasis;

L.  der henviser til, at det sjette direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (DAC6) kræver, at enhver person, der udformer, markedsfører, tilrettelægger eller stiller en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning, som indeholder foruddefinerede kendetegn, til rådighed med henblik på gennemførelsen eller forvalter gennemførelsen heraf, skal indberette disse ordninger til de nationale skattemyndigheder;

M.  der henviser til, at mandatet for Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse (TAX3) udtrykkeligt dækker enhver relevant udvikling inden for rammerne af udvalgets ansvarsområde, der måtte finde sted;

N.  der henviser til, at whistlebloweres rolle i de seneste 25 år har vist sig at være væsentlig, når det drejer sig om at afsløre følsomme oplysninger, der har stor offentlig interesse, hvilket også er tilfældet med Cum-Ex-afsløringerne(11);

1.  fordømmer stærkt den afslørede skattesvig og skatteundgåelse, der har ført til offentligt rapporterede tab af medlemsstaternes skatteindtægter, der beløber sig til helt op til 55,2 mia. EUR ifølge visse medieskøn, hvilket er et slag for den europæiske sociale markedsøkonomi;

2.  fremhæver, at "skattemæssige overtrædelser" i forbindelse med direkte og indirekte skatter i henhold til EU's direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge(12) er omfattet af den brede definition af "kriminel handling" og betragtes som prædikatforbrydelser for hvidvaskning af penge; minder om, at både kredit- og finansieringsinstitutter samt skatterådgivere, revisorer og advokater betragtes som "forpligtede enheder" i henhold til direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og derfor skal efterleve en række forpligtelser til at forebygge, afsløre og indberette hvidvaskning af penge;

3.  bemærker med bekymring, at Cum-Ex-skandalen har rystet borgernes tillid til skattesystemerne, og understreger, hvor afgørende det er at genskabe offentlighedens tillid og sikre, at eventuelle skader ikke gentager sig;

4.  beklager, at kommissæren med ansvar for beskatning ikke anerkender behovet for at udvide den eksisterende ordning for udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder;

5.  anmoder Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed om at foretage en undersøgelse af udbyttearbitrageordninger som f.eks. cum-ex eller cum-cum med henblik på at vurdere potentielle trusler mod de finansielle markeders integritet og mod de nationale budgetter, fastslå arten og omfanget af de aktører, der deltager i disse ordninger, vurdere, om der var tale om overtrædelser af enten national ret eller EU-retten, vurdere de foranstaltninger, der er truffet af de finansielle tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne, og fremsætte passende reformhenstillinger om foranstaltninger til de berørte kompetente myndigheder;

6.  understreger, at de indberettede afsløringer ikke påvirker stabiliteten af Unionens finansielle system;

7.  anbefaler, at undersøgelsen fastslår, hvor koordineringen og overvågningen af finansielle tilsynsmyndigheder, børser og skattemyndigheder på tværs af medlemsstaterne har svigtet og har gjort det muligt for disse skattetyveriordninger at fortsætte i årevis, selv om de er blevet dokumenteret;

8.  opfordrer til, at de nationale og europæiske tilsynsmyndigheder får mandat til at undersøge metoder til skatteundgåelse, da de kan udgøre en risiko for det indre markeds integritet;

9.  understreger, at disse nye afsløringer synes at pege på mulige mangler i de nationale skattelovgivninger og i de nuværende systemer til udveksling af oplysninger og samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder; opfordrer medlemsstaterne til rent faktisk at gennemføre den obligatoriske automatiske udveksling af oplysninger på beskatningsområdet;

10.  opfordrer til, at udvekslingen af oplysninger mellem skattemyndigheder styrkes for at undgå de problemer med fortroligheden af skatteoplysninger, som er forekommet i andre medlemsstater;

11.  opfordrer indtrængende alle medlemsstaternes skattemyndigheder til at udpege kvikskranker på linje med OECD's fælles internationale taskforce for fælles efterretningsvirksomhed og samarbejde og opfordrer Kommissionen til at sikre og lette samarbejdet mellem dem for at sikre, at oplysninger om sager med grænseoverskridende relevans hurtigt og effektivt udveksles mellem medlemsstaterne;

12.  opfordrer de nationale kompetente myndigheder til, hvor det er relevant, at indlede strafferetlige efterforskninger, bruge retlige værktøjer til at fastfryse aktiver, indlede undersøgelser af bestyrelser, der potentielt er involveret i denne skandale, samt pålægge passende og afskrækkende sanktioner mod de involverede parter; er af den opfattelse, at både gerningsmænd og dem, der letter udførelsen af disse forbrydelser, herunder ikke alene skatterådgivere, men også advokater, revisorer og banker, bør stilles for retten; understreger, at det haster med at sætte en stopper for straffrihed for banditter i habitter og sikre bedre håndhævelse af den finansielle regulering;

13.  opfordrer EU og medlemsstaternes myndigheder til at undersøge den rolle, forsikringsmidler og forsikringstilsynsførende har spillet i skandalen;

14.  opfordrer de nationale skattemyndigheder til at udnytte det fulde potentiale af DAC6 for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, herunder brugen af gruppeanmodninger; opfordrer endvidere til, at DAC6 styrkes, så der kræves obligatorisk offentliggørelse af ordninger for udbyttearbitrage og alle oplysninger om kapitalgevinster, herunder udbetaling af skatterefusioner for udbytte og kapitalgevinster;

15.  opfordrer indtrængende alle medlemsstater, der er blevet identificeret som de vigtigste mål for udbyttearbitragehandelsordninger til grundigt at undersøge og analysere betalingspraksis i deres jurisdiktioner, identificere smuthuller i deres skattelovgivning, der skaber muligheder for udnyttelse af skattesvig og skatteunddragelse, analysere den potentielle grænseoverskridende dimension af denne praksis og sætte en stopper for alle disse skadelige skattepraksisser;

16.  understreger behovet for at sikre en koordineret indsats mellem de nationale myndigheder for at sikre inddrivelse af alle aktiver, der er blevet erhvervet ulovligt fra offentlige regnskaber;

17.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at vurdere og medlemsstaterne til at revidere og ajourføre bilaterale beskatningsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande for at lukke smuthuller, der tilskynder til skattereguleret handelspraksis med henblik på skatteundgåelse;

18.  opfordrer Kommissionen til omgående at påbegynde udarbejdelsen af et forslag til et europæisk finanspoliti inden for rammerne af Europol med egne efterforskningskapaciteter samt en europæisk ramme for grænseoverskridende efterforskning af skattesager;

19.  opfordrer Kommissionen til at revidere direktivet om beskatning, der finder anvendelse på moderselskaber og datterselskaber i forskellige medlemsstater for at imødegå udbyttearbitragepraksis;

20.  opfordrer Kommissionen til at undersøge den rolle, som special purpose vehicles (SPV'er) og special purpose entities (SPE'er) spiller, sådan som den er afsløret af Cum-Ex-papirerne, og, hvor det er relevant at foreslå en begrænset brug af disse instrumenter;

21.  opfordrer Kommissionen til at overveje behovet for en europæisk ramme for beskatning af kapitalindkomster, der reducerer de incitamenter, der destabiliserer de grænseoverskridende finansielle strømme, skaber skattemæssig konkurrence mellem medlemsstaterne og undergraver de skattegrundlag, der sikrer de europæiske velfærdsstaters bæredygtighed;

22.  anmoder Kommissionen om at overveje et forslag til retsakt om en finansiel efterretningsenhed under EU, som skal være et europæisk knudepunkt for fælles efterforskningsarbejde og en mekanisme for tidlig varsling;

23.  beklager, at den finansielle krise i 2008 har resulteret i generaliserede ressource- og personalenedskæringer i EU's skatteforvaltninger; opfordrer medlemsstaterne til at investere i og modernisere de værktøjer, der er til rådighed for skattemyndigheder, og at afsætte de nødvendige menneskelige ressourcer med henblik på at forbedre overvågningen og reducere tids- og informationshuller; opfordrer medlemsstaterne til at forbedre deres finansielle myndigheders kapaciteter og evner for at sikre, at de fuldt ud kan opdage skattesvig;

24.  understreger behovet for at beskytte whistleblowere, der afslører oplysninger om skattesvig og skatteunddragelse på nationalt plan og EU-plan; opfordrer alle, der har værdifulde oplysninger af offentlige interesse til i at indberette dem enten internt, eksternt til de nationale myndigheder eller, hvor det er nødvendigt, til offentligheden; opfordrer til at et direktiv fra Europa-Parlamentet og Rådet om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, vedtages hurtigt under hensyntagen til de udtalelser, som de relevante udvalg i Europa-Parlamentet har vedtaget;

25.  glæder sig over Kommissionens forslag af 12. september 2018 om blandt andre forordninger at ændre forordningen om oprettelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) med henblik på at styrke EBA's rolle i tilsynet med bekæmpelse af hvidvaskning af penge i den finansielle sektor (COM(2018)0646); understreger, at Den Europæiske Centralbank i overensstemmelse med den fælles tilsynsmekanisme har til opgave at gennemføre foranstaltninger til tidlig indgriben som fastsat i den relevante EU-lovgivning; mener, at ECB bør spille en rolle med hensyn til at advare de nationale kompetente myndigheder og bør koordinere indsatser vedrørende mistanker om manglende overholdelse af reglerne til bekæmpelse af hvidvaskning af penge i banker eller koncerner, der føres tilsyn med;

26.  er af den opfattelse, at arbejdet i TAXE-, TAXE 2-, PANA- og TAX3-udvalgene bør videreføres i den kommende valgperiode inden for en permanent struktur i Parlamentet, f.eks. et underudvalg til Økonomi- og Valutaudvalget (ECON);

27.  opfordrer det særlige udvalg TAX3 til at foretage sin egen vurdering af Cum-Ex-afsløringerne og til at medtage resultaterne af denne såvel som relevante anbefalinger i sin endelige rapport;

28.  pålægger sin formand at sende sin holdning til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.

(1) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.
(2) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.
(3) EUT L 359 af 16.12.2014, s. 1.
(4) EUT L 139 af 5.6.2018, s. 1.
(5) Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20.6.2017.
(6) EUT C 366 af 27.10.2017, s. 51.
(7) EUT C 101 af 16.3.2018, s. 79.
(8) EUT C 399 af 24.11.2017, s. 74.
(9) EUT C 369 af 11.10.2018, s. 132.
(10) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0048.
(11) Europa-Parlamentet ECON/TAX3, Høring af 26. november 2018, "Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning".
(12) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

Seneste opdatering: 6. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik