Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2900(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0551/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0475

Prijaté texty
PDF 141kWORD 54k
Štvrtok, 29. novembra 2018 - Brusel
Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci
P8_TA(2018)0475RC-B8-0551/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2018 o škandále cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (2018/2900(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odhalenia cum-ex, ktoré prinieslo konzorcium investigatívnych novinárov pod vedením nemeckej neziskovej organizácie CORRECTIV 18. októbra 2018,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(1) (nariadenie o ESMA),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(2) (nariadenie o EBA),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (DAC2)(3),

–  so zreteľom na smernicu Rady (EÚ) 2018/822 z 25. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu (DAC6)(4),

–  so zreteľom na prácu štvrtého vyšetrovacieho výboru nemeckého Bundestagu zaoberajúceho sa škandálom, ktorý predložil správu(5) v júni 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 25. novembra 2015(6) a zo 6. júla 2016(7) o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2015 s odporúčaniami Komisii o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii(8),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade a Komisii z 13. decembra 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov(9),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 1. marca 2018 o zriadení, pôsobnosti, počte členov a funkčnom období osobitného výboru pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (TAX3)(10),

–  so zreteľom na svoju rozpravu v pléne z 23. októbra 2018 o škandále cum-ex,

–  so zreteľom na spoločnú schôdzu výborov ECON/TAX3 z 26. novembra 2018,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pojmom „cum-ex“ a „cum-cum“ alebo systémami obchodovania s arbitrážou dividend sa myslí taký spôsob obchodovania s akciami, pri ktorom sa zatají totožnosť skutočného vlastníka a obom alebo viacerým zúčastneným stranám sa umožní uplatniť si nárok na vrátenie zrážkovej dane z kapitálových ziskov, ktorá bola zaplatená len raz;

B.  keďže škandál cum-ex bol odhalený verejnosti prostredníctvom spoločného vyšetrovania 19 európskych spravodajských médií, na ktorom sa zúčastnilo 12 krajín a 38 novinárov;

C.  keďže podľa správ prišlo v dôsledku schém cum-ex a cum-cum 11 členských štátov o daňové príjmy až do výšky 55,2 miliardy EUR;

D.  keďže je napriek tomu ťažké vypočítať maximálnu výšku vzniknutej škody, keďže mnohé konania začali koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia a sú už dávno premlčané;

E.  keďže vyšetrovanie konzorcia európskych novinárov menuje Nemecko, Dánsko, Španielsko, Taliansko a Francúzsko ako údajne hlavné cieľové trhy obchodných praktík cum-ex, po ktorých nasledujú Nórsko, Fínsko, Poľsko, Dánsko, Holandsko, Rakúsko a Česká republika, a keďže tieto praktiky potenciálne zahŕňajú neznámy počet členských štátov EÚ, ako aj krajín Európskeho združenia voľného obchodu (napríklad Švajčiarsko);

F.  keďže stále prebieha vyšetrovanie v najviac postihnutých členských štátoch EÚ;

G.  keďže schémy cum-ex a cum-cum majú niektoré z charakteristických znakov daňového podvodu a je nutné posúdiť, či ide o porušenie vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov EÚ;

H.  keďže sa objavili správy, že na týchto zločinných praktikách sa zúčastňujú finančné inštitúcie z členských štátov EÚ vrátane niekoľkých veľkých známych komerčných bánk;

I.  keďže v niektorých prípadoch príslušné orgány neuskutočnili dôkladné prešetrenie informácií, ktoré poskytli prokurátori z iných členských štátov v súvislosti s odhaleniami cum-ex;

J.  keďže skutočnosť, že zahraniční investori majú nárok požadovať vrátenie zrážkových daní z dividend, zohráva hlavnú úlohu pri týchto odhaleniach;

K.  keďže od septembra 2017 sa uplatňuje druhá smernica o administratívnej spolupráci (DAC2), podľa ktorej sú členské štáty EÚ povinné každoročne získavať informácie od svojich finančných inštitúcií a vymieňať si ich s členským štátom, v ktorom majú daňovníci bydlisko;

L.  keďže podľa šiestej smernice o administratívnej spolupráci (DAC6) je každá osoba, ktorá navrhuje cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu, ktoré spĺňa vopred určené charakteristické znaky, uvádza ho na trh, organizuje ho, sprístupňuje ho na vykonávanie alebo spravuje jeho vykonávanie, povinná oznámiť takéto opatrenia vnútroštátnym daňovým orgánom;

M.  keďže mandát Osobitného výboru pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (TAX3) sa výslovne vzťahuje na akýkoľvek relevantný vývoj v rámci právomocí výboru, ktorý sa objaví počas jeho funkčného obdobia;

N.  keďže sa za posledných 25 rokov ukázalo, že úloha oznamovateľov je významná z hľadiska odhaľovania citlivých informácií, ktoré patria do centra verejného záujmu, čo sa tiež preukázalo v prípade odhalení škandálu cum-ex(11);

1.  dôrazne odsudzuje odhalený daňový podvod a vyhýbanie sa daňovej povinnosti, ktoré viedli k verejne oznámeným stratám na daňových príjmoch členských štátov, ktoré podľa odhadov niektorých médií dosahujú až 55,2 miliardy EUR, čo predstavuje ranu pre európske sociálne trhové hospodárstvo;

2.  zdôrazňuje, že podľa smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí(12) patria daňové trestné činy súvisiace s priamymi a nepriamymi daňami do širokého vymedzenia pojmu „trestná činnosť“, a považujú sa za predikatívne trestné činy pre pranie špinavých peňazí; pripomína, že úverové aj finančné inštitúcie, ako aj daňoví poradcovia, účtovníci a právnici, sa považujú za „povinné subjekty“ podľa smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, a preto musia plniť súbor povinností na predchádzanie praniu špinavých peňazí, ich odhaľovanie a nahlasovanie;

3.  so znepokojením konštatuje, že škandál cum-ex otriasol dôverou občanov v daňové systémy, a zdôrazňuje, že je veľmi dôležité obnoviť dôveru verejnosti a zabezpečiť, aby sa žiadna spôsobená škoda už neopakovala;

4.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že komisár zodpovedný za oblasť daní neuznáva potrebu rozšíriť existujúci systém výmeny informácií medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi;

5.  žiada Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a Európsky orgán pre bankovníctvo, aby vyšetrili systémy obchodovania s arbitrážou dividend, ako sú systémy cum-ex alebo cum-cum, s cieľom posúdiť potenciálne hrozby pre integritu finančných trhov a národných rozpočtov; stanoviť povahu a význam aktérov v týchto systémoch; posúdiť, či došlo k porušeniu vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Únie; posúdiť opatrenia, ktoré prijali orgány finančného dohľadu členských štátov; a vypracovať vhodné odporúčania na reformu a postupy zainteresovaných príslušných orgánov;

6.  zdôrazňuje, že oznámené odhalenia nemajú vplyv na stabilitu finančného systému Únie;

7.  odporúča, aby sa preskúmalo, čo zlyhalo pri koordinácii a dohľade orgánov finančného dohľadu, búrz cenných papierov a daňových orgánov v členských štátoch, a tak umožnilo, aby tieto systémy krádeží daní pretrvávali niekoľko rokov, a to aj napriek tomu, že boli zistené;

8.  žiada, aby bol vnútroštátnym a európsky orgánom dohľadu udelený mandát na preskúmanie praktík vyhýbania sa daňovým povinnostiam, pretože môžu predstavovať riziko pre integritu vnútorného trhu;

9.  zdôrazňuje, že tieto nové odhalenia očividne poukazujú na možné nedostatky vo vnútroštátnych daňových zákonoch a v súčasných systémoch výmeny informácií a spolupráce medzi orgánmi členských štátov; vyzýva členské štáty, aby účinne vykonávali povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní;

10.  žiada o posilnenie výmeny informácií na úrovni daňových orgánov, aby sa predišlo problémom s dôvernosťou daňových údajov, ktoré boli zaznamenané v niektorých členských štátoch;

11.  naliehavo vyzýva daňové orgány všetkých členských štátov, aby menovali jednotné kontaktné miesta (SPOC) v súlade so Spoločnou medzinárodnou pracovnou skupinou OECD pre spoločné spravodajstvo a spoluprácu (JITSIC), a žiada Komisiu o zabezpečenie a uľahčenie spolupráce medzi nimi, aby sa medzi členskými štátmi zaručila rýchla a účinná výmena informácií o prípadoch s cezhraničným významom;

12.  vyzýva príslušné vnútroštátne orgány, aby v prípade potreby začali vyšetrovania trestných činov, použili zákonné nástroje na zmrazenie podozrivých aktív, preverili správne rady, ktoré sú možno do tohto škandálu zapletené a uložili primerané a odradzujúce sankcie zúčastneným stranám; zastáva názor, že osoby, ktoré trestné činy spáchali, ako aj tí, ktorí ich spáchanie umožnili, a teda nielen daňoví poradcovia, ale aj právnici, účtovníci a banky, by mali byť bez ďalšieho odkladu postavení pred spravodlivosť; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné ukončiť beztrestnosť „bielych golierov“ a zabezpečiť lepšie presadzovanie regulácie v oblasti financií;

13.  vyzýva orgány EÚ a členských štátov, aby prešetrili úlohu poisťovacích fondov a orgánov dohľadu nad poisťovníctvom v škandále;

14.  vyzýva vnútroštátne daňové orgány, aby využili úplný potenciál DAC6, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu vrátane využitia skupinových žiadostí; ďalej vyzýva na posilnenie smernice DAC6 tak, aby povinne vyžadovala zverejňovanie systémov arbitráže dividend a všetkých informácií o kapitálových ziskoch, ktoré zahŕňajú vrátenie daní v prípade dividend a dane z kapitálových ziskov;

15.  vyzýva všetky členské štáty, ktoré boli označené za údajné hlavné cieľové trhy pre praktiky obchodovania s arbitrážou dividend, aby dôkladne vyšetrili a analyzovali postupy vyplácania dividend vo svojich jurisdikciách, aby identifikovali medzery vo svojich daňových zákonoch, ktoré vytvárajú príležitosti pre daňových podvodníkov a tých, čo sa vyhýbajú daňovým povinnostiam, aby analyzovali každý potenciálny cezhraničný rozmer týchto praktík a ukončili všetky tieto škodlivé daňové praktiky;

16.  zdôrazňuje potrebu koordinovanej činnosti medzi vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zaručiť vymáhanie nezákonne získaných zdrojov z verejných účtov;

17.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby posúdila a členské štáty, aby preskúmali a aktualizovali dvojstranné dohody o zdaňovaní medzi členskými štátmi a s tretími krajinami s cieľom odstrániť medzery, ktoré stimulujú daňovo motivované obchodné praktiky zamerané na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam;

18.  vyzýva Komisiu, aby okamžite začala pracovať na návrhu európskej finančnej polície v rámci Europolu s jej vlastnými investigatívnymi kapacitami, ako aj na európskom rámci cezhraničných daňových vyšetrovaní;

19.  vyzýva Komisiu, aby zrevidovala smernicu o spoločnom systéme zdaňovania uplatniteľnom v prípade materských a dcérskych spoločností z rôznych členských štátov s cieľom bojovať proti praktikám arbitráže dividend;

20.  žiada Komisiu, aby posúdila úlohu účelovo vytvorených subjektov (SPV) a (SPE), ktoré boli odhalené prostredníctvom dokumentov týkajúcich sa škandálu cum-ex, a v prípade potreby navrhla obmedzenie používania týchto nástrojov;

21.  vyzýva Komisiu, aby posúdila potrebu európskeho rámca pre zdaňovanie kapitálových príjmov, ktorý by znížil stimuly vedúce k destabilizácii cezhraničných finančných tokov, vytvárajúce daňovú súťaž medzi členskými štátmi a narúšajúce základy dane, ktorými sa zaručuje udržateľnosť európskych sociálnych štátov;

22.  žiada Komisiu, aby zvážila legislatívny návrh týkajúci sa finančnej spravodajskej jednotky EÚ, európskeho centra pre spoločnú prácu v oblasti vyšetrovania a mechanizmu včasného varovania;

23.  konštatuje, že finančná kríza v roku 2008 viedla k všeobecnému zníženiu zdrojov a počtu zamestnancov v daňových správach; vyzýva členské štáty, aby investovali do nástrojov, ktoré majú k dispozícii daňové orgány, aby ich zmodernizovali a aby vyčlenili primerané ľudské zdroje s cieľom zlepšiť dohľad, znížiť časovú náročnosť a zúžiť informačné medzery; vyzýva členské štáty, aby zlepšili kapacity a schopnosti svojich finančných orgánov s cieľom zabezpečiť, aby boli plne funkčné pri odhaľovaní daňových podvodov;

24.  zdôrazňuje potrebu chrániť oznamovateľov, ktorí zverejňujú informácie, a to napríklad o daňových podvodoch a daňových únikoch na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ; vyzýva každého, kto má informácie slúžiace verejnému záujmu, aby ich odkomunikovali buď interne, alebo externe vnútroštátnym orgánom alebo v prípade potreby verejnosti; žiada, aby Komisia urýchlene prijala návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie a zohľadnila pritom stanoviská prijaté príslušnými výbormi Európskeho parlamentu;

25.  víta návrh Komisie z 12. septembra 2018 na zmenu nariadenia, ktorým sa zriaďuje EBA, a iných nariadení s cieľom posilniť úlohu EBA v boji proti praniu špinavých peňazí vo finančnom sektore (COM(2018)0646); zdôrazňuje, že ECB má v súlade s jednotným mechanizmom dohľadu úlohu vykonávať opatrenia včasnej intervencie, ako je stanovené v príslušných právnych predpisoch Únie; zastáva názor, že ECB by mala zohrávať úlohu pri upozorňovaní príslušných vnútroštátnych orgánov a mala by koordinovať všetky činnosti týkajúce sa podozrení z nedodržiavania pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí v bankách alebo skupinách pod dohľadom;

26.  zastáva názor, že práca výborov TAXE, TAX2, PANA a TAX3 by mala v nadchádzajúcom volebnom období Európskeho parlamentu pokračovať v stálej štruktúre v rámci Európskeho parlamentu, ktorou by mohol byť podvýbor Výboru pre hospodárske a menové veci (ECON);

27.  vyzýva osobitný výbor TAX3, aby vykonal vlastné posúdenie odhalení škandálu cum-ex a aby do svojej záverečnej správy zahrnul výsledky a všetky relevantné odporúčania;

28.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskemu orgánu pre bankovníctvo a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy.

(1) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
(2) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(3) Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 139, 5.6.2018, s. 1.
(5) Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20.6.2017.
(6) Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 51.
(7) Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 79.
(8) Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 74.
(9) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 132.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2018)0048.
(11) Vypočutie výborov ECON a TAX3 Európskeho parlamentu z 26. novembra 2018 na tému Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci.
(12) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

Posledná úprava: 6. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia